Krawędzie zaokrąglenia na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Krawędzie zaokrąglenia na rysunkach

Krawędzie wyokrągleń są to linie określające granicę między prostymi i zakrzywionymi powierzchniami w modelu. Obiekty budowlane zawierające krawędzie wyokrągleń to na przykład profile z zaokrągleniami, płyty lub blachy wieloboczne z zakrzywionymi fazowaniami oraz zakrzywione polibelki. Krawędzie zaokrąglenia mogą być wyświetlane na wszystkich typach rysunków dla elementów i sekcji wylewania. Krawędzie zaokrąglenia są domyślnie widoczne dla nowych rysunków i niewidoczne dla rysunków utworzonych w wersji Tekla Structures wcześniejszej niż 2016.

Pokazywanie krawędzi zaokrąglenia na rysunkach

Aby pokazać krawędzie zaokrąglenia, we właściwościach elementu musisz ustawić opcję Krawędzie zaokrąglenia na wł.. W przypadku profili może być wymagane przedstawienie Dokładne w celu pokazania krawędzi zaokrąglenia (w zależności od danego profilu). Możesz kontrolować widoczność krawędzi zaokrąglenia, korzystając z Właściwości elementu oraz Właściwości obiektu wylewanego na poziomie rysunku, widoku i obiektu.

Aby ustawić krawędzie zaokrąglenia jako widoczne na poziomie rysunku na rysunku zestawczym:

 1. Otwórz rysunek zestawczy zawierające elementy stalowe lub betonowe z krawędziami zaokrąglenia, na przykład profile zaokrągleniami, płyty lub blachy wieloboczne z zakrzywionymi fazowaniami albo zakrzywione polibelki.
 2. Kliknij dwukrotnie tło rysunku, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości rysunku zestawczego.
 3. Kliknij Element lub Obiekt wylewany.
 4. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany przedstawienia elementu dla profili, wybierz opcję Dokładne z listy Przedstawienie elementu.
 5. Pod pozycją Dodatkowe znaki zaznacz pole wyboru Krawędzie zaokrąglenia wł./wył.
 6. W razie potrzeby ustaw opcje linii niewidocznych:
  • Zaznacz pole Linie niewidoczne wł./wył., aby pokazać linie niewidoczne innych elementów.
  • Zaznacz pole wyboru Własne linie niewidoczne wł./wył., aby pokazać własne linie niewidoczne elementu.
 7. Kliknij Zmień.

Przykłady

Przykład 1

Poniżej przedstawiono przykład krawędzi zaokrąglenia w modelu:

Poniższy przykład przedstawia elementy z krawędziami zaokrąglenia widocznymi na rysunku (Krawędzie zaokrąglenia > wł. we właściwościach elementu):

Poniższy przykład przedstawia elementy z krawędziami zaokrąglenia niewidocznymi na rysunku (Krawędzie zaokrąglenia > wył.):

Przykład 2

Poniżej przedstawiono przykład płyty kanałowej w modelu:

Poniższy przykład przedstawia płyty kanałowe z krawędziami zaokrąglenia widocznymi na rysunku (Krawędzie zaokrąglenia > wł. we właściwościach elementu): Jak widać, odwzorowanie nie jest zbyt wyraźne, gdy widoczne są krawędzie zaokrąglenia:

Poniższy przykład przedstawia płyty kanałowe z krawędziami zaokrąglenia niewidocznymi na rysunku (Krawędzie zaokrąglenia > wył.):

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej