Właściwości znaku — zakładki Zawartość, Ogólne, Łączenie i Wygląd

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości znaku — zakładki Zawartość, Ogólne, Łączenie i Wygląd

Na zakładkach Ogólne, Scalanie i Zawartość we właściwościach, aby przeglądać i zmieniać ustawienia, które wpływają na zawartość i wygląd różnego typu znaków. Dla niektórych znaków istnieje osobna zakładka Wygląd.

Nie wszystkie wymienione ustawienia są dostępne dla wszystkich znaków.

Aby otworzyć właściwości znaku:

  • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku, wybierz typ rysunku i przejdź bezpośrednio do właściwości znaku, klikając przycisk stosownego znaku (rysunki zestawcze) lub za pośrednictwem właściwości widoku.

  • W otwartym rysunku kliknij dwukrotnie tło rysunku, a następnie przejdź bezpośrednio do właściwości znaku, klikając przycisk stosownego znaku (rysunki zestawcze) lub za pośrednictwem właściwości widoku.

  • W otwartym rysunku kliknij dwukrotnie ramkę widoku rysunku i kliknij odpowiedni znak w drzewie opcji po lewej stronie.

  • Na otwartym rysunku przejdź do Rysunek > Właściwości i wybierz typ znaku.

  • Kliknij dwukrotnie znak na otwartym rysunku.

Ustawienie

Opis

karta Zawartość:

Dostępne elementy

Elementy w znaku

Dostępne elementy zawiera listę elementów dostępnych dla bieżącego znaku.

Elementy w znaku zawiera listę elementów wybranych do dołączenia do znaku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów znaków, zobacz Elementy znaku w znakach rysunku.

< Dodaj ramkę

Dodawanie ramek wokół pojedynczych elementów wewnątrz znaku.

Ramka wokół elementów: Typ i Kolor

Pozwala zdefiniować typ i kolor ramki elementu dla jednego lub kilku elementów. Aby na liście Elementy w znaku zaznaczyć wszystkie elementy, w których mają być zastosowane te same zmiany, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij ostatni element na liście.

Czcionka: Kolor, Wysokość i Czcionka

Pozwala określić typ, kolor i wysokości czcionki używanej w tekstach w jednym lub w kilku elementach. Aby na liście Elementy w znaku zaznaczyć wszystkie elementy, w których mają być zastosowane te same zmiany, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij ostatni element na liście.

Kliknięcie Wybierz... powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji.

Jednostki: Jednostki i Format

Umożliwia zmianę jednostek i formatu elementu długości, wysokości, odstępu lub średnicy wybranego na liście Elementy w znaku.

karta Ogólne lub Wygląd:

W elementach głównych

W elementach podrzędnych

W elementach głównych podzespołu

W elementach podrzędnych podzespołu

Te ustawienia dotyczą znaków śrub.

Widoczne powoduje wyświetlenie znaków śrub.

Niewidoczne powoduje, że nie są wyświetlane znaki śrub.

Widoczność w widoku

Rozłożone rozmieszcza znaki w widoku. Tekla Structures tworzy tylko te znaki, które nie są widoczne w pozostałych widokach.

Zawsze powoduje, że znaki są zawsze tworzone w widoku, niezależnie od ustawień w innych widokach.

Preferowany działa jak opcja rozłożone, ale preferowany widok ma wyższy priorytet.

Wybierz Rozłożone, aby pozwolić tylko na jeden widok w rysunku. Jeśli w pozostałych widokach zostanie zaznaczona opcja Rozłożone, znaki zostaną umieszczone tylko w widoku, który dla opcji Widoczność w widoku ma wybrane ustawienie Preferowany.

Brak powoduje, że znaki nie są tworzone.

Elementy poza płaszczyzną widoku

To ustawienie jest dostępne jedynie we właściwościach na poziomie widoku.

Określ, czy mają zostać pokazane znaki elementów wykraczających poza płaszczyznę widoku.

Widoczne wyświetla znaki dla elementów poza płaszczyzną widoku w rysunku.

Niewidoczne nie wyświetla znaków dla elementów poza płaszczyzną widoku.

Ignoruj rozmiar

To ustawienie dotyczy znaków śrub.

Pozwala odfiltrować na rysunku znaki śrub o standardowych wielkościach, co oznacza, że Tekla Structures nie wyświetla na rysunkach znaków śrub o określonym rozmiarze.

Istnieją opcje zaawansowane, których można używać oprócz ustawień Ignoruj rozmiar, dzięki którym można najpierw podać ignorowany rozmiar, a następnie określić opcje zaawansowane:

XS_​OMITTED_​DIAMETER_​TYPE określa, czy ignorowany rozmiar jest rozmiarem śruby (wartość BOLT) czy otworu (wartość HOLE).

XS_​OMITTED_​BOLT_​TYPE pozwala odfiltrować ignorowane znaki śrub na podstawie normy śruby. Wprowadź jako wartość nazwę normy śruby, na przykład 7990. Można również używać symboli wieloznacznych, takich jak * lub ?.

XS_​OMITTED_​BOLT_​ASSEMBLY_​TYPE pozwala odfiltrować ignorowane znaki śrub na podstawie typu śruby. Wartości to SITE, SHOP i SITE_AND_SHOP.

Scal znaki

To ustawienie dotyczy znaków elementów i znaków wykończenia powierzchni.

powoduje scalenie znaków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odległości scalania znaków elementów i innych zasad scalania, zobacz Scalanie znaków. Domyślnie maksymalna odległość scalania wynosi 1200 mm od elementu.

Ramka wokół znaku: Typ i Kolor

Definiuje ramkę, która ma być użyta wokół znaków, oraz jej kolor.

Maska tła

Wybranie opcji Nieprzezroczysty powoduje ukrycie części rysunku, która jest przykryta znakiem.

Wybranie opcji Przezroczysty powoduje wyświetlanie części rysunku, która jest przykryta znakiem, przez co na przykład widoczne są elementy rysunku.

Linia odniesienia: Znak grupy prętów, Znaki scalone, Typ, Strzałka i Ukryte linie dla ukrytych elementów.

Pozwala zdefiniować typ linii odnośnika i typ linii strzałki oraz ukryć linie odnośnika dla ukrytych elementów.

W przypadku scalania znaków lub dodawania znaków grupy prętów wybierz jedną z następujących opcji:

: Jedna linia odniesienia do grupy tworzy jedną linię odniesienia dla grupy obiektów.

: Jedna linia odniesienia na wiersz scala znaki i tworzy jedną linię odniesienia dla rzędu obiektów.

: Równoległe linie odniesienia scala znaki i tworzy równoległe linie odniesienia.

: Linie odniesienia do jednego punktu scala znaki i rysuje wszystkie linie odniesienia do jednego punktu.

: Prostopadłe linie odniesienia umożliwia tworzenie znaków z prostopadłymi liniami odniesienia do grup prętów. Tworzy znaki z liniami odniesienia dla każdego pręta w płaszczyźnie grupy

: Linia odniesienia do pierwszego i ostatniego umożliwia tworzenie znaków z prostopadłymi liniami odniesienia do grup prętów. Tworzy znaki do pierwszego i ostatniego pręta w grupie.

Można kontrolować długość prostopadłych linii odniesienia za pomocą opcji zaawansowanej XS_MARK_LEADER_LINE_LENGTH_FOR_PERPENDICULAR (Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane > Znaki - ogólne). Wartość domyślna to 0 mm.

Obrót

Umożliwia zdefiniowanie obrotu znaku elementu.

Wyrównanie

Wybierz jedną z opcji wyrównania:

Lewy

Środek

Prawy

Linia odniesienia

Opcja Linia odniesienia jest dostępna w następujących typach znaków: znaki śruby, znaki połączenia, znaki elementów, znaki elementów sąsiednich, znaki obiektów wylewanych, znaki zbrojenia, znaki zbrojenia sąsiedniego, scalone znaki zbrojenia i znaków wykończenia powierzchni.

Umieść...

Kliknięcie przycisku Umieść... powoduje otwarcie okna dialogowego umieszczania.

Umieszczenie: Dowolne pozwala Tekla Structures na szukanie pierwszego odpowiedniego położenia znaku.

Umieszczenie: Stałe pozwala na umieszczenie znaku w dowolnym położeniu.

Kiedy jest używana opcja Stały, znak pozostanie tam, gdzie jest, nawet po zaktualizowaniu rysunku. Z kolei w przypadku opcji Wolny program Tekla Structures spróbuje znaleźć optymalne miejsca dla obiektu adnotacji.

Margines wyszukiwania to pusty margines, który ma pozostać wokół znaku.

Minimalna odległość to minimalną odległością między znakiem a elementem.

Maksymalna odległość to maksymalna odległość między znakiem a elementem.

Należy pamiętać, że w przypadku używania wysokich wartości Margines wyszukiwania i Minimalna odległość umieszczanie znaków nie będzie działać prawidłowo.

Kwadrant definiuje obszary, w których Tekla Structures wyszukuje miejsce do umieszczenia znaku.

(1) Margines wyszukiwania

(2) Minimalna odległość

(3) Maksymalna odległość

Aby uzyskać więcej informacji o umieszczaniu obiektów oznaczenia, zobacz , Rozmieść obiekty oznaczenia.

Ustawienie

Obraz

Opis

Karta Scalanie

Użyj Scalanie karty Znak zbrojenia we właściwościach aby wyświetlić i zmienić ustawienia wpływające na łączenie znaków zbrojenia na rysunkach zespołów betonowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat scalonych znaków zbrojenia, zobacz Elementy w scalonych znakach zbrojenia i Automatyczne scalanie znaków.

Identyczne znaki w tym samym zespole betonowym

Jedna linia odniesienia do grupy pozwala utworzyć jedną linię odniesienia dla grupy prętów zbrojeniowych.

Jedna linia odniesienia na wiersz scala znaki i tworzy jedną linię odniesienia dla rzędu prętów zbrojeniowych.

Równoległe linie odniesienia scala znaki i tworzy równoległe linie odniesienia.

Linie odniesienia do jednego punktu scala znaki i rysuje wszystkie linie odniesienia do jednego punktu.

Nie scalaj nie scala znaków. Tekla Structures tworzy indywidualne linie odniesienia dla każdego znaku.

Po wybraniu opcji Nie scalaj w dalszym ciągu na zakładce Scalanie trzeba określić zawartość znaków, które Tekla Structures scala automatycznie.

Preferowany kierunek scalania

Scal pionowo scala znaki w kierunku pionowym na rysunku.

Scal poziomo scala znaki w kierunku poziomym na rysunku.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej