Ustawienia zbrojenia na rysunkach (rebar_config.inp)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Ustawienia zbrojenia na rysunkach (rebar_config.inp)

Tekla Structures korzysta z ustawień zapisanych w pliku rebar_config.inp w folderze systemowym (XS_SYSTEM), folderze firmowym lub w folderze projektu w celu zdefiniowania następujących zagadnień związanych ze zbrojeniem na rysunkach:

 • Schemat gięcia prętów zbrojeniowych dla wybranego obszaru

 • Zaokrąglenie wymiarów pręta

 • Dostępne symbole dla siatek, strun i elementów niezwiązanych

 • Wygląd szkiców zbrojenia

Wpisy w oknie rebar_config.inp wymieniono i opisano poniżej:

Wpis

Opis

MergeOneFormat

Nie są już używane. Właściwości te można zdefiniować we właściwościach rysunku.

MergeTwoOrMoreFormats

MergeAndFormat

LeaderLinetype

DimensionMarkSpacingSeparator

="/"

Dotyczy separatora w znakach zbrojenia.

ExactDimensionMarkSpacingSeparator

=" + "

Separator pomiędzy różnymi dokładnymi wartościami podziału w znakach zbrojenia.

ExactDimensionMarkPcsSeparator

="*"

Separator pomiędzy liczbą prętów i ich dokładną wartością podziału w znaku zbrojenia.

BendingAngleTolerance

Umożliwia ustawienie wartości tolerancji kąta. Kąty, które różnią się od wartości ustawionej o wartość mniejszą niż tolerancja, są rozpoznawane i prowadzą do prawidłowego kształtu gięcia.

Wartość tolerancji należy wpisywać w radianach, nie w stopniach. Wartością domyślną jest 0,001 radiana, co odpowiada kątowi 0,0573 stopnia. Dotyczy to wszystkich kształtów gięcia.

BentRebarTolerance

Umożliwia ustawienie wartości tolerancji. Zależnie od wartości lekko zakrzywione pręty otrzymują prosty kształt.

Jeśli średnica pręta zbrojeniowego wynosi 20 mm, a promień łuku wynosi 200 m, wartość 20/200000 = 0.0001.

Zmienna ta definiuje prawidłowe zakrzywienie pręta w przypadku długich prętów zbrojeniowych, pozwalając uzyskać właściwy kształt pręta. Opcja ta służy do porównywania stosunku średnicy pręta zbrojeniowego do promienia łuku. Jeśli stosunek ten jest mniejszy niż BentRebarTolerance, pręt zbrojeniowy jest typu bend_type_1, w przeciwnym razie jest typu bend_type_34.

PullOutBendingRadiusAsMultiplier

Ustawienie wartości 1 spowoduje wyświetlanie promieni gięcia na szkicu pręta w postaci mnożnika zamiast w mm.

GroupBarMark

Opcja nie jest już używana.

MarkingDimAttributes

Opcja nie jest już używana.

ScheduleCountry

Definiuje stosowany schemat gięcia. Dotyczy kształtów gięcia w szablonach i raportach. Dostępne są następujące schematy: FIN, SWE, UK, US.

Przy numerowaniu modelu kształt gięcia pręta jest podawany zgodnie z tą informacją. Przykładowo w środowisku domyślnym kształty gięcia są oznaczone literami A, B, C itd.

ScheduleDimensionRoundingDirection

ScheduleTotalLengthRoundingDirection

Opcje:

 • "UP": zaokrągla wymiary pręta w górę

 • "DOWN": zaokrągla wymiary pręta w dół

 • "NEAREST": zaokrągla wymiary pręta w górę albo w dół

ScheduleDimensionRoundingAccuracy

Określa dokładność zaokrąglenia wymiarów pręta. Domyślnie jest to 1 mm.

Tekla Structures zaokrągla wymiary poszczególnych prętów w górę albo w dół zgodnie z opcją wybraną dla właściwości ScheduleDimensionRoundingDirection.

ScheduleTotalLengthRoundingAccuracy

Określa dokładność zaokrąglenia długości całkowitej pręta. Domyślnie jest to 10 mm.

Tekla Structures zaokrągla wymiary poszczególnych prętów w górę albo w dół zgodnie z opcją wybraną dla właściwości ScheduleTotalLengthRoundingDirection.

BentSymbolFile

Wskazuje plik symboli zawierający dostępne symbole gięcia prętów zbrojeniowych. Domyślnie wskazuje plik bent.sym, który w domyślnym środowisku znajduje się w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols.

MeshSymbolFile

Wskazuje plik symboli krat zbrojeniowych zawierający dostępne symbole krat zbrojeniowych. Dotyczy dostępnych symboli krat zbrojeniowych na rysunkach.

Domyślnie wskazuje plik mesh.sym w folderze ...\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols.

StrandSymbolFile

Wskazuje plik symboli strun zawierający dostępne symbole strun. Dotyczy rysunków.

Domyślnie korzysta z pliku strand.sym w folderze ...\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols.

UnbondingSymbolFile

Wskazuje plik symboli elementów niezwiązanych zawierający dostępne symbole elementów niezwiązanych.

RebarMeshSize

Szablon wielkości siatki zbrojeniowej.

="%CC_DIAMETER_LONG%/%CC_DIAMETER_CROSS%-​%CC_PITCHING_LONG%/%CC_PITCHING_CROSS%-​%LENGTH%/%WIDTH%"

PullOutDimensionFormat

Definiuje format wyświetlania wymiarów.

Format ten odpowiada formatowi wymiaru określonemu we właściwościach.

Opcje:

 • 0 = ###

 • 1 = ###[.#]

 • 2 = ###.#

 • 3 = ###[.##]

 • 4 = ###.##

 • 5 = ###[.###]

 • 6 = ###.###

 • 7 = ### #/#

 • 8 = ###/##.###

PullOutDimensionPrecision

Określa poziom dokładności. Dokładność jest obliczana przy użyciu następującego wzoru: 1/wartość = dokładność.

Przykładowo w systemach metrycznych warto używać wartości 1, 10 i 100, a w systemach imperialnych wartości 2, 4, 8, 16 i 32.

PullOutDimensionUnit

Definiuje używane jednostki.

Opcje:

 • 0 = auto

 • 1 = mm

 • 2 = cm

 • 3 = m

 • 4 = cal

 • 5 = stopa i cal

PullOutColor

Określa kolor szkiców prętów w znakach zbrojenia.

Opcje:

 • 1 = czarny

 • 2 = czerwony

 • 3 = jasnozielony

 • 4 = niebieski

 • 5 = cyjan

 • 6 = żółty

 • 7 = magenta

PullOutVisibleLineType

Określa typ linii dla kształtu pręta zbrojeniowego w szkicach prętów.

Opcje:

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

6 =

7 =

PullOutRepresentation

Określa typ przedstawienia.

Opcje:

 • 0 = pojedynczy

 • 1 = podwójny

 • 2 = wypełniony

 • 3 = pręt

PullOutAngleColor

Określa kolor kąta w szkicach prętów.

Opcje:

 • 1 = czarny

 • 2 = czerwony

 • 3 = zielony

 • 4 = niebieski

 • 5 = cyjan

 • 6 = żółty

 • 7 = magenta

 • 8 = brązowy

 • 9 = zielony

 • 10 = ciemnoniebieski

 • 11 = ciemnozielony

 • 12 = pomarańczowy

 • 13 = szary

PullOutAngleLineType

Określa typ linii dla linii kątów w szkicach prętów.

Opcje:

 • 1 =

 • 2 =

 • 3 =

 • 4 =

 • 5 =

 • 6 =

 • 7 =

PullOutLeaderLineMinLength

Umożliwia zdefiniowanie minimalnej długości linii odniesienia wskazującej tekst wymiaru. Wartość domyślna to 10 mm. Aby całkowicie wyłączyć linie odniesienia, użyj dużej wartości.

PullOutShowDuplicateDims

Umożliwia określenie, czy powielone wymiary mają być pokazywane wiele razy dla jednego pręta.

Opcje:

 • 0 = powielone wymiary nie są widoczne (domyślnie)

 • 1 = równe i równoległe wymiary są pokazane, ale podobne wymiary haka nie są pokazane

 • 2 = równe i równoległe wymiary nie są pokazane, ale oba wymiary haka są pokazane

 • 3 = pokazane są wszystkie wymiary

 • 4 = wymiary haka nie są pokazane

 • 5 = wymiary haka oraz równe i równoległe wymiary nie są pokazane

PullOutShowUSHookDims

Określa, czy styl wymiaru US/NA będzie pokazany dla haków wygiętych pod kątem ponad 90 stopni.

Opcje:

 • 0 = pokazuje europejski wymiar haków (= długość ramienia, domyślnie)

 • 1 = pokazuje wymiar US (= prosta długość) dla haków >90 stopni

Różnicę pomiędzy amerykańskim (A) i europejskim (B) typem wymiarów przedstawia poniższa ilustracja.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej