Eksport rysunku w formacie 2D DWG/DXF

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eksport rysunku w formacie 2D DWG/DXF

Rysunki Tekla Structures można eksportować w formacie DWG i DXF 2D. Można eksportować wiele rysunków naraz.

Eksportowanie do pliku DWG/DXF jest wykonywane w oparciu o obiekty. Jeśli np. eksportujesz obiekt prostokątny narysowany z użyciem linii ukrytych, otrzymasz w efekcie obiekt prostokątny rysowany linią przerywaną. W przypadku starego eksportu do pliku DWG opartego na liniach powstałoby w wyniku wiele osobnych, krótkich linii prostych. Kreskowanie również jest eksportowane jako obiekty kreskowań w programie CAD, a nie jako osobne linie.

Korzystając z eksportu rysunku do pliku DWG/DXF, można:

 • z łatwością określić warstwy dla różnych obiektów, aby np. oddzielać ramki znaków od tekstu znaku i linii odniesienia;
 • oddzielać różne elementy od siebie nawzajem za pomocą filtrów;
 • używać warstw, które zostały zdefiniowane wstępnie przez standardowe ustawienia warstwy CAD;
 • używać punktów bazowych i współrzędnych modelu;
 • osadzać obrazy w pliku eksportu, aby nie były eksportowane jako łącza.

Uruchomienie eksportu do pliku DWG/DXF

 1. Rozpocznij eksport w dowolny z następujących sposobów:

  • W menu Plik kliknij Eksport > Rysunki, a następnie wybierz rysunki z wyświetlonej listy Menedżer dokumentów.
  • Kliknij Rysunki i raporty > Menedżer dokumentów, wybierz rysunki, które chcesz wyeksportować z listy Menedżer dokumentów, a następnie w menu Plik kliknij Eksport > Rysunki .
  • Kliknij Rysunki i raporty > Menedżer dokumentów, wybierz rysunki, które chcesz wyeksportować z listy Menedżer dokumentów, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Eksport lub kliknij przycisk Eksport u dołu. Należy pamiętać, że polecenie to jest niedostępne w przypadku otwarcia okna Menedżer dokumentów w trybie rysunku.
  • Na otwartym rysunku w menu Plik kliknij Eksportuj rysunki.

 2. Kliknij Otwórz podgląd, aby wyświetlić okno podglądu, w którym można również zmienić rysunek, jeśli wybrano wiele rysunków do eksportu. Aby po raz pierwszy wyświetlić podgląd, kliknij Odśwież podgląd. Podgląd można odświeżyć ponownie, klikając Odśwież podgląd. Podgląd nie odświeża się automatycznie, ponieważ mogłoby to trwać bardzo długo.

Określanie ustawień eksportu i eksportowanie plików DWG/DXF

 1. Na liście Zapisz wczytaj zapisane uprzednio lub zdefiniowane wstępnie ustawienia eksportu. Jeśli chcesz zapisać zmodyfikowane ustawienia pod inną nazwą w celu ich używania w przyszłości, wprowadź nazwę nowego pliku ustawień i kliknij Zapisz.
 2. W polu Lokalizacja pliku określ lokalizację eksportowanych plików DWG.

  Domyślną lokalizacją plików DWG/DXF jest folder bieżącego modelu. Folder domyślny dla wygenerowanych plików DWG/DXF można również kontrolować za pomocą opcji zaawansowanej XS_DRAWING_PLOT_FILE_DIRECTORY. Można użyć względnej lokalizacji pliku, umieszczając .\ przed nazwą foldera wyjściowego. Określony folder wyjściowy zostanie zapisany w ustawieniach. Po zakończeniu otwórz folder otwiera folder eksportu po eksporcie.

 3. Na liście Typ pliku wybierz pozycję DWG lub DXF.
 4. Wybierz wersję formatu DWG do zastosowania w eksporcie. Dostępnych jest kilka wersji formatów AutoCAD i DXF. Domyślnie wybrana jest wersja 2010.
 5. W razie potrzeby określ inne ustawienia na zakładce Opcje:

  Współrzędne obszaru modelu

  Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Lokalny: umożliwia eksportowanie rysunku do punktu 0 w układzie współrzędnych programu CAD. Opcja ta wyznacza współrzędne lokalne, korzystając z lewego dolnego narożnika pierwszej ramki widoku. Jeśli ramka zostanie rozszerzona, współrzędne lokalne ulegną przesunięciu.
  • Model: Powoduje dopasowanie punktu 0 w Tekla Structures do punktu 0 w programie CAD, a następnie odpowiednie obrócenie układu współrzędnych programu CAD zgodnie ze współrzędnymi X i Y. Należy pamiętać, że współrzędne Z nie są obsługiwane.
  • Punkt bazowy: <nazwa_punktu_bazowego>: powoduje dopasowanie wybranego punktu bazowego do punktu 0 w programie CAD i odpowiednie obrócenie układu współrzędnych programu CAD. Punkty bazowe określa się w modelu Tekla Structures po kliknięciu: Plik > Właściwości projektu > Punkty bazowe.

   Należy pamiętać, że współrzędne Z nie są obsługiwane.

  Przedrostek pliku

  Przyrostek pliku

  Umożliwia wprowadzanie określonego przedrostka lub przyrostka, który ma zostać dołączony do nazwy pliku. Zmiany są odzwierciedlane w podglądzie nazwy pliku.

  Eksport pliku DWG obsługuje następujące opcje zaawansowane specyficzne dla rysunku, których można używać, aby zmienić nazwę eksportowanego pliku:

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M

  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W

  Aby uzyskać więcej informacji na temat wartości, które można nadać tym opcjom, zobacz Dostosowywanie nazw plików wydruku.

  Osadź obrazy w pliku

  Umożliwia osadzanie wszystkich obrazów wewnątrz pliku eksportu. Dzięki temu w ramach eksportu nie są tworzone dodatkowe pliki obrazów.

  Rysunek jako zrzut ekranu w obszarze modelu CAD

  Umożliwia eksportowanie wszystkich objętych nim obiektów do przestrzeni modelu i przestrzeni papieru w pliku programu CAD. Współrzędne modelu i globalne oraz przełącznik przestrzeni papieru w ustawieniach warstwy zostaną zignorowane.

  Należy zwrócić uwagę, że jeśli rysunek ma połączone lub skopiowane widoki, a użytkownik nie wybrał opcji Rysunek jako zrzut ekranu w obszarze modelu CAD, widoki rysunku mogą zostać umieszczone jeden nad drugim, a granice widoku mogą nie być dokładne w wynikowym pliku DWG. Dzieje się tak, ponieważ widoki rysunku nie są koncepcyjnie tym samym co rzutnie w obszarze papieru w formacie DWG.

  Należy również pamiętać, że jeśli istnieją skrócone widoki na rysunku, a obiekty są umieszczane w skali 1:1, końce zostaną rozciągnięte, aby dopasować obiekty do faktycznego rozmiaru elementu. Wybierz opcję Rysunek jako zrzut ekranu w obszarze modelu CAD, aby uniknąć rozciągania skróconego widoku w przestrzeni modelu CAD. Przestrzeń rysunku w oprogramowaniu CAD zachowa skracanie widoku.

  Skala

  Umożliwia określenie skali dla eksportowanego pliku DWG. Ta opcja jest niedostępna, jeśli zaznaczono pole wyboru Rysunek jako zrzut ekranu w obszarze modelu CAD.

  Na przykład, jeśli w przypadku rysunku między współrzędnymi 0,0 i 800 zdefiniuje się skalę 5, wynikowy plik DWG będzie 5 razy większy i będzie umieszczony między współrzędnymi 0,0 i 4000.

  Inny przykład: w przypadku ustawienia skali widoku rysunku w Tekla Structures na 1:50 i jeśli rysunek ma zostać wyeksportowany w skali 1:1, użycie opcji wartości skali opcji eksportu 50 da oczekiwany wynik.

  Jeśli opcji zaawansowanej XS_EXPORT_DRAWING_TRY_TO_KEEP_LOCATION zostanie nadana wartość TRUE, Tekla Structures będzie próbować utrzymać początek DWG w tym samym położeniu co początek widoku rysunku. Można to wykonać jedynie w rzutach i widokach elewacji. Jeśli rysunek zawiera więcej niż jeden widok planu lub poziomu, Tekla Structures umieści początek DWG w lewym dolnym rogu ramki rysunku.

  Rozgrupuj obiekty w blokach

  Umożliwia eksportowanie obiektów graficznych jako pojedynczych obiektów bez łączenia ich w bloki. Na przykład linia, kreskowanie i prostokąt zostaną przekształcone w obiekty DWG linia, kreskowanie i prostokąt, a nie w bloki. Wybór tej opcji powoduje wyłączenie opcji Aktualizuj tylko linie rysunku Tekla Structures.

  Aktualizuj tylko linie rysunku Tekla Structures

  Powoduje aktualizowanie zawartości rysunku Tekla Structures i zachowywanie nienaruszonych innych danych w tym samym pliku, które zostały utworzone w programie CAD. Aktualizacja obejmuje bloki (grupy) utworzone w Tekla Structures.

  Ustawienie to jest widoczne, tylko jeśli w oknie dialogowym Opcje zaawansowane w kategorii Eksport zostanie opcji zaawansowanej XS_DWG_EXPORT_UPDATE_TS_LINEWORK_OPTION nadana wartość TRUE.

  Należy pamiętać, że trzeba już mieć wyeksportowany ten sam rysunek, a konfiguracja warstw i szablon warstwy muszą być identyczne jak podczas poprzedniego eksportu. Wszystkie linie CAD, które zostały poprzednio dodane, pozostaną w pliku, a zaktualizowana zostanie tylko zawartość pochodząca z Tekla Structures, chyba że edycja odbywała się w edytorze bloków CAD.

  Należy też pamiętać, że w przypadku edycji zawartości bloku (obiektu CAD) i następnie wybrania opcji Aktualizuj tylko linie rysunku Tekla Structures cały blok zostanie ponownie zapisany, a zmiany wprowadzone w programie CAD nie zostaną zachowane. Aby zachować zmiany wprowadzone w programie CAD, należy rozbić blok przed rozpoczęciem jego edycji.

  Z tego ustawienia można skorzystać, jeśli np. po pierwszym eksporcie rysunku z Tekla Structures dodano bloki tytułu rysunku i chcesz je teraz zachować w obecnej postaci, a zaktualizować tylko obiekty wyeksportowane z Tekla Structures.

 6. Na zakładce Reguły warstw można wyraźnie wskazywać warstwy, do których mają być eksportowane inne obiekty modelu i rysunku lub elementy obiektów. Można np. oddzielić obrys od wypełnień i kreskowania.

  Tutaj można też określać, czy kolor, styl i grubość linii będą pochodzić z ustawień Tekla Structures, czy z ustawień docelowej warstwy określonych w pliku DWG lub DXF. Należy pamiętać, że grubość, styl i kolory linii Tekla Structures pozostaną takie same jak widoczne na rysunku Tekla Structures i nie ma żadnej możliwości zmodyfikowania ich tylko na potrzeby eksportu do pliku DWG.

 7. Aby zastosować szablon DWG, należy użyć listy Warstwa docelowa z DWG, aby wskazać plik szablonu. Jeśli wybrano plik szablonu, to posłuży on do określenia warstwy. Szablon DWG nie powinien zawierać żadnych obiektów CAD, a tylko same ustawienia warstw, chyba że znajdujące się w nim obiekty mają być widoczne na rysunkach wyeksportowanych przy użyciu tego szablonu. Możesz tu np. używać standardowego pliku DWG ze wszystkimi zdefiniowanymi wstępnie warstwami.

  Można wprowadzić ciąg „.\”, a za nim nazwę pliku. W takim przypadku Tekla Structures wyszukuje plik najpierw w folderach modelu, projektu i firmowym, następnie w folderze wskazanym przez opcję zaawansowaną XS_DRIVER, później w folderze systemowym, a na koniec w folderze ustawień użytkownika.

  Dopóki nie zostanie znaleziony i wczytany plik DWG lub DXF, obok przycisku Przeglądaj... będzie widoczny tekst Nie znaleziono pliku DWG.

  Gdy z listy Warstwa docelowa z DWG zostanie wczytany nowy plik DWG, pola warstwy docelowej będą krótko zabarwione na żółto. Jeśli w pliku DWG nie ma żadnych dostępnych warstw, pola będą miały kolor czerwony.

 8. Dodaj reguły:
  • Nową regułę można utworzyć, klikając przycisk Dodaj z prawej strony lub kopiując wybraną regułę poprzez kliknięcie przycisku Kopiuj . Można wybrać wiele reguł.
  • Reguły można przesuwać w górę i w dół w zestawie za pomocą przycisków Przesuń w górę i Przesuń w dół. Można wybrać wiele reguł.
  • Jeśli chcesz usunąć regułę, wybierz ją i kliknij Usuń. Można usuwać wiele reguł naraz.
 9. Określ zawartość reguły:

  Obiekty

  Wybór obiektów, które chcesz wyeksportować.

  Należy pamiętać, że niektóre obiekty, np. znaki elementów sąsiednich, są obecne w znakach i nie są wymienione osobno. Aby były one oddzielone w eksporcie, należy użyć opcji Filtr obiektów i utworzyć kilka reguł znaków dotyczących elementów i elementów sąsiednich.

  Aby uwzględnić wszystkie inne składniki, których brak na liście Obiekty, należy na końcu listy reguł dodać regułę obiektu Wszystko, ponieważ reguły są odczytywane w kolejności, w jakiej są wymienione na liście.

  Aby wyeksportować sekcje wylewania, należy je włączyć w modelu za pomocą opcji zaawansowanej XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT.

  Filtr prezentacji

  Umożliwia określanie, którego elementu obiektów ma dotyczyć dana reguła. Można również wybrać Wszystko.

  Ustawienia opcji Filtr prezentacji zmieniają się w przypadku różnych typów obiektów.

  Nie można dodać więcej niż jednego filtra na regułę. Aby np. oddzielić ramki znaków od tekstu znaków, należy utworzyć dwie reguły dla znaków i w pierwszej wybrać dla opcji Filtr prezentacji ustawienie Tekst, a w drugiej — ustawienie Ramki. Przykład podano poniżej w sekcji Przykład reguł warstw.

  Filtr obiektów

  Powoduje odczyt plików atrybutów filtra wyboru, które zostały skonfigurowane w bieżącym modelu.

  Należy pamiętać, że te pliki są wczytywane tylko z bieżącego folderu modelu, a nie z folderów projektu lub firmowego.

  Warstwa docelowa

  Jeśli nie masz szablonów DWG lub chcesz utworzyć własne warstwy, wpisz nową nazwę warstwy w polu Warstwa docelowa lub wybierz z listy używaną już wcześniej warstwę.

  Należy pamiętać, że po dodaniu szablonu DWG jego warstwy pojawiają się na liście Warstwa docelowa.

  Gdy z listy Warstwa docelowa z DWG zostanie wczytany nowy plik DWG, pola warstwy docelowej będą krótko zabarwione na żółto. Jeśli w pliku DWG nie ma żadnych dostępnych warstw, pola będą miały kolor czerwony.

  Kolor

  Styl linii

  Grubość linii

  Umożliwia określanie, czy linie rysunku mają być pobierane z ustawień Tekla Structures, czy z szablonu DWG.

  Obszar arkusza

  Aby obiekty rysunku były prawidłowo kreślone w przestrzeni papieru w pliku DWG (a nie za pośrednictwem portalu widoku), należy zaznaczyć pole wyboru Obszar arkusza.

  Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, w przestrzeni papieru będzie występować tylko portal z przestrzeni modelu.

  Należy pamiętać, że zaleca się umieszczanie adnotacji do rysunku, np. znaków, wymiarów i tekstów, wyłącznie w przestrzeni papieru. Dzięki temu będą one wyświetlane prawidłowo, np. gdy element zostanie przycięty w widoku rysunku Tekla Structures.

  Zawiera

  Aby dodać regułę do ostatecznego pliku DWG, należy zaznaczyć pole wyboru Zawiera obok reguły. Jeśli nie chcesz eksportować niektórych obiektów, po prostu usuń zaznaczenie ich pól wyboru Zawiera.

 10. Otwórz podgląd i kliknij Odśwież podgląd, aby podejrzeć wyniki przed wyeksportowaniem.
 11. Kliknij Eksport.

  Rysunki są eksportowane zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami i regułami. Reguły są odczytywane w kolejności, w jakiej występują na liście. Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Po zakończeniu otwórz folder, zostanie otwarty folder eksportu.

  Komunikat o błędzie Nie można odczytać rysunku pojawia się w przypadku braku wyeksportowanego rysunku lub gdy jest on nieaktualny lub w podobnych przypadkach.

  Po kliknięciu przycisku Eksport przed rozpoczęciem eksportu Tekla Structures sprawdza, czy pliki można zapisywać, i wyświetla monit o zamknięcie wskazanych aplikacji. Sprawdza także, czy pliki już istnieją i wyświetla monit, czy chcesz zastąpić istniejące pliki.

Przykład reguł warstw

W poniższym przykładzie utworzono trzy osobne reguły znaku, które zostaną wyeksportowane w warstwach 1, 2 i 3. Linie są eksportowane w warstwie 1, teksty — w warstwie 2, a ramki — w warstwie 3.

Po eksporcie znaki można uwidaczniać w modelu CAD w trzy poniższe sposoby zależnie od warstw wyświetlanych w przeglądarce plików CAD:

Widoczne są wszystkie warstwy:

Warstwa 1 zawierająca linie jest ukryta:

Warstwa 2 zawierająca teksty jest ukryta:

Warstwa 3 zawierająca ramki jest ukryta:

Wskazówki

 • Jeśli w eksporcie używana jest Wersja pliku wyjściowego 2013, ramka przykrywająca będzie widoczna po stronie arkusza w modelu CAD z powodu ograniczeń programu CAD, patrz poniżej:

  Aby tego uniknąć, użyj pliku DWG szablonu warstwy utworzonego w AutoCAD albo wersji pliku wyjściowego 2010 (domyślnie) lub starszej.

 • Inną przyczyną widoczności ramki przykrywania jest używanie szablonu DWG, w którym ramki przykrywania zostały ustawione jako widoczne. Ukryj ramki przykrywania w szablonie CAD.

Używanie starego eksportu DWG/DXF

Aby skorzystać z poprzedniej metody eksportowania pliku DWG/DXF, należy nadać opcji zaawansowanej XS_USE_OLD_DRAWING_EXPORT wartość TRUE w pliku .ini. Domyślnym ustawieniem tej opcji zaawansowanej jest FALSE. Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z poprzedniej metody eksportowania, zobacz Eksportowanie rysunku do pliku 2D DWG lub DXF (stary eksport).

Was this helpful?
Wstecz
Dalej