Dodawanie kreskowań (wypełnień) do elementów na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Dodawanie kreskowań (wypełnień) do elementów na rysunkach

Kreskowań można używać jako wypełnień elementów, elementów sąsiednich i przekrojów na rysunku. Możesz używać kreskowań automatycznych lub ręcznych.

Ograniczenia

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące używania kolorów tła kreskowania:

 • Kolor tła nie współpracuje z kreskowaniami sprzętowymi.

 • Kolor tła nie działa, jeśli jest dostępne automatyczne kreskowanie. Kolor tła można zmieniać tylko wtedy, gdy typ materiału nie ma zdefiniowanego automatycznego kreskowania.

Wypełnień można również używać w obiektach szkicu (prostokątach, wielobokach, okręgach). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rysowanie obiektów szkicu na rysunkach.

Aby dodać wypełnienie do elementu:

 1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.
 2. Wczytaj właściwości rysunku, które są najbardziej zbliżone do potrzebnych.
 3. Rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych: Kliknij Tworzenie widoku w drzewie opcji po lewej stronie, wybierz widok i właściwości, które chcesz zmienić, a następnie kliknij Właściwości widoku.
 4. Kliknij Element i przejdź do zakładki Wypełnienie.
 5. Wybierz kreskowanie na liście Typ. Wybierz Automatycznie lub ręczny wzór kreskowania.

  Aby wyświetlić podgląd kreskowania, kliknij przycisk ... znajdujący się obok listy Typ.

  Wymagane kreskowanie można również wybrać, klikając dwukrotnie w oknie Kreskowanie.

  Jeśli wybierzesz Automatycznie, Tekla Structures będzie używać kreskowania zdefiniowanego w pliku schematów kreskowania (.htc). Każdy typ rysunku ma własny plik schematu.

  Nazwy plików schematu używanych przez Tekla Structures są określone w kategorii Kreskowanie w oknie dialogowym Opcje zaawansowane:

  XS_DRAWING_GA_HATCH_SCHEMA

  XS_DRAWING_CAST_UNIT_HATCH_SCHEMA

  XS_DRAWING_SINGLE_PART_HATCH_SCHEMA

  XS_DRAWING_ASSEMBLY_HATCH_SCHEMA

 6. Określ kolor kreskowania w polu Kolor.
 7. Określ kolor tła kreskowania w polu Tło.

  Kolor tła można zdefiniować dopiero po uprzednim wybraniu kreskowania.

 8. W polu Skala określ, czy do kreskowań ma być stosowane skalowanie i obracanie automatyczne, czy też użytkownika.

  Jeśli wybierzesz automatyczne skalowanie i obrót, Tekla Structures będzie automatycznie skalować kreskowanie w celu dopasowania go do wielkości profilu, eliminując konieczność ręcznego edytowania każdego rysunku. Jeśli natomiast dla skalowania i obrotu wybrano Użytkownika:

  • Wprowadź skale w Skalowanie X i Skalowanie Y, a następnie określ opcję Zachowaj proporcje x i y.

  • Wprowadź kąt obrotu w polu Kąt. Kąt 0.0 oznacza pozycję poziomą, a 90.0 — pionową.

 9. Rysunki pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych: Kliknij Zapisz, aby zapisać właściwości widoku. Następnie wróć do właściwości rysunku, klikając Zamknij.
 10. Rysunki zestawcze: Kliknij OK, aby powrócić do właściwości rysunku.
 11. Kliknij Zapisz, aby zapisać właściwości rysunku, a następnie przycisk OK i utwórz rysunek.

Przykład 1

W poniższym przykładzie wybrano następujące opcje kreskowania dla przekrojów:

Skala: Komponent

Skalowanie X: 0.25

Skalowanie Y: 0.50

Zachowaj proporcje x i y jest zaznaczone.

Kąt: 10.00

Kreskowania elementów wylewanych i prefabrykowanych korzystają z automatycznego kreskowania zależnie od typu zespołu betonowego. Należy wybrać odpowiedni typ zespołu betonowego we właściwościach elementu betonowego.

Uwaga:

Jeśli kreskowania nie są wyświetlane na rysunku, poszukaj w historii sesji następujących komunikatów:

"Solid warning: Clipped part Id: XXXX was created with second fall back and may contain overlapping volume and area." (Ostrzeżenie dotyczące bryły. Identyfikator przyciętego elementu: XXXX został utworzony przy drugim cofnięciu i może zawierać nakładające się wartości objętości i obszaru.)

"Solid warning: Pour Id: XXX was created with second fall back and may contain overlapping volume and area." (Ostrzeżenie dotyczące bryły. Identyfikator sekcji wylewania: XXX został utworzony przy drugim cofnięciu i może zawierać nakładające się wartości objętości i obszaru.)

Zwykle wystarczy, że przesuniesz trochę element lub cięcie, np. o 1 mm, w dowolnym kierunku.

Przykład 2

Do przedstawiania izolacji można używać poniższych typów wypełnienia:

Te typy wypełnienia można skalować i obracać.

Nazwa kreskowania

Wzór

HARD_INS1

SOFT_INS

SOFT_INS2

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej