Przykład: Korzystanie z punktu bazowego w narzędziu Menedżer rozmieszczenia

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Przykład: Korzystanie z punktu bazowego w narzędziu Menedżer rozmieszczenia

W tym przykładzie pokazano różne widoki modelu zawierające punkt układu, punkt kontrolny i punkt osnowy w modelu. Punkt osnowy jest to punkt zerowy lub podstawowy punkt repera w państwowym zasobie geodezyjnym.

 1. Utwórz punkt kontrolny w Plik > Właściwości projektu > Punkty bazowe.

 2. Utwórz punktu układu za pomocą narzędzia Punkt układu i dodaj punkt układu do modelu.

  Poniższy obraz przedstawia położenia punktów w widoku modelu 3D.

  • Zielony punkt w lewym dolnym rogu to punkt osnowy.

   Należy pamiętać, że Współrzędna wschodnia i Współrzędna północna nie są tutaj w skali.

  • Punkt niebieski to punkt kontrolny, czyli punkt bazowy utworzony przez użytkownika.
  • Czerwony stożek to punktu układu, na obrazie w żółtej ramce.
  • Zielona ramka to punkt początkowy modelu w przecięciu siatki A-1.
 3. W Menedżer rozmieszczenia dodaj punkt układu do grupy. Wybierz utworzony przez siebie punkt bazowy, Punkt kontrolny 1, aby go użyć jako ustawienie opcji Grupuj lokalny układ współrzędnych grupy.

 4. Sprawdź współrzędne punktu układu.
  • Położenie w modelu: odległość do punktu początkowego modelu.
  • Położenie w grupie: odległość do wybranego punktu bazowego dla grupy punktu układu.
  • Wschód, Północ, Wysokość: odległość do punktu osnowy.

  Na poniższych rysunkach przedstawiono różne widoki i pomiary punktów w modelu.

  Widok elewacji

  Widok płaski

  Przybliżenie widoku płaskiego

 5. Eksportuj punkt układu.

  Współrzędne X, Y i Z w oknie dialogowym eksportu są to współrzędne Wschód, Północ, Poziomu (X, Y, Z), które można wyświetlić we właściwościach punktu narzędzia Menedżer rozmieszczenia. Te współrzędne są eksportowane.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej