Konwertowanie obiektów IFC na obiekty natywne Tekla Structures

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Konwertowanie obiektów IFC na obiekty natywne Tekla Structures

Większość liniowych obiektów referencyjnych IFC, takich jak belki, słupy, podpory, blachy, płyty, stopy i ściany, można konwertować do obiektów natywnych Tekla Structures. Konwersja obsługuje również polibelki o zakrzywionych przekrojach, wyeksportowane pierwotnie z Tekla Structures, a także atrybuty użytkownika: tekstowe, liczbowe i podwójne. Celem konwertowania obiektów IFC w Tekla Structures jest pomoc w tworzeniu modelu konstrukcyjnego i unikanie niepotrzebnej pracy na wczesnych etapach modelowania.

W trakcie konwersji obiektów IFC obiekty te są konwertowane jako elementy lub jako wyciągnięcia. Konwersja obiektu jako elementu specjalnego oznacza, że obiekt IFC jest konwertowany jako element Tekla Structures, w którym kształt 3D definiuje geometrię elementu. Konwersja obiektu jako wyciągnięcia oznacza, że obiekt IFC jest konwertowany jako element specjalny (słup, belka, płyta itp.) o profilu wyciągniętym w celu otworzenia długości elementu.

Podczas konwersji obiektu IFC należy wykonać następujące czynności:

 1. Przed konwersją sprawdź, czy profile i jednostki w modelu referencyjnym IFC są kompatybilne z używanym środowiskiem.
 2. Sprawdź i w razie potrzeby zmień ustawienia konwersji obiektów w oknie dialogowym Ustawienia konwersji obiektów IFC.
 3. Przekonwertuj obiekty IFC do natywnych obiektów Tekla Structures. Dostępne są dwa alternatywne sposoby konwertowania obiektów:
  • Konwertowanie wszystkich wybranych obiektów modelu referencyjnego naraz przy użyciu polecenia Konwertuj obiekty IFC na karcie Zarządzaj.
  • Konwertowanie przy użyciu funkcji zarządzania zmianą konwersji obiektu IFC. Można również wykonać konwersję aktualizacyjną o nową rewizję modelu referencyjnego przy użyciu funkcji zarządzania zmianą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat logiki konwersji profilu, zobacz „Logika konwersji profili” poniżej. Ograniczenia podano w sekcji „Ograniczenia konwersji obiektów IFC” poniżej.

Czy konwersja obiektów jest zawsze konieczna?

W programie Tekla Structures można używać obiektów modelu referencyjnego w sposób podobny jak obiektów natywnych, na przykład do wykrywania kolizji, tworzenia raportów i harmonogramów. Nie wszystko musi mieć charakter natywny, ponieważ obiekty modelu referencyjnego można wykorzystywać na wiele sposobów. Przykładowo obiekty modelu referencyjnego można wyświetlać na rysunkach i wymieniać w raportach.

Pliki referencyjne mają tę zaletę w porównaniu do plików skopiowanych, że ich zawartość jest aktualizowana automatycznie przez projektanta z danej dziedziny.

Kontrola i zmiana ustawień konwersji obiektów IFC

Przed rozpoczęciem konwersji sprawdź ustawienia konwersji i w razie potrzeby wprowadź zmiany.

 1. W menu Plik kliknij Ustawienia > Ustawienia konwersji obiektów IFC.
 2. Sprawdź i zmień ustawienia konwersji w oknie dialogowym Ustawienia konwersji obiektów IFC:
  Utwórz raport po konwertowaniu Nieużywane. Raport został zastąpiony listą zmian.
  Ustaw uchwyty na pasie górnym

  Umożliwia ustawienie linii odniesienia belek na półkę górną.

  Jeśli opcja Ustaw uchwyty na pasie górnym nie jest wybrana, linie referencyjne belek znajdują się w środku belek.

  To ustawienie nie jest używane w przypadku polibelek w celu poprawy wyników konwersji.

  Konwertuj obiekt B-rep

  Konwertowanie obiektów B-rep do postaci obiektów Tekla Structures.

  Można też używać osobno konwersji do elementu lub konwersji do wyciągnięcia w przypadku betonu i innych materiałów, na przykład stali. Wybrane opcje są stosowane do konwersji bezpośredniej i funkcji zarządzania zmianą konwersji.

  Obiekty B-rep są konwertowane do elementów specjalnych, a elementy specjalne są dodawane do katalogu kształtów. Elementy specjalne należą do klasy 996.

  Mapowanie profilu głównego Nazwa profilu Mapowanie profili poprzez porównywanie nazw profili między modelem IFC a katalogiem profili Tekla Structures.

  Wymiary: Mapowanie profili głównie poprzez porównywanie wymiarów obiektów.

  Jeśli konwerter obiektów IFC nie może mapować profili przy użyciu metody wybranej jako główna, zastosuje drugą (niewybraną) metodę.

  Tolerancja Wprowadź wartości do porównania wymiarów. Jednostka miary zależy od środowiska.

  Wartość r w ustawieniu Tolerancja wpływa tylko na rury prostokątne. Pozwala ona odróżnić profile walcowane na gorąco od profili walcowanych na zimno.

 3. Skopiuj z zestawów właściwości obiektów IFC te właściwości, które zostaną użyte jako atrybuty użytkownika konwertowanych obiektów Tekla Structures:
  1. Kliknij Dodaj, aby dodać wiersz, a następnie w polu Właściwość wprowadź nazwę właściwości IFC.

   Zapisz właściwość IFC pod nazwą wyświetlaną w oknie dialogowym Zbadaj (bez przedrostka EXTERNAL.).

   W nazwie zestawu właściwości obsługiwane są kropki (.) i podkreślenia (_) i spacje.

  2. Wpisz nazwę atrybutu użytkownika w polu UDA.

   Maksymalna długość nazwy atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika to 20 znaków. Dodawany w tym miejscu atrybut użytkownika również musi być uwzględniony w pliku objects.inp. Nazwa atrybutu musi być niepowtarzalna. Wprowadzenie oryginalnej nazwy atrybutu użytkownika. W przypadku poniższych, obsługiwana jest również przetłumaczona nazwa: Nazwa profilu, Opis, Typ IFC (typ), Typ obiektu, Faza, Materiał, Wykończenie, Profil i Nazwa.

   Zauważ, że właściwość Typ obiektu można skopiować do UDA przy użyciu atrybutu ObjectType.

  3. Kliknij Typ, aby wybrać format atrybutu.

   Możliwe formaty to ciąg, liczba całkowita lub podwójny. Typ określa typ danych właściwości IFC, a nie typ danych atrybutu użytkownika.

 4. Przed przystąpieniem do konwersji obiektów IFC do natywnych obiektów Tekla Structures sprawdź profile i materiały, aby mieć pewność, że konwersja przebiegnie pomyślnie, i ręcznie wykonaj mapowanie profili lub materiału w następujący sposób:
  1. Kliknij przycisk Sprawdzanie.

   Tekla Structures wyświetli wszystkie brakujące profile lub materiały na zakładkach Brakujące profile i Brakujące materiały w oknie dialogowym Brakujące odwzorowanie.

  2. Wybierz odpowiednią opcję na liście profili programu Tekla Structures i materiałów programu Tekla Structures do zdefiniowania mapowania dla brakujących profili lub materiałów.

   Nazwę profilu elementu IFC można mapować za pomocą profilu Tekla Structures. Mapowanie profili działa dla danych IFC, które mają nazwę profilu, ale nie zawierają wystarczających informacji do konwersji. W razie potrzeby mapowania można później zmienić. Mapowania są używane w konwersji tylko wtedy, gdy profile nie zostaną znalezione w katalogach Tekla Structures. Konwersja profilu przebiega zgodnie z określoną logiką opisaną poniżej.

   Mapowanie materiałów działa w przypadku istniejących i nieznalezionych materiałów.

  3. Kliknij Zaktualizuj katalogi odwzorowania i zamknij.

  Można również otworzyć i zmienić pliki katalogu w edytorze tekstowym. W tym celu kliknij przycisk Katalog. Po zakończeniu otwórz ponownie ustawienia konwersji obiektów IFC, aby zastosować nowe ustawienia. Pliki są przechowywane w folderze \attributes znajdującym się w folderze modelu:

  Plik TeklaStructuresCatalogMaterials.txt zawiera wszystkie materiały

  Plik TeklaStructuresCatalogProfiles.txt zawiera wszystkie profile

  Plik MappedMaterials-default.txt mapuje materiały

  Plik MappedProfiles-default.txt mapuje profile

 5. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Ustawienia konwersji obiektów IFC.
  Teraz można skonwertować obiekty IFC przy użyciu jednego z dwóch dostępnych sposobów.

Konwertowanie wybranych obiektów IFC za jednym razem

Wszystkie zaimportowane obiekty IFC można skonwertować za jednym razem przy użyciu ustawień konwersji obiektów. Konieczne są do tego co najmniej dwie rewizje tego samego modelu.

 1. Otwórz listę Modele referencyjne, klikając przycisk Modele referencyjne w panelu bocznym.
 2. Kliknij przycisk Dodaj model, wskaż model w oknie dialogowym Dodaj model i kliknij ponownie Dodaj model.
 3. W modelu wybierz obiekty do konwertowania.
 4. Przejdź na wstążkę i na karcie Zarządzaj kliknij Konwertuj obiekty IFC.
  Wybrane obiekty zostaną skonwertowane zgodnie z ustawieniami konwersji IFC. Konwersja zostanie przeprowadzona automatycznie dla obiektów, które wcześniej nie zostały konwertowane. Konwertowane obiekty IFC zostaną wymienione na liście zmian u dołu. Każdy obiekt znajduje się w osobnym wierszu, a cięcia są wyświetlone hierarchicznie pod powiązanym obiektem.

  • Aby wybrać obiekty w modelu, zaznacz pole wyboru Wybierz obiekty w modelu, a następnie kliknij wiersz obiektu. Powoduje to również wybranie powiązanych obiektów natywnych.
  • Aby podświetlić obiekt na liście zmian i pokazać jego szczegóły, zaznacz pola wyboru w obszarze Pobierz wybrane obiekty z modelu, a następnie kliknij obiekt w modelu.
  • Aby przybliżyć wybrany obiekt w modelu, zaznacz pole wyboru Zoom wybrane, a następnie kliknij wiersz na liście zmian. Pole wyboru Zoom wybrane jest wyłączone, jeśli opcja Wybierz obiekty w modelu nie jest wybrana.
  • Aby na liście szczegółów właściwości wyświetlić wyłącznie zmiany, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko zmiany, a następnie kliknij wiersz na liście zmian.

   Zauważ, że jeśli na liście szczegółów właściwości przypadkowo zostanie usunięta jedna z kolumn, można ją przywrócić, klikając prawym przyciskiem myszy tytuł kolumny i wybierając kolumnę w menu kontekstowym. Następnie można przeciągnąć kolumnę w żądane położenie.

  • Stanem obiektu może być Nowy (zielony) Zmieniony (żółty), Usunięty (czerwony) lub Aktualny (niebieski lub szary po ponownym otwarciu funkcji zarządzania zmianą) lub Błąd (liliowy).
  • W kolumnie Stan konwersji wyświetlany jest wynikowy stan konwersji.
  • Właściwości skonwertowanego obiektu będą wymienione na liście szczegółów właściwości wyświetlanej w panelu bocznym po kliknięciu obiektu na liście zmian.
 5. Aby zaktualizować obiekt na liście, zmień jego stan konwersji na Konwersja i kliknij Zastosuj zmiany.
 6. Jeśli listy znikną, kliknij poniższe przyciski, które są widocznie jedynie wówczas, gdy lista zmian konwersji jest aktywna:
  • Przycisk Lista zmian przywraca listę zmian.
  • Przycisk Szczegóły właściwości przywraca listę szczegółów właściwości.

Konwertowanie obiektów IFC przy użyciu funkcji zarządzania zmianą konwersji — konwersja pierwsza

Zarządzanie zmianą konwersji obiektów umożliwia wykrywanie zmian i zarządzanie zmianami na poziomie obiektu. Zarządzanie zmianą konwersji jest wymagane na początkowym etapie zarządzania zmianą danych, aby zredukować liczbę trudności w projektach konstrukcyjnych. Obiekty nie są konwertowane automatycznie. Należy je skonwertować za pomocą listy zmian konwersji.

 1. Otwórz listę Modele referencyjne, klikając przycisk Modele referencyjne.
 2. Kliknij Dodaj model, wskaż model w oknie dialogowym Dodaj model i kliknij ponownie Dodaj model.
 3. Kliknij dwukrotnie model na liście Modele referencyjne, aby go otworzyć, a następnie kliknij przycisk Uruchom Menadżera konwersji i zmian IFC.

  Aktualny stan konwersji zostanie wyświetlony na liście zmian, a zarządzanie konwersją zostanie aktywowane. Stan jest zależny od zmian fizycznych obiektu modelu referencyjnego oraz ustawień konwersji IFC. Właściwości obiektu referencyjnego będą wymienione na liście szczegółów właściwości wyświetlanej osobno dla każdego obiektu po kliknięciu obiektu na liście zmian.

  Do przeglądania modelu i zmian oraz list szczegółów służą pola wyboru Wybierz obiekty w modelu, Pobierz wybrane obiekty z modelu i Zoom wybrane.

  Logika i kolory oznaczeń stanu obiektu referencyjnego i stanu konwersji:

  Stan Stan konwersji Kolor
  Nowy Brak konwersji Zielony
  Zmieniony Konwersja jako element specjalny lub Konwersja jako wyciągnięcie Żółty
  Usunięty Konwersja jako element specjalny lub Konwersja jako wyciągnięcie Czerwony
  Aktualny Konwersja jako element specjalny lub Konwersja jako wyciągnięcie Niebieski (szary po ponownym otwarciu funkcji Zarządzanie zmianą konwersji)
  Błąd Brak konwersji Liliowy
 4. Aby konwertować obiekty, wybierz żądane wiersze obiektu, a następnie wybierz Konwersja w kolumnie Stan konwersji i kliknij Zastosuj zmiany. Konwersja opiera się na ustawieniach konwersji. Możesz wybrać wiele obiektów.
  • Po konwersji stan konwersji to Konwersja jako element specjalny lub Konwersja jako wyciągnięcie, w zależności od wyniku konwersji.
  • B-rep'y są wyświetlane jako Surface geometry, profile parametryczne jakoParametryczny, a kształty arbitralne jako Arbitralny. Zespół jest również Arbitralny, tak samo jak obiekty referencyjne wybranym przy użyciu przełączników wyboru Wybierz obiekty w zespołach lub Wybierz obiekty w komponentach.

  • Jeśli wybrana jest konwersja B-rep (Surface geometry w kolumnie Typ referencji), konwersja jest wykonywana jako element specjalny, o ile nie wystąpi błąd.
  • Jeśli obiekt jest wyciągnięciem (Arbitralny lub Parametryczny w kolumnie Typ referencji), jest konwertowany jako wyciągnięcie.
  • Konwersję można wymusić jako element specjalny, wybierając Konwersja jako element specjalny. W takim przypadku obiekt wyciągnięcia również jest konwertowany jako element specjalny. Podczas konwersji nie jest sprawdzane, czy taki sam kształt jest już dostępny, co oznacza, że zawsze tworzony jest nowy kształt.
  • Konwersję można wymusić jako wyciągnięcie, wybierając Konwersja jako wyciągnięcie. W takim przypadku B-rep również podlega konwersji jako wyciągnięcie, profil jest uzyskiwany przez mapowanie lub określenie obszaru granicznego, jeśli brak mapowania. Wynik konwersji nie zawsze jest taki jak oczekiwany.
  • Jeśli konwersja się nie powiedzie, wynik zostanie zapisany w kolumnie Stan konwersji, a wiersz będzie miał liliowy kolor.
 5. Jeśli listy znikną, kliknij poniższe przyciski, które są widocznie jedynie wówczas, gdy zarządzanie konwersją jest aktywne:
  • Przycisk Lista zmian przywraca listę zmian.
  • Przycisk Szczegóły właściwości przywraca listę szczegółów właściwości.

Konwertowanie obiektów IFC przy użyciu funkcji zarządzania zmianą konwersji — aktualizacja konwersji

Jeśli uprzednio skonwertowany obiekt referencyjny uległ zmianie w nowszej rewizji modelu referencyjnego, wówczas można porównać starszą i nowszą rewizję modelu referencyjnego i zaktualizować konwersję.

 1. Otwórz listę Modele referencyjne, klikając przycisk Modele referencyjne w panelu bocznym.
 2. Otwórz starszą rewizję modelu referencyjnego, klikając ją dwukrotnie na liście Modele referencyjne.
 3. Zaktualizuj model referencyjny zgodnie z nową rewizją modelu referencyjnego, wybierając plik nowej rewizji z listy Plik dostępnej w sekcji Szczegóły i klikając Zmień.
 4. Kliknij przycisk Uruchom Menadżera konwersji i zmian IFC .
 5. Przejrzyj zmiany:
  • Zaznacz pola wyboru Wybierz obiekty w modelu i Zoom wybrane, aby w sposób wyraźny zobaczyć zmienione obiekty w modelu.
  • Kliknij zmieniony wiersz, aby wyświetlić szczegółowe zmiany na liście szczegółów właściwości w panelu bocznym.
 6. Uprzednio skonwertowane obiekty można zaktualizować częściowo, zaznaczając pole wyboru Aktualizuj obok określonej właściwości w panelu szczegółów właściwości.
  Aby na przykład zaktualizować wyłącznie informacje o profilu, zaznacz pole wyboru Aktualizuj tylko obok wiersza Profil w panelu szczegółów właściwości.
 7. Aby skonwertować wszystkie obiekty ze stanem konwersji Zmienione, zaznacz wszystkie wiersze, zmień ustawienie Stan konwersji na Konwersja i kliknij Zastosuj zmiany.
  • Obiekty ze stanem konwersji Zmienione zostaną skonwertowane zgodnie z aktualnymi ustawieniami konwersji obiektów IFC.
  • Aby zaktualizować uprzednio skonwertowane obiekty modelu natywnego zgodnie z poprzednimi ustawieniami i poprzednim typem konwersji, wybierz Konwersja w kolumnie Stan konwersji. Nie można zmienić typu z wyciągnięcia na element specjalny. W takim przypadku należy usunąć obiekty natywne i wymusić konwersję.
  • Jeśli stan obiektu referencyjnego to Usunięty, wybierz Konwersja i kliknij Zastosuj zmiany. Spowoduje to usunięcie obiektu natywnego oraz połączenia do usuniętych obiektów referencyjnych.

Makro do wybierania konwertowanych obiektów IFC

Makro Wybierz przekonwertowane obiekty wg obiektów ifc wybiera obiekty, które zostały przekonwertowane do natywnych obiektów Tekla Structures. Być może konieczne będzie wybranie przekonwertowanych obiektów, na przykład w celu sprawdzenia właściwości natywnych obiektów Tekla Structures. To makro znajduje się w sekcji Aplikacje katalogu Aplikacje i komponenty.

Wartości klasy

Stan skonwertowanego obiektu jest raportowany na liście zmian w kolumnie Klasa. Czasem dane wejściowe w modelu IFC są nieadekwatne, aby pomyślnie utworzyć skonwertowany obiekt. W poniższej tabeli objaśniono, co oznaczają wartości klasy.

Wartości klasy Dane obiektu IFC Opis skonwertowanego obiektu

990

Profil parametryczny z nazwą

Informacje w modelu IFC są wystarczające, aby pomyślnie skonwertować obiekt.

991

Profil parametryczny bez nazwy

Tekla Structures ustala nazwę obiektu na podstawie profilu obiektu.

992

Arbitralny profil z nazwą

Profil skonwertowanego obiektu może być nieprawidłowo obrócony, ponieważ w modelu IFC nie ma danych profilu parametrycznego.

993

Arbitralny profil bez nazwy

Profil skonwertowanego obiektu może być nieprawidłowo obrócony, ponieważ w modelu IFC nie ma danych profilu parametrycznego.

Nazwa profilu jest określana jako UNKNOWN.

994

Element B-rep z nazwą

Profil może być strefą maksymalną (skrajną) z powodu braku danych profilu w modelu IFC.

995

Element B-rep bez nazwy

Profil może być strefą maksymalną (skrajną) z powodu braku danych profilu w modelu IFC.

Nazwa profilu jest określana jako UNKNOWN.

996

Element B-rep

Obiekt jest konwertowany przy użyciu opcji Konwertuj obiekty B-rep w ustawieniach konwertera.

Konwertowany obiekt B-rep jest albo elementem lub elementem betonowym i jest dodawany do katalogu kształtów.

Przykład: Konwertowanie obiektów IFC do obiektów Tekla Structures za jednym razem

W tym przykładzie model IFC zostanie użyty jako podstawa modelu konstrukcyjnego. Belki i słupy będą konwertowane do obiektów natywnych Tekla Structures.

 1. Ukryj zbędne warstwy IFC:
  1. Kliknij przycisk Modele referencyjne w panelu bocznym.
  2. Na liście Modele referencyjne kliknij dwukrotnie model referencyjny, aby otworzyć jego szczegóły.
  3. Otwórz listę Warstwy, klikając strzałkę w dół z prawej strony.
  4. Ukryj zbędne warstwy, klikając przycisk oka obok warstwy.

 2. Zaznacz wszystkie widoczne obiekty IFC.
 3. Na karcie Zarządzaj na wstążce kliknij Konwertuj obiekty IFC.

  Tekla Structures skonwertuje obiekty referencyjne.

 4. Sprawdź profile i materiały obiektów IFC i zmapuj brakujące materiały:
  1. W menu Plik kliknij Ustawienia > Ustawienia konwersji obiektów IFC.
  2. Kliknij Sprawdź.

   Tekla Structures wskaże brakujące profile i materiały.

  3. Przejrzyj zakładki Brakujące profile i Brakujące materiały.

   Tekla Structures wyświetli brakujący materiał elementu referencyjnego betonowy blok.

  4. Wybierz z listy opcję CONCRETE_UNDEFINED.

  5. Kliknij Zaktualizuj katalogi odwzorowania i zamknij.
  6. Zaznacz pole wyboru Utwórz raport po konwertowaniu.
  7. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Ustawienia konwersji obiektów IFC.
 5. Na karcie Zarządzaj kliknij ponownie Konwertuj obiekty IFC.

  Tekla Structures skonwertuje obiekty.

  Klasa wszystkich obiektów to 992. Oznacza to, że profil konwertowanego obiektu może być nieprawidłowo obrócony, ponieważ nie ma żadnych sparametryzowanych danych profilu w modelu IFC.

 6. Sprawdź listę zmian konwersji:
  • Na liście zmian wybierz obiekty do zaznaczenia w modelu: Użyj przycisków Wybierz obiekty w modelu i Zoom wybrane.

  • Porównaj konwertowane obiekty z obiektami IFC.

  • Za pomocą przycisku Zbadaj obiekt wyświetl szczegółowe informacje na temat obiektów.

Poniżej znajduje się przykład konwertowanych belek i słupów.

Logika konwersji profili podczas konwersji obiektów IFC

Można mapować nazwę profilu elementu IFC z profilem Tekla Structures. Jeśli profil nie jest mapowany, Tekla Structures używa określonej logiki przy konwertowaniu profili w ramach konwersji obiektów IFC.

Gdy w modelu IFC jest używany profil parametryczny, profile typu I, L, U, C, T, Z, prostokątny i okrągły można zdefiniować w sposób parametryczny:

 1. Jeśli plik IFC został utworzony za pomocą Tekla Structures, zostanie użyta nazwa oryginalnego profilu.
 2. Jeśli profil o takiej samej nazwie znajduje się w katalogu profili the, zostanie użyty ten profil.
 3. W przeciwnym razie Tekla Structures sprawdzi wartości parametrów, aby odszukać odpowiedni profil. Jeśli zostanie znaleziony, będzie użyty.
 4. W innym przypadku zostanie użyty domyślny profil parametryczny.

Gdy w modelu IFC jest używany profil arbitralny, kształt profilu jest definiowany za pomocą wieloboku:

 1. Jeśli plik IFC został utworzony za pomocą Tekla Structures, zostanie użyta nazwa oryginalnego profilu.
 2. Jeśli kształt zostanie wykryty i znaleziony w katalogu profili Tekla Structures, zostanie użyty ten profil. Funkcja wykrywania kształtu obsługuje standardowe typy profili walcowanych na gorąco.
 3. W innym przypadku utworzony zostanie nowy profil na podstawie opisu profilu samodzielnego.

Gdy w modelu IFC jest używana geometria B-rep, obiekt jest definiowany za pomocą powierzchni, a informacje o geometrii profilu są niedostępne:

 1. Jeśli w modelu Tekla Structures istnieje odpowiedni element specjalny, zostanie on użyty.
 2. W innym przypadku nowy element zostanie utworzony i użyty.

Jeśli w odniesieniu do elementu typu wyciągnięcie zostanie użyte polecenie Konwersja jako element specjalny, wówczas zawsze jest tworzony nowy element specjalny.

Ograniczenia konwersji obiektów IFC

Tekla Structures konwertuje większość obiektów IFC do obiektów natywnych Tekla Structures. Istnieją jednak pewne ograniczenia w konwersji.

Tekla Structures polega na jakości modelu IFC, ponieważ używa informacji dostępnych w modelu podczas konwersji obiektów.

Podczas konwersji obiektów IFC obowiązują następujące ograniczenia:

 • Formaty IFC4.0, IFC4.1 i wszelkie nowsze wersje formatu IFC4 nie są obsługiwane w konwersji obiektów IFC.
 • Jeśli model IFC jest niezgodny ze standardem IFC, może nie zostać skonwertowany w oczekiwany sposób.
 • Śrub, zbrojeń ani spoin nie można konwertować do obiektów natywnych programu Tekla Structures.
 • Obecnie obsługiwane są następujące elementy fizyczne: IfcBeam, ifcColumn, ifcMember, ifcPile, ifcFooting, ifcPlate, ifcDiscreteAccessory, ifcSlab, ifcWall, ifcWallStandardCase, ifcRailing i ifcBuildingElementPart.
 • Obsługiwane są wyłącznie reprezentacje SweptSolid, Brep, CSG i Clipping.
 • Funkcja wielu reprezentacji jednego obiektu jest nieobsługiwana.
 • Odsunięcie profilu jest nieobsługiwane.
 • Czasami fazowania mogą zostać niepoprawnie skonwertowane.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej