Właściwości rysunku zestawczego

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości rysunku zestawczego

Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku > Rysunek zestawczy. Właściwości można zmienić po utworzeniu rysunku, klikając dwukrotnie tło rysunku.

Poniżej opisano opcje dostępne w oknie dialogowym właściwości rysunków zestawczych.

Opcja Opis Więcej informacji
Nazwa

Nazwa rysunku. Nazwa ta zostanie wyświetlona w oknie Menedżer dokumentów i może być umieszczona w szablonach rysunku i raportów.

Maksymalna długość nazwy rysunku wynosi 32 znaki.

Modyfikowanie nazw i tytułów rysunków

Tytuł 1, Tytuł 2, Tytuł 3

Tytuły są wyświetlane w oknie Menedżer dokumentów oraz w szablonach rysunków i raportów.

Modyfikowanie nazw i tytułów rysunków

Użyj szczegółowych ustawień poziomu obiektów

Nadaj wartość Tak, aby stosować szczegółowe ustawienia poziomu obiektu utworzone w oknie dialogowym Ustawienia poziomu obiektów na rysunku.

Szczegółowe ustawienia poziomu obiektów

Układ...

Wybierz układ rysunku i zdefiniuj rozmiary rysunków. Można również określić, czy w szablonach mają być wykazywane obiekty ukryte.

Określanie układu rysunku

Określanie formatu rysunku i skali widoku rysunku

Widok...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości widoku: ustawień skali, rozszerzenia widoku na sąsiednie elementy, widoku lustrzanego, symboli otworów i wnęk, wysokości punktu zerowego, skracania elementów, etykiety widoku oraz planu zakotwień.

Właściwości widoku na rysunkach

Widok detalu...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości widoku detalu: ustawień etykiety widoku, zakresu detalu i znaku detalu.

Modyfikowanie właściwości znaku detalu

Wymiar...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości wymiaru: typu wymiaru, jednostek, dokładności, formatu, umieszczenia i wyglądu.

Właściwości wymiarów i wymiarowania na rysunkach

Wymiarowanie...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości wymiarowania: ustawień wymiaru siatki i elementów.

Właściwości wymiarów i wymiarowania na rysunkach

Właściwości wymiarowania rysunku zestawczego

Znak elementu...

Znak śruby...

Znak elementu sąsiedniego...

Znak wykończenia powierzchni...

Znak spoiny...

Znak zbrojenia...

Znak zbrojenia sąsiedniego...

Znak połączenia...

Znak obiektu wylewanego...

Zdefiniuj właściwości znaku: ustawienia elementów, elementów uwzględnionych, widoczności znaku, ramki znaku, linii odnośnika znaku i umieszczenia.

Właściwości znaków na rysunkach

Właściwości znaku — zakładki Zawartość, Ogólne, Łączenie i Wygląd

Właściwości rysowania znaku spoiny

Właściwości znaków spoin modelu na rysunkach

Elementy znaku

Sekcje wylewania na rysunkach

Element...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości elementu: ustawień przedstawienia znaku, linii ukrytych, widoczności osi i linii odniesienia, widoczności dodatkowych znaków, wyglądu elementów i wypełnienia.

Właściwości elementów i elementów sąsiednich na rysunkach

Śruba...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości śruby: ustawień przedstawienia śruby, zawartości symbolu śruby, widoczności śruby i wyglądu śruby.

Właściwości śrub na rysunkach

Element sąsiedni...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości sąsiednich elementów: ustawień widoczności, przedstawienia znaku, linii ukrytych, widoczności osi i linii odniesienia, widoczności dodatkowych znaków, wyglądu elementów i wypełnienia. Można również określić ustawienia przedstawienia śruby i zawartości symbolu śruby dla sąsiednich elementów.

Właściwości elementów i elementów sąsiednich na rysunkach

Wykończenie powierzchni...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości wykończenia powierzchni: ustawień widoczności wykończenia powierzchni, widoczności wzoru, widoczności linii ukrytych oraz przedstawienia wykończenia powierzchni.

Właściwości wykończenia powierzchni na rysunkach

Spoina...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości spoin: ustawień widoczności spoiny, limitu wielkości spoiny oraz wyglądu spoiny.

Właściwości spoin modelu na rysunkach

Zbrojenie...

Umożliwia zdefiniowanie właściwości zbrojenia i siatki: ustawień przedstawienia pręta i siatki zbrojeniowej, symbolu pręta i siatki zbrojeniowej oraz wyglądu pręta i siatki zbrojeniowej.

Właściwości obiektów zbrojenia na rysunkach
Zbrojenie sąsiednie... Umożliwia zdefiniowanie właściwości sąsiedniego zbrojenia i siatki: ustawień przedstawienia pręta i siatki zbrojeniowej, symbolu pręta i siatki zbrojeniowej oraz wyglądu pręta i siatki zbrojeniowej. Właściwości obiektów zbrojenia na rysunkach

Obiekty referencyjne...

Umożliwia zdefiniowanie ustawień widoczności i wyglądu obiektów referencyjnych.

Modele referencyjne na rysunkach

Siatka...

Umożliwia zdefiniowanie ustawień widoczności i wyglądu siatki.

Właściwości siatki i linii siatki na rysunku

Dostosowywanie etykiety siatki rysunku

Ochrona...

Definiuj chronione obszary, na których nie można umieszczać tekstu, znaków ani wymiarów.

Ochrona obszarów na rysunku

Filtr... i Filtr elementów sąsiednich...

Umożliwia utworzenie i zmianę filtrów elementów lub elementów sąsiednich na poziomie rysunku.

Tworzenie nowych filtrów

Atrybuty użytkownika…

Umożliwia dodanie do rysunku spersonalizowanych informacji, w tym dotyczących procesu pracy oraz komentarzy. Informacje te mogą być wyświetlane w oknie Menedżer dokumentów. Można ich także używać w szablonach raportów i rysunków, znakach oraz jako przełączniki podczas dostosowywania nazw plików wydruku.

Atrybuty użytkownika oraz zakładki wyświetlane w tym oknie dialogowym definiuje się w pliku objects.inp.

Dostępność różnych atrybutów użytkownika zależy od Twojego środowiska, roli i konfiguracji.

Atrybuty użytkownika na rysunkach
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej