Definiowanie dodatkowych zestawów właściwości do eksportu IFC

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Definiowanie dodatkowych zestawów właściwości do eksportu IFC

Można tworzyć dodatkowe zestawy właściwości z atrybutów szablonów i atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika, definiować właściwości atrybutów oraz powiązywać zestawy właściwości Tekla Structures z obiektami IFC do użycia podczas eksportu IFC. Tekla Structures zapisuje dodatkowe zestawy właściwości w plikach konfiguracyjnych. Istnieje możliwość zapisania wielu plików konfiguracyjnych w różnych miejscach. Gdy Tekla Structures eksportuje plik IFC, odczytywane są wstępnie zdefiniowane oraz dodatkowe zestawy właściwości.

Uwaga:

Jeśli utworzono dodatkowe zestawy właściwości w wersji programu Tekla Structures starszej niż Tekla Structures 2022, to w Tekla Structures 2022 i nowszych wersjach będą dostępne tylko zestawy właściwości odpowiadające typom obiektów IFC istniejącym w kategorii typu jednostki Konstrukcyjne. Zestawy właściwości odpowiadające typom obiektów znajdującym się w innych kategoriach typów jednostek (takich jak IfcCovering w kategorii Wspólne) trzeba będzie ponownie utworzyć.

Dodawanie nowego pliku konfiguracyjnego zestawu właściwości IFC

 1. W menu Plik kliknij Eksportuj > IFC lub IFC4.
 2. Wybierz opcję <nowy> z listy Dodatkowe zestawy właściwości i kliknij przycisk edycji .
  Jeśli jeden ze wstępnie zdefiniowanych plików konfiguracji został skopiowany do folderu modelu, otwórz go.
 3. W oknie dialogowym Definicje zestawu właściwości wprowadź nazwę nowego pliku konfiguracji w polu Nazwa pliku konfiguracji zestawu właściwości.
 4. Aby dodać nowy zestaw właściwości, w obszarze Zestaw właściwości kliknij przycisk dodawania .

  Jeśli używasz istniejącego pliku konfiguracyjnego, możesz również wybrać jeden z zestawów właściwości z listy Zestaw właściwości.

  Istnieje możliwość utworzenia kilku zestawów właściwości w jednym pliku konfiguracyjnym. Możesz na przykład dodać środki ciężkości oraz punkty początku i końca na poziomie części, a informacje na temat planowania na poziomie zespołu.

  Zauważ, że możesz również edytować nazwę i opis zestawu właściwości lub usunąć istniejący zestaw właściwości. Aby to zrobić, kliknij odpowiednio lub .

 5. W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz nazwę i opis zestawu właściwości i kliknij Utwórz.
  Nazwa zestawu właściwości może zawierać dowolny tekst ze spacjami. Maksymalna długość nazwy zestawu właściwości wynosi 255 znaki. Nazwa nie powinna zaczynać się od przedrostka „Pset_”, ponieważ jest on zarezerwowany dla standardowych zestawów właściwości BuildingSMART.
 6. Z listy Jednostki wybierz żądaną kategorię typu jednostki.
  Opcja domyślna to Konstrukcyjne. Po wybraniu kategorii powiązane obiekty IFC pojawią się na liście Wybierz typy jednostki.
 7. Wybierz typ obiektu z listy Wybierz typy jednostki, zaznaczając pole wyboru.

  Wówczas na liście Wybierz atrybuty wyświetlą się atrybuty dostępne dla danego typu jednostki.

 8. Dodaj wybrane atrybuty z listy Wybierz atrybuty, zaznaczając pola wyboru obok nazw atrybutów.

  Atrybut jest dodawany do listy Lista wszystkich wybranych właściwości po prawej stronie. Ta lista wskazuje, które atrybuty są eksportowane i w jakim formacie:

  • Można dodawać nowe atrybuty, wpisując nazwę atrybutu w polu Atrybut w obszarze Utwórz/zmień właściwość i klikając przycisk Dodaj.
  • Istnieje możliwość zmieniania i usuwania atrybutów na liście poprzez ich wybranie i kliknięcie Zmień lub Usuń.
 9. W polu Utwórz/Zmień właściwość zdefiniuj właściwości atrybutu.
  • Wybierz Typ właściwości na potrzeby wybranego atrybutu.

   Na potrzeby atrybutów użytkownika, których nazwa zawiera więcej niż 19 znaków, zawsze wybieraj Atrybut szablonu. Wybierz na przykład Atrybut szablonu przeznaczony dla ASSEMBLY.USERDEFINED.PLANS_STATUS.

  • W polu Nazwa wprowadź lub zmodyfikuj nazwę wybranego atrybutu.
  • Wybierz Typ atrybutu. Typ może być jednym z następujących: Łańcuch (sekwencja znaków), Boole'a(fałsz lub prawda), Liczba całkowita (liczba bez części ułamkowej), Wymiarowanie, Liczba rzeczywista (liczby z częściami dziesiętnymi) lub Sygnatura czasowa.
  • Jeśli typ atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika to Wymiarowanie:
   • Można wybrać Typ wymiarowania: Długość, Powierzchnia, Objętość, Masa, Długość dodatnia lub Liczba.
   • Można wybrać współczynnik Konwersji oraz Dokładność.

    Zdefiniowana przez użytkownika dokładność umożliwia lepszą optymalizację rozmiaru pliku IFC.

 10. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

1) Grupy jednostek, gdzie Tekla Structures atrybuty są zapisywane w wyeksportowanym pliku IFC

2) Atrybuty szablonu na potrzeby atrybutów użytkownika, które mają być wyeksportowane do wybranej jednostki

3) Lista zawierająca wybrane atrybuty

4) Właściwości, które można zdefiniować dla atrybutów

Wskazówka:

Zwróć uwagę, aby podczas definiowania zestawów właściwości z UDA wybrać właściwą wartość opcji Typ. Na przykład jeśli właściwości UDA są zwykłym tekstem, wybierz wartość Łańcuch. Jeśli właściwości UDA są liczbami całkowitymi, wybierz wartość Liczba całkowita. Jeśli zostanie wybrany niewłaściwa wartość opcji Typ eksport zestawu właściwości nie powiedzie się. Zwróć uwagę, że można uzyskać wartość łańcucha dla atrybutu użytkownika, dodać przedrostek USERDEFINED. do atrybutu użytkownika, zmienić Typ właściwości na Atrybuty szablonu i Typ na Łańcuch.

Przykład:

Obiekty modelu Tekla Structures i powiązane obiekty IFC

Obiekt

IFC

Domyślne obiekty programu Tekla Structures

belka

IfcBeam, (IfcMember)

Otwór śruby

IfcMechanicalFastener

Widok produkcji elementów stalowych IFC2x3: IfcOpeningElement

Śruby, nakrętki i podkładki

IfcMechanicalFastener

Stężenia, wstawki

IfcBeam, IfcPlate, (IfcMember*)

Kolumna

IfcColumn, (IfcMember), (IfcPile)

Blacha wieloboczna

IfcPlate

Fundamenty

IfcFooting

Panel

IfcWall

Obiekt wylewany, przerwa robocza

IfcBuildingElementProxy

Kotwa na końcu pręta i łącznik

IfcMechanicalFastener, (IfcTendonAnchor)

Pręt zbrojeniowy

IfcReinforcingBar

Siatka zbrojeniowa

IfcReinforcingMesh

Płyta

IfcSlab

Zespół stalowy/zespół betonowy/jednostka sekcji wylewania

IfcElementAssembly

Element stalowy/betonowy

IFC2x3: IfcBuildingElementProxy

IFC4: IfcDiscreteAccessory

Wykończenie powierzchni

IfcCovering

Spoina

IfcFastener

Popularne obiekty konstrukcyjne

Komin

IfcColumn, IfcBeam, IfcWall, (IfcChimney*)

Pal

IfcColumn, IfcBeam, (IfcPile*)

Płatew, rygiel

IfcBeam, IfcColumn, (IfcMember*)

Poręcz

IfcColumn, IfcBeam, (IfcRailing)

Panel dachowy

IfcBeam, (IfcRoof*)

Zespoły

Zespoły Tekla Structures IfcFacilityPart (IfcBridgePartTypeEnum*)**

Zespół osadzonej kotwy kabla

IfcElementAssembly, (IfcTendonAnchor*)

Zespół stropu

IfcElementAssembly, (IfcSlab*)

Poręcz

IfcElementAssembly, (IfcRailing*)

Rampa

IfcElementAssembly, (IfcRamp*)

Dach

IfcElementAssembly, (IfcRoof*)

schody

IfcElementAssembly, (IfcStair*)

Zespół ściany

IfcElementAssembly, (IfcWall*)

Zespół zbrojenia

IfcElementAssembly

Podzespół (element podrzędny)

Eksportowane zgodnie z obiektem wskazanym dla odpowiedniego elementu podrzędnego w tej tabeli. Aby wyeksportować jako IfcDiscreteAccessory, ustaw w zaawansowanej opcji XS_IFC2X3​_EXPORT_​SECONDARY​_AS_​DISCRETEACCESSORY wartość TRUE w pliku .ini, na przykład w pliku teklastructures.ini.

Uwaga:
 • Jeśli w powyższej tabeli element nie jest w nawiasach, obiekt jest automatycznie eksportowany do tego typu elementu. Jeśli element jest w nawiasach, obiekt nie jest automatycznie eksportowany do tego typu elementu, ale można wybrać element dla obiektu w sekcji Eksport IFC.
 • * Jeśli obiekt w nawiasie jest oznaczony gwiazdką (*), jest on zalecany.
 • **IfcBridgePartTypeEnum nosi nazwę IfcBridgePart na liście Obiekt IFC w panelu właściwości.
 • Można również użyć elementów IfcBuildingElementPart i IfcBuildingElement. Element IfcBuildingElement odpowiada belkom, słupom itp., ale nie zespołom.
 • Polibelki są zawsze eksportowane jako B-rep.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej