Dodawanie symboli na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Dodawanie symboli na rysunkach

Symboli można używać na rysunkach jako takich, a także w znakach, prezentacjach obiektów i strzałkach linii. Symbole można tworzyć i edytować za pomocą Edytora symboli (SymEd). Rozszerzenie pliku symboli to .sym.

Dodawanie symboli na rysunkach

Na otwartych rysunkach można dodawać symbole.

Symbole dodane na otwartych rysunkach są przedstawiane na trzy sposoby: bez linii odniesienia, z linią odniesienia i wzdłuż linii. Tekla Structures doda symbole, korzystając z właściwości określonych w oknie dialogowym Właściwości symbolu. We wszystkich typach znaków można dodawać symbole.

 1. Na rysunku, przytrzymując klawisz Shift, na zakładce Oznaczenia kliknij Symbol i jedno z następujących poleceń dotyczących symboli:
  • Symbol: umożliwia dodanie na bieżącym rysunku symbolu bez linii odniesienia.

  • Wzdłuż linii: umożliwia utworzenie symbolu wzdłuż zdefiniowanej linii przez wskazanie dwóch punktów. Następnie należy wskazać punkt wstawienia symbolu.

  • Z linią odniesienia: umożliwia dodanie symbolu z linią odniesienia wskazującą na punkt wybrany jako pierwszy.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat typów linii odniesienia, zobacz Typy linii odniesienia.

 2. Zmodyfikuj właściwości symbolu:
  • Plik: umożliwia zmianę używanego pliku symboli.
  • Numer: umożliwia zmianę symbolu.
  • Symbol: umożliwia zmianę koloru, wysokości i kąta symbolu.
  • Ramka: umożliwia zmianę typu, linii odniesienia i koloru ramki.
 3. Kliknij OK.
 4. Wybierz na rysunku od jednego do trzech punktów, aby umieścić symbol. Wybrane polecenie symbolu wpływa na liczbę wskazywanych punktów.

Dodawanie symboli w znakach

Można wybrać plik symboli, który ma być używany, oraz konkretny symbol, który ma zostać dodany w znaku.

 1. Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie znak.
 2. We właściwościach znaku kliknij dwukrotnie Symbol na liście Dostępne elementy.
 3. W oknie dialogowym Zawartość znaku - symbol kliknij Wybierz obok pola Plik i wybierz plik symboli, którego chcesz użyć.
 4. Po wybraniu pliku kliknij Wybierz obok pola Liczba i kliknij dwukrotnie symbol, którego chcesz użyć. Możesz również wprowadzić numer symbolu, jeśli go znasz.
 5. Kliknij OK.

  Tekla Structures doda nazwę pliku symboli i numer symbolu do listy elementów.

 6. Kliknij Zmień we właściwościach znaku.

  Tekla Structures doda symbol w znaku.

Zmiana symbolu w pliku symboli

Możesz modyfikować symbol w pliku symboli. W takim przypadku zalecamy zapisanie pliku pod nową nazwą w innym folderze, np. folderze modelu, projektu lub firmowym.

 1. W zależności od miejsca w Tekla Structures można otworzyć plik symboli w Edytorze symboli na kilka sposobów:
  • W menu Plik kliknij Edytory > Edytor symboli. Otwórz plik symboli, klikając Plik > Otwórz.
  • Otwórz okno dialogowe Zawartość znaku - symbol, klikając dwukrotnie znak na otwartym rysunku i wybierając pozycję Symbol z listy dostępnych elementów znaku w oknie dialogowym właściwości znaku. Następnie kliknij Wybierz..., wybierz plik z przeglądarki Pliki symboli i kliknij Edytuj....
  • Otwórz okno dialogowe Właściwości symbolu, klikając dwukrotnie symbol dodany na rysunku. Następnie kliknij Wybierz..., wybierz plik z przeglądarki Pliki symboli i kliknij Edytuj....
 2. Modyfikowanie pliku w edytorze symboli:
  1. Kliknij symbol w kratce i narysuj nowy symbol, używając narzędzi rysowania.

   Można również zaimportować pliki AutoCAD lub MicroStation, korzystając z zakładki Importuj.

  2. Gdy symbol będzie miał żądaną postać, wskaż kratkę symbolu, aby sprawdzić numer nowego symbolu na dole okna.

   W wielu miejscach do używania symbolu konieczna jest znajomość jego numeru podczas dodawania.

 3. Kliknij Plik > Zapisz jako... i nadaj nową nazwę.

  Można również zapisać plik pod nową nazwą w nowej lokalizacji, np. w folderze modelu, firmy lub projektu. Zdecydowanie zaleca się, aby nie modyfikować oryginalnych plików symboli instalowanych z oprogramowaniem Tekla Structures. Jeśli zajdzie potrzeba zmodyfikowania symboli, należy skopiować oryginalny plik symboli i pracować na jego kopii bez naruszania oryginalnego pliku symboli.

  Tekla Structures odczytuje pliki symboli w określonej kolejności wyszukiwania opisanej w sekcji „Kolejność wyszukiwania pliku symboli”.

 4. Kliknij OK.
Wskazówka:

W Edytorze symboli można kopiować symbole między plikami symboli (*.sym). Naciśnij klawisze Ctrl + C i wybierz symbol, który chcesz skopiować, a następnie otwórz docelowy plik symbolu (lub nowy plik symboli), wybierz miejsce umieszczenia symbolu i naciśnij klawisze Ctrl + V.

Zmiana używanego pliku symboli

Jeśli bieżący plik symboli nie zawiera wymaganych symboli, można zmienić go na inny.

 1. W zależności od sytuacji wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Otwórz okno dialogowe Zawartość znaku - symbol, klikając dwukrotnie znak na otwartym rysunku i wybierając pozycję Symbol z listy dostępnych elementów znaku w oknie dialogowym właściwości znaku.
  • Otwórz okno dialogowe Właściwości symbolu, klikając dwukrotnie symbol dodany na rysunku.
 2. Kliknij Wybierz... obok pola Plik.
 3. Wybierz nowy plik z listy Pliki symboli i kliknij OK lub kliknij dwukrotnie plik.

Tworzenie nowego pliku symboli

Jako uzupełnienie domyślnych plików symboli, instalowanych z Tekla Structures, można tworzyć własne pliki symboli, a następnie zapisywać je np. w folderze modelu, firmy lub projektu.

W przypadku zdecydowania się na użycie własnych plików można dodać ścieżkę DXK_SYMBOLPATH w pliku options.ini znajdującym się w folderze modelu i zdefiniować tam własne ścieżki folderów plików symboli. Pliki symboli są odczytywane w określonej kolejności wyszukiwania opisanej w sekcji „Kolejność wyszukiwania pliku symboli”.

 1. W menu Plik kliknij: Edytory > Edytor symboli.
 2. Kliknij Plik > Nowy.

  Można również otworzyć istniejący plik symboli, zmienić go i zapisać pod nową nazwą.

 3. Utwórz symbol w edytorze symboli.
 4. Kliknij Plik > Zapisz i zapisz plik symboli w folderze używanym do przechowywania plików symboli.

  W przypadku otwarcia istniejącego pliku symboli kliknij Plik > Zapisz jako i nadaj plikowi symboli inną nazwę.

Modyfikacja właściwości symbolu

Właściwości symbolu można modyfikować w otwartym rysunku.

Aby zmodyfikować właściwości symbolu:

 1. Kliknij dwukrotnie symbol.
 2. Usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru w oknie dialogowym, klikając przełącznik w dolnej części okna dialogowego, i zaznacz wyłącznie pola wyboru obok właściwości, którą chcesz zmodyfikować.
 3. W razie potrzeby zmień używany plik symboli i wybierz symbol, który będzie używany.
 4. Aby zmodyfikować ustawienia umieszczenia symbolu kliknij Umieść...

  W tym miejscu można ustawić umieszczenie swobodne lub stałe, określić margines wyszukiwania, minimalną odległość i zaznaczyć wybraną ćwiartkę umieszczenia symbolu.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Właściwości umieszczenia znaków, uwag, tekstów i symboli na rysunkach.

 5. Przejdź do zakładki Wygląd, a następnie ustaw kolor, wysokość i kąt symbolu, oraz typ, linię odniesienia i kolor ramki.
  Aby uzyskać więcej informacji na temat typów linii odniesienia, zobacz Typy linii odniesienia.
 6. Kliknij Zmień.

Dostosowywanie symboli strzałek linii odniesienia

Jeśli lista Strzałka we właściwościach znaku nie zawiera odpowiedniej linii odniesienia, można dodać własną.

Należy utworzyć symbol strzałki w edytorze symboli, a następnie zapisać go w pliku arrow.sym. Następnie należy dodać pozycję nowego symbolu w pliku arrow.sym do pliku konfiguracyjnego arrow.txt informującego, czy strzałki są dostępne do użycia w danym środowisku.

 1. W menu Plik kliknij Edytory > Edytor symboli, aby otworzyć Edytor symboli.
 2. Otwórz plik arrow.sym znajdujący się w środowisku common lub w Twoim środowisku w folderze symboli.
 3. Kliknij pustą kratkę symbolu i narysuj własny symbol, używając narzędzi rysowania.

  Można również zaimportować pliki AutoCAD lub MicroStation, klikając Plik > Importuj.

 4. Po ukończeniu rysowania symbolu wskaż pole symbolu, aby sprawdzić numer nowego symbolu na dole okna.

 5. Zapisz plik arrow.sym, klikając Plik > Zapisz.
 6. Kliknij Plik > Zakończ, aby zamknąć Edytor symboli.
 7. Otwórz plik arrow.txt znajdujący się w tym samym folderze symboli, co plik arrow.sym.

  Plik zawiera listę numerów symboli.

 8. Dodaj numer swojego symbolu poprzedzony zerem (0) w odpowiedniej kolejności i oddziel go przecinkiem:

  016,017,018,019,020,021,022,023,024,032,048,049,101,102,110,200

 9. Aby zapisać zmiany, kliknij Plik > Zapisz.
 10. Dodaj mapę bitową utworzonej strzałki w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Bitmaps na komputerze.

  Użyj w nazwie pliku następującego formatu: dr_dialog_arrow_type_022.bmp.

 11. Kliknij dwukrotnie znak na rysunku, aby otworzyć właściwości znaku.
 12. Otwórz listę Strzałka. Powinien być na niej widoczny nowy symbol strzałki dostępny do użycia.

Uwaga:

Zaleca się określenie folderu firmowego dla symboli, ponieważ foldery domyślne są nadpisywane podczas aktualizacji do nowszej wersji Tekla Structures. Dodaj folder firmowy do opcji zaawansowanej DXK_​SYMBOLPATH. Aby uzyskać instrukcje dotyczące definiowania folderu firmowego, zobacz powiązaną sekcję poniżej.

Dodawanie symboli wykończenia powierzchni na rysunkach

Na rysunkach zespołów betonowych można dodawać symbole wykończenia powierzchni za pomocą makra Dodaj symbole powierzchni.

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy obiekt w modelu ma wykończenie powierzchni i czy został utworzony rysunek zespołu betonowego tego obiektu. Sprawdź również, czy we właściwościach rysunku zespołu betonowego wybrano dla wykończenia powierzchni ustawienie Widoczne.

 1. Otwórz rysunek zawierający element z wykończeniem powierzchni.
 2. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.
 3. Kliknij strzałkę obok pozycji Aplikacje, aby otworzyć listę aplikacji.
 4. Kliknij dwukrotnie Dodaj symbole powierzchni.

 5. W oknie dialogowym Utwórz symbole powierzchni wybierz na liście Dostępne elementy teksty, które chcesz uwzględnić w symbolu wykończenia powierzchni, a następnie dodaj je do Elementy w znaku, klikając Dodaj >.
 6. Wybierz Wszystkie widoki, aby umieścić symbole we wszystkich widokach rysunku, lub Wybrane widoki, aby umieścić symbole wyłącznie w wybranych widokach.
 7. W razie potrzeby zmień ustawienia czcionki.
 8. W przypadku wybrania Wybrane widoki wybierz widoki, w których mają zostać umieszczone symbole wykończenia powierzchni.
 9. Kliknij Utwórz.

Tekla Structures utworzy symbole wykończenia powierzchni zgodnie z określonymi ustawieniami. Właściwości symbolu i tekst można zmienić później w oknie dialogowym Właściwości tekstu otwieranym po dwukrotnym kliknięciu symbolu.

Edytor symboli

Edytor symboli można otworzyć, klikając Plik > Edytory > Edytor symboli. W Edytorze symboli można tworzyć nowe pliki symboli, a także tworzyć i modyfikować symbole.

Okno dialogowe Pliki symboli w trybie rysunku umożliwia zmianę używanego pliku symboli. Ponadto zapewnia ono dostęp do Edytora symboli.

Warto przeczytać Symbol Editor User's Guide, aby zapoznać się z operacjami tworzenia nowych symboli i modyfikowania istniejących.

Zdecydowanie zaleca się, aby nie modyfikować oryginalnych plików symboli instalowanych z Tekla Structures. Jeśli zajdzie potrzeba zmodyfikowania symboli, należy skopiować oryginalny plik symboli i pracować na jego kopii bez naruszania oryginalnego pliku symboli.

Jeśli Twoje symbole znajdują się w folderze chronionym są wtedy tylko do odczytu, ponieważ nie można zapisać zmienionego symbolu w folderze chronionym bez uprawnień administratora. W takim przypadku uruchom Tekla Structures jako administrator.

Kolejność wyszukiwania pliku symboli

Pliki symboli (.sym) są wyszukiwane w poniższych folderach w następującej kolejności:

 1. Wszystkie foldery DXK_SYMBOLPATH

  Opcja zaawansowana DXK_SYMBOLPATH jest określona w pliku inicjującym środowiska <your_environment>.ini oraz w pliku inicjującym Tekla Structures teklastructures.ini.

  Można także dodać własną opcję DXK_SYMBOLPATH w pliku options.ini znajdującym się w folderze modelu i zdefiniować tam własne ścieżki folderów symboli. Należy pamiętać, że w pliku <your_environment>.ini należy też dodać ustawienia ścieżki pliku.

  Kolejność odczytu plików .ini zawierających definicję DXK_SYMBOLPATH:

  1. teklastructures.ini

  2. <your_environment> .ini

  3. options.ini

 2. Bieżący folder modelu

  Tutaj należy dodać wszystkie dodatkowe pliki symboli, które mogą być potrzebne.

Wszystkie znalezione pliki symboli są dostępne do użycia w Tekla Structures. Jeśli istnieją powielone nazwy plików, używana jest pierwsza znaleziona, a pozostałe są pomijane. Jeśli folder modelu zawiera plik symboli, który ma taką samą nazwę jak inny plik symboli w DXK_SYMBOLPATH, ten w folderze modelu jest pomijany.

Przykład tymczasowego nadpisania symbolu

Jeśli nie ma potrzeby dodawania na stałe własnych ścieżek symboli w pliku options.ini w folderze modelu, można tymczasowo nadpisać symbole. W tym przykładzie symbol spoiny zostanie tymczasowo zastąpiony spersonalizowanym symbolem znajdującym się w folderze modelu:

 1. Najpierw dostosuj symbol w pliku ts_welds.sym.
 2. Skopiuj edytowany plik ts_welds.sym do folderu modelu C:\TeklaStructuresModels\ <mymodel>
 3. Otwórz plik options.ini znajdujący się w folderze modelu i dodaj wiersz DXK_SYMBOLPATH=C:\ TeklaStructuresModels\<mymodel>; C:\TeklaStructures\2017\Environments\common\symbols; + ewentualnie inne foldery symboli w lokalnym środowisku.

Definiowanie folderu firmowego obrazów i symboli

Można zdefiniować folder firmowy, w którym Tekla Structures zawsze wyszukuje obrazy i symbole. Po zapisaniu obrazów i symboli w tym folderze nie jest konieczne przenoszenie ich do innych folderów w przypadku zainstalowania nowej wersji Tekla Structures. Zainstalowanie nowej wersji nie powoduje zastąpienia plików w folderze firmowym.

Folder firmowy należy zdefiniować w pliku options.ini znajdującym się w folderze modelu lub w pliku user.ini przy użyciu opcji zaawansowanej XS_FIRM.

Aby zdefiniować folder firmowy dla obrazów i symboli w pliku options.ini:

 1. Zmodyfikuj plik options.ini, aby zawierał opcję zaawansowaną DXK_SYMBOLPATH wskazującą folder firmowy.

  Opcja zaawansowana DXK_SYMBOLPATH może zawierać wiele ścieżek rozdzielonych średnikami.

  Od wersji 19.0 Tekla Structures definicje ścieżek folderu, takie jak %DATADIR% lub %XS_FIRM% w zmiennej DXK_SYMBOLPATH nie przekształcały prawidłowo ścieżek, jeśli były używane w pliku options.ini w folderze firmowym. Obecnie w pliku options.ini w folderze firmowym należy zapisać ścieżki bezwzględne dla zmiennej DXK_SYMBOLPATH, jak w poniższym przykładzie:

  DXK_SYMBOLPATH=C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2020\Environments\common\symbols\;C:\firm\Symbols\;

 2. W Edytorze szablonów kliknij przycisk Opcje > Preferencje > Umieszczenie pliku i wprowadź ścieżkę do folderu firmowego również dla Symbole, obrazki.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej