Układ współrzędnych użytkownika (LUW)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Układ współrzędnych użytkownika (LUW)

LUW to lokalny układ współrzędnych użytkownika, z którego można korzystać w widoku rysunku. Umieszczanie obiektów rysunku w widoku jest łatwiejsze, gdy jest wykonywane względem określonego przez użytkownika punktu początkowego lub punktu bazowego.

Tekla Structures wyświetla symbol LUW w bieżącym rysunku podczas tworzenia, kopiowania, przesuwania lub zmieniania obiektów.

Można zdefiniować inne punkty początkowe LUW dla każdego widoku rysunku, a także zmieniać punkt początkowy LUW dowolnie często.

W poniższym przykładzie przedstawiono kilka widoków, każdy z własnym LUW.

Uwaga:

Aby umieścić obiekt używając globalnego układu współrzędnych, należy obliczyć współrzędne obiektu od punktu początkowego rysunku, nie od widoku rysunku.

Ustawianie nowego LUW

Nowy LUW (układ współrzędnych użytkownika) można ustawić za pomocą jednego lub dwóch punktów.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Na karcie Widoki kliknij Układ współrzędnych użytkownika i kliknij jedno z następujących poleceń:
  • Aby ustawić nowy LUW za pomocą jednego punktu, wybierz Ustaw początek.

  • Wybierz Ustaw początek za pomocą dwóch punktów, aby ustawić nowy LUW za pomocą dwóch punktów.

  Tekla Structures wyświetli symbol LUW z krzyżykiem oznaczającym punkt środkowy.

 3. Kliknij widok, w którym chcesz umieścić początek.
 4. Jeżeli używasz dwóch punktów, wskaż punkt by zdefiniować kierunek osi x.

Przełączanie między dwoma układami współrzędnych użytkownika

Można przełączać między dwoma układami współrzędnych użytkownika mającymi ten sam punkt początkowy: układem LUW zgodnym z osiami widoku rysunku i orientowanym układem LUW utworzonym przez użytkownika.

 • Aby przełączyć między układami współrzędnych, otwórz rysunek, przejdź na kartę Widoki i kliknij Układ współrzędnych użytkownika > Zmień orientację (Ctrl+T).

Resetowanie LUW

Można przywrócić początkowe położenie LUW w bieżącym widoku rysunku lub we wszystkich widokach rysunku.

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Czynność

Procedura

Resetowanie LUW w bieżącym widoku rysunku

Na otwartym rysunku przejdź do karty Widoki i kliknij Układ współrzędnych użytkownika > Resetuj bieżący(Ctrl+1).

Resetowanie LUW we wszystkich widokach rysunku

Na otwartym rysunku przejdź do karty Widoki i kliknij Układ współrzędnych użytkownika > Resetuj wszystko(Ctrl+0).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej