Właściwości rysunku pojedynczego elementu, zespołu i zespołu betonowego

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości rysunku pojedynczego elementu, zespołu i zespołu betonowego

Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku. Właściwości można zmienić po utworzeniu rysunku, klikając dwukrotnie tło rysunku.

Poniżej opisano opcje zawarte w oknach dialogowych rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych.

Opcja Opis Więcej informacji
Nazwa

Określ nazwę rysunku, która będzie wyświetlana w narzędziu Menedżer dokumentów oraz może być umieszczana w szablonach rysunków i raportów.

Maksymalna długość nazwy rysunku wynosi 32 znaki.

Modyfikowanie nazw i tytułów rysunków
Metoda definiowania zespołu betonowego

To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku rysunków zespołów betonowych.

Wg pozycji zespołu betonowego: Dla każdego zespołu betonowego zostanie utworzony rysunek. W przypadku identycznych zespołów betonowych jeden z nich posłuży jako podstawa do utworzenia rysunku. Jest to najczęściej stosowana metoda tworzenia rysunków zespołów betonowych.

Wg ID zespołu betonowego : Każdy element w modelu ma niepowtarzalny identyfikator GUID. Na podstawie identyfikatorów GUID zespołu betonowego można tworzyć rysunki. GUID określa oznaczenie rysunku. Można utworzyć kilka rysunków z identycznych zespołów betonowych.

Tytuł 1, Tytuł 2, Tytuł 3

Umożliwia określenie tytułów, które są wyświetlane w oknie Menedżer dokumentów oraz mogą być umieszczane w szablonach rysunków i raportów.

Modyfikowanie nazw i tytułów rysunków

Numer arkusza Służy do tworzenia kilku rysunków tej samej części jako wielu arkuszy rysunku. Nie ma ograniczeń co do liczby arkuszy.

Tworzenie wielu arkuszy z rysunkami tego samego elementu

Układ Umożliwia wybranie układu rysunku oraz zdefiniowanie ustawień rozmiaru rysunku, autoskalowania, typu rzutowania, wyrównania widoku i przedłużania elementów. Można również określić, czy w szablonach mają być wykazywane obiekty ukryte.

Określanie układu rysunku

Określanie formatu rysunku i skali widoku rysunku

Tworzenie widoku

Umożliwia zdefiniowanie widoków rysunku, które mają zostać utworzone. Następnie można przejść do zmieniania właściwości każdego widoku.

W tym miejscu można również określić Wspólne ustawienia dla wszystkich widoków:

  • Ustawienie Widoczność znaku spoiny określa widoczność znaków spoin w modelu na rysunkach zespołów. Dostępne ustawienia:

    • W jednym widoku: Tekla Structures automatycznie znajdzie najbardziej odpowiedni widok do wyświetlenia znaków spoin w modelu. Każdy znak spoiny jest wyświetlany na rysunku tylko w jednym widoku.

    • We wszystkich widokach: Tekla Structures dodaje znaki spoin w modelu we wszystkich widokach rysunku, które zawierają element ze spoiną.

  • Ustawienie Ignoruj rozmiar śruby pozwala odfiltrować z rysunków śruby o standardowych rozmiarach, co oznacza, że Tekla Structures nie wyświetla na rysunkach znaków śrub o określonym rozmiarze śruby. To ustawienie jest dostępne w przypadku rysunków pojedynczych elementów i rysunków zespołów.

  • Limit rozmiaru spoiny filtruje z rysunku spoiny i znaki spoin o określonym i mniejszym rozmiarze spoiny. To ustawienie jest dostępne w przypadku rysunków pojedynczych elementów i rysunków zespołów.

Właściwości widoku na rysunkach

Określanie widoków do utworzenia

Widok przekroju Umożliwia zdefiniowanie właściwości widoku przekroju.

Właściwości widoku przekroju

Widok detalu Umożliwia zdefiniowanie numeru lub litery początkowej widoku detalu i etykiety symbolu detalu.

Modyfikowanie właściwości znaku detalu

Atrybuty użytkownika

Umożliwia dodanie do rysunku spersonalizowanych informacji, w tym dotyczących procesu pracy oraz komentarzy. Informacje te mogą być wyświetlane w narzędziu Menedżer dokumentów. Można ich także używać w szablonach raportów i rysunków, znakach oraz jako przełączniki podczas dostosowywania nazw plików wydruku.

Atrybuty użytkownika oraz karty wyświetlane w tym oknie dialogowym definiuje się w pliku objects.inp.

Dostępność różnych atrybutów użytkownika zależy od Twojego środowiska, roli i konfiguracji.

Atrybuty użytkownika na rysunkach
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej