Wskazywanie orientacji elementu

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wskazywanie orientacji elementu

Znaki orientacji elementu pokazują kierunek konstruowania zespołów i zespołów betonowych. Istnieje wiele sposobów wskazywania kierunku elementu: poprzez użycie znaków elementu, dołączenie kierunków kompasu w znakach oraz pokazywanie znaków orientacji i znaków stron połączenia.

Aby dowiedzieć się, jaki wpływ na położenie znaku mają ustawienia umieszczenia znaków, typ linii odniesienia, wstępnie określone ustawienia położenia znaków i orientacji elementów, kierunki modelowania elementów oraz ustawienia ochrony rysunków, zobacz Położenie znaku.

Użycie znaku elementu jako znaku orientacji w rysunkach zestawczych

Na rysunkach zestawczych znaki elementów są wyświetlane na tym samym końcu co na rysunkach zespołów. Elementy o takiej samej pozycji zespołu zawsze są oznaczane na tym samym końcu.

 1. Wybierz Rysunki i raporty > Właściwości rysunku > Rysunek zespołu.
 2. Wczytaj właściwości rysunku, które są najbardziej zbliżone do potrzebnych.
 3. W oknie właściwości rysunku zespołu kliknij Tworzenie widoku > Atrybuty i w ustawieniu Układ współrzędnych zaznacz wartość orientowany lub model.

  Użycie wartości orientowany lub model jest warunkiem, aby działały ustawienia w obszarze Kierunek przeglądania (menu Plik > Ustawienia > Opcje > Znaki orientacji).

 4. Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia, a następnie Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.
 5. W modelu kliknij Rysunki i raporty > Ustawienia numeracji > Ustawienia numeracji i usuń zaznaczenie pól wyboru Orientacja belki oraz Orientacja słupa.

  Wówczas podobne zespoły będą otrzymywały ten sam numer bez względu na orientację elementu.

 6. Wybierz menu Plik > Ustawienia > Opcje > Znaki orientacji i skonfiguruj następujące opcje:
  • Ustaw żądaną wartość ustawienia Kierunek przeglądania dla belek, stężeń i słupów.

  • W ustawieniu Na rysunku zestawczym znak zawsze pośrodku słupa zaznacz wartość Nie.

  • W ustawieniu Preferowane położenie dla belek i stężeń zaznacz wartość Lewy lub Prawy.

   Preferowane położenie decyduje o końcu, na którym zostanie umieszczony znak.

 7. Kliknij OK.
 8. Sprawdź typ linii odniesienia w Rysunki i raporty > Właściwości rysunku > Rysunek zestawczy > Znaki elementów > Ogólne.

  Umieść znak blisko końca elementu, a nie w środku, używając jednego z poniższych ustawień:

 9. Kliknij Zapisz, aby zapisać właściwości rysunku, a następnie OK, aby zamknąć okno dialogowe.
 10. Utwórz rysunki zespołu (i pojedynczych elementów) przy użyciu zmodyfikowanych przez siebie ustawień.

  Jeśli rysunek nie został utworzony wcześniej, stosowany jest kierunek modelowania elementu o najniższym numerze id, chyba że zdefiniowano górną płaszczyznę formy.

 11. Utwórz rysunki zestawcze przy użyciu zmodyfikowanych przez siebie ustawień.
Note:
 • Na rysunkach zestawczych znaki elementów zespołów betonowych zachowują się tak samo jak znaki elementów zespołów, z wyjątkiem sytuacji, gdy w oknie dialogowym Atrybuty zdefiniowane przez użytkownika na zakładce Parametry w ustawieniu Góra powierzchni czołowej formy zaznaczono wartość Przód lub Tył. Ustawienia te informują o końcu, na którym umieszczono znak elementu.

 • Podczas aktualizacji rysunku zespołu w taki sposób, że znak jest umieszczany na drugim końcu elementu, pamiętaj, aby zaktualizować znaki w odpowiednim rysunku zestawczym. Tekla Structures nie robi tego automatycznie.

 • Pamiętaj też, że jeśli masz dla opcji zaawansowanej XS_UPSIDE_DOWN_TEXT_ALLOWED wybrane ustawienie TRUE, kierunek odczytu tekstu wskazuje kierunek montażu elementu.

Przykład

Znak elementu jest umieszczany po stronie żebra:

Znaki są umieszczone po tej samej stronie bez względu na orientacje belek:

Wyświetlanie stron świata w znakach elementów

W znakach elementów można umieszczać informacje o kierunku przedniej strony. Niezależnie od tego, gdzie dodasz lub przeniesiesz znak, kierunek przedniej strony pozostanie taki sam. Kierunek powierzchni pokazuje stronę świata (północ, południe, wschód, zachód) powierzchni, na której jest wyświetlany znak.

Ograniczenie: Tekla Structures wskazuje kierunek powierzchni tylko wtedy, gdy jest on taki sam dla wszystkich zespołów lub zespołów betonowych o takim samym numerze pozycji.

 1. Sprawdź, któremu kierunkowi w modelu odpowiada północ, klikając Plik > Ustawienia > Opcje > Znaki orientacji i zaznaczając Wyświetl północ (stopnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara od osi globalnej x).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień znaków orientacji w oknie dialogowym Opcje, zobacz Ustawienia w oknie dialogowym Opcje.

 2. W modelu kliknij Rysunki i raporty > Ustawienia numeracji i wybierz okno dialogowe Orientacja słupa.

  To wymusi w Tekla Structures wyświetlanie kierunku powierzchni w znaku elementu dla dwóch podobnych słupów o różnej orientacji.

 3. W oknie właściwości żądanego rysunku zespołu lub elementu betonowego kliknij Znak elementu i wstaw element Kierunek przedniej strony w znaku elementu.

Teraz na rysunkach zespołów i zespołów betonowych będą w znakach wyświetlane kierunki powierzchni.

Tip:

Aby wyświetlić strony świata w rysunkach zestawczych, przejdź do Plik > Ustawienia > Opcje > Znaki orientacji i wybierz dla Na rysunku zestawczym znak zawsze pośrodku słupa ustawienie Nie.

Wyświetlanie znaków orientacji (znaków północy)

Za pomocą znaków orientacji lub znaków północy można wskazywać kierunek budowy zespołów. Domyślnym znakiem orientacji jest trójkąt wpisany w okrąg.

Note: Znak orientacji nie jest rysowany przy elementach prostopadłych do widoku, na przykład dla słupów w widoku projektu.
 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku > Rysunek zespołu.
 2. Kliknij Tworzenie widoku w drzewie opcji po lewej stronie, wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku.
 3. Kliknij Element > Zawartość i zaznacz pole wyboru Znaki orientacji.
 4. Zapisz właściwości widoku i kliknij Zamknij.
 5. Zapisz właściwości rysunku zespołu i kliknij OK.
 6. W razie potrzeby określ, które elementy mają być w Tekla Structures traktowane jako słupy, stężenia lub belki. W tym celu określ wartości graniczne skosów w ustawieniu menu Plik > Ustawienia > Opcje > Znaki orientacji > Limit skosu.
 7. Użyj następujących opcji zaawansowanych, aby dostosować znaki orientacji:
 8. Utwórz rysunek zespołu.

Dla różnych elementów Tekla Structures rysuje znaki orientacji w następujący sposób:

 • Do górnej półki w belkach, na końcu wskazującym kierunek najbliższy północy lub kierunek zdefiniowany w ustawieniu XS_ORIENTATION_MARK_DIRECTION (zobacz elementy 1 i 2 na poniższej ilustracji)

 • Do dolnego końca w słupach, na półce wskazującej kierunek najbliższy północy lub kierunek zdefiniowany w ustawieniu XS_ORIENTATION_MARK_DIRECTION (zobacz element 4 na poniższej ilustracji)

 • Do półki w stężeniu, na końcu wskazującym kierunek najbliższy północy lub kierunek zdefiniowany w ustawieniu XS_ORIENTATION_MARK_DIRECTION (zobacz elementy 3 A i B na poniższej ilustracji)

Tip:

Znaki orientacji dla widoków pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów można wyświetlać, ustawiając w opcji zaawansowanej XS_SINGLE_ORIENTATION_MARK wartość TRUE.

Wyświetlanie znaków stron połączenia

Symbol w rysunkach zespołów może służyć do wskazania strony elementu, do której jest przymocowany element łączący.

Należy pamiętać, że znaki stron połączenia można ustawiać tylko od właściwości poziomu widoku rysunku do części podrzędnych (zazwyczaj blach ścinanych, takich jak pokazane na przykładowej ilustracji poniżej). Znak strony połączenia z elementem głównym zespołu można ustawić na poziomie obiektu we właściwościach elementu rysunku.

 1. Wybierz Rysunki i raporty > Właściwości rysunku > Rysunek zespołu.
 2. Wczytaj właściwości rysunku, które są najbardziej zbliżone do potrzebnych.
 3. Kliknij Tworzenie widoku w drzewie opcji po lewej stronie, wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku.
 4. Kliknij Element.
 5. Na zakładce Zawartość zaznacz pole wyboru Znaki stron połączenia.
 6. Kliknij Zapisz, aby zapisać właściwości widoku.
 7. Kliknij Zamknij.
 8. Kliknij Zapisz, aby zapisać właściwości rysunku, a następnie przycisk OK i utwórz rysunek.

Tip:

W razie potrzeby można zmienić symbol znaku strony połączenia za pomocą opcji zaawansowanejXS_CONNECTING_SIDE_MARK_SYMBOL, a przy użyciu opcjiXS_MIN_DISTANCE_FOR_CONNECTING_SIDE_MARK określić, czy znak strony połączenia ma być rysowany, czy nie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej