Właściwości układu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości układu

Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku. Następnie kliknij Układ. Właściwości można zmienić po utworzeniu rysunku, klikając dwukrotnie tło rysunku.

Poniżej opisano wszystkie opcje znajdujące się w panelach i oknach dialogowych właściwości układów. Nie wszystkie wymienione opcje są dostępne w przypadku wszystkich typów rysunków.

Opcja Opis

Karta Format rysunku

Układ

Umożliwia określenie używanego układu.

Edycja

Otwórz Edytor układu, aby dostosować układy rysunku.

Uwzględnij w szablonach obiekty ukryte

Wybierz Tak, aby wyświetlać listę ukrytych elementów w szablonach. Nie usunie wszystkie informacje o ukrytych elementach, także ciężar całkowity.

Tryb definicji rozmiaru

Wybierz Automatyczny format, jeśli Tekla Structures ma znajdować odpowiednie formaty i układy tabeli dla rysunków. Wybierz Określony rozmiar, aby określić dokładny format rysunku. Zawsze powinno się wybierać mniejszy format rysunku niż rzeczywisty rozmiar papieru, aby uwzględnić marginesy drukarki.

Format rysunku

Jeśli została wybrana opcja Określony rozmiar, określ tutaj format rysunku.

Karta Skala

Automatycznie skaluj

Nadaj opcji Automatycznie skaluj wartość Tak. Wówczas Tekla Structures będzie automatycznie wybierać odpowiednią skalę dla widoku rysunku.

Skale widoku głównego

Skale widoku przekroju

W przypadku autoskalowania należy wprowadzić mianowniki skal widoku głównego i widoku przekroju rozdzielone spacjami.

Na przykład wprowadź „5 10 15 20” dla skal 1/5, 1/10, 1/15 oraz 1/20.

Tryb zmiany skali

W przypadku autoskalowania należy ustawić tryb zmiany skali, który definiuje zależność między skalami widoku głównego i widoku przekroju na rysunku:

główny = przekrój: Skale widoku głównego i skale widoku przekroju są równe.

główny < przekrój: Skale widoku głównego są mniejsze niż skale widoku przekroju.

główny <= przekrój: skale widoku głównego są mniejsze niż skale widoku przekroju lub im równe.

Preferowany rozmiar

W przypadku równoczesnego używania automatycznego dopasowywania formatu i automatycznego skalowania należy wprowadzić preferowany format rysunku. Tekla Structures spróbuje znaleźć format rysunku, na którym zmieści się jego zawartość, próbując początkowo użyć dokładnej skali i najmniejszego formatu rysunku. Jeśli zawartość się nie mieści, Tekla Structures zwiększa format rysunku aż do osiągnięcia preferowanego formatu.

Karta Inne

Typ rzutowania

Umożliwia określenie sposobu umieszczania rzutowań elementów na rysunkach zespołów betonowych, pojedynczych elementów i zespołów przez Tekla Structures. Typ rzutowania wpływa na rozmieszczenie widoków na rysunku. Dostępne opcje:

Pierwszy kąt (nazywany także rzutowaniem europejskim).

Rzut amerykański (nazywany także rzutowaniem amerykańskim).

Wyrównaj widok przekroju z widokiem głównym

Wyrównaj widoki końca z widokiem głównym

Wybierz Tak, aby umieścić widoki obok widoku głównego.

W przypadku wybrania Nie Tekla Structures umieści widoki przekroju i końca w dowolnym dostępnym położeniu.

Rozszerz elementy skrócone do granic arkusza

Wybranie Tak powoduje rozciąganie skróconych widoków rysunku w celu wypełnienia pustych obszarów rysunku.

Uwzględnij pojedyncze elementy

Wybranie Tak powoduje uwzględnianie w rysunkach zespołów rysunków pojedynczych elementów tworzących zespół. Nadanie tej opcji wartości Tak spowoduje, że zostanie aktywowana opcja Atrybuty pojedynczego elementu.

Atrybuty pojedynczego elementu

Umożliwia zdefiniowanie żądanych właściwości rysunku pojedynczego elementu, które mają być używane w widoku pojedynczego elementu. W tym celu należy nadać opcji Uwzględnij pojedyncze elementy wartość Tak.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej