Właściwości elementów i elementów sąsiednich na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości elementów i elementów sąsiednich na rysunkach

Za pomocą opcji we właściwościach elementu lub we właściwościach elementu sąsiedniego można sprawdzić i zmienić właściwości elementu lub elementu sąsiedniego. We właściwościach elementu sąsiedniego można też kontrolować widoczność i wygląd śrub elementów sąsiednich.

Aby przejść do właściwości elementu lub elementu sąsiedniego:

 • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku, wybierz typ rysunku i przejdź do właściwości elementu lub elementu sąsiedniego.
 • Na otwartym rysunku kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku, a następnie kliknij Element lub Element sąsiedni w drzewie opcji.
 • Kliknij dwukrotnie tło otwartego rysunku, a następnie otwórz właściwości elementu lub sąsiedniego elementu.
 • Kliknij dwukrotnie element lub sąsiedni element na otwartym rysunku.
 • W oknie Szybkie uruchamianie zacznij wpisywać właściwości rysowanego, a następnie wybierz z listy Właściwości rysowanego elementu.

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie ustawienia wszystkich poziomów właściwości (rysunek, widok, obiekt). Właściwości elementów nie zawierają wszystkich ustawień z poniższej listy.

Karta Zawartość:

Opcja

Opis

Prezentacja

Obrys powoduje wyświetlanie elementów jako brył.

Dokładny powoduje wyświetlanie elementów jako brył. Opcja ta rysuje także krawędzie wyokrąglenia i fazowania w przekrojach profili. Dla niektórych profili pokazuje je też Obrys.

Symbol rysuje elementy jako linie.

Symbol z profilem częściowym powoduje wyświetlanie profilu częściowego elementu. Można również dostosować długość profilu częściowego (Długość) i offset profilu częściowego od punktu środkowego elementu (Offset od punktu środkowego).

Forma warsztatowa rysuje okrągłe profile rur jako szablony rozwinięcia. Uwaga: Forma warsztatowa może być używana tylko w rysunkach pojedynczego elementu.

Strefa graniczna rysuje elementy jako ramki ograniczające rzeczywiste profile.

Uwaga: Strefa graniczna jest opcją przydatną w przypadku złożonych elementów ze strefą graniczną, która zawiera dużą liczbę wielokątów spowalniających wyświetlanie rysunków, ponieważ Strefa graniczna przyspiesza wyświetlanie rysunków.

Strefa podstawowa pokazuje elementy jako ramki, a wymiary pól określa, używając wartości h i b z katalogu profili.

Offset symbolu

Definiuje odległość punktów końcowych linii referencyjnych i osi od punktów końcowych obiektu.

Należy pamiętać, że wartość Offset symbolu wpływa na rozmiar krzyżyka linii środkowej. Jeśli wartość jest równa 0, otwór nie jest widoczny.

Kontury wewnętrzne

Pokazuje kontury wewnętrzne rury.

Linie ukryte

Jeśli pole wyboru Linie ukryte jest zaznaczone, Tekla Structures wyświetla niewidoczne linie w elementach podrzędnych i sąsiednich.

Jeśli pole wyboru Własne linie ukryte jest zaznaczone, Tekla Structures pokazuje niewidoczne linie w elementach głównych.

Służy do określania, czy mają być wyświetlane osie.

Zaznacz pole wyboru Element główny: Belka lub Blacha Wielobok, aby wyświetlić linie środkowe w elementach głównych.

Zaznacz pole wyboru Element podrzędny: Belka lub Blacha Wielobok, aby wyświetlić osie w elementach podrzędnych.

Należy pamiętać, że oś jest wyświetlana tylko dla elementów głównych zespołu, a nie dla elementów podrzędnych, gdy patrzy się z kierunku przekroju poprzecznego. Jeśli element jest oglądany z boku, oś jest wyświetlana także dla elementów podrzędnych.

Należy pamiętać, że wartość Offset symbolu wpływa na rozmiar krzyżyka linii środkowej. Jeśli wartość jest równa 0, otwór nie jest widoczny.

Linie referencyjne

Służy do określania, czy mają być wyświetlane linie referencyjne.

Zaznacz pole wyboru Element główny: Belka lub Blacha Wielobok, aby wyświetlić linie odniesienia w elementach głównych.

Zaznacz pole wyboru Element podrzędny: Belka lub Blacha Wielobok, aby wyświetlić linie odniesienia w elementach podrzędnych.

Dodatkowe znaki

Zaznacz następujące pola wyboru, aby pokazać dodatkowe znaki na rysunkach:

Prezentacja śrub (elementy sąsiednie)

Umożliwia wybranie przedstawienia śrub Dostępne opcje to Bryła, Dokładna bryła Symbol, Symbol2, Symbol3, Symbol DIN i Symbol użytkownika.

Symbol DIN odpowiada normom niemieckim (DIN). Jedynymi symbolami DIN, które można kontrolować, są:

 • Symbol 24 dla normalnych śrub montowanych w warsztacie

 • Symbol 25 dla normalnych śrub montowanych na budowie

 • Symbol 26 dla śrub wpuszczanych z przodu montowanych na budowie

 • Symbol 27 dla śrub wpuszczanych z tyłu montowanych na budowie

 • Symbol 28 dla śrub wpuszczanych z przodu montowanych w warsztacie

 • Symbol 29 dla śrub wpuszczanych z tyłu montowanych w warsztacie

 • Symbol 30 dla otworów na śruby wpuszczane z przodu

 • Symbol 31 dla otworów na śruby wpuszczane z tyłu

Symbol użytkownika jest symbolem utworzonym w Edytorze symboli.

Zawartość symbolu (elementy sąsiednie)

Pozwala wybrać, czy w symbolu mają zostać uwzględnione otwór lub .

Elementy sąsiednie mają kartę Widoczność:

Opcja

Opis

Sąsiednie elementy

Brak – elementy sąsiednie nie są wyświetlane.

Połączone elementy – wyświetlane są wszystkie elementy połączone z obiektem modelu.

Elementy łączące – wyświetlane są jedynie elementy, z którymi połączony jest obiekt modelu.

Wszystkie komponenty łączy opcje Połączone elementy i Elementy łączące.

Według zakresu powoduje wyświetlenie wszystkich elementów znajdujących się w granicach elementu głównego i podrzędnego.

Elementy główne/podrzędne

Elementy główne powoduje wyświetlenie tylko elementów sąsiednich tworzących element główny zespołu lub zespołu betonowego.

Elementy podrzędne powoduje wyświetlenie elementów sąsiednich będących elementami podrzędnymi zespołu lub zespołu betonowego.

Oba powoduje wyświetlenie zarówno elementów głównych, jak i podrzędnych.

Skośne elementy

Po wybraniu opcji Tak elementy skośne będą wyświetlane na rysunku jako elementy sąsiednie; po wybraniu opcji Nie nie będą tak wyświetlane.

Śruby

Po wybraniu opcji Tak śruby w elementach sąsiednich będą wyświetlane; po wybraniu opcji Nie nie będą wyświetlane.

Karta Wygląd jest podobna we wszystkich właściwościach wszystkich obiektów budowlanych (elementy, elementy sąsiednie, śruby, spoiny, wykończenie powierzchni, zbrojenie i siatki).

Opcja

Opis

Linie widoczne

Ustawia Kolor i Typ widocznych linii.

Linie ukryte, oś

Ustawia Kolor i Typ linii ukrytych.

Ustawia Kolor osi.

Linie referencyjne

Ustawia Kolor i Typ linii odniesienia.

Tekst: Kolor

Ustawia Kolor tekstu.

Tekst: Wysokość

Ustawia Wysokość tekstu.

Tekst: Czcionka

Ustawia Czcionka tekstu. Kliknij Wybierz..., aby wyświetlić więcej opcji.

Linia: Typ

Ustawia Typ linii.

Linia: Kolor

Ustawia Kolor linii.

Śruby: Kolor

Ustawia kolor śrub w elementach sąsiednich.

Karta Wypełnienie jest dostępna zarówno w przypadku elementów, jak i elementów sąsiednich. Aby dodać wypełnienie do zewnętrznych powierzchni elementów, należy skorzystać z obszaru Powierzchnie, a aby dodać wypełnienie do przekrojów w widokach przekrojów, należy skorzystać z obszaru Przekroje.

Ustawienie

Opis

Typ

Określa typ wypełnienia. Kliknięcie przycisku obok listy powoduje wyświetlenie podglądu wzorów kreskowania.

Automatycznie powoduje automatyczne wybranie typu wypełnienia z plików wzorów kreskowania.

Brak nie korzysta z wypełnienia.

Kolor

Określa kolor wypełnienia.

Można wybrać predefiniowany kolor lub użyć koloru Specjalne, który na wydrukach nie jest zamieniany na czarny.

Tło

Określa kolor tła wypełnienia.

Wybór koloru tła jest wyłączony w przypadku kreskowań sprzętowych.

Kolor tła można ustawić dla kreskowań automatycznych, ale ma to znaczenie, tylko gdy w pliku wzorów kreskowań nie jest zdefiniowane kreskowanie automatyczne dla materiału.

Skala

Automatycznie powoduje automatyczne skalowanie i obracanie wypełnienia.

Użytkownik umożliwia ręczne wybranie skalowania i obrotu.

Skalowanie w kierunku X i Skalowanie w kierunku Y powodują zdefiniowanie skali w kierunkach x i y.

Zachowaj proporcje w kierunkach x i y powoduje zachowanie proporcji względnych we wzorze kreskowania.

Kąt powoduje obrót wypełnienia. Kąt 0.0 oznacza pozycję poziomą, a 90.0 – pionową.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej