Eksport w formacie 3D DGN

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eksport w formacie 3D DGN

Cały model lub wybrane elementy można wyeksportować w formacie 3D DGN. Można skorzystać z starszej wersji eksportowej v 7.0 lub nowszej wersji eksportu v 8.0.

Eksport w formacie 3D DGN v8

 • Eksport 3D DGN v8 korzysta z bibliotek Teigha.

 • Wyeksportowana zostanie prezentacja powierzchni elementów. W eksporcie nie są uwzględniane otwory na śruby.

 • Można eksportować obiekty względem początku modelu, określonego punktu bazowego lub względem płaszczyzny roboczej.

 • Można eksportować warstwy według nazwy, fazy lub dowolnego atrybutu szablonu lub atrybutu użytkownika.

 • Kolory mogą być eksportowane według klasy lub zapisanej prezentacji grupy obiektów.

 • Można eksportować wszystkie obiekty lub wybrane obiekty. Za pomocą przełączników wyboru Wybierz obiekty w zespołach i Wybierz obiekty w komponentach można wybierać obiekty do wyeksportowania. Można eksportować wybrane elementy w zespole, gdy używana jest opcja Wybór obiektów i Wybierz obiekty w zespołach, oraz Wybierz obiekty w komponentach po wybraniu elementów. Jeśli nie zostanie wybrany element, ale zespół, w eksporcie zostaną uwzględnione elementy z najwyższego poziomu zespołu.

Utwórz prezentacje kolorów grupę obiektów

Jeśli chcesz użyć w eksporcie prezentacji kolorów grupy obiektów, musisz najpierw utworzyć grupy obiektów, ustawić kolory dla grup obiektów i zapisać ustawienia prezentacji. Zauważ, że ustawienie przeźroczystości nie jest uwzględniane podczas eksportu.

Tworzenie punktów bazowych

Jeśli chcesz eksportować obiekty względem punktu bazowego, musisz utworzyć punkt bazowy w modelu.

 1. Otwórz model Tekla Structures.
 2. W menu Plik kliknij Eksport > 3D DGN v8.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku eksportu.
 4. W polu Folder wprowadź ścieżkę folderu eksportu lub poszukaj folderu.
 5. W polu Położenie według wybierz jedną z następujących opcji:
  • Punkt początkowy modelu powoduje eksportowanie modelu względem punktu 0,0,0.

  • Płaszczyzna robocza powoduje eksportowanie modelu względem układu współrzędnych aktualnej płaszczyzny roboczej.

  • Punkt bazowy <nazwa punktu bazowego> eksportuje model względem punktu bazowego przy użyciu wartości układu współrzędnych Współrzędna wschodnia, Współrzędna północna, Poziom, Kąt względem północy, Szerokość geograficzna oraz Długość geograficzna z definicji punktu bazowego.

 6. Na liście Wybór wybierz Wszystkie obiekty lub Wybrane obiekty. Jeśli chcesz wyeksportować wybrane obiekty, wybierz obiekty za pomocą odpowiednich przełączników wyboru:
  • W przypadku aktywacji przełączników Wybierz elementy i Wybierz obiekty w komponentach zostaną wyeksportowane wszystkie wybrane elementy.
  • W przypadku aktywowania wyboru zespołu lub komponentu nic nie zostanie wyeksportowane.
 7. W polu Kolor obiektu określ, czy chcesz wyeksportować obiekty przy użyciu kolorów klasy obiektów lub kolorów grupy obiektów.
 8. W oknie Nazwy warstw jako wybierz z listy Nazwa lub Faza albo w polu wpisz nazwę szablonu lub atrybutu użytkownika. Jako nazw warstw w eksportowanych obiektach można używać faz, nazw elementów, atrybutów szablonu lub atrybutów użytkownika.
 9. Po zakończeniu kliknij Eksport, aby wyeksportować obiekty zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami.

  Tekla Structures utworzy plik <name>.dgn w określonym folderze.

Eksport w formacie 3D DGN v7

 • Eksport 3D DGN v7 obsługuje tylko elementy.

 • W przypadku formatu 3D DGN v7 do eksportu można stosować tylko punkt początkowy modelu. Zmiana płaszczyzny roboczej nie ma wpływu na eksport.

 1. Otwórz model Tekla Structures.
 2. W menu Plik kliknij Eksportuj > 3D DGN.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Eksport 3D DGN.

 3. W polu Plik wyjściowy wprowadź nazwę pliku eksportu.

  Aby zastąpić istniejący plik, kliknij przycisk ... i wskaż plik.

 4. Na liście Eksportuj wybierz pozycję Wszystkie obiekty lub Wybrane obiekty i wybierz elementy do wyeksportowania.

  Korzystne może się okazać odfiltrowanie mniejszych elementów podrzędnych, na przykład zakrzywionych elementów z poręczy, jeśli nie są one potrzebne w eksportowanym modelu DGN. Umożliwia to zmniejszenie rozmiaru pliku eksportu.

 5. Kliknij Utwórz.

  Tekla Structures tworzy plik <name>.dgn w bieżącym folderze modelu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej