Eksport w formacie 3D DWG/DXF

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eksport w formacie 3D DWG/DXF

Cały model lub wybrane elementy można wyeksportować jako plik 3D DWG/DXF. Możesz skorzystać z starszej opcji eksportu, aby eksportować plik 3D DWG/DXF, albo z nowszej opcji eksportu, aby eksportować plik 3D DWG.

Eksport plików 3D DWG

 • Eksport 3D DWG korzysta z bibliotek Teigha.
 • Wyeksportowana zostanie prezentacja powierzchni elementów. W eksporcie nie są uwzględniane otwory na śruby.
 • Można eksportować obiekty względem początku modelu, określonego punktu bazowego lub płaszczyzny roboczej.
 • Można eksportować warstwy według nazwy, fazy lub dowolnego atrybutu szablonu lub atrybutu użytkownika.
 • Kolory mogą być eksportowane według klasy lub zapisanej prezentacji grupy obiektów.
 • Można eksportować wszystkie obiekty lub wybrane obiekty. Za pomocą przełączników wyboru Wybierz obiekty w zespołach i Wybierz obiekty w komponentach można wybierać obiekty do wyeksportowania. Można eksportować wybrane elementy w zespole, gdy używana jest opcja Wybór obiektów i Wybierz obiekty w zespołach, oraz Wybierz obiekty w komponentach po wybraniu elementów. Jeśli nie zostanie wybrany element, ale zespół, w eksporcie zostaną uwzględnione elementy z najwyższego poziomu zespołu.
 • Nie są eksportowane otwory na śruby.
 • Nie są eksportowane siatki.

Utwórz prezentacje kolorów grupę obiektów

Jeśli chcesz użyć w eksporcie prezentacji kolorów grupy obiektów, musisz najpierw utworzyć grupy obiektów, ustawić kolory dla grup obiektów i zapisać ustawienia prezentacji. Zauważ, że ustawienie przeźroczystości również jest uwzględniane podczas eksportu.

Tworzenie punktów bazowych

Jeśli chcesz eksportować obiekty względem punktu bazowego, musisz utworzyć punkt bazowy w modelu.

 1. Otwórz model Tekla Structures.
 2. W menu Plik kliknij Eksport > 3D DWG.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku eksportu.
 4. W polu Folder wprowadź ścieżkę folderu eksportu lub poszukaj folderu.
 5. W polu Położenie według wybierz jedną z następujących opcji:
  • Punkt początkowy modelu powoduje eksportowanie modelu względem punktu 0,0,0.

  • Płaszczyzna robocza powoduje eksportowanie modelu względem układu współrzędnych aktualnej płaszczyzny roboczej.

  • Punkt bazowy <nazwa punktu bazowego> eksportuje model względem punktu bazowego przy użyciu wartości układu współrzędnych Współrzędna wschodnia, Współrzędna północna, Poziom, Kąt względem północy, Szerokość geograficzna oraz Długość geograficzna z definicji punktu bazowego.

 6. Na liście Wybór wybierz Wszystkie obiekty lub Wybrane obiekty. Jeśli chcesz wyeksportować wybrane obiekty, wybierz obiekty za pomocą odpowiednich przełączników wyboru:
  • W przypadku aktywacji przełączników Wybierz elementy i Wybierz obiekty w komponentach zostaną wyeksportowane wszystkie wybrane elementy.
  • W przypadku aktywowania wyboru zespołu lub komponentu nic nie zostanie wyeksportowane.
 7. W polu Kolor obiektu określ, czy chcesz wyeksportować obiekty przy użyciu kolorów klasy obiektów lub kolorów grupy obiektów.
 8. W oknie Nazwy warstw jako wybierz z listy Nazwa lub Faza albo w polu wpisz nazwę szablonu lub atrybutu użytkownika. Jako nazw warstw w eksportowanych obiektach można używać faz, nazw elementów, atrybutów szablonu lub atrybutów użytkownika.
 9. Po zakończeniu kliknij Eksport, aby wyeksportować obiekty zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami.

  Tekla Structures utworzy plik <name>.dwg w określonym folderze.

Eksport plików 3D DWG/DXF (stary eksport)

Cały model lub wybrane elementy można wyeksportować do plików 3D DWG/DXF. Domyślnie Tekla Structures utworzy plik model.dwg w folderze bieżącego modelu. Do pliku 3D DWG/DXF można eksportować elementy, elementy specjalne oraz śruby.

Ograniczenia

Stary eksport 3D DWG/DXF ma następujące ograniczenia:

 • Nie są eksportowane otwory na śruby.

 • Zakrzywione belki i polibelki są eksportowane w postaci pojedynczych, ciągłych belek.

 • Liczba segmentów zakrzywionych belek jest taka jak zdefiniowana dla danej belki zakrzywionej.

 • Pręty zbrojeniowe nie są eksportowane.

 • Nie są eksportowane siatki.

Wskazówka:

Można definiować ustawienia kolorów elementów i innych obiektów modelu. W ten sposób można wpływać na kolor obiektów w wyeksportowanych plikach DWG/DXF.

 1. Otwórz model Tekla Structures.
 2. W menu Plik kliknij Eksport > 3D DWG/DXF.
 3. W oknie dialogowym Eksport 3D DWG/DXF zaakceptuj domyślną nazwę pliku eksportu lub wprowadź inną.

  Aby zastąpić istniejący plik eksportu, kliknij przycisk ... i przeglądaj w poszukiwaniu pliku.

 4. Wybierz, czy eksportować jako DWG czy jako DXF.
 5. W polu Eksportuj jako wybierz prezentację eksportowanych obiektów:
  • Powierzchnie eksportuje elementy jako powierzchnie.

   Eksportowanie plików 3D DWG lub DXF jako Powierzchnie wykorzystuje więcej pamięci i może trwać dłużej, ale efekt jest lepszy.

  • Linie eksportuje elementy jako linie znajdujące się w środku przekrojów poprzecznych profilu. Ta opcja jest wykorzystywana do eksportowania do oprogramowania obliczeniowego.

  • Osie eksportuje elementy jako osie elementów.

  • Linie referencyjne eksportuje elementy jako linie referencyjne rysowane pomiędzy punktami tworzenia. Ta opcja jest wykorzystywana do eksportowania do oprogramowania obliczeniowego.

   Jeśli model jest duży lub dostępna jest mniejsza ilość pamięci, opcja Linie referencyjne jest szybsza, a rozmiar wynikowego pliku jest mniejszy.

 6. Wybierz Dokładność elementu:
  • Dostępne opcje to Wysoki i Normalny. Wysoki eksportuje również fazowania w przekrojach profilu.

 7. Wybierz Dokładność śruby:
  • Wysoki eksportuje całe zestawy śrub wraz z podkładkami.

  • Normalny eksportuje tylko śrubę i nakrętkę.

  • Bez śrub eksportuje bez śrub.

 8. Wybierz, czy w eksporcie uwzględnić Cięcia.

  Wybranie ustawienia Tak powoduje wyeksportowanie cięć.

 9. Wybierz, czy uwzględnić Kontury wewnętrzne

  Wybranie ustawienia Tak powoduje uwzględnienie konturów wewnętrznych.

 10. Na liście Eksportuj wybierz pozycje, które mają zostać wyeksportowane.
  • Wszystkie obiekty eksportuje cały model.

  • Wybranie ustawienia Wybrane obiekty powoduje wyeksportowanie wybranych elementów modelu.

  Aby wybrać tylko te elementy, które mają zostać wybrane do eksportu, wybierz Wybierz elementy i przełącznik wyboru Wybierz obiekty w komponentach . Można utworzyć własny filtr wyboru, który będzie umożliwiał wyeksportowanie wszystkich wymaganych elementów i obiektów. Komponentów jako takich nie można importować - należy wybrać obiekty w komponentach, aby wyeksportować zawarte elementy.

 11. Kliknij Utwórz.

Tekla Structures tworzy plik eksportu w folderze bieżącego modelu. Identyfikator każdego elementu jest eksportowany jako atrybut i zapisywany w pliku eksportu dla każdej części.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej