Rysowanie właściwości obiektów szkicu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Rysowanie właściwości obiektów szkicu

Na rysunkach można rysować różne obiekty szkicu (obiekty graficzne) (linie, prostokąty, polilinie, wieloboki, łuki, okręgi, chmurki) i używać obiektów szkicu na przykład do wyróżniania określonych miejsc. W właściwościach obiektu szkicu można sprawdzić i zmienić wygląd obiektów szkicu.

Aby otworzyć właściwości obiektu szkicu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przejdź do karty Rysunek, a następnie trzymając klawisz Shift kliknij dowolne polecenie obiektu szkicu.

  • Po dodaniu obiektu szkicu do rysunku można otworzyć okno jego właściwości, dwukrotnie klikając ten obiekt.
  • Właściwości obiektów szkicu można również otworzyć za pomocą menu Szybkie uruchamianie. Na przykład zacznij wpisywać właściwości wieloboku, a następnie wybierz z listy Właściwości wieloboku na rysunku.

Dostępne ustawienia zależą od typu obiektu szkicu. Wszystkie ustawienia opisano poniżej.

Ustawienie

Opis

Za obiektami modelu Jeśli ustawienie tej opcji zostanie zmienione na Tak, obiekt graficzny zostanie umieszczony za obiektami modelu.
Linia
Typ Określa typ linii obiektu.
Kolor Określa kolor linii obiektu.
Wypukłość lub Wypukłość linii

Wartości od 0 do 1. Współczynnik wypukłości określa krzywiznę zakrzywionych segmentów obiektów według następującego wzoru:

Wysokość łuku = długość linii * współczynnik wypukłości

Zmiana współczynnika wypukłości polilinii lub wielokąta powoduje zmianę wszystkich segmentów tego obiektu.

Promień Określa promień łuków i okręgów.
Strzałka
Pozycja Określ położenie strzałki.

Typ

Definiowanie typu strzałki dla linii

Określa wysokość strzałki.

Określa długość strzałki.

Wypełnienie: Wypełnienia (kreskowania) można stosować w prostokątach, wielobokach i okręgach.

Typ

Określa typ wypełnienia (kreskowania), który ma być używany w obiekcie szkicu, na przykład prostokącie, wieloboku lub chmurce. Kliknięcie Wybierz... powoduje wyświetlenie dostępnych typów kreskowania.

Należy pamiętać, że typ wypełnienia Automatycznie jest niedostępny dla wypełnień elementów.

Kolor

Określa kolor wypełnienia.

Tło

Określa kolor tła wypełnienia.

Wybór koloru tła jest wyłączony w przypadku kreskowań sprzętowych.

Skalowanie X

Skalowanie Y

Określa skale wypełnienia w kierunkach x i y.

Zachowaj proporcje x i y Powoduje zachowanie proporcji względnych we wzorze kreskowania.

Kąt

Powoduje obrót wypełnienia. Kąt 0.0 oznacza pozycję poziomą, a 90.0 – pionową.

Offset

Przesuwa wzór wypełnienia obiektu w kierunku x i y o podaną wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej