Definiowanie zestawu porównania na potrzeby wykrywania zmian w modelach referencyjnych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Definiowanie zestawu porównania na potrzeby wykrywania zmian w modelach referencyjnych

Wykrywanie zmian w Tekla Structures polega na porównaniu różnych wersji modelu referencyjnego na podstawie zestawu porównania, który określa, czy Tekla Structures zmianę konkretnej właściwości uwzględniać w porównaniu, czy nie. Możesz użyć zestawu porównania właściwości standard albo zdefiniować własny zestaw.

Jeśli wykrywanie zmian nie jest aktywne w modelu referencyjnym, na liście zmian pokazywane są wszystkie usunięte, zmienione, nowe i niezmienione obiekty. Lista szczegółów właściwości zawiera tylko te właściwości, które zostały zdefiniowane dla porównania według bieżących reguł zestawu porównania.

Jeśli zapiszesz plik porównania, zarówno plik standard oraz plik zestawu porównania użytkownika zostaną zapisane w folderze \attributes w folderze modelu. Plik standard można usunąć z folderu modelu, tylko jeśli istnieje on w innym położeniu. Jeśli zapisanie lub usunięcie pliku standardu nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Pliki ustawień tolerancji porównania zestawu właściwości (.rmct) i pliki zestawu porównania (.rmcs) mogą być odczytywane z podfolderów i folderów firmowych oraz projektu zdefiniowanych dla opcji zaawansowanych XS_PROJECT i XS_FIRM.

Tworzenie nowego zestawu porównania

 1. Otwórz dwie wersje tego samego modelu referencyjnego.
 2. W Wykrywanie zmian kliknij przycisk Zestawy porównań..., aby otworzyć okno dialogowe Zestawy porównań.
 3. Wprowadź nazwę zestawu porównania.

 4. Dodaj nową regułę porównania, klikając przycisk Dodaj wiersz i wpisując lub kopiując i wklejając nazwę właściwości.
  • Możesz skopiować i wkleić nazwy właściwości bezpośrednio z listy szczegółów właściwości w obszarze wykrywania zmian.
  • Aby uwzględnić więcej właściwości w jednej regule, użyj gwiazdki (*), np.:

   X* (wszystkie zaczynające się od X)

   *X (wszystkie kończące się na X)

  • Jeśli chcesz porównać tylko jedną właściwość zestawu właściwości, usuń zaznaczenie pola wyboru Zestawy właściwości i utwórz osobną regułę dla danej właściwości. Jeśli chcesz porównać wszystkie zestawy właściwości poza jedną właściwością, zaznacz pole wyboru Zestawy właściwości i utwórz regułę dla danej właściwości, a następnie pozostaw jej pole wyboru puste.
  • Należy pamiętać, że wielkość liter w regułach porównań ma znaczenie.
  • Wszystkie reguły w zestawie porównania wpływają na porównanie, jeśli wersja modelu referencyjnego ma odpowiadającą właściwość.

 5. Dodaj więcej reguł w taki sam sposób jak w krokach 2 i 3.
 6. Aby usunąć regułę, wybierz ją i kliknij przycisk Usuń wiersz .
  Nie można usunąć stałych reguł porównania, takich jak Geometria, Położenie, Obrót, Materiały, Profile, Produkty, Wspólne atrybuty lub Zestawy właściwości, ale można wykluczyć je z porównania, pozostawiając pola wyboru obok nich puste.
 7. Upewnij się, że pola wyboru obok wszystkich reguł porównania, które chcesz uwzględnić w zestawie porównania, zostały zaznaczone. Jeżeli nie chcesz uwzględniać reguły, usuń zaznaczenie pola wyboru.

  Wskazówka:

  Można również wykluczyć atrybuty znajdujące się już w zestawie właściwości, dodając osobny wiersz dla określonego atrybutu, a następnie upewniając się, by dodać symbolu zaznaczenia w polu wyboru obok tego atrybutu.

 8. Kliknij przycisk Zapisz .
 9. Zamknij okno dialogowe zestawy porównania, klikając przycisk Zamknij .
  Jeśli Twoje zmiany nie zostały zapisane, podczas zamykania okna dialogowego zostanie wyświetlone zapytanie o to, czy chcesz zachować zmiany.
 10. Kliknij przycisk Aktualizuj widok.

Właściwości w zestawie porównania

Zestaw porównania może zawierać następujące typy właściwości:
 • Dowolna właściwość umożliwia ustawienie właściwości, takich jak BaseQuantities.NetVolume
 • Stałe właściwości, które zawsze istnieją w pliku zestawu porównania, ale które można wykluczyć z porównania

Stałe właściwości wymieniono poniżej:

Typ właściwości Opis
Geometria Wymiary obiektu
Lokalizacja Współrzędne obiektu w modelu
Obrót Współrzędne obrotu obiektu
Materiał Nazwa i klasa materiału
Profil Nazwa profilu
Produkt

Parametry IfcProduct, które różnicują obiekty według typów. Niektóre właściwości są opcjonalne.

Poniżej przedstawiono przykłady właściwości produktu dla IfcColumn:

Pełna nazwa aplikacji

Identyfikator aplikacji

Zmień akcję

Data utworzenia

Opis

Nazwa rodziny

Podana nazwa

Jest ustawiona ostatnia data zmiany

Data ostatniej zmiany

Nazwy pośrednie

Nazwa

Typ obiektu

Opis organizacji

Nazwy organizacji

Funkcje organizacji

Funkcje

Stan

Wersja

Wspólne atrybuty

Poniżej przedstawiono przykłady wspólnych atrybutów dla IfcColumn:

Użycie zewnętrzne

Klasa odporności ogniowej

Nośny

Referencja

COLUMNTYPE->GUID

GUID

Zestawy właściwości

Wszystko, co dodano do właściwości IFC.

Poniżej przedstawiono przykłady właściwości zestawu właściwości dla IfcColumn:

BaseQuantities.Length [mm]

BaseQuantities.NetWeight [kg]

BaseQuantities.NetVolume [mm³]

BaseQuantities.OuterSurfaceArea [m²]

Tekla Common.Bottom elevation

Tekla Common.Class

Tekla Common.Phase

Tekla Common.Preliminary mark

Tekla Common.Top elevation

Tekla Quantity.Area per tons [m²]

Tekla Quantity.Gross footprint area [m²]

Tekla Quantity.Height [mm]

Tekla Quantity.Length [mm]

Tekla Quantity.Net surface area [m²]

Tekla Quantity.Weight [kg]

Tekla Quantity.Width [mm]

Tekla Quantity.Volume [mm³]

Definiowanie tolerancji porównania właściwości

W porównaniu wersji modelu referencyjnego można zmienić ustawienia tolerancji porównania właściwości, aby łatwiej było dostrzec istotne zmiany. Potrzebne są dwie wersje tego samego modelu IFC.

Zmieniony wiersz jest wyświetlany w kolorze jasno żółtym, jeśli tolerancja jest większa niż różnica.

 1. Otwórz dwie wersje tego samego modelu referencyjnego.
 2. W panelu Modele referencyjne otwórz Wykrywanie zmian i aktywuj wykrywanie zmian.
 3. Kliknij przycisk Tolerancje porównania zestawu właściwości .
 4. Zmień tolerancje, modyfikując wartości.

 5. Zastosuj zmiany poprzez zamknięcie okna dialogowego i kliknięcie Aktualizuj widok.

  Zmieniony wiersz jest wyświetlany w kolorze jasno żółtym.

  Możesz również zapisać tolerancje w oknie dialogowym Tolerancje porównania zestawu właściwości.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej