CAD

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAD

Narzędzia importu i eksportu formatu CAD obsługują kilka formatów do importowania i eksportowania modeli. Można zaimportować maksymalnie 10 000 elementów. Jeśli liczba elementów jest większa, Tekla Structures wyświetla komunikat ostrzegawczy i model nie jest importowany.

Formaty importu i eksportu CAD

Poniższa tabela zawiera listę obsługiwanych typów pliku importu i eksportu.

Tabela 1.
Opcja Importowanie Eksportuj Import z/Eksport do

SDNF

Opcja SDNF (Steel Detailing Neutral File) służy do importowania/eksportowania plików w formatach kilku różnych systemów CAD.

HLI

HLI (High Level Interface). Oprogramowanie IEZ AG Speedikon

Plantview

System projektowania Plantview

SDNF (PDMS)

Plant Design Management System. System projektowania instalacji Aveva 3D.

Dane są eksportowane jako PDMS przez łącze SDNF. Tekla Structures zapisuje informacje o ostatnim polu w atrybucie klasy elementu, natomiast w eksporcie SDNF pomijane są informacje o klasie.

XML

System modelowania ArchiCAD.

Występują następujące ograniczenia eksportu:

 • Nie są używane pliki konwersji.

 • Nie są eksportowane otwory, śruby ani spoiny.

W oknie dialogowym Nowy import modelu oprócz narzędzia importu CAD dostępna jest również opcja importu MES. Czynności wykonywane w ramach importu MES są takie same, jak w przypadku importu CAD.

Importowanie modelu CAD

 1. W menu Plik kliknij Importuj > CAD.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importowane modele.

 2. Wybierz typ importu Import CAD.
 3. Kliknij Nowy i w oknie dialogowym Nowy import modelu wprowadź nową nazwę pliku importu.
 4. W oknie dialogowym Nowy import modelu kliknij przycisk Właściwości..., aby określić ustawienia importu, które zależą od wybranego typu importu.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień specyficznych dla typu importu, zobacz ustawienia i ich opisy w poniższych sekcjach.

 5. Kliknij, OK aby zastosować zmienione właściwości.
 6. W oknie dialogowym Nowy import modelu kliknij OK.
 7. Wybierz nazwę modelu z listy i kliknij Import.
 8. W oknie dialogowym Importowane modele wybierz wersję importowanych elementów.
 9. Kliknij Akceptuj wszystko.

  Opcji Akceptuj wszystko należy używać podczas importowania nowego modelu, który zastępuje istniejący. Jeśli model został zmieniony i chcesz go ponownie importować, można także odrzucić wszystkie zmiany, klikając Odwołaj wszystko, lub potwierdzić bądź odrzucić pojedyncze zmiany, klikając Wybierz indywidualnie....

 10. Tekla Structures wyświetla komunikat Czy chcesz zapisać importowany model\ndla późniejszych importów?. Kliknij Tak.

  Tekla Structures doda importowany model w widoku modelu.

 11. Kliknij prawym przyciskiem widok modelu i wybierz Dopasuj obszar roboczy do całego modelu, aby mieć pewność, że widoczny jest cały zaimportowany model.
 12. Jeśli brakuje elementów, sprawdź wartości Głębokość w górę i Głębokość w dółw oknie dialogowym Właściwości widoku, a następnie zmień je w razie potrzeby.
Uwaga:

Jeśli chcesz w imporcie SDNF zaimportować informacje, których elementy Tekla Structures nie mają , możesz użyć pomocniczej linii wymiarowej SDNF w importowanym pliku SDNF, i atrybutu użytkownika REVISION_NUMBER w Tekla Structures.

Ustawienia importu CAD

Ustawienie Opis

Zakładka Konwersja

Plik zmiany profilu

Plik zmiany materiału

Plik zmiany profilu podwójnego

Umożliwia określenie używanych plików konwersji. Maksymalna długość ścieżki pliku konwersji to 255 znaków.

Pliki konwersji mapują nazwy profili i materiałów programu Tekla Structures przy użyciu nazw używanych w innych programach.

Więcej informacji na temat plików konwersji zawiera podrozdział Pliki konwersji.

Zakładka Parametry

Plik wejściowy

Plik, który chcesz zaimportować. Można także wskazać plik. Wartością domyślną jest import.lis.

Maksymalna długość ścieżki folderu to 255 znaków.

Typ

Umożliwia określenie typu pliku wejściowego lub modelu:

SDNF, HLI, Plantview, SDNF (PDMS), XML

Początek X, Początek Y, Początek Z

Umożliwia określenie współrzędnych początku, aby umieścić plik w określonym położeniu.

Zakładka SDNF

Nr_Poz

Umożliwia wprowadzenie przedrostka i numeru początkowego pozycji dla elementów.

To ustawienie dotyczy ustawienia Typ numeru pozycji.

Numer wersji SDNF

Umożliwia wybranie typu formatu SDNF 2.0 lub 3.0.

Zazwyczaj należy wybrać SDNF 3.0. Jednak w przypadku programu StruCAD lepiej udostępniać pliki SDNF 2.0.

Zastosuj cięcia i dopasowania

Wybranie ustawienia Tak (domyślnie) oznacza zastosowanie cięć oraz dopasowań w imporcie.

Zostaną one uwzględnione, tylko jeśli są zawarte w pliku SDNF.

Uwzględnij offsety

Wybranie ustawienia Tak oznacza, że offsety będą tworzone. W większości przypadków należy wybrać Tak. Nie (domyślnie) powoduje umieszczenie punktów tworzenia elementów w punktach końcowych elementów.

W większości przypadków należy wybrać Tak. Nie (domyślnie) powoduje umieszczenie punktów tworzenia elementów w punktach końcowych elementów.

Utwórz plik log

Wybierz Utwórz, aby za każdym razem podczas importowania modelu był tworzony nowy plik informacji, a poprzedni plik informacji był usuwany.

W przypadku niepowodzenia importu należy sprawdzić plik informacji, aby znaleźć przyczynę. Plik informacji należy również sprawdzić, nawet gdy wydaje się, że import przebiegł pomyślnie.

Wybierz Dołącz (domyślnie), aby nowe informacje były dodawane na końcu istniejącego pliku informacji.

Jeśli plik informacji nie jest potrzebny, wybierz Nie.

Wyświetl log

Wybierz W przeglądarce zewnętrznej, aby wyświetlić plik log w edytorze tekstu.

Wybierz W oknie dialogowym, aby utworzyć oddzielne okno dialogowe listy, w którym plik może być tylko wyświetlany.

Aby nie wyświetlać pliku, wybierz Nie.

Nazwa pliku log

Wprowadź nazwę pliku informacji lub wskaż istniejący plik.

Typ numeru pozycji

Plik SDNF zawiera identyfikatory, które mogą być zawarte w atrybutach użytkownika, lub użyte jako numery pozycji elementów.

W przypadku wybrania Pozycja elementu identyfikator będzie numerem pozycji elementu. Gdy ta opcja jest wybrana, nie należy używać opcji Nr_Poz.

Aby identyfikator stał się atrybutem użytkownika elementu, wybierz Uniwersalne ID.

W przypadku importu plików z PDS lub PDMS standardową opcją jest Uniwersalne ID.

Aby atrybuty użytkownika były widoczne w oknach dialogowych, należy je dodać do pliku objects.inp.

Karta Plantview

Materiał

Umożliwia wybranie klasy materiału.

Zakładka Raport

Utwórz raport

Wybranie ustawienia Tak oznacza, że raport będzie tworzony.

Wyświetl raport

Wybranie ustawienia Tak oznacza, że raport będzie wyświetlany.

Szablon raportu

Wybierz szablon raportu.

Nazwa pliku raportu

Umożliwia wprowadzenie nazwy pliku raportu lub wskazanie pliku raportu.

Jeśli raportowi nie nadasz innej nazwy, zostanie on zapisany pod nazwą import_revision_report.rpt w folderze modelu.

Zakładka Zaawansowane

Wykonaj, gdy stan obiektu jest (w porównaniu z)

Poprzedni projekt tworzy listę obiektów w modelu w porównaniu z obiektami w importowanym pliku. Mogą to być Nowy, Zmieniono, Usunięty, lub Ten sam.

Tekla Structures porównuje stan obiektów importowanych z obiektami obecnymi w modelu. Mogą to być Nie w modelu, Różne lub Ten sam.

Za pomocą opcji w obszarze Nie w modelu Różne i Ten sam określ działania podczas importowania zmienionych obiektów. Dostępne są opcje Brak działania, Kopiuj , Zmień lub Usuń.

Zazwyczaj nie ma potrzeby zmiany ustawień domyślnych.

Ustawienia importu FEM

Ustawienie Opis

Karta Konwersja

Plik zmiany profilu

Plik zmiany materiału

Plik zmiany profilu podwójnego

Umożliwia określenie używanych plików konwersji.

Pliki konwersji mapują nazwy profili i materiałów programu Tekla Structures przy użyciu nazw używanych w innych programach.

Więcej informacji na temat plików konwersji zawiera podrozdział Pliki konwersji.

Karta Elementy

ElementNr_Poz

Zespół Nr_Poz

Umożliwia wprowadzenie przedrostka i numeru początkowego pozycji.

Karta Parametry

Plik wejściowy

Wprowadź nazwę pliku, który chcesz zaimportować. Można także wskazać plik.

Typ

Wybierz typu pliku wejściowego: DSTV, SACS, Monorail, Staad, Stan 3d, Bus

Początek X, Początek Y, Początek Z

Umożliwia określenie współrzędnych początku, aby umieścić plik w określonym położeniu.

Standardowy limit wytrzymałości

Standardowy materiał, jeśli wytrzymałość >= limit

Standardowy materiał, jeśli wytrzymałość < limit

Ustawienie Standardowy materiał, jeśli wytrzymałość < limit jest używane w pliku importu SACS. Należy zdefiniować materiał używany, jeśli granica plastyczności jest mniejsza niż określona wartość graniczna.

Ustawienie Standardowy materiał, jeśli wytrzymałość >= limit jest używane w przypadku plików importu plików SACS lub DSTV. W przypadku plików SACS to pole definiuje materiał używany, jeśli granica plastyczności jest większa lub równa wartości granicznej. W przypadku plików DSTV można tutaj wprowadzić klasę materiału, jeśli nie jest uwzględniona w pliku importu.

Scal elementy

Maks. długość dla scalania

Aby połączyć kilka elementów w modelu FEM w jeden element w narzędziu Tekla Structures, wybierz dla opcji Scal elementy ustawienie Tak.

Przykładowo, jeśli belka w pliku jest podzielona na więcej niż jeden element i zostanie wybrane ustawienie Tak, elementy w modelu Tekla Structures zostaną scalone, tworząc jedną belkę.

W przypadku zastosowania wartości Nie, Tekla Structures utworzy belkę dla każdego elementu w modelu FEM.

Maks. długość dla scalania jest stosowana tylko w przypadku wybrania ustawienia Scal elementyTak. To ustawienie umożliwia zdefiniowanie maksymalnej długości łączenia elementów. Elementy będą łączone w jeden element w programie Tekla Structures, tylko jeśli połączona długość jest mniejsza od wprowadzonej tutaj wartości.

Zakładka Staad

Materiał

Umożliwia wybranie klasy materiału.

Karta Raport

Utwórz raport

Wybranie ustawienia Tak oznacza, że raport będzie tworzony.

Wyświetl raport

Wybranie ustawienia Tak oznacza, że raport będzie wyświetlany.

Szablon raportu

Wybierz szablon raportu. Możesz także wyszukać szablon.

Nazwa pliku raportu

Umożliwia wprowadzenie nazwy pliku raportu lub wskazanie pliku raportu.

Jeśli raportowi nie nadasz innej nazwy, zostanie on zapisany pod nazwą import_revision_report.rpt w folderze modelu.

Karta DSTV

Wersja

Umożliwia wybranie wersji DSTV.

Importuj elementy statyczne

Importuj inne elementy

Jeśli importowany plik DSTV zawiera model statyczny i CAD, można wybrać, który ma zostać zaimportowany:

Udzielenie odpowiedzi Tak na pytanie Importuj elementy statyczne powoduje zaimportowanie modelu statycznego.

Udzielenie odpowiedzi Tak na pytanie Importuj inne elementy powoduje zaimportowanie model CAD.

Karta Stan 3d

Skala

Umożliwia określenie skali modelu importu. Model Stan 3d można zaimportować bez określania skali, jeśli w modelu Tekla Structures i modelu importowanym jednostką długości są milimetry. Jeśli jednostką długości pliku Stan 3d są milimetry, użyj skali 1. Jeśli jednostką długości pliku Stan 3d są metry, użyj skali 1000.

Materiał

Umożliwia wprowadzenie nazwy materiału dla importowanych elementów.

Karta Bus

Nr_Poz

Umożliwia wskazanie parametru Nr_Poz importowanych dźwigarów, słupów, stężeń i wsporników.

Materiał

Umożliwia wprowadzenie nazwy materiału dla importowanych elementów.

Nazwa

Umożliwia wprowadzenie nazwy importowanych elementów.

Klasa

Umożliwia wprowadzenie klasy importowanych elementów.

Belki za płaszczyzną

Wybranie wartości Tak powoduje wyrównane góry wszystkich belek z poziomem kondygnacji.

Karta Zaawansowane

Wykonaj, gdystan obiektu jest (w porównaniu z)

Poprzedniprojekt tworzy listę obiektów w modelu w porównaniu z obiektami w importowanym pliku. Mogą to być Nowy, Zmieniono, Usunięty, lub Ten sam.

Tekla Structures porównuje stan obiektów importowanych z obiektami obecnymi w modelu. Mogą to być Nie w modelu, Różne lub Ten sam.

Za pomocą opcji w obszarze Nie w modeluRóżne i Ten sam określ działania podczas importowania zmienionych obiektów. Dostępne są opcje Brak działania, Kopiuj , Zmień lub Usuń.

Zazwyczaj nie ma potrzeby zmiany ustawień domyślnych.

Ponowne importowanie modelu CAD

Czasami konieczne jest ponowne zaimportowanie modelu z powodu wprowadzenia do niego zmian.

Pliki konwersji profili i materiałów muszą być identyczne z określonymi podczas pierwszego importu modelu.

Poniższe instrukcje dotyczą również modeli CIMSteel (cis/2).

 1. Otwórz program Tekla Structures i model zaimportowany wcześniej jako istniejący model CAD.
 2. W menu Plik kliknij Importuj > CAD.
 3. Na liście Typ wybierz typ importu.

  W przypadku modeli CAD najczęściej będą to pliki wyłącznie w formacie SDNF.

 4. W polu Nazwa wprowadź nową nazwę importowanego modelu.

  Całkowita długość ścieżki i nazwy pliku nie może przekraczać 80 znaków. W przypadku zbyt długiej ścieżki zostanie wyświetlony komunikat zawierający następującą informację: „Nazwa pliku i ścieżka jest za długa. Umieść ten plik w innym folderze”. Również w przypadku użycia tej samej nazwy co podczas pierwotnego importu program Tekla Structures wyświetla komunikat ostrzegawczy „Niedozwolona nazwa importu modelu”.

 5. Kliknij przycisk Właściwości... i sprawdź, czy pliki zmiany materiału profilu na zakładce Konwersja są identyczne z zastosowanymi podczas pierwszego importu modelu.
 6. Przejdź na zakładkę Zaawansowane i określ działania podejmowane przez Tekla Structures podczas importowania zmienionych obiektów:
  • W lewej kolumnie Poprzedni projekt widoczne są stany obiektów w modelu w porównaniu ze stanami obiektami w importowanym pliku. Mogą to być Nowy, Zmieniono, Usunięty, lub Ten sam.

  • Obiekty mogą być Nie w modelu, Różne lub Ten sam.

  • Pola listy w wierszach w obszarach Nie w modelu, Różne lub Ten sam umożliwiają określenie działań podejmowanych podczas importowania zmienionych obiektów. Dostępne są opcje Brak działania, Kopiuj , Zmień lub Usuń.

   Opcję Usuń można wybrać tylko dla obiektów Usunięty. Opcja Usuń umożliwia usunięcie wyłącznie obiektów usuniętych z bieżącego modelu, nie z modelu importowanego.

  • Ustawienia domyślne są zazwyczaj odpowiednie w większości zastosowań.

 7. Kliknij OK lub Zastosuj.
 8. Aby zaimportować zaktualizowany model, kliknij Import w oknie dialogowym Importowane modele.
 9. Aby porównać importy, utwórz raporty na zakładce Raport.

Eksport modelu CAD

Model CAD można wyeksportować w kilku formatach.

Note:

Przed rozpoczęciem eksportu SDNF należy sprawdzić, czy opcja zaawansowana XS_​SDNF_​CONVERT_​PL_​PROFILE_​TO_​PLATE w kategorii Eksport okna dialogowego Opcje zaawansowane nie ma określonej wartości.

 1. Otwórz model Tekla Structures.
 2. W menu Plik kliknij Eksportuj > CAD.

  Pojawi się okno dialogowe Eksport CAD.

 3. Podaj ścieżki do wymaganych plików konwersji na zakładce Konwersja, podaj parametry na zakładce Parametry i zależnie od formatu eksportu, określ ustawienia na zakładce SDNF lub na zakładce XML.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień eksportu, zobacz sekcję Ustawienia eksportu CAD poniżej.

 4. Wybierz elementy modelu do wyeksportowania.
 5. Kliknij Zastosuj i Utwórz.

  Tekla Structures tworzy plik eksportu w folderze bieżącego modelu.

Ustawienia eksportowania modelu CAD

Ustawienie

Opis

Zakładka Konwersja

Plik zmiany profilu

Plik zmiany materiału

Plik zmiany profilu podwójnego

Umożliwia określenie używanych plików konwersji.

Pliki konwersji mapują nazwy profili i materiałów programu Tekla Structures przy użyciu nazw używanych w innych programach.

Więcej informacji na temat plików konwersji zawiera podrozdział Pliki konwersji.

Zakładka Parametry

Plik wyjściowy

Nazwa eksportowanego pliku. Można także wskazać plik.

Typ

Wybierz format eksportu: HLI, SCIA, SDNF, PDMS, SDNF (PDMS), XML

Początek X, Początek Y, Początek Z

Określ współrzędne początku w celu umieszczenia eksportowanego plik w konkretnym miejscu.

Zakładka PML: ten format nie jest już obsługiwany
Zakładka SDNF

Numer wersji SDNF

Umożliwia wybranie wersji SDNF do zastosowania w eksporcie.

W przypadku programu StruCAD należy użyć SDNF w wersji 2.0.

Zastosuj cięcia i dopasowania

Wybranie Tak (domyślnie) powoduje zastosowanie w eksporcie cięć i dopasowań.

Typ numeru pozycji

Plik SDNF zawiera identyfikatory, które mogą być zawarte w atrybutach użytkownika lub użyte jako numery pozycji. Dostępne są następujące opcje:

 • Pozycja elementu

  Identyfikator staje się numerem pozycji elementu. W przypadku wybrania tej opcji nie należy używać pól ElementNr_Poz.

 • Pozycja zespołu

  Identyfikator staje się numerem pozycji zespołu.

 • Uniwersalne ID

  Identyfikator staje się dla elementu atrybutem użytkownika.

Aby atrybuty użytkownika były widoczne, należy je dodać do pliku objects.inp.

Uwzględnij offsety

Aby podczas eksportu ignorować offset, wybierz Nie. Aby uwzględniać, wybierz Tak.

To ustawienie nie ma wpływu na informacje o rzeczywistych punktach początkowych i końcowych, a tylko na odsunięcia. Tekla Structures zapisuje punkty początkowe i końcowe na podstawie rzeczywistego obiektu bryłowego, nie linii odniesienia.

Offset fazy PDMS

Offset fazy PDMS określa odsunięcie fazy dla eksportowanych elementów. Jeśli na przykład pierwsza faza w modelu programu Tekla Structures ma wartość 1, a jako wartość odsunięcia fazy zostanie wprowadzone 10, elementy programu Tekla Structures w innym oprogramowaniu uzyskują fazy od 11 wzwyż.

Firma inżynierska

Umożliwia wpisanie nazwy firmy inżynierskiej.

Klient

Umożliwia wpisanie nazwy klienta.

ID konstrukcji

Umożliwia wybranie unikatowego numeru identyfikacyjnego dla eksportowanego modelu.

ID projektu

Umożliwia wybranie unikalnego numeru identyfikacyjnego dla eksportowanego projektu.

Numer rewizji

Umożliwia wybranie opcjonalnego numeru rewizji. Tekla Structures przejmuje numer rewizji atrybutów użytkownika (REVISION_NUMBER) modelu. Jeśli to pole jest puste, Tekla Structures używa numeru rewizji z okna dialogowego Eksport CAD (Numer rewizji).

Kod wydania

Tekla Structures zapisuje kod wydania w sekcji nagłówka pliku wyjściowego. W przypadku formatu PDMS ta wartość zawsze wynosi „Tekla Structures”.

Norma projektowa

Określ normę projektową, która ma być używana w projekcie konstrukcyjnym.

Zakładka XML

Jednostki

Umożliwia określenie konwersji jednostek (MM, M, IN, FT). Na przykład w przypadku modelu programu Tekla Structures utworzonego z zastosowaniem milimetrów jako jednostki wybierz opcję IN, aby przekształcić wszystkie wymiary elementów w pliku wyjściowym w cale.

ID konstrukcji XML

Unikatowy numer identyfikacyjny dla eksportowanego modelu. Należy zawsze wprowadzić identyfikator. Tekla Structures używa tej wartości do identyfikacji modelu w przypadku jego ponownego eksportowania.

Nazwa konstrukcji XML

Unikatowa nazwa eksportowanego modelu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej