Przykład: Konfigurowanie i eksportowanie warstw do formatu DWG (stary eksport)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Przykład: Konfigurowanie i eksportowanie warstw do formatu DWG (stary eksport)

W tym przykładzie pokazano, jak zdefiniować warstwy i typy eksportowanych linii na określonej warstwie do ich własnych podwarstw podczas eksportowania pliku DWG.

Przykład: Tworzenie filtra wyboru do eksportu pliku DWG

Aby utworzyć filtr wyboru:

 1. W modelu kliknij przełącznik Filtr wyboru .
 2. W oknie dialogowym Grupa obiektów - filtr wyboru kliknij Nowy filtr.
 3. Dodaj nowe reguły filtrowania.
  1. Utwórz regułę filtrowania, która powoduje wybranie elementów według nazwy BEAM.
  2. Utwórz regułę filtrowania, która powoduje wybranie elementów według materiału S* (stal).
 4. Zapisz filtr jako belka-stalowa.

Przykład: Tworzenie warstw do eksportu pliku DWG

Po utworzeniu filtra wyboru można kontynuować przez tworzenie warstw, które mają się znaleźć w eksportowanym pliku DWG.

Aby utworzyć warstwy, które mają się znaleźć w eksportowanym pliku DWG:

 1. W menu Plik kliknij Eksportuj > Rysunki.
 2. Przejdź na zakładkę Opcje warstw.
 3. Kliknij Ustawienia, a następnie kliknij Zmień poziomy.
 4. Kliknij Dodaj, aby dodać nową warstwę.

  Utwórz osobne warstwy dla linii ciągłych (warstwa-belki-stalowej) i linii ukrytych (warstwa-belki-stalowej-H) w belkach stalowych.

 5. Ustaw kolor warstw.

  Ustaw linie ciągłe jako czerwone, a ukryte — jako niebieskie.

 6. Kliknij OK, aby zaakceptować zmiany.

Przykład: Tworzenie reguły eksportu rysunku DWG i przypisywanie warstwy do reguły

Po utworzeniu warstw można kontynuować, tworząc regułę eksportu grupy obiektów do warstwy, i przypisać warstwę do utworzonej reguły.

Aby utworzyć regułę eksportu grupy obiektów do warstwy i przypisać warstwę do utworzonej reguły:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy regułę elementu obiektu modelu, a następnie wybierz Dodaj następny poziom reguł.
 2. Wpisz nazwę reguły (steel-beam-rule)) i wybierz filtr wyboru utworzony dla belek stalowych (steel-beam).

 3. Kliknij OK.
 4. Aby przypisać warstwę do zasady, kliknij dwukrotnie wiersz pod reguła-belki-stalowej i wybierz warstwę, w tym przypadku warstwa-belki-stalowej.
 5. Kliknij OK.

 6. Zapisz ustawienia reguły warstw pod nazwą przykład1 za pomocą polecenia Zapisz jako.

 7. Zamknij okno dialogowe, klikając OK.

Przykład: Definiowanie własnego typu linii do eksportu pliku DWG

Po utworzeniu reguły można kontynuować przez określenie niestandardowego typu linii ciągłych w eksportowanym pliku DWG. W tym przykładzie zostaną dodane definicje typu linii.

Aby zdefiniować własny typ linii:

 1. Otwórz plik TeklaStructures.lin w edytorze tekstu ( ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp ).
 2. Dodaj następującą definicję typu linii w pliku:

 3. Zapisz plik. Upewnij się, że rozszerzenie nazwy pliku nie zostało zmienione.

Przykład: Definiowanie typów linii oraz ciężarów dla warstw w eksporcie DWG

Po zdefiniowaniu niestandardowego typu linii można kontynuować, zmieniając plik LineTypeMapping.xml oraz określając typy i grubości linii.

Aby zdefiniować typy linii oraz ciężary:

 1. Otwórz plik LineTypeMapping.xml ( ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp ) w edytorze tekstu.
 2. Dodaj odwzorowania typów linii dla warstw, jak pokazano w dolnej niebieskiej ramce na poniższej ilustracji. Nie dotykaj linii w górnej czerwonej ramce.
 3. Zapisz plik. Upewnij się, że rozszerzenie nazwy pliku nie zostało zmienione.

 1. Linie znajdują się na warstwie warstwa-belki-stalowej.
 2. Linie są rysowane za pomocą linii XKITLINE00 (linie ciągłe).
 3. Linie są eksportowane do linii CONTINUOUS w pliku DWG. Kolor linii w pliku DWG został już zdefiniowany we właściwościach warstwy (czerwony). Grubość linii w DWG to 35.
 4. Linie znajdują się na warstwie warstwa-belki-stalowej.
 5. Linie są rysowane za pomocą linii XKITLINE02 (linie ukryte).
 6. Linie są eksportowane do linii DASHED w oddzielnej warstwie nazwanej steel-beam-layer-H w pliku DWG. Kolor linii w pliku DWG został już zdefiniowany we właściwościach warstwy (niebieski). Grubość linii w DWG to 35.

Przykład: Eksportowanie rysunku do pliku DWG

Po określeniu wszystkich ustawień warstwy można wyeksportować rysunek. Przed wyeksportowaniem rysunku do pliku DWG należy się upewnić, że wszystkie właściwości rysunku są takie jak zamierzone.

Aby wyeksportować rysunek:

 1. Otwórz rysunek, który chcesz wyeksportować.
 2. W menu Plik kliknij Eksportuj rysunki.
 3. Wprowadź nazwę pliku eksportu.
 4. W opcji Typ wybierz DWG.
 5. Przejdź na zakładkę Opcje warstw i wczytaj ustawienia reguły warstw zapisane wcześniej pod nazwą przykład1.
 6. Zaznacz następujące pola wyboru: Użyj zaawansowanego typu linii i przetwarzania warstwowego, Łącznie z pustymi poziomami i Kolor obiektu według poziomu.
 7. Przeglądaj aby znaleźć plik LineTypeMapping.xml.
 8. Przejdź na zakładkę Opcje, ustaw skalę eksportu i zaznacz pole wyboru Eksportuj obiekty jako grupy oraz, jeśli chcesz, Przytnij linie do tekstu i Eksportuj linie niestandardowe jako linie podzielone.
 9. Kliknij Eksportuj.

Otwórz wyeksportowany plik DWG w odpowiednim oprogramowaniu przeglądarki plików DWG. Linie ciągłe stalowej belki znajdują się na jednej warstwie, a linie ukryte — na innej. Można również zauważyć, że słupy nie są zgodne ze zdefiniowanymi regułami warstw, dzięki czemu są obsługiwane według innych zasad.

Zobacz w poniższych przykładach, w jaki sposób wybór i brak wyboru opcji Przytnij linie do tekstu wpływa na wynik.

W poniższym przykładzie opcja Przytnij linie do tekstu jest zaznaczona.

W poniższym przykładzie opcja Przytnij linie do tekstu nie jest zaznaczona.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej