Właściwości wymiarowania na rysunkach (wymiarowanie zintegrowane)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości wymiarowania na rysunkach (wymiarowanie zintegrowane)

Zakładka Ogólne okna dialogowego Właściwości wymiaru umożliwia wyświetlanie i zmienianie ustawień wpływających na wygląd wymiaru. To okno dialogowe zostanie wyświetlone, jeśli jest stosowany typ wymiarowania Wymiary zintegrowane.

Karta Ogólne

Opcja

Opis

Typ wymiarowania

Ustawienie Standard jest używane niemal we wszystkich wymiarach.

Ustawienie Kratownica spełnia konkretne wymagania dotyczące wymiarowania rysunków kratownic. Powoduje wymiarowanie pozycji i długości stężeń. Wymiarowanie odbywa się tylko wtedy, gdy stężenia są elementami podrzędnymi przyspawanymi do górnego i dolnego pasa, które są elementami głównymi nieprzyspawanymi do innych elementów. Jeśli spoiny w kratownicy są tworzone w inny sposób, używane jest standardowe wymiarowanie.

Minimalizuj

Wybranie opcji Tak powoduje zminimalizowanie liczby widoków tworzonych przez Tekla Structures.

Sprawdź też ustawienia w oknie dialogowym Właściwości widoku.

Scal wymiary

Umożliwia połączenie kilku wymiarów pojedynczych w jedną linię wymiaru.

W Opcje wybierz poziom scalania. Im większa liczba, tym więcej wymiarów zostanie połączonych w Tekla Structures.

Opcja 4.5 korzysta z połączenia opcji 5 dla elementu głównego i opcji 4 dla elementów podrzędnych.

Opcja Odległość oznacza odległość, w obrębie której Tekla Structures łączy wymiary wewnętrzne.

Jeśli odległość między dwoma detalami jest mniejsza od wartości zdefiniowanej w opcji Min odległość, Tekla Structures połączy wymiary.

Wymiary zamknięte

Wybranie opcji Zamknięte wymiary powoduje zamknięcie linii wymiarów w taki sposób, aby objęły cały element.

Nie nie zamyka wymiarów

W X powoduje zamknięcie wymiarów tylko w kierunku x, a pozostałe wymiary pozostają otwarte

Wszystko zamyka wszystkie wymiary

To ustawienie nie dotyczy wymiarów kształtu profilu.

Wymiary zamknięte: Krótkie wymiary

Tak zamyka krótkie wymiary.

Po wybraniu Nie otwarty będzie środkowy wymiar, a nie krótki wymiar końca.

Jeśli krótkie wymiary pozostaną otwarte, Tekla Structures pozostawi linię dłuższego wymiaru w liniach, które obejmują dwa wymiary. Jeśli linie wymiarów obejmują trzy wymiary, Tekla Structures pozostawi środkową. Ta opcja nie wpływa na linie wymiarów, które zawierają więcej niż trzy wymiary.

Umieszczenie: Offset przedni

Odsunięcie do przodu określa odległość, której Tekla Structures używa do szukania punktu bazowego wymiaru. Jeśli Tekla Structures nie znajdzie punktu bazowego (narożnika) w odległości wyszukiwania określonego przez Offset przedni, używany jest punkt na krawędzi.

Wyśrodkowana śruba ma wpływ na sposób wyświetlania wymiaru.

Niezbędne wymiarowanie wewnętrzne: Rozpoznawalna odległość

Rozpoznawalna odległość określa limit asymetrii wymiarowania w elementach podrzędnych. W niektórych przypadkach trzeba przyjrzeć się asymetrycznym relacjom elementów, aby asymetryczny element podrzędny był prawidłowo połączony z elementem głównym. Aby odzwierciedlić asymetrię w wymiarowaniu, można skorzystać z opcji Rozpoznawalna odległość. Jeśli asymetria jest mniejsza od wprowadzonej tu odległości, Tekla Structures będzie ją reprezentować za pomocą wymiaru.

Znak elementu do linii wymiarowej

Brak nie tworzy znaku elementu na linii wymiarowej.

Wymiar całkowity zespołu tworzy znak elementu na całej linii wymiarowej zespołu.

Pomiędzy skrajnymi śrubami tworzy znak elementu na linii wymiarowej między skrajnymi śrubami.

Położenie wymiaru głównego

Definiuje stronę, na której Tekla Structures umieści Wymiary główne zespołu, Punkty robocze elementu głównego i Wymiary do punktów roboczych.

Auto sprawia, że wymiary główne są traktowane w taki sam sposób, jak pozostałe wymiary.

Góra umieszcza wymiary główne nad elementem (lub po lewej stronie elementów pionowych).

Dół umieszcza wymiary główne poniżej elementu.

Wybranie opcji Góra powoduje umieszczenie wymiarów pozycji skośnej elementu głównego poniżej elementu, a opcji Dół umieszczenie ich powyżej.

Wymiary siatki

Tworzy wymiary siatki. Dostępne wartości: Brak, Oddzielne zakresy, Całkowity lub Oddzielne zakresy i całość.

Położenie wymiarów siatki

Pozwala ustawić położenie wymiarów siatki. Dostępne wartości:

Widok główny - powyżej

Widok główny - poniżej

Widok z góry - powyżej

Widok z góry - poniżej

Widok z dołu - powyżej

Widok z dołu - poniżej

Widok z tyłu - powyżej

Widok z tyłu - poniżej

Wszystkie widoki - powyżej

Wszystkie widoki poniżej.

Właściwości wymiaru

Wymiary proste

Pozwala ustawić typ wymiaru w zwykłych wymiarach przy zastosowaniu ustawień z wybranego pliku właściwości.

W kierunku X

Takie same ustawienia, jak w zwykłych wymiarach, jednak zamiast wymiarów zwykłych stosowane są poziome. Jeśli wartość nie zostanie wprowadzona Tekla Structures będzie używać ustawień opcji Wymiary proste. Kierunek X zazwyczaj oznacza kierunki równoległe do osi X rysunku.

Kształt strzałki: Wymiary Bezwzględne US

Określa typ znaku używanego w linii wymiarowej w wymiarach US Absolute.

Wymiary bezwzględne US to typy wymiarów Bezwzględny US i Bezwzględny US 2, które można zdefiniować we Właściwościach wymiaru. Jeśli opcja zaawansowana XS_ USE_ USABSOLUTE_ ARROW_ TYPE_ FOR_ ABSOLUTE_​DIMENSIONS jest ustawiona na TRUE, kształt strzałki zostanie zastąpiony również dla innych typów wymiarów bezwzględnych.

Kształt strzałki: Wymiary wysokościowe

Określa typ znaku używanego w linii wymiarowej w wymiarach wysokościowych.

Wymiary kąta i promienia

Pozwala ustawić typ wymiaru w wymiarach kątowych przy zastosowaniu ustawień z wybranego pliku właściwości.

Wymiary kontrolne

Pozwala ustawić typ wymiaru w wymiarach kontrolnych przy zastosowaniu ustawień z wybranego pliku właściwości.

Karta Wymiary pozycji

Opcja

Opis

Ustal położenie śrub w

Ustal położenie elementów w

Pozwala określić miejsce, w którym Tekla Structures utworzy wymiary pozycji elementów/śrub.

Brak sprawia, że wymiary pozycji nie są tworzone.

Element główny powoduje utworzenie wymiarów z linii referencyjnej elementu głównego.

Punkty węzłowe tworzy wymiary między punktami węzłowymi, takimi jak przecięcia linii odniesienia elementów głównego i sąsiedniego.

Obiekty osadzone

Pozwala utworzyć wymiary pozycji w celu zlokalizowania obiektów osadzonych na rysunkach zespołów betonowych. Obiekty osadzone są komponentami użytkownika dołączonymi do zespołu betonowego.

Jako obiekty podrzędne powoduje zwymiarowanie obiektów osadzonych na rysunkach zespołów betonowych w taki sam sposób, jak elementów podrzędnych.

Za pomocą punktu referencyjnego powoduje zwymiarowanie obiektów osadzonych do ich punktu referencyjnego, który jest początkiem komponentu użytkownika.

Element podrzędny

Pozwala tworzyć wymiary do otworów na śruby lub krawędzi elementu podrzędnego.

Brak sprawia, że wymiary pozycji dla elementów podrzędnych nie są tworzone.

Wg śruby powoduje zwymiarowanie lokalizacji otworów na śruby w elementach podrzędnych.

Wg elementu powoduje zwymiarowanie krawędzi elementów podrzędnych.

Oba powoduje zwymiarowanie lokalizacji otworów na śruby oraz krawędzi elementu podrzędnego.

Kierunek wymiaru elementu podrzędnego

Pozwala wyrównać wymiary z elementem głównym lub sąsiadującym. Dotyczy tylko skośnych połączeń kątownikami lub płytami ściętymi.

Pozycja z

Pozwala ustawić punkt początkowy wymiarów bieżących. Dotyczy tylko skośnych połączeń kątownikami lub płytami ściętymi mocowanymi śrubami do elementu sąsiadującego.

Odwrócony kierunek wymiarów rosnących

Tak zmienia kierunek wymiarów rosnących. Za pomocą tego polecenia można ustawić punkt zerowy na końcu elementu zamiast na początku.

Pozycja śruby elementu głównego

pozwala utworzyć wymiary do lokalizacji otworów na śruby w elemencie głównym.

Pozycja skośna elementu głównego

Tak pozwala utworzyć poziome i pionowe wymiary kontrolne, reprezentujące pozycję skośną stężenia. Są one tworzone między punktami roboczymi elementu głównego.

Skośne wymiary kontrolne znajdują się na widoku czołowym. Ich lokalizacja zależy od ustawienia opcji Położenie wymiaru głównego na zakładce Ogólne. Kiedy wymiary główne znajdują się nad elementem, wymiary skośne znajdują się poniżej (i odwrotnie).

Pozycja skośna

Określa sposób, w jaki Tekla Structures wymiaruje skośne pozycje elementów podrzędnych.

Brak sprawia, że wymiary dla skośnych pozycji elementów podrzędnych nie są tworzone.

Kąt powoduje utworzenie wymiaru kąta dla elementu podrzędnego.

Wymiary powoduje utworzenie wymiarów dla skośnej pozycji elementu podrzędnego.

Oba powoduje utworzenie zarówno kątów, jak i wymiarów.

Wyśrodkowany element

Pozwala określić wymiary elementów umieszczonych centralnie. Te ustawienia mają znaczenie tylko wtedy, gdy są utworzone wymiary pozycji.

Wewnętrzny powoduje zwymiarowanie ogólnej wielkości elementów wycentrowanych.

Pozycja powoduje zwymiarowanie elementu do osi elementu głównego.

Brak powoduje, że wymiary elementów wyśrodkowanych nie są tworzone.

Wyśrodkowana śruba

Pozwala określić wymiary centralnie umiejscowionych grup śrub.

Wewnętrzny powoduje wymiarowanie rozstawu wycentrowanych śrub.

Pozycja powoduje wymiarowanie śrub względem osi elementów pojedynczych głównych.

Wyśrodkowana śruba zastępuje opcję Wewnętrzne śruby elementu podrzędnego w przypadku śrub wyśrodkowanych. Opcja działa tylko w przypadku śrub umiejscowionych centralnie w elemencie.

Wymiary wysokościowe

powoduje utworzenie wymiarów wysokościowych.

Scal równe wymiary

Umożliwia łączenie z sobą równych wymiarów. Można wybrać ustawienie Wył, 3*60 lub 3*60=180.

Dokładnością łączenia równych wymiarów wynosi 0.1.

Min. liczba do scalenia

Umożliwia zdefiniowanie minimalnej liczby łączonych wymiarów.

Karta Wymiary elementu

Opcja

Opis

Wewnętrzny

Powoduje utworzenie wymiarów wewnętrznych elementów podrzędnych połączonych z elementem głównym.

Brak powoduje utworzenie wymiarów dla elementów podrzędnych.

Niezbędny powoduje utworzenie tylko tych wymiarów, które są niezbędne dla elementów zespołu.

Wszystko powoduje utworzenie wszystkich wymiarów dla elementów podrzędnych.

Wymiary główne elementu głównego

Jeden raz powoduje utworzenie jednego wymiaru głównego dla elementu głównego.

Wszystko powoduje utworzenie wymiarów głównych dla elementów głównych we wszystkich widokach.

Brak sprawia, że wymiary główne dla elementu głównego nie są tworzone.

Ustawienia w obszarze Wymiary całkowite elementu zespołu mają pewien wpływ na te opcje.

Wymiary całkowite elementu zespołu

Tylko długość powoduje utworzenie wymiarów ogólnych dla całego zespołu lub zespołu betonowego tylko w kierunku x.

Wszystkie wymiary powoduje utworzenie wymiarów ogólnych dla zespołu lub zespołu betonowego we wszystkich kierunkach.

Wył sprawia, że wymiary ogólne dla zespołu lub zespołu betonowego nie są tworzone.

Punkty robocze elementu głównego

powoduje utworzenie wymiaru kontrolnego między najdalszymi punktami roboczymi.

Kształt elementu głównego (Wymiary kształtu)

powoduje utworzenie wymiarów ukazujących kształt elementu głównego.

Domyślnie Tekla Structures automatycznie rysuje wymiary kształtu na obu końcach belki, nawet jeśli końce te są symetryczne.

Wymiary promieni elementu głównego (Wymiary promieni)

powoduje utworzenie wymiarów promieni dla zaokrąglonych fazowań i okrągłych otworów w elemencie głównym.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w wymiarach Kształt elementu głównego wybrano opcję .

Należy zwrócić uwagę, że ta opcja nie tworzy wymiarów promieni dla zakrzywionych belek ani polibelek ze skosami.

Wymiary skosu

powoduje utworzenie wymiarów liniowych skosu.

Kąt skosu

Pozwala utworzyć wymiar kątowy i określić stronę skosu, która ma być wymiarowana. Dostępne opcje to Brak, Kąt przekroju i Kąt belki.

Wymiary do punktów roboczych

powoduje utworzenie wymiarów kontrolnych od krawędzi elementu głównego do punktu roboczego.

Preferowana strona wymiaru

Pozwala ustawić preferowany widok (czołowy lub boczny) wymiarów elementu.

Od najbliższego poziomu kondygnacji do elementu

powoduje utworzenie wymiarów wskazujących odległość od najbliższego piętra do dołu i/lub góry elementów.

Od siatki do osi elementu

powoduje utworzenie wymiarów pokazujących odchylenie elementu od siatki do osi elementu.

Od siatki do końców elementu

powoduje utworzenie wymiarów pokazujących odchylenie elementu od siatki do najbliższego lub najdalszego końca elementu.

Karta Wymiary śruby

Opcja

Opis

Wymiary wewnętrzne śrub elementu głównego

Pozwala utworzyć wymiary wewnętrzne dla grup śrub w elemencie głównym.

Brak sprawia, że żadne wymiary wewnętrzne śrub nie są tworzone.

Wewnętrzny powoduje utworzenie wymiarów wewnętrznych grupy śrub (odległości między śrubami).

Wszystko powoduje utworzenie wymiarów odległości krawędzi i wymiarów wewnętrznych grupy śrub. Odległość krawędzi jest wymiarem od śruby skrajnej do krawędzi elementu.

Wymiary wewnętrzne śrub elementu głównego: Skośna grupa śrub

Wskazuje, czy wymiary są równoległe do elementu lub do grupy śrub.

Dostępne opcje to Bez wymiarów, W kierunku elementu i W kierunku grupy śrub.

Wymiary wewnętrzne elementu podrzędnego

Pozwala utworzyć wymiary wewnętrzne dla grup śrub w elemencie podrzędnym.

Dostępne opcje to Brak, Niezbędny, Wewnętrzny i Wszystko.

Wymiary wewnętrzne elementu podrzędnego: Skośna grupa śrub

Pozwala wyrównać wymiary śrub z elementem podrzędnym lub grupą śrub.

Dostępne opcje to W kierunku elementu, Bez wymiarów i W kierunku grupy śrub.

Odległość między skrajnymi śrubami: Śruby skrajne

Pozwala utworzyć wymiar kontrolny między najdalszymi śrubami.

Dostępne opcje to Brak, Element główny i Zespół.

Odległość między skrajnymi śrubami: Skrajne śruby do punktów roboczych

Pozwala utworzyć wymiary kontrolne od najdalszych śrub do punktów roboczych.

Tak powoduje utworzenie wymiarów kontrolnych.

Preferowana strona wymiaru

Pozwala ustawić preferowany widok (czołowy lub boczny) wymiarów śruby.

Połącz wymiary śrub

Pozwala ustawić format połączonych wymiarów wewnętrznych grupy śrub.

Można połączyć wymiary wewnętrzne grupy śrub i wyświetlić je w formacie 3*60 lub 3*60=180 albo w formie wymiarów pojedynczych.

Min. liczba do scalenia

Umożliwia zdefiniowanie minimalnej liczby łączonych wymiarów.

Karta Grupowanie wymiarów

Opcja

Opis

Włącz grupowanie wymiarów

Wybierz obiekty do grupowania.

Elementy

Grupy zgodne z elementami.

Śruby

Grupy zgodne ze śrubami.

Komponenty

Grupy zgodne z komponentami.

Przekroje/Kształty

Grupy zgodne z przekrojami lub kształtami.

Automatyczne oznaczenie

Określa sposób wyświetlania informacji na linii wymiaru.

Wyświetl znaki

Umożliwia wyświetlenie znaków.

Dodaj liczbę elementów w etykiecie

Umożliwia dołączenie liczby elementu do oznaczenia.

Nie wyświetlaj znaków dla zgrupowanych pozycji

Pozwala nie wyświetlać znaków elementów dla zgrupowanych pozycji.

Dostępne elementy

Dostępne elementy do definiowania identycznych warunków.

Dodaj >

Dodaje elementy do listy Wybrane elementy.

Usuń

Usuwa elementy z listy Wybrane elementy.

Przesuń w górę

Pozwala przesunąć do góry element na liście.

Przesuń w dół

Pozwala przesunąć w dół element na liście.

Aktualizuj grupowanie kiedy model się zmienia.

Tak powoduje automatyczne aktualizowanie grupowania wymiarów w reakcji na zmianę modelu.

Karta Podzespoły

Opcja

Opis

Wymiaruj elementy wewnątrz podzespołów

Pozwala określić, czy elementy wewnątrz podzespołów mają być wymiarowane.

Tak powoduje utworzenie wymiarów wewnętrznych dla elementów wewnątrz podzespołów.

Nie sprawia, że wymiary wewnętrzne dla elementów wewnątrz podzespołów nie są tworzone.

Mierz pozycję podzespołu od

Pozwala zdefiniować pozycję, od której ma być mierzony podzespół.

Brak sprawia, że pozycja podzespołu nie jest mierzona.

Śruba sprawia, że pozycja podzespołu jest mierzona od śrub. Jeśli śruby nie znajdują się w podzespole lub nie jest możliwe zmierzenie pozycji od śrub, Tekla Structures zmierzy pozycję podzespołu od punktu odniesienia.

Punkty skrajne sprawia, że pozycja podzespołu jest mierzona od strefy granicznej podzespołu.

Punkt referencyjny zmierzy pozycję podzespołu od punktu odniesienia.

Karta Wymiary zbrojenia

Opcja

Opis

Wymiary grup prętów zbrojeniowych

powoduje utworzenie wymiarów grup prętów zbrojeniowych. Powoduje też uaktywnienie pozostałych pól wyboru na tej zakładce.

Ustawienia znaku wymiaru

Ustawia typ znaku, który może być linią wymiarową, znakiem wymiaru, znakiem wymiaru z etykietą lub warianty tych typowych stylów.

Środowisko Default zawiera trzy predefiniowane pliki ustawień: rebar_dimension_line, rebar_dimension_mark i rebar_tagged_dimension_mark

Kliknięcie przycisku ... otwiera właściwości wymiaru i można wyświetlić plik ustawień, a także zmienić ustawienia, jeśli to konieczne.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej