Właściwości rysowania znaku spoiny

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości rysowania znaku spoiny

W oknie dialogowym Właściwości znaku spoiny można przeglądać i zmieniać właściwości znaku spoiny, który został ręcznie dodany do rysunku.

Aby otworzyć właściwości znaku spoiny, wykonaj jedną z poniższych czynności na otwartym rysunku:

 • Kliknij dwukrotnie utworzoną ręcznie spoinę.
 • Naciśnij klawisz Shift i cały czas go trzymając, na zakładce Oznaczenia kliknij Znak spoiny.
 • Na karcie Rysunek kliknij Właściwości > Znak spoiny.

Opcja

Opis

Przedrostek

a = projektowa grubość pokrycia, s = penetrowana grubość pokrycia, z = długość ramienia

Rozmiar

Rozmiar spoiny. W przypadku wybrania spoiny częściowo przenikającej jako typu spoiny można wprowadzić dwie wielkości.

Typ

Typ spoiny.

Aby uzyskać listę dostępnych typów spoin i ich opisy, zobacz Lista typów spoin.

Niektóre symbole typu spoiny można dostosować; więcej informacji znajduje się w sekcji Dostosowywanie symboli typu spoiny.

Kąt

Kąt przygotowania do spawania, skosu lub rowka.

Tekla Structures wyświetla kąt między symbolem typu spoiny a symbolem konturu typu wypełnienia.

Kontur

W przypadku konturu typu wypełnienia spoiny dostępne są następujące ustawienia:

 • Żadne

 • Równy

 • Wypukły

 • Wklęsły

Wykończenie

Na rysunkach Tekla Structures wyświetla symbol wykończenia powyżej symbolu typu spoiny. Dostępne ustawienia:

 • S (Szlif)

 • M (Maszyna)

 • C (Chip)

 • (Spoina wykończona równo)

 • (Gładka powierzchnia lica spoiny)

Długość

Długość typowej spoiny zależy od długości połączenia między spawanymi elementami. Można ustawić dokładną długość spoiny wielobocznej np. poprzez określenie jej punktu początkowego i końcowego.

Rozstaw

Odległość między środkami spoin w spoinach nieciągłych. Jeśli wartość przekracza 0,0, rozstaw jest widoczny w znaku spoiny.

W celu utworzenia spoiny nieciągłej należy określić rozstaw między spoinami i odległość między ich środkami. Tekla Structures obliczy odległość między spoinami jako rozstaw pomniejszony o długość spoiny.

Domyślnie Tekla Structures korzysta ze znaku – do oddzielenia długości spoiny od rozstawu, na przykład: 50–100. Aby zmienić separator np. na znak @, w opcji zaawansowanej XS_WELD_LENGTH_CC_SEPARATOR_CHAR należy wybrać wartość @.

Pokrycie efektywne

Rozmiar spoiny używana w obliczeniach jej wytrzymałości.

Szerokość grani

Przestrzeń między spawanymi elementami.

Tekst referencyjny

Informacje dodatkowe, które mają się pojawiać w symbolu spoiny, np. informacja o specyfikacji spoiny lub zastosowanym procesie.

Krawędź/Obwodowa

Pozwala określić, czy należy spawać tylko jedną krawędź, czy cały obwód lica elementu.

Okrąg w symbolu spoiny na rysunkach oznacza, że użyto opcji Dookoła.

Warsztat/Budowa

Umożliwia określanie, gdzie należy wykonać spoinę.

Spoina przerywana

Nadaj tej opcji wartość Tak, aby utworzyć spoinę przerywaną przestawną.

Spoiny przerywane są rozmieszczane naprzemiennie po obu stronach spawanego elementu. W symbolach spoiny Tekla Structures pokazuje symbole typu spoiny jako przerywane.

Jeśli ta opcja będzie miała wartość Nie, zostanie utworzona spoina przerywana symetryczna. Aby wyświetlić rozstaw w znaku spoiny, nadaj opcji Rozstaw wartość większą niż 0,0.

Umieszczenie

Margines wyszukiwania to pusty margines, który ma pozostać wokół znaku.

Minimalna odległość to minimalną odległością między znakiem a elementem.

Kwadrant określa obszary przeszukiwane Tekla Structures w celu znalezienia miejsca na znaki spoin.

Umieszczenie jest metodą używaną do umieszczania znaków spoin:

 • Opcja Dowolne pozwala Tekla Structures wybrać położenie i kierunek znaku.

 • Opcja Stałe pozwala użytkownikowi umieścić spoinę w dowolnym miejscu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej