Właściwości znaków spoin modelu na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości znaków spoin modelu na rysunkach

Można wybrać, które znaki spoin modelu będą widoczne na rysunku, oraz zdefiniować wyświetlaną w nich zawartość. Na rysunkach zespołu można zdefiniować widoczność spoin w podzespołach.

Użyj opcji w znaku spoiny lub w właściwościach oznaczenia spoin, aby ustawić widoczność i zawartość znaków spoin modelu.

Właściwości znaków spoin rysunków pojedynczych elementów i zespołów

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.

 2. Kliknij Tworzenie widoku w drzewie opcji po lewej stronie, wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku.
 3. W drzewie opcji kliknij Znak spoiny.

Właściwości znaku spoiny na rysunku zestawczym

 1. Kliknij Rysunki i raporty > Właściwości rysunku > Rysunek zestawczy.
 2. Kliknij Znak spoiny.

Właściwości znaku spoiny na poziomie obiektu

 • Kliknij dwukrotnie znak spoiny modelu na rysunku lub przejdź do sekcji Szybkie uruchamianie i zacznij wpisywać znak spoiny i wybierz Właściwości znaku spoiny z wyświetlonej listy.

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie ustawienia znaków spoin modelu na wszystkich poziomach właściwości (rysunek, widok, obiekt). Poziomy nie zawierają wszystkich ustawień z poniższej listy.

Opcja

Opis

Numer spoiny

Tak wyświetla numer spoiny.

Tekla Structures przypisuje numer do każdej spoiny podczas jej tworzenia. Można wybrać, czy numer spoiny na być wyświetlony czy ukryty.

Spoiny

Spoiny w podzespołach (rysunki zespołów)

Brak nie wyświetla spoin na rysunku.

Budowa wyświetla tylko spoiny na budowie na rysunku.

Warsztat wyświetla tylko spoiny warsztatowe na rysunku.

Opcja Oba powoduje, że na rysunku są wyświetlane zarówno spoiny na budowie, jak i warsztatowe.

Spoiny w ukrytych elementach

Wybierz sposób wyświetlania znaków spoin dla ukrytych elementów:

 • Brak: Jeśli element jest ukryty, nie jest rysowany znak spoiny.
 • Budowa: Jeśli element jest ukryty, rysowane są tylko znaki spoin dla znaków spoin na budowie.
 • Warsztat: Jeśli element jest ukryty, rysowane są tylko znaki spoin dla spoin warsztatowych.
 • Oba: Znaki spoin są zawsze rysowane dla ukrytych elementów.

Limit rozmiaru spoiny

Wpisz rozmiar spoiny, aby odfiltrować z rysunku spoiny o tym lub mniejszym rozmiarze. Jest to przydatne, jeśli na rysunku mają być wyświetlane tylko nietypowe spoiny.

Aby określić, czy limit rozmiaru spoiny jest wartością dokładną czy minimalną, należy użyć opcji zaawansowanej XS_WELD_FILTER_TYPE.

Aby odfiltrować standardowe typy spoin, należy użyć opcji zaawansowanej XS_OMITTED_WELD_TYPES.

Powyżej linii, Poniżej linii i Inne

Jeśli w kolumnie Widoczne nie ma symbolu zaznaczenia obok poniższych właściwości, nie są one wyświetlane w znaku spoiny. Te ustawienia są określane osobno dla położenia nad linią i pod linią:

Przedrostek

Rozmiar

Typ

Kąt

Kontur

Wykończenie

Długość

Rozstaw

Pokrycie efektywne

Szerokość grani

Tekst referencyjny

Krawędź/Obwodowa

Warsztat/Budowa

Te ustawienia są wspólne dla położenia nad linią i pod linią. Jeśli w kolumnie Widoczne nie ma symbolu zaznaczenia obok tych właściwości, nie są one wyświetlane w znaku spoiny.

Maksymalna liczba znaków, które mogą być wyświetlane dla Tekst referencyjny wynosi 80, w tym jeden znak dla każdej linii tekstu. To ograniczenie wynika ze spoiny modelu.

Umieść...

Umieszczenie:

 • Opcja Dowolne powoduje, że Tekla Structures wyszukuje pierwszego odpowiedniego położenia znaku, wymiaru, spoiny lub innego obiektu oznaczenia. Opcja stały umożliwia użytkownikowi umieszczenie znaku, wymiaru, spoiny lub innego obiektu oznaczenia w dowolnym położeniu.

 • W przypadku wyboru opcji Stałe obiekt oznaczenia pozostanie w tym samym miejscu nawet po zaktualizowaniu rysunku, natomiast w przypadku opcji dowolny, Tekla Structures dokonuje próby znalezienia optymalnego miejsca dla obiektu oznaczenia.

Margines wyszukiwania to pusty margines, który ma pozostać wokół znaku.

Opcja Kwadrant określa obszary, w których Tekla Structures poszukuje miejsca na umieszczenie znaku.

Minimalna odległość to minimalną odległością między znakiem a elementem.

Należy pamiętać, że w przypadku używania wysokich wartości Margines wyszukiwania i Minimalna odległość umieszczanie znaków może nie działać prawidłowo.

Kolor

Ustawia kolor tekstu.

Wysokość

Ustawia wysokość tekstu.

Czcionka

Ustawia czcionkę tekstu. Kliknij Wybierz..., aby wyświetlić więcej opcji.

Typ

Ustawia typ linii.

Kolor

Ustawia kolor linii.

Maska tła

Wybranie opcji Nieprzezroczysty powoduje ukrycie części rysunku, która jest przykryta znakiem.

Wybranie opcji Przezroczysty powoduje wyświetlanie części rysunku, która jest przykryta znakiem, przez co na przykład widoczne są elementy rysunku.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej