Punkty bazowe

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Punkty bazowe

Punkty bazowe (punkty kontrolne) umożliwiają korzystanie z układu współrzędnych opartego na punkcie osnowy lub innego układu współrzędnych na potrzeby współdziałania i współpracy. Punktów bazowych można na przykład użyć podczas wstawiania modeli referencyjnych, eksportu modeli IFC, na rysunkach, w narzędziu Menedżer rozmieszczenia oraz w raportach i szablonach.

Punkt osnowy jest to punkt zerowy lub podstawowy punkt repera w państwowym zasobie geodezyjnym.

Podczas korzystania z punktów bazowych można zmniejszyć współrzędne i dowolnie zlokalizować model. Można utworzyć dowolnie wiele punktów bazowych i wybrać jeden z nich jako punkt bazowy projektu.

Uwaga:

 • Modele referencyjne nie powinny mieć żadnych dodatkowych linii poprowadzonych do początku.
 • Modele referencyjne nie powinny zawierać obiektów bardzo oddalonych od siebie, ponieważ wówczas korzystanie z modelu może być trudne.
 • Obiekty natywne Tekla Structures oraz modele referencyjne nie powinny być wstawiane bardzo daleko od punktu początkowego modelu Tekla Structures.

Definiowanie punktu bazowego

Punkty bazowe można określać w Właściwości projektu. Jeśli zachodzi potrzeba zaimportowania lub wyeksportowania modelu referencyjnego, trzeba znać współrzędne importowanego modelu referencyjnego lub współrzędne, które mają być użyte w docelowym pliku eksportu IFC.
Wskazówka: Współrzędne punktu można badać w Tekla Structures: Na wstążce kliknij strzałkę w dół obok , a następnie wybierz Współrzędne punktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zbadaj właściwości obiektu.
 1. Otwórz Tekla Structures.
 2. Kliknij kolejno: Plik > Właściwości projektu > Punkty bazowe, aby otworzyć okno dialogowe Punkt bazowy.
 3. Uzupełnij niezbędne informacje:

  Można wczytać istniejące ustawienia punktu bazowego. W tym celu należy skopiować plik ustawień <settings name>.basePoint.json z folderu \attributes z modelu, w którym znajdują się ustawienia punktu bazowego, które mają zostać użyte, do folderu \attributes znajdującego się w folderze bieżącego modelu. W oknie dialogowym Punkt bazowy wybierz z listy ustawienia punktu bazowego.

  Należy pamiętać, że ustawienia punktu bazowego działają również w przypadku folderów projektu i firmy: Skopiuj plik ustawień punktu bazowego do folderu \attributes znajdującego się w folderach firmy i projektu.

  Nazwa, Opis Pozwala wprowadzić nazwę i opis punktu bazowego.
  Układ współrzędnych Umożliwia wprowadzenie nazwy używanego układu współrzędnych.
  Współrzędna wschodnia (E) Wprowadź wartość Współrzędna wschodnia (E), która oznacza współrzędną X związaną z punktem odniesienia.
  Współrzędna północna (N) Wprowadź wartość Współrzędna północna (N), która oznacza współrzędną Y związaną z punktem odniesienia.
  Poziom Wprowadź wartość Poziom, która oznacza współrzędną Z związaną z punktem odniesienia.
  Szerokość geograficzna,Długość geograficzna

  W polach Szerokość geograficzna i Długość geograficzna wprowadź odpowiednio szerokość geograficzną i długość geograficzną punktu bazowego, który zostanie użyty w eksporcie IFC.

  Szerokość geograficzna i Długość geograficzna są dodatkowymi informacjami, z których korzystają niektóre programy. W pliku IFC jest to zapisywane w informacjach IFCSITE.

  Jeśli łączna liczba cyfr w polu Długość geograficzna przekracza 15, wartość zostanie zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej, jeśli wynosi >99,999999999999999999.

  Informacje na temat konwertowania wartości z pól Szerokość geograficzna i Długość geograficzna z formatu dziesiętnego na stopnie/minuty/sekundy i odwrotnie można znaleźć w podrozdziale Konwertowanie szerokości/długości na format dziesiętny.

  Położenie w modelu

  Pozwala wybrać lub wprowadzić położenie punktu bazowego w modelu Tekla Structures. Odległość jest mierzona od najbliższego punktu początkowego modelu.

  Położenie punktu bazowego w modelu może mieć maksymalną wartość +/– 10 km od początku modelu. Modelowanie należy wykonywać w pobliżu punktu początkowego modelu, a offset jest podawany za pomocą wartości Współrzędna wschodnia i Współrzędna północna.

  Kąt względem północy Wskaż lub wprowadź Kąt względem północy, który oznacza kąt między osią Y a kierunkiem północy. Maksymalna liczba miejsc dziesiętnych kąta wynosi 13.
  Punkt bazowy projektu Jeśli chcesz ustawić układ współrzędnych jako punkt bazowy projektu, wybierz punkt bazowy z listy na górze, a następnie zaznacz pole wyboru Punkt bazowy projektu.
 4. Aby zapisać ustawienia punktu bazowego, wpisz niepowtarzalną nazwę dla ustawień i kliknij Zapisz.
  Aby skorzystać z tych samych ustawień punktu bazowego w innym modelu, skopiuj plik ustawień <settings name>.basePoint.json z folderu \attributes znajdującego się w folderze bieżącego modelu do folderu \attributes znajdującego się w modelu, w którym mają być używane te same ustawienia punktu bazowego. Ustawienia działają również w przypadku folderów projektu i firmy: Skopiuj plik ustawień punktu bazowego do folderu \attributes znajdującego się w folderach firmy i projektu.
 5. Kliknij Zmień, aby zapisać punkt bazowy.

  Do modelu zostanie dodany niebieski symbol.

  Jeśli później zmienisz punkt bazowy, jego położenie w modelu zmieni się odpowiednio do zmian położenia lub obrotu wprowadzonych w oknie dialogowym Punkt bazowy po naciśnięciu klawisza Enter lub po kliknięciu innego pola wprowadzania danych. Nie trzeba klikać Zmień.

  Teraz możesz wstawić model referencyjny lub wyeksportować model IFC przy użyciu zdefiniowanego punktu bazowego.

Ustawienie układu współrzędnych jako punkt bazowy projektu

Jeden z punktów bazowych można ustawić jako punkt bazowy projektu. Domyślnym punktem bazowym projektu jest początek modelu, jeśli model nie zawiera żadnych punktów bazowych lub jeśli żaden z istniejących już punktów bazowych nie został ustawiony jako punkt bazowy projektu. Bieżący punkt bazowy projektu można sprawdzić i zmienić po wybraniu kolejno: Plik > Właściwości projektu > Położenie według .

Należy pamiętać, że nie zaleca się wprowadzania tymczasowej zmiany punktu bazowego projektu w trakcie realizacji projektu.

 1. Kliknij Plik > Właściwości projektu.

  Bieżący punkt bazowy projektu jest widoczny w polu Położenie według.

 2. Aby zmienić punkt bazowy projektu, kliknij Edytuj i na liście Położenie według wybierz nowy punkt bazowy projektu.
 3. Kliknij Zastosuj.
Wskazówka: Punkt bazowy można też wyznaczyć na punkt bazowy projektu w oknie dialogowym Punkt bazowy, wybierając punkt bazowy na liście na górze, a następnie zaznaczając pole wyboru Punkt bazowy projektu.

Wstawianie modelu referencyjnego przy użyciu punktu bazowego

Przed wstawieniem odniesienia przy punktach bazowych można utworzyć punkt bazowy w modelu. Aby utworzyć punkt bazowy, trzeba znać współrzędne importowanego modelu referencyjnego.

 1. Otwórz listę Modele referencyjne, klikając przycisk Modele referencyjne w panelu bocznym .
 2. Na liście Modele referencyjne kliknij przycisk Dodaj model.
 3. Jeśli dostępne są uprzednio utworzone pliki właściwości modelu referencyjnego, wczytaj żądany plik w oknie dialogowym Dodaj model, wybierając go na liście plików właściwości u góry.
 4. Wyszukaj model referencyjny po kliknięciu Przeglądaj....
 5. W obszarze Grupa wybierz grupę, do której chcesz dodać model referencyjny, lub wprowadź nazwę nowej grupy.

  Jeśli nie wprowadzisz nazwy grupy, model referencyjny zostanie wstawiony do grupy Domyślna.

 6. W obszarze Położenie według wybierz punkt bazowy, którego chcesz użyć.
 7. Kliknij przycisk Dodaj model.
  Tekla Structures wstawi model referencyjny względem wybranego punktu bazowego, korzystając z wartości układu współrzędnych, wysokości i kąta pochodzących z definicji punktu bazowego wprowadzonej w oknie dialogowym Właściwości projektu. Na przykład oba modele referencyjne IFC2x3 i IFC4 wstawiają pomocnicze punkty bazowe.

Eksportowanie modelu IFC przy użyciu punktu bazowego

Przed wyeksportowaniem pliku IFC przy użyciu punktu bazowego można utworzyć punkt bazowy w modelu.

 1. Kliknij: Plik > Eksport > IFC, aby otworzyć okno dialogowe Eksport do IFC.
 2. W polu Położenie według wybierz utworzony przez siebie punkt bazowy.
 3. Wypełnij wszystkie konieczne informacje na temat eksportowania IFC.
 4. Kliknij Eksport.
  Opcja punktu bazowego wyeksportuje model IFC względem punktu bazowego, korzystając z wartości układu współrzędnych, wysokości, długości geograficznej, szerokości geograficznej i kąta pochodzących z definicji punktu bazowego wprowadzonej w oknie dialogowym Właściwości projektu.

Punkty bazowe na rysunkach

Na rysunkach można używać wartości układu współrzędnych wyznaczonych przez punkt bazowy. Jeśli zmienisz wartość Z lub wysokości punktu bazowego projektu, wartość poziomu zostanie odpowiednio zmieniona po otwarciu rysunku.

 • Danych punktu bazowego można używać na poziomie rysunku i widoku do ustawiania układu współrzędnych. Punkt bazowy może służyć do tego celu zamiast poziomu odniesienia.
 • Po ustawieniu punktu bazowego atrybuty poziomów i szablonów w znakach dostarczają wartości w konkretnym układzie współrzędnych wyznaczonych przez punkt bazowy.
 • To ustawienie wpływa na znaki i atrybuty poziomu, które kończą się ciągiem _BASEPOINT.
 • Jeśli punkt bazowy jest wyznaczony na poziomie rysunku, atrybutów szablonu _BASEPOINT można używać w szablonach rysunków.

Ustawienie Położenie według można skonfigurować we właściwościach widoku rysunku, aby używać układu współrzędnych wyznaczonego przez początek modelu, punkt bazowy projektu lub dowolny punkt bazowy. Wartością domyślną ustawienia Położenie według jest punkt bazowy projektu.

Poziom odniesienia ma wpływ tylko na atrybuty TOP_LEVEL i TOP_LEVEL_UNFORMATTED gdy opcja Położenie według ma wartość Punkt początkowy modelu lub jest punktem bazowym projektu znajdującym się w punkcie początkowym modelu.

Aby zmienić wartość ustawienia Położenie według:

 1. Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku.
 2. Na karcie Atrybuty 2 wybierz dla ustawienia Położenie według nowy punkt bazowy lub początek modelu.
 3. Kliknij Zmień.

Przykład użycia punktu bazowego na rysunku

W poniższym przykładzie wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz płytę o grubości 200 mm. Góra płyty na poziomie 0 w modelu.

 2. Utwórz nowy punkt bazowy „Punkt kontrolny 1” na poziomie 20 000 mm.

 3. Utwórz rysunek zestawczy w widoku płaskim.

 4. Otwórz rysunek zestawczy, kliknij dwukrotnie ramkę widoku, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku.

 5. Na zakładce Atrybuty 2 wybrano dla ustawienia Położenie według nowy punkt bazowy (punkt bazowy projektu) „Punkt bazowy 2”. Kliknij Zmień.

 6. Dodaj znak poziomu przy użyciu następujących atrybutów szablonu:

  • COG_Z
  • COG_Z_PROJECT
  • COG_Z_BASEPOINT
 7. Ponownie otwórz rysunek.

  Należy pamiętać, że zmiana wartości nie powoduje automatycznej aktualizacji atrybutu szablonu. Trzeba w tym celu ponownie otworzyć rysunek.

Punkty bazowe w narzędziu Menedżer rozmieszczenia

W narzędziu Menedżer rozmieszczenia można używać punktów bazowych podczas określania położenia punktów układu.

 • Punktów bazowych można używać jako współrzędne położenia, podczas eksportowania i importowania punktów układu.
 • Podczas dodawania, modyfikowania lub usuwania punktów bazowych należy ponownie otworzyć lub odświeżyć Menedżer rozmieszczenia, aby udostępnić dane punktu bazowego zmienione w narzędziu Menedżer rozmieszczenia.

Punkt bazowy w raportach i szablonach

Punkt bazowy projektu i aktualną wartość punktu bazowego można sprawdzać w raportach i szablonach.

W poniższej tabeli wymieniono atrybuty szablonu, w których można użyć _PROJECT i elementy _BASEPOINT na końcu, na przykład ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_PROJECT lub ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_BASEPOINT. Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: _BASEPOINT używa bieżącego punktu bazowego w taki sam sposób jak płaszczyzna robocza używa bieżącej płaszczyzny roboczej. Jeśli nie ma określonego bieżącego punktu bazowego, _BASEPOINT podaje wartości względem początku modelu (globalne).

Typ zawartości Atrybuty

ASSEMBLY, CAST_UNIT i PART

ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL

ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED

ASSEMBLY_TOP_LEVEL

ASSEMBLY_TOP_LEVEL_UNFORMATTED

BOTTOM_LEVEL

BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED

BOUNDING_BOX_MIN_X

BOUNDING_BOX_MIN_Y

BOUNDING_BOX_MIN_Z

BOUNDING_BOX_MAX_X

BOUNDING_BOX_MAX_Y

BOUNDING_BOX_MAX_Z

BOUNDING_BOX_X

BOUNDING_BOX_Y

BOUNDING_BOX_Z

COG_X

COG_Y

COG_Z

START_X

START_Y

START_Z

END_X

END_Y

END_Z

TOP_LEVEL

TOP_LEVEL_UNFORMATTED

LOCATION_BREAKDOWN_STRUCTURE.LBS_FLOOR_ELEVATION

ASSEMBLY.LOCATION_BREAKDOWN_STRUCTURE.LBS_FLOOR_ELEVATION

REFERENCE MODEL, REFERENCE OBJECT i REFERENCE_ ASSEMBLY

BOUNDING_BOX_MIN_X

BOUNDING_BOX_MIN_Y

BOUNDING_BOX_MIN_Z

BOUNDING_BOX_MAX_X

BOUNDING_BOX_MAX_Y

BOUNDING_BOX_MAX_Z

LOCATION_BREAKDOWN_STRUCTURE.LBS_FLOOR_ELEVATION

POUR OBJECT

BOTTOM_LEVEL

BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED

TOP_LEVEL

TOP_LEVEL_UNFORMATTED

LOCATION_BREAKDOWN_STRUCTURE.LBS_FLOOR_ELEVATION

CONNECTION

ORIGIN_X

ORIGIN_Y

ORIGIN_Z

HIERARCHIC OBJECT

LOCATION_BREAKDOWN_STRUCTURE.LBS_FLOOR_ELEVATION

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej