Właściwości obiektu wylewanego i przerw roboczych na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości obiektu wylewanego i przerw roboczych na rysunkach

Opcje w oknach Właściwości obiektu wylewanego i Właściwości przerwy roboczej w rysunkach zestawczych umożliwiają sterowanie widocznością obiektów wylewanych i przerw roboczych na rysunkach.

Uwaga: Opcje i funkcje związane z sekcjami wylewania są dostępne tylko wtedy, gdy sekcje wylewania są włączone w modelu. Sekcje wylewania można włączyć w modelu, nadając opcji zaawansowanej XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT wartość TRUE. W środowisku domyślnym (default) sekcje wylewania są włączone tylko w roli Wykonawca (elementów betonowych).

Właściwości obiektu wylewanego

Aby otworzyć właściwości obiektów wylewanych na rysunkach:

  • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku > Rysunek zestawczy, a następnie kliknij Obiekt wylewany...
  • Na otwartym rysunku zestawczym kliknij dwukrotnie tło rysunku, a następnie kliknij Obiekt wylewany...
  • Na otwartym rysunku zestawczym kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, a następnie wybierz Obiekt wylewany w drzewie opcji.
  • Na otwartym rysunku zestawczym kliknij dwukrotnie obiekt wylewany.
  • Na otwartym rysunku zestawczym przejdź do okna Szybkie uruchamianie, zacznij wpisywać właściwości obiektu wylewanego, a następnie wybierz Właściwości obiektu wylewanego na rysunku z listy

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie właściwości obiektów wylewanych na wszystkich poziomach właściwości (rysunek, widok, obiekt).

Ustawienie Opis
Karta ZawartośćLinie ukryte
Linie ukryte Wł/wył Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić ukryte linie obiektu wylewanego.
Własne linie ukryte Wł/wył Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić własne linie ukryte.
Karta ZawartośćDodatkowe znaki
Fazowanie krawędzi Wł/wył Wybierz wł., aby wyświetlić fazowania krawędzi.
Krawędzie wyokrągleń Wł/wył Wybierz wł., aby wyświetlić krawędzie wyokrąglenia.
Karta WyglądLinie widoczne
Kolor Umożliwia wybór koloru linii widocznych obiektu wylewanego.
Typ Umożliwia wybór typu linii widocznych obiektu wylewanego.
Karta WyglądLinie ukryte
Kolor Umożliwia wybór koloru linii niewidocznych obiektu wylewanego.
Typ Umożliwia wybór typu linii niewidocznych obiektu wylewanego.
Karta Wypełnienie

Aby dodać wypełnienie do zewnętrznych powierzchni sekcji wylewanej, należy skorzystać z obszaru Płaszczyzny sekcji wylewania, a aby dodać wypełnienie do przekrojów w widokach przekrojów, należy skorzystać z obszaru Przekroje.

Typ

Określa typ wypełnienia. Kliknięcie przycisku obok listy powoduje wyświetlenie podglądu wzorów kreskowania.

Automatycznie powoduje automatyczne wybranie typu wypełnienia z plików wzorów kreskowania.

Brak nie korzysta z wypełnienia.

Kolor

Określa kolor wypełnienia.

Można wybrać predefiniowany kolor lub użyć koloru Specjalne, który na wydrukach nie jest zamieniany na czarny.

Tło

Określa kolor tła wypełnienia.

Wybór koloru tła jest wyłączony w przypadku kreskowań sprzętowych.

Kolor tła można ustawić dla kreskowań automatycznych, ale ma to znaczenie, tylko gdy w pliku wzorów kreskowań nie jest zdefiniowane kreskowanie automatyczne dla materiału.

Skala

Automatycznie powoduje automatyczne skalowanie i obracanie wypełnienia.

Użytkownik umożliwia ręczne wybranie skalowania i obrotu.

Skalowanie w kierunku X i Skalowanie w kierunku Y powodują zdefiniowanie skali w kierunkach x i y.

Zachowaj proporcje w kierunkach x i y powoduje zachowanie proporcji względnych we wzorze kreskowania.

Kąt powoduje obrót wypełnienia. Przykładowo, Kąt 0,0 oznacza obrót do poziomu, a Kąt 90,0 – obrót do pionu.

Właściwości przerwy roboczej

Aby otworzyć okno Właściwości przerwy roboczej:

  • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku > Rysunek zestawczy, a następnie kliknij Przerwy robocze...
  • Na otwartym rysunku zestawczym kliknij dwukrotnie tło rysunku, a następnie kliknij Przerwy robocze...
  • Na otwartym rysunku zestawczym kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, a następnie wybierz Przerwa robocza w drzewie opcji.
  • Na otwartym rysunku zestawczym kliknij dwukrotnie przerwę roboczą.
  • Na otwartym rysunku zestawczym przejdź do okna Szybkie uruchamianie, zacznij wpisywać właściwości przerwy roboczej, a następnie wybierz Właściwości przerwy roboczej na rysunku z listy
Opcja Opis
Karta Zawartość
Widoczność

Określa, czy przerwy robocze są widoczne (Widoczne), czy też nie (Niewidoczne).

To ustawienie jest niedostępne we właściwościach na poziomie obiektu.

Linie ukryte Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić ukryte linie przerwy roboczej.
Karta WyglądLinie widoczne
Kolor Umożliwia wybór koloru linii widocznych przerw roboczych.
Typ Umożliwia wybór typu linii widocznych przerw roboczych.
Karta WyglądLinie ukryte
Kolor Umożliwia wybór koloru linii niewidocznych przerw roboczych.
Typ Umożliwia wybór typu linii niewidocznych przerw roboczych.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej