Właściwości wymiarowania — zakładka Wymiary elementu (wymiarowanie zintegrowane)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości wymiarowania — zakładka Wymiary elementu (wymiarowanie zintegrowane)

Opcje na zakładce Wymiary elementu w oknie dialogowym Właściwości wymiarowania służą do wyświetlania i zmieniania ustawień wymiarowania elementów na rysunkach pozycji, zespołu i zespołu betonowego.

Należy pamiętać, że zawartość okna dialogowego zależy od typu rysunku i że nie wszystkie opcje opisane poniżej są dostępne dla wszystkich typów rysunków. Okno dialogowe jest wyświetlane w przypadku korzystania z typu wymiarowania Wymiary zintegrowane typ wymiarowania.

Opcja

Opis

Wewnętrzny

Powoduje utworzenie wymiarów wewnętrznych elementów podrzędnych połączonych z elementem głównym.

Brak powoduje utworzenie wymiarów dla elementów podrzędnych.

Niezbędny powoduje utworzenie tylko tych wymiarów, które są niezbędne dla elementów zespołu.

Wszystko powoduje utworzenie wszystkich wymiarów dla elementów podrzędnych.

Wymiary główne elementu głównego

Jeden raz powoduje utworzenie jednego wymiaru głównego dla elementu głównego.

Wszystko powoduje utworzenie wymiarów głównych dla elementów głównych we wszystkich widokach.

Brak sprawia, że wymiary główne dla elementu głównego nie są tworzone.

Plik Wymiary całkowite elementu zespołu mają pewien wpływ na te opcje.

Wymiary całkowite elementu zespołu

Tylko długość powoduje utworzenie wymiarów ogólnych dla całego zespołu lub zespołu betonowego tylko w kierunku x.

Wszystkie wymiary powoduje utworzenie wymiarów ogólnych dla zespołu lub zespołu betonowego we wszystkich kierunkach.

Wył sprawia, że wymiary ogólne dla zespołu lub zespołu betonowego nie są tworzone.

Punkty robocze elementu głównego

powoduje utworzenie wymiaru kontrolnego między najdalszymi punktami roboczymi.

Kształt elementu głównego (Wymiary kształtu)

powoduje utworzenie wymiarów ukazujących kształt elementu głównego.

Domyślnie Tekla Structures automatycznie rysuje wymiary kształtu na obu końcach belki, nawet jeśli końce te są symetryczne.

Wymiary promieni elementu głównego (Wymiary promieni)

powoduje utworzenie wymiarów promieni dla zaokrąglonych fazowań i okrągłych otworów w elemencie głównym.

Ta opcje jest dostępna tylko wtedy, gdy w wymiarach Kształt elementu głównego wybrano opcję .

Należy zwrócić uwagę, że ta opcja nie tworzy wymiarów promieni dla zakrzywionych belek ani polibelek ze skosami.

Wymiary skosu

powoduje utworzenie wymiarów liniowych skosu.

Kąt skosu

Pozwala utworzyć wymiar kątowy i określić stronę skosu, która ma być wymiarowana. Możesz wybrać ustawienie Brak, Kąt przekroju i elementy Kąt belki.

Wymiary do punktów roboczych

powoduje utworzenie wymiarów kontrolnych od krawędzi elementu głównego do punktu roboczego.

Preferowana strona wymiaru

Pozwala ustawić preferowany widok (czołowy lub boczny) wymiarów elementu.

Od najbliższego poziomu kondygnacji do elementu

powoduje utworzenie wymiarów wskazujących odległość od najbliższego piętra do dołu i/lub góry elementów.

Od siatki do osi elementu

powoduje utworzenie wymiarów pokazujących odchylenie elementu od siatki do osi elementu.

Od siatki do końców elementu

powoduje utworzenie wymiarów pokazujących odchylenie elementu od siatki do najbliższego lub najdalszego końca elementu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej