Właściwości reguł wymiarowania

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości reguł wymiarowania

W poniższej tabeli opisano opcje dostępne w oknie dialogowym Właściwości reguły wymiarowania oraz ich ustawienia. To okno dialogowe można otworzyć, wybierając Tworzenie widoku w oknie dialogowym Właściwości rysunku, wybierając wiersz widoku, a następnie klikając kolejno Właściwości widoku > Wymiarowanie > Edytuj regułę.

Jeśli jako typ wymiaru wybrano Wymiary zintegrowane, zamiast tego zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości wymiarowania.

Właściwości reguł wymiarowania

Ustawienie

Opis

Co jest wymiarowane

Ustawia typ wymiarowania:

 • Wymiary ogólne tworzy wymiary ramki ograniczającej obiektów zaznaczonych na liście Pomiar od.

 • Kształt krawędzi tworzy wymiary krawędzi obiektu wybranego z listy Pomiar od. Krawędź jest obwodem cienia obiektu, jak zdefiniowano w „Metodzie wymiarowania kształtów, otworów i wnęk”.

  Po wybraniu opcji Widoczne powierzchnie można tworzyć wymiary tylko na powierzchniach widocznych w cieniu obiektu w danym widoku rysunku. Druga opcja Wszystkie powierzchnie wymiaruje powierzchnie widoczne w cieniu obiektu podczas wyszukiwania w trzech głównych kierunkach X, Y i Z. Na rysunkach odpowiednie widoki są zazwyczaj widokami z przodu, z góry i końca. Wszystkie powierzchnie jest wartością domyślną.

  W przypadku ścian wielowarstwowych ustawienie domyślnie Element betonowy/zespół może nie zapewniać oczekiwanego wyniku, jeśli wybrano Kształt krawędzi. Wówczas można wymiarować osobno warstwy wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z nazwą elementu.

 • Elementy podrzędne tworzy wymiary elementów podrzędnych zespołu betonowego lub zespołu.

 • Otwory tworzy wymiary otworów obiektów zaznaczonych na liście Pomiar od. Wymiary otworów są łączone zgodnie z ustawieniem Połącz w jedną linię.

  UWAGA: Typ wymiarowania Otwory nie zapewnia wymiarowania śrub. Do tego służy typ wymiarowania Wymiary zintegrowane.

 • Wnęki tworzy wymiary wnęk obiektów zaznaczonych na liście Pomiar od. Wymiary otworów są łączone zgodnie z ustawieniem Połącz w jedną linię.

 • Odległość do siatki tworzy wymiary od linii siatki do ramki ograniczającej obiektu zaznaczonego na liście Pomiar od. To ustawienie działa tylko przy widocznych liniach siatki.

 • Filtr może służyć do wymiarowania wszystkich wyfiltrowanych obiektów. Opcja jest często używana przy wymiarowaniu wnęk. Przykładowo po utworzeniu filtra otworów można zwymiarować położenia śrub.

  Po wybraniu opcji Filtr z listy Co jest wymiarowane:

  • Zostanie wyświetlona lista, z której można wybrać filtr. Są to filtry widoków rysunku, dlatego trzeba je wcześniej utworzyć, zanim będzie można ich używać na tym etapie.
  • Pojawi się pole wyboru Tylko obiekty po wybranych stronach w obszarze tworzenia reguły. Pozwala ono na zwymiarowanie tylko obiektów, które znajdują się po określonej stronie elementu głównego, na przykład Przód. Tworząc osobne reguły dla każdej strony, możesz zyskać zwymiarowane obiekty przedniej i tylnej strony na osobnych liniach wymiarowych. Dostępne są opcje Przód, Góra, Początek, Tył, Dół i Koniec.

Położenie i połączenia linii wymiarowych

Kontroluje, po której stronie zespołu betonowego będą tworzone wymiary.

 • Jeśli widok rysunku jest obracany ręcznie, położenia linii wymiarowych obracają się wraz z nim.
 • W przypadku zaznaczenia dwóch stron — wierzchu i spodu lub boku lewego i prawego — obiekty będą wymiarowane po stronie najbliżej obiektu.

 • Jeśli tylko część zespołu betonowego zostanie wybrana do objęcia regułą, jedno spośród pól wyboru zostanie wyszarzone i nie da się go zaznaczyć.

 • Po wybraniu jednej pionowej i jednej poziomej linii wymiarowej uaktywniane są w narożnikach pola wyboru łączenia umożliwiające łączenie prostopadłych linii wymiarowych. Te pola wyboru są domyślnie wyszarzone.

 • Można wybrać obiekty do wymiarowania z całego zespołu betonowego lub tylko z jego połowy. W tym drugim przypadku obiekty znajdujące się na drugiej połowie będą ignorowane podczas tworzenia wymiarów. Domyślną wartością jest cały zespół betonowy.

Umieść wymiary wewnątrz

Po wybraniu tego ustawienia wymiary można umieścić wewnątrz zespołu betonowego, zespołu lub elementu.

Jest to widoczne tylko w przypadku typu wymiarowania Wymiary filtra.

Orientacja

Umieszcza wymiary wzdłuż skośnej krawędzi elementu. Inną możliwością jest tworzenie wymiarów poziomych lub pionowych.

 • Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy wybrano typ wymiarowania Filtr lub Kształt krawędzi.

 • Jeśli wybranym typem wymiarowania jest Filtr, dostępne są dwa ustawienia opcji orientacji.

  Pierwsze ustawienie umieszcza wymiary wzdłuż skośnej krawędzi:

  Drugie ustawienie umieszcza wymiary poziomo i pionowo:

 • Jeśli wybranym typem wymiarowania jest Kształt krawędzi, dla orientacji dostępne są trzy ustawienia. Pierwsze dwa ustawienia działają tak samo jak pierwsze dwa ustawienia typu wymiarowania Filtr. Pierwsze ustawienie jest domyślną wartością. Trzecie ustawienie tworzy obydwa wymiary:

Minimalna długość dla przekroju skośnego

Definiuje minimalną długość przekrojów skośnych, dla których tworzone są wymiary jak dla przekrojów skośnych. Domyślną wartością jest 300 mm. Gdy na przykład zostanie wprowadzona wartość 500 mm i przekrój skośny będzie krótszy niż 500 mm, wymiary nie będą tworzone wzdłuż niego, lecz poziomo i pionowo.

Kierunek

Definiuje, w którym miejscu znajdują się punkty początkowe wymiarów:

 • Wartościami domyślnymi są lewa strona w przypadku wymiaru Poziomo oraz spód dla wymiaru Pionowo.

 • Ustawienie oznaczone symbolem wybiera jako początek wymiaru najbliższą krawędź, oddzielnie dla każdego wymiaru. Na poniższym przykładzie obiekt znajduje się bliżej prawej krawędzi, więc poziomy wymiar rozpoczyna się od niej.

Pionowo = Poziomo

Często ustawienia dla obu kierunków są podobne — wówczas, gdy używana jest ta opcja, wystarczy wybrać wyłącznie ustawienia przeznaczone dla wymiarów pionowych.

Zamknij linie

Definiuje, czy linie wymiarowe są przedłużane do drugiego końca zespołu betonowego lub zespołu czy nie . Linie wymiarowe są domyślnie przedłużane do drugiego końca.

Wymiar do

Definiuje, które punkty wybranych obiektów są wymiarowane:

 • Ustawienie Oba końce jest domyślne.

 • Jeśli wybierzesz ustawienie punktu środkowego, a obiekt będzie elementem użytkownika (elementem osadzonym), Tekla Structures będzie używać punktu wstawienia komponentu, który nie zawsze będzie się znajdował na środku. W przypadku innych obiektów będzie używany rzeczywisty punkt środkowy.

Otwory okrągłe

Definiuje, czy okrągłe otwory będą wymiarowane za pomocą punktu środkowego czy średnicy :

 • Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy wybrano typ wymiarowania Otwory lub Wnęki.

 • Domyślną wartością jest średnica.

 • Obecnie okrągłe otwory są identyfikowane wyłącznie na podstawie profilu ciętego elementu (przedrostek D). Jeśli okrągły otwór zostanie utworzony na przykład za pomocą okrągłych fazowań, nie zostanie on zwymiarowany.

Właściwości wymiaru

Wybierz i zastosuj ustawienia linii wymiarowej określone w pliku właściwości wymiarów zapisane wcześniej w oknie dialogowym Właściwości wymiaru w rysunku. Domyślną wartością jest standard.

W przypadku wybrania Tak samo ze wszystkich stron po wszystkich stronach używane są ustawienia z tego samego pliku właściwości wymiarów. Po anulowaniu zaznaczenia Tak samo ze wszystkich stron można wybrać i zastosować różne właściwości linii wymiarowej dla strony Góra, Dół, Lewy i Prawy.

Pomiar od

Definiuje obiekty, które będą używane jako punkt początkowy wymiarów. Dostępne ustawienia:

 • Zespół betonowy/zespół: Jest to domyślna wartość. W przypadku wybrania tego ustawienia udostępniane są trzy dodatkowe ustawienia:

  • Tylko części betonowe/stalowe: W przypadku zespołu betonowego używane są tylko elementy betonowe, a w przypadku stali tylko elementy stalowe.

  • Wszystkie elementy

  • Wszystkie elementy i pręty

 • Element główny: To ustawienie określa, że używany będzie element główny zespołu betonowego lub zespołu.

 • Nazwa elementu: Wybór ustawienia Nazwa elementu umożliwia zdefiniowanie nazwy elementu.

 • Filtr: Wybór ustawienia Filtr umożliwia użycie predefiniowanego filtra do wybrania obiektów, które mają być używane jako punkty początkowe wymiarów.

 • Bieżąca część: Ustawienie Bieżąca część jest przeznaczone do wymiarowania jednej części.
 • Strefa graniczna: umożliwia użycie obszaru granicznego obiektu jako punktu początku jego wymiarów. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wymiarowania filtra, otworu, przerwania i elementu podrzędnego.
 • Najbliższa krawędź: umożliwia użycie najbliższej krawędzi obiektu jako punktu początku jego wymiarów. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wymiarowania filtra, otworu, przerwania i elementu podrzędnego.
 • Oraz siatka: Dodaje linie siatki do wymiarów. Ta opcja jest dostępna tylko dla następujących typów wymiarowania: Wymiary całkowite, Wymiary kształtu, Wymiary filtra, Wymiary elementów podrzędnych, Wymiary otworów i Wymiary wnęki.

Połącz w jedną linię

Tworzy opartą na filtrze regułę przeznaczoną np. dla elementów osadzonych (EB_*), a następnie grupuje elementy osadzone według nazwy elementu głównego, aby elementy osadzone o różnych nazwach uzyskały swoje własne linie wymiarowe. Filtrowany obiekt może być elementem, prętem zbrojeniowym lub zespołem. Dostępne ustawienia:

 • Wszystkie obiekty (wartość domyślna)

 • Według nazwy

 • Według numerów pozycji

 • Nie

Gdy wybrany jest typ wymiarowania Otwory lub Wnęki, opcja Połącz w jedną linię wyświetla odpowiednie ustawienia przeznaczone dla otworów i wnęk. Dostępne ustawienia:

 • Wszystkie otwory (wartość domyślna)

 • Wszelkie otwory tej samej wielkości

 • Według nazwy obrabianego elementu

 • Nie

Połącz tylko obiekty mające tę samą

Współrzędną X lub Y

Współrzędną Z

Pozwala połączyć tylko wymiary obiektów znajdujących się na tej samej linii poziomej lub pionowej bądź wymiary obiektów o takiej samej współrzędnej Z. Domyślnie te opcje nie są wybrane.

Tolerancja

Tolerancja jest maksymalną odległością między obiektami, przy której Tekla Structures nadal uznaje, że obiekty znajdują się na tej samej linii. Domyślną wartością jest 50 mm.

Preferowany kierunek łączenia

Ustala preferowany kierunek łączenia wymiarów w sytuacjach, w których obiekt może zostać połączony zarówno w kierunku poziomym, jak i w pionowym. Domyślną wartością jest X.

Nie twórz wymiarów krótszych niż

Definiuje minimalną długość wymiarów tworzonych przez Tekla Structures. Domyślną wartością jest 0, co oznacza, że tworzone są wszystkie wymiary.

Nie twórz wymiaru otworów mniejszych niż

Określa minimalną średnicę otworów, przy której Tekla Structures tworzy wymiary.

Za pomocą tej opcji można zapobiegać tworzeniu wymiarów małych otworów. Ta odległość jest najmniejszym wymiarem otworu. Jeśli któryś z wymiarów otworu jest większy niż dana wartość, otwór jest wymiarowany we wszystkich kierunkach. Jeśli na przykład zostanie wprowadzona wartość 40 i wymiary prostokątnego otworu będą wynosić 80 x 30, zostaną utworzone obydwa wymiary 80 i 30. Domyślną wartością jest 0, co oznacza, że tworzone są wszystkie wymiary.

Obiekty komponentu

Definiuje sposób, w jaki obiekty komponentu są wymiarowane:

 • Za pomocą punktu referencyjnego (wartość domyślna): punkt wymiarowania jest umieszczany w pierwszym punkcie wstawienia komponentu. Tworzy tylko jeden wymiar dla każdego komponentu, bez względu na liczbę elementów znajdujących się wewnątrz komponentów.

 • Jak obiekty podrzędne: tworzy odrębne wymiary poszczególnych elementów znajdujących się wewnątrz komponentu.

Elementy specjalne Określa sposób wymiarowania elementów:

Za pomocą punktu referencyjnego: Umieszcza punkt wymiarowania w pierwszym punkcie wstawienia elementu.

Jako obiekty podrzędne: Tworzy wymiary elementów specjalnych podobnie do wymiarowania elementów. Jest to wartość domyślna.

Właściwości reguły wymiarowania do wymiarowania belek spiralnych

Po wybraniu typu wymiarowania Wymiary belki spiralnej i kliknięciu Edytuj regułę zostanie wyświetlone inne okno dialogowe Właściwości reguły wymiarowania.

Ustawienie Opis

Wymiary proste

Wymiary kątowe

Wymiary kąta i promienia

Wybierz predefiniowane właściwości wymiarów. Jeśli żadne z dostępnych właściwości nie odpowiadają Twoim potrzebom, otwórz rysunek, kliknij kolejno Rysunek > Właściwości > Wymiar, a następnie zmodyfikuj i zapisz niezbędne właściwości wymiarów, aby stały się dostępne do wyboru w oknie dialogowym Właściwości reguły wymiarowania dotyczącym belek spiralnych w przypadku typów trójwymiarowych.

Przykłady wymiarów

Poniżej znajdują się przykłady wymiarów utworzonych za pomocą różnych ustawień dostępnych w oknie dialogowym Właściwości zasady wymiarowania.

Wymiary ogólne

Kształt krawędzi

Elementy podrzędne

Otwory

Wnęki

Odległość do siatki

Filtr: Elementy osadzone

Filtr: Wykończenie powierzchni

Filtr: Śruby

Aby zapewnić wymiarowanie wszystkich śrub należących do grupy śrub, w ustawieniu Wymiar do zaznacz punkt środkowy :

Filtr: Pręty zbrojeniowe i struny

Użyj opcji punktu środkowego , aby wymiarować wszystkie pręty należące do grupy:

Opcja punktu początkowego i końcowego spowoduje zwymiarowanie pierwszego i ostatniego pręta zbrojeniowego w grupie:

Jeśli linie wymiarowe mają być osobne dla prętów zbrojeniowych o różnej wielkości, w ustawieniu Połącz w jedną linię zaznacz wartość Według numerów pozycji:

Aby ułatwić tworzenie reguł, ustawienie punktu środkowego w opcji Wymiar do tworzy wymiary do punktów początkowego i końcowego prętów zbrojeniowych równoległe do płaszczyzny widoku:

Jeśli pręty zbrojeniowe o różnych rozmiarach mają mieć osobne linie wymiarowe, w ustawieniu Połącz w jedną linię zaznacz wartość Według numerów pozycji:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej