Modele referencyjne na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Modele referencyjne na rysunkach

Modele referencyjne mogą być wyświetlane na rysunkach zestawczych oraz rysunkach zespołów i zespołów betonowych. Jako modelu referencyjnego można na przykład użyć trójwymiarowych modeli instalacji lub rysunków architektonicznych. Możesz wybrać pokazywanie modelu referencyjnego i zmianę wyglądu modelu referencyjnego we właściwościach widoku rysunku w otwartym rysunku. Możesz wybrać, czy model referencyjny ma być pokazywany jako obrys lub model szkieletowy, ustawić opcje linii niewidocznych i własnych linii niewidocznych, a także określić typ i kolor linii. Zbrojenie w modelach referencyjnych jest również pokazywane.

Opcje wyglądu można zmodyfikować również we właściwościach rysunku przed jego utworzeniem, ale opcje widoczności — tylko wtedy, gdy rysunek jest otwarty.

Aby wyświetlić modele referencyjne na rysunkach i zmienić właściwości modelu referencyjnego:

 1. Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, aby otworzyć właściwości widoku rysunku.

  Na rysunkach zestawczych można też dostosować ustawienia widoczności na poziomie rysunku, dwukrotnie klikając tło rysunku.

 2. W drzewie opcji kliknij Obiekt referencyjny.

  Na zakładce Zawartość są wymienione wszystkie modele referencyjne istniejące w modelu.

  Należy pamiętać, że na liście są wyświetlane tylko te modele referencyjne, które mają obiekty znajdujące się w obszarze widoku.

 3. Aby wyświetlić model referencyjny na rysunku, kliknij wiersz modelu referencyjnego i w kolumnie Widoczność wybierz Widoczne.
 4. Przejdź na zakładkę Wygląd i wybierz sposób przedstawienia modelu referencyjnego:

  Szkieletowy: przedstawia model referencyjny w formie szkieletowej. Użycie prezentacji szkieletowej pozwala szybko otwierać rysunki.

  Obrys: model referencyjny jest rysowany w taki sam sposób jak elementy natywne Tekla Structures. Pokazywany jest obrys modelu referencyjnego. W przypadku tej opcji dostępne są opcje Linie ukryte i Własne linie niewidoczne.

  Linie ukryte: ukrywa linie modelu referencyjnego, które są niewidoczne dla innych elementów lub modeli referencyjnych.

  Własne linie ukryte: pokazuje w modelu referencyjnym niewidoczne linie, które zostały ukryte przez sam model referencyjny.

 5. Zmień kolor i typ dla Linie widoczne i Linie ukryte.
 6. Kliknij Zmień, aby zmodyfikować model referencyjny w wybranym widoku o nowe ustawienia.

Ustawienia widoczności i wyglądu można zmieniać także na otwartym rysunku, klikając dwukrotnie model referencyjny i odpowiednio zmieniając ustawienia w oknie dialogowym Właściwości obiektu referencyjnego.

Pamiętaj, że w przypadku zmodyfikowania wyglądu modelu referencyjnego na poziomie obiektu nie będzie można modyfikować wyglądu na poziomie widoku.

Przykładowe przedstawienia modelu referencyjnego

Poniżej przedstawiono przykładowe przedstawienie typu Szkieletowy:

Poniżej przedstawiono przykładowe przedstawienie typu Obrys. Opcjom Linie ukryte i Własne linie ukryte nadano wartość Wył:

Poniżej przedstawiono przykładowe przedstawienie typu Obrys. Opcji Linie ukryte nadano wartość i obiekty są wyświetlane czerwonym kolorem.

Poniżej przedstawiono przykładowe przedstawienie typu Obrys. Opcjom Linie ukryte i Własne linie ukryte nadano wartość i obiekt są wyświetlane czerwonym kolorem.

Poniżej przedstawiono przykład przedstawienia elementów z modelami referencyjnymi. Widoczne linie modelu referencyjnego są pokazywane na zielono, a linie niewidoczne na czerwono. Widoczne linie elementu są pokazywane na niebiesko, a linie niewidoczne na cyjanowo.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej