Właściwości widoku na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości widoku na rysunkach

W oknie dialogowym Właściwości widoku można wyświetlać i zmieniać właściwości widoku rysunku.

W poniższej tabeli opisano wszystkie właściwości poziomów widoków dla wszystkich typów rysunków.

Opcja Opis

Karta Widoki, gdy wybrano Tworzenie widoku z drzewa opcji we właściwościach rysunku:

Typ widoku Wł/wył

Umożliwia określenie widoku głównego, widoków przekroju i widoków 3D, które mają zostać utworzone.
 • W przypadku wybrania Wył Tekla Structures nie utworzy widoku ale zwymiaruje elementy w dostępnych widokach. Jeśli dla wszystkich czterech widoków głównych zostanie ustawiona wartość wył, Tekla Structures mimo to utworzy widok z przodu.

 • W przypadku wybrania Tekla Structures zawsze utworzy widok, nawet gdy nie będzie to konieczne do pokazania wymiarów. W przypadku widoków przekroju Tekla Structures tworzy jeden dodatkowy widok przekroju pokazujący środek elementu głównego. W przypadku widoków końca Tekla Structures tworzy widok końca z jednego końca elementu głównego.

 • W przypadku wybrania Auto Tekla Structures utworzy widok, gdy będzie to konieczne w celu pokazania wymiarów. W przypadku widoków przekroju Tekla Structures tworzy liczbę widoków niezbędną do pokazania wszystkich wymiarów. W przypadku widoków końca Tekla Structures tworzy również drugi widok końca z drugiego końca elementu głównego, jeśli na tym końcu znajdują się wymiary.

Etykieta widoku

Pokazuje etykietę widoku ustawioną we właściwościach widoku. Jeśli etykieta jest zdefiniowana we właściwościach widoku, w tym miejscu można ją zmienić. Etykiety zawsze można zmieniać w widokach głównych.

Właściwości widoku

Pokazuje właściwości wybranego widoku. Można wybrać inny plik właściwości widoku z listy oraz zmienić właściwości widoku, klikając Właściwości widoku.

Należy pamiętać, że jeśli w kolumnie Wł/wył jako metodę tworzenia wybrano ustawienie Auto, Tekla Structures użyje standardowych właściwości, nawet jeśli w tym miejscu zostanie zdefiniowany inny plik właściwości.

Karta Atrybuty, gdy wybrano Tworzenie widoku z drzewa opcji we właściwościach rysunku:

Układ współrzędnych

Umożliwia ustawienie układu współrzędnych widoków rysunku. Dostępne ustawienia: lokalny, model, orientowany, stężenie poziome, stężenie pionowe i stały.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie układu współrzędnych.

Obróć układ współrzędnychWokół X,Wokół Y oraz Wokół Z

Umożliwia obrócenie widoku wokół osi X, Y, lub Z elementów w oparciu o wprowadzone wartości.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obracanie elementów w widokach rysunku.

Rozwinięty

Tak powoduje wyświetlenie i zwymiarowanie linii gięcia na rysunku.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Rozwijanie polibelek na rysunkach.

Niezdeformowany

Tak powoduje cofnięcie deformacji elementów i wyświetlenie rozwiniętego (niezdeformowanego) kształtu tych elementów na rysunkach.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie deformacji zdeformowanych elementów na rysunkach.

Utwórz ponownie rysunek

Tak powoduje ponowne utworzenie rysunku.

Karty Atrybuty 1 i Atrybuty 2 we właściwościach widoku (karty Atrybuty i Skrócenie w rysunkach zestawczych):

Skala

Umożliwia ustawienie skali widoku.

Widok lustrzany

Umożliwia wyświetlenie konstrukcji nośnych takich jak słupy i belki na niższej kondygnacji.

Tak powoduje wyświetlanie konstrukcji przy użyciu linii ciągłej, a Nie przy użyciu linii przerywanej.

Obrót wokół (w widokach 3D)

Umożliwia zmianę kąta widzenia w widokach 3D. Należy wprowadzić wartości kątów w kierunkach Y i X. W widoku rysunku obrót odbywa się wokół lokalnej osi. Wartość 0.0 w obu ustawieniach odpowiada widokowi czołowemu.

Rozmiar

Dopasuj według elementów powoduje, że Tekla Structures wpasowuje zawartość w ramkę widoku rysunku bez pozostawiania niepotrzebnego miejsca.

Definiuj jako odległości Wartości w polach x i y określają wielkość widoku wzdłuż osi x i y widoku. Pola głębokość określają głębokość widoku względem płaszczyzny widoku, prostopadle do niej.

Rozszerzenie dla sąsiednich el.

Umożliwia ustawienie odległości od widoku rysunku w celu wyświetlania sąsiednich elementów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlenie elementów sąsiednich na rysunkach.

Umieść

Umożliwia ustawienie umieszczenia widoku rysunku jako stałe lub swobodne:

 • Stały: Podczas aktualizowania widoki są utrzymywane w tym samym położeniu.

 • Dowolny: Tekla Structures znajduje odpowiednie miejsce na widok podczas aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie automatycznego dowolnego lub stałego umieszczania widoków rysunku.

Niezdeformowany

Tak cofa deformacje elementów i pokazuje ich rozwinięty (niezdeformowany) kształt w widokach rysunków.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie deformacji zdeformowanych elementów na rysunkach.

Skrócenie

Jeśli elementy są bardzo długie i nie zawierają detali, można je skrócić:

 • Skróć elementy: Tak aktywuje skracanie. Można również wybrać skrócenie Tylko wzdłuż osi x lub Tylko wzdłuż osi y.

 • Min. długość skracanego elementu określa minimalną długość skracanego elementu, który ma być pokazany.

 • Odstęp skracanych el. określa odległość między skróceniami.

 • Skróć elementy skośne: Tak powoduje skrócenie elementów skośnych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Skracanie elementów w widokach rysunku.

Symbol otworu/wnęki

Tak powoduje wyświetlanie symboli w otworach i wnękach.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie otworów i wnęk w elementach na rysunkach.

Położenie według

Wybierz punkt początkowy modelu, punkt bazowy projektu lub dowolny punkt bazowy określonego układu współrzędnych. Położenie według używa punktu bazowego projektu jako wartości domyślnej.

 • Można użyć danych punktu bazowego do określenia układu współrzędnych dla widoku. Punkt bazowy może służyć do tego celu zamiast poziomu odniesienia.
 • Po określeniu punktu bazowego atrybuty poziomów i szablonów w znakach dostarczają wartości w konkretnym układzie współrzędnych wyznaczonych przez punkt bazowy.
 • Jeśli zmienisz wartość Z lub wysokości punktu bazowego projektu, wartość poziomu zostanie odpowiednio zmieniona po otwarciu rysunku.
 • To ustawienie wpływa na znaki i atrybuty poziomu, które kończą się ciągiem _BASEPOINT.

Punkt zerowy poziomu

Określony używa wprowadzonej wartości.

Płaszczyzna widoku powoduje zmierzenie punktów odniesienia względem płaszczyzny widoku.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie wymiarów wysokościowych.

Pokaż sekcje wylewania na rysunku

Tak powoduje wyświetlanie sekcji wylewania na rysunkach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Wyświetlanie obiektów wylewanych, znaków sekcji wylewania i przerw roboczych na rysunkach.

Metoda tworzenia wymiarów w tym widoku

Umożliwia klonowanie wymiarów osobno tylko dla wybranego widoku. Używanie tej opcji wpływa na tworzenie wymiarów podczas klonowania i ponownego wymiarowania istniejących rysunków.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz podrozdział Klonowanie wymiarów tylko w wybranych widokach.

Karta Etykiety:

Tekst

Umożliwia zdefiniowanie tekstu etykiety widoku. Wprowadź tekst w polach A1-A5 lub kliknij przyciski ..., a następnie wybierz zawartość i wygląd znaków etykiet.

Aby uzyskać więcej informacji na temat etykiet widoków, zobacz Definiowanie etykiet widoków i znaków etykiet widoków

Symbol

Umożliwia zdefiniowanie symbolu używanego w etykiecie widoku, a także koloru, rozmiaru i długości linii symbolu.

Pozycja etykiety

Umożliwia zdefiniowanie poziomej i pionowej pozycji etykiety widoku:

 • Dla opcji Pionowo wybierz Góra lub Dół.

 • : Wybierz jedną z wartości dla opcji Poziomo:

  Wyrównanie w lewo do ramki widoku

  Wyśrodkowanie do ramki widoku

  Wyrównanie w prawo do ramki widoku

  Wyrównanie w lewo do ramki ograniczającej widoku

  Wyśrodkowanie do ramki ograniczającej

  Wyrównanie w prawo do ramki ograniczającej widoku

Pokaż znaki kierunku

Pokazuje lub ukrywa znaki kierunku widoku i definiuje wysokość znaku.

Pozostałe opcje w drzewie opcji właściwości widoku:

Wymiarowanie

Określ ustawienia wymiarów na poziomie widoku dla każdego widoku oddzielnie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień wymiarowania, zobacz Właściwości reguł wymiarowania i Dodawanie automatycznych wymiarów na poziomie widoku.

Filtr

Definiuj filtry widoku rysunku.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie filtrów.

Filtr elementów sąsiednich

Definiuj filtry widoku rysunku dla sąsiednich elementów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie filtrów.

Ochrona

Definiuj chronione obszary, na których nie można umieszczać tekstu, znaków ani wymiarów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Ochrona obszarów na rysunku.

Znaki

Definiuj właściwości znaku na poziomie widoku.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Właściwości znaku — zakładki Zawartość, Ogólne, Łączenie i Wygląd.

Obiekty

Definiuj właściwości na poziomie widoku dla następujących obiektów:

Elementy i sąsiednie elementy

Śruby

Wykończenie powierzchni

Spoiny

Zbrojenia i sąsiednie zbrojenie

Obiekty referencyjne

Siatka

Obiekty wylewane i przerwy robocze

Plan zakotwień (tylko rysunki zestawcze)
Pokaż jako plan zakotwień Tak powoduje wyświetlanie rysunku zestawczego jako planu zakotwień.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Tworzenie planów zakotwień za pomocą zapisanych ustawień.

Pokaż skalę powiększonego widoku elementu

Umożliwia zdefiniowanie skali używanej w powiększonych widokach elementów.

Utwórz widoki detali

Tak powoduje utworzenie osobnych widoków detalu.

Jeśli wybierzesz Nie, Tekla Structures zwymiaruje kotwy w widoku powiększonym. Tekla Structures pogrupuje podobne widoki detali, tak aby identyczne detale były rysowane tylko raz.

Skala widoku detalu

Umożliwia zdefiniowanie skali używanej w widokach detali planów zakotwień.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej