Właściwości wymiarów na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości wymiarów na rysunkach

Okno dialogowe Właściwości wymiaru umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie właściwości wymiarów na rysunkach.

 • Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości wymiaru, otwórz rysunek, przejdź do karty Rysunek i kliknij Właściwości > Wymiar.
 • Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości wymiaru na poziomie obiektu, kliknij dwukrotnie wymiar na otwartym rysunku.
 • Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości wymiaru dla rysunków zestawczych przed utworzeniem rysunku: Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku > Rysunek zestawczy, a następnie kliknij Wymiar....

Karta Ogólne

Opcja

Opis

Typy wymiarów

Prosty

Umożliwia ustawienie typu wymiaru dla zwykłych wymiarów.

Względna: wymiary od punktu do punktu.

Bezwzględny: wymiary od wspólnego punktu początkowego.

Względnie i bezwzględnie: kombinacja wymiarów od punktu do punktu oraz od wspólnego punktu początkowego.

Bezwzględny US: wymiary od wspólnego punktu początkowego, zawierające również bieżący znak wymiaru (RD).

Bezwzględny US 2: działa podobnie jak Bezwzględny US, ale krótkie wymiary są zamieniane na względne.

Bezwzględny z krótkimi względnymi: działa podobnie jak Bezwzględny, ale krótkie wymiary są zamieniane na względne. Takie wymiary są również nazywane wewnętrznymi bezwzględnymi. Ta opcja może powodować wyświetlanie obu wymiarów, ale przy dłuższych wymiarach nie są wyświetlane wymiary względne. Wymiary bezwzględne są podawane wewnątrz linii wymiarowej.

Bezwzględny z wszystkimi względnymi powyżej: działa podobnie jak Względnie i bezwzględnie, ale powoduje umieszczanie wymiarów względnych nad bezwzględnymi.

Wysokość: tworzy wymiar wysokościowy w zaznaczonym punkcie. Ten typ jest dostępny tylko we właściwościach wymiarów ręcznych w trybie rysunku.

W kierunku X

jak wyżej, jednak zamiast wymiarów zwykłych są stosowane wymiary poziome. Jeśli wartość nie zostanie wprowadzona, Tekla Structures będzie używać ustawień opcji Prosty. Kierunek X zazwyczaj oznacza kierunki równoległe do osi X rysunku.

Kąt

Umożliwia zdefiniowanie wyglądu wymiarów kątowych.

Pokazuje wymiary kątowe w stopniach z boku.

Pokazuje wymiary kątowe w stopniach w wierzchołku kąta.

Pokazuje wymiary kątowe za pomocą trójkąta.

Można także użyć Długość podstawy trójkąta, aby kontrolować wymiar podstawy wyświetlany dla wymiarów skośnych.

Pokazuje wymiary kątowe za pomocą trójkąta ze stopniami.

Długość podstawy trójkąta

Długość podstawy trójkąta.

Zakrzywiony

Umożliwia zdefiniowanie, czy do wymiarów zakrzywionych mają być używane jednostki kąta, czy długości.

Krótka linia przedłużenia

Umożliwia zdefiniowanie, czy Tekla Structures ma tworzyć wszystkie pomocnicze linie wymiarowe o tej samej długości, czy też automatycznie stosować krótkie pomocnicze linie wymiarowe, jeśli linia wymiarowa nachodzi na linię siatki.

Aby wymiary były powiększane należy zmienić ustawienie tej opcji na Nie.

Format wymiaru

Jednostki

Umożliwia zdefiniowanie jednostek używanych w wymiarowaniu.

Szczegóły pokazano w poniższej tabeli.

Dokładność

Umożliwia zdefiniowanie dokładności wymiaru: zaokrąglenie, jednostki brytyjskie.

Szczegóły pokazano w poniższej tabeli.

Format

Umożliwia zdefiniowanie formatu wymiaru: liczby miejsc po przecinku i ich wyglądu.

Szczegóły pokazano w poniższej tabeli.

Użyj grupowania

Wybierz Tak, aby pogrupować wartości długich wymiarów.

Scal równe wymiary

Umożliwia łączenie z sobą równych wymiarów. Można wybrać ustawienie Wył, 3*60 lub 3*60=180.

Dokładnością łączenia równych wymiarów wynosi 0.1.

Min. liczba do scalenia

Umożliwia zdefiniowanie minimalnej liczby łączonych wymiarów.

Grupowanie wymiarów
Aktualizuj grupowanie kiedy model się zmienia Dostępne tylko w automatycznej opcji Wymiary zintegrowane.

Tak powoduje automatyczne aktualizowanie grupowania wymiarów w reakcji na zmianę modelu.

Umieszczenie

Odległość linii wymiarowych

Umożliwia zdefiniowanie odległości między równoległymi liniami wymiarowymi.

W wymiarach tworzonych ręcznie ustawienie działa tylko wtedy, gdy wymiar Umieszczenie jest ustawiony na Dowolne, zobacz poniżej.

Krótkie wymiary

Umożliwia zdefiniowanie położenia tekstu w krótkich wymiarach. między liniami wymiarowymi lub poza nimi.

Umieść...

Otwiera okno dialogowe Umieszczenie wymiaru.

Umieszczenie jest metodą umieszczania wymiarów. Dostępne wartości:

 • Dowolne umożliwia Tekla Structures wybór położenia i kierunku wymiaru na podstawie ustawień Kierunek.

 • Stałe pozwala użytkownikowi umieścić wymiar w dowolnym miejscu.

Margines wyszukiwania to margines, który ma pozostać pusty wokół wymiaru.

Minimalna odległość jest najmniejszą odległością, jakiej Tekla Structures użyje podczas wyszukiwania pustego miejsca na wymiar.

Kierunek definiuje stronę wymiarowanego obiektu, po której Tekla Structures umieści wymiary.

Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości umieszczania wymiarów, zobacz Właściwości umieszczenia wymiarów, znaków, uwag, tekstów i symboli.

Format, dokładność i jednostki

Opcja

Wartość całkowita

Uwagi

Format

###

0

###[.#]

1

###.#

2

###[.##]

3

###.##

4

###[.###]

5

###.###

6

### #/#

7

## #/##.## #

8

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zwykłych wymiarów.

Dokładność

0.00

1

Do definiowania dokładności z zaokrągleniem. Na przykład przy dokładności 0.33 faktyczny wymiar 50.40 jest wyświetlany jako 50.33.

0.50

2

0.33

3

0.25

4

1/8

5

W przypadku jednostek brytyjskich.

1/16

6

1/32

7

1/10

8

Do definiowania dokładności bez zaokrąglenia.

1/100

9

1/1000

10

Jednostki

automatycznie

Używanie jednostek zdefiniowanych w modelu.

mm

milimetry

cm

centymetry

m

metry

stopa - cal

stopy i cale

Cale są konwertowane na całkowite stopy, a pozostała liczba cali jest pokazywana w calach.

cm / m

centymetry i metry

Wymiary poniżej 100 cm są pokazywane w centymetrach, a powyżej 100 cm — w metrach. Milimetry są wyświetlane w indeksie górnym.

cal

cale

stopy

stopy

Zakładka Wygląd

Opcja

Opis

Tekst

Kolor

Kolor tekstu znaku wymiaru. Określa grubość linii na drukowanych rysunkach.

Maska tła

Wybierz opcję Nieprzezroczysty, aby ukryć obszar rysunku zakryty przez znak wymiaru.

Wybierz opcję Przezroczysty, aby wyświetlić zawartość rysunku w tle znaku wymiaru, aby były widoczne linie rysunku.

Wysokość

Określa wysokość tekstu używanego w znakach wymiarów na rysunku.

Czcionka

Określa czcionkę używaną w znaku wymiaru.

Ramka

Definiuje ramkę znaku wymiaru.

Umieść

Definiuje sposób umieszczenia znaku wymiaru względem linii wymiarowej.

Linia, Strzałka

Kolor

Określa kolor linii wymiarowej. Od koloru zależy grubość linii na drukowanych rysunkach.

Kształt strzałki

Określa typ znaku używanego w linii wymiarowej.

Można również tworzyć własne typy strzałek.

Wymiary Bezwzględne US

Określa typ znaku używanego w linii wymiarowej w wymiarach US Absolute.

To ustawienie jest dostępne tylko we właściwościach wymiarów rysunków zestawczych.

Wymiary wysokościowe

Określa typ znaku używanego w linii wymiarowej w wymiarach wysokościowych.

To ustawienie jest dostępne tylko we właściwościach wymiarów rysunków zestawczych.

Umożliwia ustawienie wysokości i długości grota strzałki.

Zakładki Znaki i etykiety

Opcja

Opis

Karta Znaki

Przedrostek

Wyświetla określoną wartość przed wartością liczbową wymiaru. Wprowadź tekst lub kliknij ..., aby wybrać elementy.

Wartość przedrostka nie może składać się z samych cyfr i nie może kończyć się cyfrą.

Wartości numeryczne

Definiuje, czy wartość liczbowa wymiaru ma być widoczna, czy ukryta.

Nawet po ukryciu wartości liczbowej wymiaru teksty przedrostka i przyrostka będą widoczne.

Przyrostek

Wyświetla określoną wartość po wartości liczbowej wymiaru. Wprowadź tekst lub kliknij ..., aby wybrać elementy.

Wartość przyrostka nie może składać się z samych cyfra ani rozpoczynać się cyfrą, jeśli wartość liczbowa wymiaru jest widoczna.

Przyciski ...

Umożliwiają zdefiniowanie zawartości znaku wymiaru przez dodanie elementów. Można także zmienić wygląd znaku.

Ramka wokół elementów: Typ i Kolor określa typ i kolor ramki elementu osobno dla każdego elementu.

< Dodaj ramkę umożliwia dodawanie ramek wokół elementów. Czcionka: Kolor, Wysokość i Czcionka określają typ, kolor i wysokość czcionki używanej w tekstach elementów osobno dla każdego elementu. Kliknięcie Wybierz... powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji.

Jednostki: Jednostki i Format umożliwiają ustawienie jednostki i formatu dla elementów długości. Ustawienia jednostek można zmieniać tylko po zaznaczeniu elementu długości.

Ponadto możliwe jest użycie atrybutów szablonu w elemencie Atrybuty użytkownika. W znakach nie można używać atrybutów szablonu, takich jak MODEL_TOTAL, które odnoszą się do całego modelu. Znaki sprawdzają tylko informacje z obiektu na rysunku, a nie w całym modelu.

Znaki stron blachy

Określony tworzy znaki stron blachy do wymiaru blachy przy użyciu wskazanego koloru, rozmiaru i offsetu. Odsunięcie to odległość znaku od linii wymiarowej.

Opcja Automatycznie jest dostępna tylko w przypadku rysunków inteligentnych, czyli gdy opcja zaawansowana XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED jest ustawiona jako TRUE.

Powiększenie

Określony powiększa wąskie wymiary.

Wybierz Kierunek: Lewy / W dół, Prawy / Na górze lub Oba.

Ustaw Źródło, Szerokość, Pozycja i Wysokość.

Karta Etykiety

Obszar Etykiety

Dodawanie etykiet do wymiarów: W polu etykiety można wprowadzić tekst albo dodać elementy, klikając opcję ...

Po kliknięciu przycisku ... obok pola etykiety zostanie wyświetlone okno dialogowe dla danej etykiety i będzie można zdefiniować zawartość etykiety wymiaru poprzez dodanie elementów. Można także zmienić wygląd elementu etykiety.

 • Obrót > Prostopadle do linii wymiarowej obraca etykietę.

 • Obrót > Równolegle do linii wymiarowej nie obraca etykiety. Jest to wartość domyślna.

 • Ramka wokół elementów: Typ i Kolor określa typ i kolor ramki elementu osobno dla każdego elementu.

 • < Dodaj ramkę umożliwia dodawanie ramek wokół elementów. Czcionka: Kolor, Wysokość i Czcionka określają typ, kolor i wysokość czcionki używanej w tekstach elementów osobno dla każdego elementu. Kliknięcie Wybierz... powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji.

 • Jednostki: Jednostki i Format umożliwiają ustawienie jednostki i formatu dla elementów długości. Ustawienia jednostek można zmieniać tylko po zaznaczeniu elementu długości.

 • Ponadto możliwe jest użycie atrybutów szablonu w elemencie Atrybuty użytkownika.

  W etykietach nie można używać atrybutów szablonu, takich jak MODEL_TOTAL, które odnoszą się do całego modelu. Etykiety sprawdzają tylko informacje z obiektu na rysunku, a nie w całym modelu.

Dodaj liczbę elementów w etykiecie

Umożliwia wybranie pozycji etykiet, dla których chcesz dodać numer elementu w etykiecie.

Wyklucz elementy zgodnie z filtrem

Umożliwia wybranie filtra widoku rysunku, który usuwa wybraną zawartość z etykiety.

Typ znacznika zakrzywionego wymiaru

Umożliwia wybranie typu etykiety zakrzywionej linii wymiarowej pręta zbrojeniowego. Od typu etykiety zależy sposób jej wyrównania względem wymiaru.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej