Fazowania krawędzi na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Fazowania krawędzi na rysunkach

Na rysunkach można wyświetlić fazowania krawędzi oraz kontrolować sposób ich prezentacji poprzez modyfikację właściwości elementu oraz właściwości fazowania krawędzi. Można również dodać znaki fazowań jako uwagi powiązane.

Wyświetlanie fazowania krawędzi na rysunku

Można określić, czy fazowania krawędzi mają być wyświetlane na rysunku, a także wybrać sposób ich prezentacji.

 1. Otwórz rysunek elementu z fazowaniami krawędzi i kliknij dwukrotnie tło rysunku, aby otworzyć właściwości rysunku.
 2. Kliknij Tworzenie widoku w drzewie opcji po lewej stronie, wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku.
 3. W obszarze właściwości Dodatkowe znaki okna dialogowego właściwości elementu zaznacz pole wyboru Fazowanie krawędziWł/wył.
 4. Wybierz Obrys lub Dokładny na liście Prezentacja zależnie od żądanego rezultatu.
 5. Zapisz właściwości widoku i kliknij Zamknij.
 6. Kliknij Zmień.
 7. Opcjonalnie kliknij dwukrotnie fazowanie krawędzi na rysunku i zmień kolor oraz typ linii.

Definiowanie domyślnego koloru i typu linii fazowania krawędzi

Można zdefiniować domyślny kolor i typ linii fazowania krawędzi na rysunkach.

 1. W menu Plik kliknij kolejno Ustawienia > Opcje i przejdź do ustawień Obiekty rysunku.
 2. Zdefiniuj domyślny kolor linii.
 3. Zdefiniuj domyślny typ linii.
 4. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno dialogowe.
Tip:

Można ręcznie zastąpić ustawienia domyślne na rysunku poprzez zmianę koloru i typu linii fazowania krawędzi we właściwościach fazowania krawędzi.

Ręczna zmiana koloru i typu linii fazowania krawędzi

Można zmienić typ i kolor linii fazowań krawędzi na otwartym rysunku. Zastępuje to domyślny kolor i typ zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje.

 1. Na rysunku kliknij dwukrotnie fazowanie krawędzi, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości fazowania krawędzi.
 2. Wybierz żądany kolor i typ linii.

  Kolor tła jest często stosowany do linii fazowań krawędzi, ponieważ drukowanie fazowań krawędzi lub wyświetlanie ich na rysunkach o małej skali może być niepożądane, ale pożądana może być możliwość wybierania ich na przykład w celu dodania znaków fazowań.

Przykład

Poniższe przykłady pokazują, w jaki sposób wyświetlane są krawędzie fazowań dla różnych nastawień przedstawienia elementu:

Dodawanie uwagi powiązanej do fazowań krawędzi

Można dodać uwagę powiązaną do fazowań krawędzi.

 1. Otwórz rysunek elementu z fazowaniem krawędzi.
 2. Zmień właściwości elementu i właściwości fazowań krawędzi, tak aby fazowania krawędzi były widoczne i można było łatwo je zaznaczyć.
 3. Na karcie Oznaczenia, przytrzymując klawisz Shift, kliknij jedno z poleceń w menu Uwaga, aby przejść do właściwości uwagi.
 4. We właściwościach uwagi powiązanej zmień właściwości uwagi stosownie do potrzeb.
 5. Na liście Fazowanie krawędzi wybierz pozycję Zawartość.
 6. Dodaj elementy, które chcesz umieścić w znaku fazowania krawędzi.
 7. Kliknij fazowanie krawędzi.

  W przypadku korzystania z linii odniesienia należy wybrać pozycję uwagi.

Przykład: fazowania krawędzi

Poniżej przedstawiono typowe przykłady sposobów wyświetlania fazowań krawędzi.

W tym przykładzie ustawienie Prezentacja ma wartość Dokładny i Fazowanie krawędzi ma wartość . W liniach fazowań krawędzi wykorzystuje się kolory tła, ponieważ zazwyczaj nie są wyświetlane fazowania krawędzi na wydrukach, ale może zaistnieć potrzeba zaznaczenia ich na rysunku, na przykład w celu dodania uwag powiązanych.

W tym drugim przykładzie ustawienie Prezentacja ma wartość Obrys i Fazowanie krawędzi ma wartość . W liniach fazowań krawędzi wykorzystuje się kolor tła, ponieważ może być konieczne wyświetlanie i zaznaczanie fazowań na rysunku, na przykład w celu dodania uwag powiązanych. Taki sposób przedstawienia jest często używany, gdy stosowana jest mała skala i nie ma potrzeby wyświetlania dokładnego widoku małych fazowań. W dolnym prawym rogu obrazu przedstawiono, jak wygląda fazowanie krawędzi po zaznaczeniu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej