Elementy znaku

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Elementy znaku

Różne rodzaje znaków mają niektóre elementy wspólne, a niektóre z nich są specyficzne dla typu znaku. Elementy wspólne i charakterystyczne dla znaków są wymienione poniżej.

Wspólne elementy w oznaczeniach

Niektóre składowe znaku mogą być użyte w większości typów znaków.

Element

Opis

Tekst

Dodaje pole tekstowe wewnątrz znaku, w którym można dodać tekst.

Symbol

Otwiera okno dialogowe, w którym można zmienić używany plik symboli i wybrać symbol z pliku symboli Tekla Structures, aby dodać go do znaku.

Szablon

Dodaje w znaku szablon graficzny użytkownika utworzony za pomocą Edytor szablonów. Powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać szablon.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania szablonów w znakach, zobacz Dodawanie szablonów do znaków.

W szablonach znaków można zawrzeć szczegółowe informacje o elemencie osadzonym lub zespole, takie jak użyty podrzędny materiał. Można również zastosować szablon, który zmienia jednostkę i liczbę miejsc dziesiętnych w mierzonych wartościach w znaku. Możesz także dodawać obiekty graficzne poprzez użycie narzędzi które zawiera Edytor szablonów.

Dodaj odstęp < >

Dodaje odstęp między elementami znaku.

Usuń odstęp<--

Dodaje cofnięcie między żądanymi elementami, aby usunąć domyślny odstęp między nimi. Domyślny odstęp między elementami zależy od wysokości tekstu i można go zmienić za pomocą opcji zaawansowanej XS_​MARK_​ELEMENT_​SPACE_​FACTOR.

Rama Dodaje ramkę wokół elementu lub całego znaku w zależności od wyboru.

Atrybuty zdefiniowane przez użytkownika

Atrybuty szablonu

Dodaje atrybut użytkownika lub atrybut szablonu do znaku.

W znakach nie można używać atrybutów szablonu, takich jak MODEL_TOTAL, które odnoszą się do całego modelu. Znaki sprawdzają tylko informacje z obiektu na rysunku, a nie w całym modelu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania atrybutów użytkownika lub atrybutów szablonu w znakach, zobacz Dodawanie atrybutów w znakach automatycznych.

Właściwości niestandardowe

Dodaje właściwość użytkownika do znaku.

Składowe znaku elementu

Można określić składowe znaku elementu niezależnie dla elementów głównych i podrzędnych oraz dla elementów głównych i podrzędnych podzespołów.

W poniższej tabeli są wymienione wszystkie elementy związane ze znakami elementów oraz ze znakami sąsiednich elementów.

Element

Opis

Pozycja zespołu

Dodaje przedrostek i numer pozycji zespołu.

Pozycja elementu

Dodaje przedrostek i numer pozycji elementu.

Profil

Dodaje nazwę profilu elementu, zespołu lub głównego elementu zespołu betonowego.

Materiał

Dodaje materiał elementu, zespołu lub głównego elementu zespołu betonowego.

Nazwa

Dodaje nazwę elementu, zespołu lub głównego elementu zespołu betonowego.

Klasa

Dodaje klasę elementu, zespołu lub głównego elementu zespołu betonowego.

Wykończenie

Dodaje wykończenie elementu, zespołu lub głównego elementu zespołu betonowego.

Rozmiar

Dodaje wielkość elementu lub zespołu albo głównego elementu zespołu betonowego.

Długość

Dodaje długość elementu lub zespołu albo głównego elementu zespołu betonowego.

Można zmienić jednostkę i format długości.

Wygięcie

Dodaje sklepienie elementu lub zespołu albo głównego elementu zespołu betonowego (jeśli jest ustawiony atrybut elementu zdefiniowany przez użytkownika).

Dopasowania (NS/FS)

Wyświetla znaki bliższej strony/dalszej strony w znaku elementu. (Dostępne wyłącznie w widokach z przodu).

Kierunek przedniej strony

Wyświetla główne kierunki stron świata (północ, południe, wschód, zachód) strony przedniej, gdzie jest dodawany znak. Kierunek może być pokazany tylko wtedy, gdy

 • strona przednia jest pionowa,

 • kierunek jest taki sam dla wszystkich zespołów z tym samym numerem pozycji zespołu.

W pozostałych przypadkach element nie wytwarza tekstu dla znaku.

Ponadto kierunek powierzchni nie jest pokazywany w przypadku słupów na rysunkach zestawczych w przypadku wybrania dla opcji Na rysunku zestawczym znak zawsze pośrodku słupa ustawienia Tak w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Znaki orientacji.

Rozstaw osi śrub

Dodaje rozstaw otworów.

Można kontrolować format tej opcji za pomocą opcji zaawansowanej XS_​GAGE_​OF_​OUTSTANDING_​LEG_​STRING.

Rozstaw osiowy

Dodaje odległość między środkami w znaku.

Możesz kontrolować format tej opcji za pomocą opcji zaawansowanych XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_ONE_PART_STRING i XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_TWO_PARTS_STRING.

Kąt obrotu

Umożliwia dodanie do znaku kąta obrotu belki spiralnej. W przypadku innych elementów dodawana jest pusta wartość.

Elementy znaku śruby

Można określić opcje znaku śruby niezależnie dla śrub montowanych na budowie i śrub warsztatowych.

Poniżej znajduje się lista elementów charakterystycznych dla znaków śrub.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat definiowania rozmiaru w znakach śrub, zobacz Definiowanie rozmiaru w znakach śrub przy użyciu opcji zaawansowanych.

Element

Opis

Długość śruby

Dodaje długość śruby.

Można zmienić jednostkę i format długości.

Średnica śruby

Dodaje średnicę śruby.

Można zmienić jednostkę i format średnicy.

Średnica otworu

Dodaje średnicę otworu.

Można zmienić jednostkę i format średnicy.

Głębokość otworu Dodaje głębokość otworu

Materiał

Dodaje klasę materiału śruby.

Standard

Dodaje standard śruby.

Krótka nazwa

Dodaje krótką nazwę śruby. Może to być na przykład nazwa handlowa określonej śruby.

Pełna nazwa

Dodaje pełną nazwę śruby. Ta nazwa jest widoczna na liście w oknie dialogowym.

Typ zespołu

Dodaje typu zespołu śrub.

Liczba śrub

Dodaje liczbę śrub.

Dł. otworu podłużnego (x)

Dł. otworu podłużnego (y)

Dodaje długość szczeliny w kierunku x lub y.

Można zmienić jednostkę i format długości.

Długość otworu podłużnego

Dodaje długość szczeliny.

Można zmienić jednostkę i format długości.

Wysokość otworu podłużnego

Dodaje wysokość szczeliny.

Można zmienić jednostkę i format wysokości.

Rozmiar

Dodaje wielkość otworu.

Można zmienić jednostkę i format wielkości.

Stożkowy

Dodaje pogłębienie do znaków wpuszczonych śrub.

Rozstaw osi śrub

Dodaje rozstaw otworów.

Możesz kontrolować format tego elementu za pomocą opcji zaawansowanej XS_GAGE_OF_OUTSTANDING_LEG_STRING.

Rozstaw osiowy

Dodaje odległość pomiędzy środkami.

Możesz kontrolować format tego elementu za pomocą opcji zaawansowanych XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_ONE_PART_STRING i XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_TWO_PARTS_STRING.

Elementy znaku zbrojenia i sąsiedniego zbrojenia

Można zdefiniować składowe znaku oddzielnie dla pojedynczych prętów zbrojeniowych, grup prętów oraz dla siatki zbrojeniowej.

Poniżej znajduje się lista elementów, które można uwzględnić we wszystkich znakach zbrojenia i sąsiednich zbrojeń.

Element

Opis

Nazwa

Dodaje nazwę pręta lub kraty.

Gatunek

Dodaje klasę materiału pręta lub kraty.

Warstwa

Dodaje warstwę zbrojenia.

Średnica

Dodaje średnicę nominalną pręta.

Klasa

Dodaje klasę pręta lub kraty.

Długość

Dodaje całkowitą długość pręta.

Można zmienić jednostkę i format długości.

Numer

Dodaje liczbę prętów.

Pozycja

Dodaje numer pozycji zbrojenia.

Pozycja zespołu Dodaje numer pozycji powiązanego zespołu zbrojenia.

Kształt

Dodaje kształt pręta lub kraty.

Ciężar

Dodaje ciężar pręta lub kraty.

Rozstaw

Dodaje odległości między środkami prętów. Dostępne ustawienia:

 • Rozstaw dodaje wartość odległości, jeśli odległość nie zmienia się

 • Rozstaw min dodaje najmniejszą wartość odległości grupy prętów, jeśli odległość zmienia się

 • Rozstaw max dodaje największą wartość odległości grupy prętów, jeśli odległość zmienia się

 • Rozstaw dokładny wymienia wszystkie wartości odległości w grupie prętów

 • Rozstaw docelowy wyświetla wszystkie docelowe wartości odległości prętów zbrojeniowych

Można zmienić jednostkę i format opcji cc.

Szkic pręta

Dodaje szkic pręta do znaku.

Więcej informacji na temat szkiców prętów można znaleźć w podrozdziale Dodawanie szkiców pręta w automatycznych znakach zbrojeń. Można również dodawać szkice prętów w znaku zbrojenia w otwartym rysunku.

Elementy znaku zbrojenia i sąsiedniej siatki zbrojenia

Można zdefiniować składowe znaku oddzielnie dla siatek zbrojeniowych.

Następujące elementy są charakterystyczne dla znaków zbrojenia i sąsiedniej siatki zbrojeniowej, pozostałe elementy są takie same jak dla znaków zbrojenia.

Element

Opis

Rozmiar

Dodaje nominalne średnice prętów siatki, wymiary siatki i odstępy prętów w kierunkach wzdłużnym i poprzecznym.

Długość siatki

Dodaje długość kraty zbrojeniowej.

Szerokość siatki

Dodaje szerokość kraty zbrojeniowej.

Rozstaw

Można zdefiniować cc indywidualnie dla wzdłużnych i poprzecznych prętów kraty.

Dodaje odległości między środkami prętów. Dostępne ustawienia:

 • Rozstaw podłużny/Rozstaw poprzeczny dodaje wartość odległości, jeśli odległość nie zmienia się

 • Rozstaw min podłużny/Rozstaw min poprzeczny dodaje najmniejszą wartość odległości grupy prętów, jeśli odległość zmienia się

 • Rozstaw max podłużny/Rozstaw max poprzeczny dodaje największą wartość odległości grupy prętów, jeśli odległość zmienia się

 • Rozstaw dokładny podłużny/Rozstaw dokładny poprzeczny wyświetla wszystkie wartości odległości w grupie prętów

 • Rozstaw docelowy wyświetla wszystkie docelowe wartości odległości prętów zbrojeniowych

Średnica podłużna

Dodaje średnicę lub wielkość prętów wzdłużnych.

Średnica poprzeczna

Dodaje średnicę lub wielkość prętów poprzecznych.

Elementy w scalonych znakach zbrojenia

Poza podstawowymi znakami zbrojenia jest dostępnych kilka elementów dodatkowych, których można użyć w scalonych znakach zbrojenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego scalania znaków, zobacz Scalanie znaków.

Element

Opis

Przedrostek bloku

Dodaje tekst lub wartość na początku każdego powtarzanego bloku. Powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wpisać przedrostek.

Można użyć następujących zmiennych jako przedrostków bloków:

%NUMBER% uwzględnia liczbę znaków scalonych w znak.

%NUMBER_IN_PLANE% uwzględnia liczbę znaków scalonych na płaszczyźnie rysunku.

%NUMBER_OUT_OF_PLANE% uwzględnia liczbę znaków scalonych w kierunku głębokości rysunku.

Treść znaku pojedynczego elementu

Dodaje do znaku treść znaku pojedynczego pręta zbrojeniowego wybranego na zakładceZawartość.

Odległości między grupami

Dodaje odległości między środkami prętów zbrojeniowych lub grup prętów zawartych w znaku scalonym. Powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wpisać wartości.

Bloki oddzielające symbol w znaku

Dodaje symbol między blokami w znaku scalonym. Powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można zdefiniować symbol.

Elementy, które pojawiają się przed tym elementem na liście zawartości znaku, generują blok.

Elementy znaku połączenia

W znakach połączenia można wyświetlić kod połączenia, nazwę, liczbę i numer uruchomienia, grupę, do której należą, potencjalne błędy oraz powiązany kod DSTV.

Poniżej znajduje się lista elementów charakterystycznych dla znaków połączeń.

Element

Opis

Kod

Dodaje kod połączenia. Jest to kod zdefiniowany przez użytkownika nadawany połączeniu w oknie dialogowym połączenia. Kod może być łańcuchem tekstowym lub liczbą.

Nazwa

Dodaje nazwę połączenia, na przykład Tube_splice.

Kod DSTV

Dodaje kod DSTV.

Numer połączenia

Dodaje numer połączenia.

Numer szeregowy

Dodaje numer uruchomienia połączenia. Wszystkie połączenia są automatycznie numerowane za pomocą numeru uruchomienia.

Grupa

Dodaje grupę połączenia.

Błąd połączenia

Dodaje błąd połączenia. Numery odpowiadają kolorom symbolu połączenia:

 • 1 = zielony

 • 2 = żółty

 • 3 = symbol czerwony

Składowe znaku obiektu wylewanego

Element Opis
Materiał Dodaje zdefiniowany materiał wylewania.
Numer sekcji wylewania Dodaje identyfikator, który grupuje obiekty wylewane w jedną grupę, na przykład przeznaczoną do wylania w tym samym czasie.
Typ sekcji wylewania Dodaje właściwość sekcji wylewania w oparciu o nazwę elementu.
Mieszanka betonu Dodaje zdefiniowaną mieszankę betonu.

Elementy znaku wykończenia powierzchni

W znakach wykończenia powierzchni można wyświetlić nazwę, materiał, nazwę charakterystyczną dla Tekla Structures oraz kod wykończenia powierzchni.

Element

Opis

Nazwa

Dodaje nazwę zdefiniowaną w polu Nazwa w obszarze właściwości wykończenia powierzchni w modelu.

Materiał

Dodaje materiał wykończenia powierzchni.

Klasa

Dodaje klasę wykończenia powierzchni.

Kod

Dodaje kod opcji wykończenia powierzchni wybrany z listy Podtyp w obszarze właściwości wykończenia powierzchni w modelu.

Przykładowo, jeśli podtypem jest MF Magnesium Float, kodem jest MF.

Nazwa wykończenia powierzchni

Dodaje pełną nazwę opcji wykończenia powierzchni wybrany z listy Podtyp w obszarze właściwości wykończenia powierzchni w modelu.

Przykładowo, jeśli podtypem jest MF Magnesium Float, pełną nazwą jest Magnesium Float.

Elementy znaku przekroju i detalu

W znakach przekrojów i detali można wyświetlić nazwę przekroju/detalu, nazwę bieżącego rysunku oraz nazwę rysunku źródłowego.

Element

Opis

Nazwa przekroju/Nazwa detalu

Dodaje nazwę przekroju lub detalu (A, B, C itd.).

Nazwa rysunku

Dodaje nazwę aktualnego rysunku.

Nazwa rysunku źródłowego

Dodaje nazwę rysunku, na którym znajduje się widok.

Nazwa rysunku źródłowego po przeniesieniu

Dodaje nazwę rysunku, na którym znajduje się widok. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy widok nie znajduje się na tym samym rysunku co znak przekroju/detalu.

Elementy znaku etykiety widoku, widoku przekroju i detalu

W etykietach widoków można wyświetlić nazwę widoku, przekroju lub detalu, skalę rysunku, nazwę rysunku oraz nazwę rysunku źródłowego.

Element

Opis

Nazwa widoku/Nazwa przekroju/Nazwa detalu

Dodaje nazwę widoku, przekroju lub detalu.

Skala

Dodaje skalę widoku.

Nazwa rysunku

Dodaje nazwę aktualnego rysunku.

Nazwa rysunku źródłowego

Dodaje nazwę rysunku, na którym widok został utworzony.

Nazwa rysunku źródłowego po przeniesieniu

Dodaje nazwę rysunku, na którym widok został utworzony. Opcja widoczna tylko wtedy, gdy widok został przesunięty z rysunku początkowego.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej