Wykrywanie zmian między wersjami modelu referencyjnego

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wykrywanie zmian między wersjami modelu referencyjnego

W Tekla Structures możesz sprawdzać zmiany między różnymi wersjami modelu referencyjnego IFC za pomocą funkcji wykrywania zmian. Funkcji wykrywania zmian można używać do wykrywania zmian między modelami referencyjnymi pochodzącymi od przedstawicieli różnych dziedzin, na przykład projektanta lub kreślarza. Zmiany są wykrywane na poziomie obiektu. Oprócz tego możesz porównywać modele Tekla Structures, jeśli model Tekla Structures został wyeksportowany do formatu IFC co najmniej dwa razy.

Tekla Structures zapisuje wersje modeli referencyjnych na potrzeby wykrywania zmian. Tworzenie wersji jest też potrzebne do wizualizacji zmian związanych z udostępnianiem i do zarządzania zmianami wynikającymi z konwersji obiektów.

Ograniczenia

 • Porównywanie właściwości działa tylko dla IFC lub modeli referencyjnych na bazie IFC. Obsługiwane są następujące formaty:

  • .ifc
  • .ifcxml
  • .ifczip
  • .tczip
 • Usunięte obiekty nie są zaznaczone i nie można ich wybrać.

Wykrywanie zmian

Możesz pokazać zmiany między dwoma zapisanymi wersjami modelu referencyjnego albo między zapisaną wersją a wersją modelu referencyjnego w przeglądanym pliku. W obu przypadkach trzeba aktywować funkcję wykrywania zmian:

 1. Kliknij przycisk Modele referencyjne w panelu bocznym z prawej strony głównego okna Tekla Structures.

  Można również przejść do menu Plik, a następnie wybrać Importuj > Wstaw model referencyjny. Zamknij okno dialogowe Dodaj model.

 2. Otwórz model referencyjny, klikając go dwukrotnie na liście Modele referencyjne.
 3. Otwórz listę Wykrywanie zmian, klikając strzałkę w wierszu Wykrywanie zmian.

Wykrywanie zmian między zapisaną wersją, a wersją w przeglądanym pliku modelu

W polu ścieżki do pliku automatycznie wprowadzana jest pełna ścieżka do oryginalnego pliku z bieżącym modelem referencyjnym. Jeśli plik modelu referencyjnego o tej samej nazwie zmienił się, możesz uruchomić wykrywanie zmian i pominąć przedstawione poniżej kroki od 1 do 3.

 1. Kliknij ... i znajdź wcześniejszą wersję modelu referencyjnego.
 2. Zaznacz pole wyboru Ten model jest nowszy obok ścieżki dostępu do pliku, jeśli chcesz określić, że plik widoczny w polu jest nowszy.
 3. Upewnij się, że obie wersje (oryginalna i przeglądana) modelu referencyjnego są widoczne, uaktywniając przyciski w kształcie oka w sekcji Wykrywanie zmian.
 4. Aby w razie potrzeby zmienić zestaw porównania, kliknij przycisk ... i wskaż zestaw, którego chcesz użyć. Następnie kliknij Aktualizuj widok. Zestaw porównania zawiera właściwości, których należy użyć do porównania wersji.
 5. Aby zmienić tolerancje porównania zestawu właściwości, kliknij przycisk Tolerancje porównania zestawu właściwości .

Na liście zmian i na liście szczegółów właściwości możesz wykonać dowolną z poniższych czynności:

 • Eksportowanie wyników wykrywania zmian do pliku programu Excel poprzez kliknięcie przycisku Eksportuj do Excel. Wyeksportowany plik Excel zawiera wszystkie zmienione właściwości widoczne na liście zmian. Informacje są eksportowane w bieżącym języku.

 • Kliknij wiersz na liście zmian, aby otworzyć listę powiązanych szczegółów właściwości w panelu bocznym. Zawartość listy szczegółów właściwości zależy od używanych reguł porównania: W kolumnach Stara wartość i Nowa wartość podane jest również, jakie właściwości uległy zmianie.

  Zauważ, że jeśli na liście szczegółów właściwości przypadkowo zostanie usunięta jedna z kolumn, można ją przywrócić, klikając prawym przyciskiem myszy tytuł kolumny i wybierając kolumnę w menu kontekstowym. Następnie można przeciągnąć kolumnę w żądane położenie.

 • Aby pokazać obiekt w modelu, zaznacz pole wyboru Wybierz obiekty w modelu, a następnie kliknij wiersz na liście zmian. Należy pamiętać, że nie można wybrać obiektów usuniętych.
 • Starszy stan obiektu jest rysowany w widoku modelu, gdy wybierzesz odpowiedni obiekt na liście zmian,
 • Aby wyróżnić obiekt na liście zmian, zaznacz pole wyboru Pobierz wybrane obiekty z modelu, a następnie kliknij obiekt w modelu.
 • Aby powiększyć wybrany obiekt w modelu, zaznacz pole wyboru Zoom wybrane, a następnie kliknij wiersz na liście zmian. Możesz również powiększyć obiekty usunięte.
 • Starszy stan obiektu modelu referencyjnego jest rysowany w widoku 3D kolorem pomarańczowym, gdy wybierzesz odpowiedni obiekt.
 • Aby na liście szczegółów właściwości wyświetlić wyłącznie zmiany, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko zmiany, a następnie kliknij wiersz na liście zmian.
 • Za pomocą pola wyszukiwania u dołu można wyszukać konkretne elementy.
 • Jeśli lista zmian zniknie, można ją przywrócić, klikając w panelu bocznym przycisk Lista zmian. Jeśli lista szczegółów zniknie, można ją przywrócić, klikając w panelu bocznym przycisk Szczegóły właściwości. Te dwa przyciski są widoczne, tylko gdy aktywne jest Wykrywanie zmian.

Aktualizacja i wykrywanie zmian między wersjami modelu referencyjnego

Model referencyjny można zaktualizować zgodnie z inną wersją modelu oraz wykryć zmiany między takimi dwoma wersjami modelu referencyjnego.

 1. Otwórz inną wersję modelu referencyjnego, wskazując ją w polu Plik na liście szczegółów modelu referencyjnego i klikając Zmień.

  Spowoduje to zaktualizowanie oryginalnego modelu referencyjnego o zmienione informacje w innej wersji modelu referencyjnego.

  Można otworzyć kilka wersji, jednak jednocześnie można porównać tylko dwie.

  Nie trzeba kopiować modeli referencyjnych do folderu modelu.

 2. Kliknij strzałkę w wierszu Wykrywanie zmian, aby otworzyć listę Wykrywanie zmian.

  Na liście Wykrywanie zmian zostanie wyróżniona bieżąca wersja. Nowsza wersja jest wyświetlana u góry, a najstarsza u dołu.

 3. Upewnij się, że oba modele są widoczne, uaktywniając przyciski w kształcie oka na liście Wykrywanie zmian.

  Porównanie jest aktywne tylko wówczas, gdy aktywne są dwa przyciski oka . Jednocześnie mogą być aktywne maksymalnie dwa przyciski oka. Jeśli aktywujesz trzeci model referencyjny na liście, starsza wersja z widocznego uprzednio modelu automatycznie stanie się nieaktywna , a porównanie zostanie wykonane w odniesieniu do dwóch modeli z aktywnym przyciskiem oka.

 4. Ustaw inną wersję jako bieżącą, przechodząc do listy Wykrywanie zmian, klikając wersję na liście prawym przyciskiem myszy i wybierając Ustaw jako bieżący.
 5. Aby zmienić zestaw porównania, kliknij przycisk ... i zdefiniuj zestaw, którego chcesz użyć. Następnie kliknij Aktualizuj widok. Zestaw porównania zawiera właściwości, których należy użyć do porównania wersji.
 6. Aby usunąć wersję, kliknij ją prawym przyciskiem myszy na liście Wykrywanie zmian i wybierz Usuń.

  Bieżąca wersja modelu zostanie zmieniona, a zmiana zostanie udostępniona w trybie wielu użytkowników lub w Tekla Model Sharing.

  Jeśli usuniesz wersję, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz ustawić model jako bieżący i zapisać zmiany.

  Należy zwracać szczególną uwagę na tworzenie wersji i przeprowadzanie aktualizacji w projekcie. Jeśli na przykład usuniesz wersję, aktualny model zostanie zaktualizowany i mogą wystąpić konflikty.

 7. Zaznacz dowolne lub wszystkie pola wyboru poniższych opcji: Zmieniony, Niezmienione, Wstawione i (lub) Usunięty, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj widok widoczny po wybraniu opcji.

  Wybranie np. opcji Wstawione umożliwi wyświetlanie na zielono tych obiektów, które zostały wstawione między dwoma wersjami.

  Zostaną wyświetlone: lista zmian i lista szczegółów właściwości. Zawartość listy zmian zależy od zawartości IFC i zawiera wszystkie typy obiektów fizycznych. Kolory są takie same jak na liście Wykrywanie zmian.

 8. Na liście zmian i na liście szczegółów można wykonać dowolne z poniższych czynności:

  • Kliknij wiersz na liście zmian, aby otworzyć listę powiązanych szczegółów właściwości w panelu bocznym. Lista szczegółów właściwości zawiera przynajmniej nazwę, lokalizację jako początek oraz właściwości z zestawu właściwości. Zasadniczo jej zawartość jest taka sama jak w raporcie badania obiektu referencyjnego. W kolumnach Stara wartość i Nowa wartość podane jest również, jakie właściwości uległy zmianie.

  • Aby wyróżnić obiekt w modelu, zaznacz pole wyboru Wybierz obiekty w modelu, a następnie kliknij wiersz na liście zmian. Należy pamiętać, że nie można wybrać obiektów usuniętych.
  • Aby wyróżnić obiekt modelu na liście zmian, zaznacz pole wyboru Pobierz wybrane obiekty z modelu, a następnie kliknij obiekt w modelu.
  • Aby powiększyć wybrany obiekt w modelu, zaznacz pole wyboru Zoom wybrane, a następnie kliknij wiersz na liście zmian. Możesz również powiększyć obiekty usunięte.
  • Aby na liście szczegółów właściwości wyświetlić wyłącznie zmiany, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko zmiany, a następnie kliknij wiersz na liście zmian.
  • Starszy stan obiektu modelu referencyjnego jest rysowany w widoku 3D kolorem pomarańczowym, gdy wybierzesz odpowiedni obiekt.
  • Za pomocą pola wyszukiwania u dołu można wyszukać konkretne elementy.
  • Jeśli lista zmian zniknie, można ją przywrócić, klikając w panelu bocznym przycisk Lista zmian. Jeśli lista szczegółów zniknie, można ją przywrócić, klikając w panelu bocznym przycisk Szczegóły właściwości. Te dwa przyciski są widoczne, tylko gdy aktywne jest Wykrywanie zmian.

Kolejność porównywania zmian

 • Zaznacz pole wyboru Ten model jest nowszy, aby określić, że plik wskazany w polu ścieżki dostępu do pliku jest nowszy niż drugi z porównywanych plików. Jeśli plik był aktualizowany, jest wyświetlany w polu automatycznie, a pole wyboru jest zaznaczone.

 • Można porównywać plik jako nowszy (domyślnie) lub starszy.

Zaznacz pole wyboru Ten model jest nowszy obok pola ścieżki dostępu do pliku, jeśli chcesz określić, że plik widoczny w polu jest nowszy.

Makro do wybierania obiektów natywnych Tekla Structures

Makro Wybierz powiązane obiekty wg obiektów IFC przydaje się w sytuacjach, gdy wyeksportowano obiekty natywne do IFC, wstawiono model IFC z powrotem do tego samego modelu natywnego, a następnie użytkownik chce wybrać powiązane obiekty Tekla Structures. Wybranie odpowiednich obiektów może być konieczne, na przykład jeśli chcesz dodać własne UDA, do wszystkich aktualizowanych i wybranych obiektów natywnych.

Automatyczne usuwanie starych wersji modelu referencyjnego

Stare wersje modelu referencyjnego można usuwać automatycznie za pomocą opcji zaawansowanej XS_REFERENCE_MODEL_KEEP_VERSIONS_COUNT.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej