Wstaw pliki DGN

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wstaw pliki DGN

Pliki DGN można wstawić do Tekla Structures jako modele referencyjne.

Obiekty modelu referencyjnego można wyświetlać na różnych warstwach modelu referencyjnego zgodnie z ustawieniami poziomu w pliku DGN. Modeli DGN można używać do sprawdzania kolizji. Wstawianie modelu referencyjnego Tekla Structures obsługuje formaty DGN V7 i V8.

Plik DGN może zawierać jeden lub więcej modeli DGN. Model DGN może być jednego z następujących trzech typów: model projektowy, model wyciągnięcia lub model arkusza. Modele projektowe są najbardziej przydatne w Tekla Structures, ponieważ zawierają odpowiednie dane strukturalne.

Jeśli w pliku DGN dostępnych jest wiele rodzajów modeli, Tekla Structures wybiera wstawiany typ modelu w następującej kolejności:

  1. Aktywny model jest wstawiany, jeśli jest to model projektu.

  2. Domyślny model jest wstawiany, jeśli jest to model projektu.

  3. Jeśli plik DGN zawiera modele projektu, wstawiany jest pierwszy z nich.

  4. Jeśli w pliku DGN nie ma modeli projektu, wstawiany jest pierwszy model niezależnie od typu modelu.

Wstawianie modelu referencyjnego DGN nie obsługuje atrybutów UDA ani zarządzania zmianami.

Aby wstawić plik DGN, otwórz model Tekla Structures, w którym chcesz wstawić model referencyjny DGN, i kliknij przycisk Modele referencyjne w panelu bocznym .

Aby zakończyć wstawianie, postępuj zgodnie z instrukcjami z sekcji Wstawianie modelu referencyjnego.

Obiekty DGN obsługiwane w modelach referencyjnych

Tekla Structures może wyświetlić następujące obiekty DGN w modelach referencyjnych:

Obiekt

Numer typu

Opis

Komórka

2

Zbiór pogrupowanych obiektów mających wspólny punkt wstawiania/początku, skalę i orientację w przestrzeni 2D/3D.

Wiersz

3

Ciąg linii

4

Seria połączonych linii.

Kształt

6

Jak ciąg linii, ale zamknięty (pierwszy punkt = ostatni punkt).

Węzeł tekstowy

7

Akapit wielowierszowy/blok tekstu.

Krzywa

11

Parametryczna krzywa zasadnicza.

Złożony łańcuch

12

Połączony w łańcuch zbiór innych obiektów (linie, ciągi linii, łuki, krzywe lub krzywe B).

Złożony kształt

14

Jak złożony łańcuch, ale zamknięty (pierwszy punkt = ostatni punkt).

Elipsa

15

Łuk

16

Tekst

17

Obsługa czcionki TrueType i style tekstu (pogrubienie, podkreślenie, kursywa itp.).

Powierzchnia 3D

18

Jak bryła 3D, ale nieograniczona na końcach.

Bryła 3D

19

Bryła utworzona przez rzutowanie lub obracanie obiektu granicy (linii, łańcucha linii, krzywej, łuku lub elipsy).

Stożek

23

Właściwie stożek ścięty określony przez dwa równoległe koła; jeśli promień obu kół jest taki sam, tworzą one walec.

Powierzchnia krzywej B

24

Patrz opis krzywych B dotyczący również tego przypadku. Dodatkowe dane zawierają obiekty granicy powierzchni (typ 25).

Krzywizna krzywej B

27

Może być wymierna/niewymierna, równomierna/nierównomierna, otwarta/zamknięta; obiekt typu 27 zawiera dane nagłówka, a dodatkowe dane zawierają obiekty słupa (typ 21), obiekty węzła (typ 26) oraz obiekty współczynnika ciężaru (typ 28).

Definicja współdzielonej komórki

34

Podobna do definicji bloku DWG. Generalnie definiuje zestaw zgrupowanych jednostek.

Wystąpienie współdzielonej komórki

35

Podobne do wystąpienia bloku DWG. Dla definicji komórki można utworzyć wiele wystąpień komórki, w różnych położeniach, skalach i orientacjach.

Multilinia

36

Zestaw równoległych linii, które mogą zostać połączone (z widocznymi szwami na połączeniach lub bez nich) i mogą mieć różne typy zakończeń (zaokrąglone, kwadratowe itp.).

Siatka

105

Obsługuje indeksowane podziały płaszczyzn elementarnych, listy czworokątów, siatki czworokątów, siatki trójkątów i listy trójkątów.

Inteligentna bryła

-

Inteligentne bryły (bryły utworzone na podstawie osadzonych danych Parasolid/ACIS) można zaimportować do Tekla Structures jako obrysy szkieletowe.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej