Tworzenie widoków na rysunkach

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tworzenie widoków na rysunkach

Po utworzeniu rysunku można ręcznie dodać więcej widoków.

Na istniejącym rysunku można tworzyć następujące typy widoków:

 • Widok przekroju
 • Widoki przekroju zakrzywionego
 • Widoki detali
 • Widoki elementów z przodu, z góry, z tyłu, z dołu
 • Widoki 3D elementów
 • Widoki rysunku całego widoku modelu
 • Widoki rysunku wybranych obszarów w widoku modelu
 • Widoki rysunku wybranych obszarów w widoku rysunku

Tworzenie widok przekroju

Widoki przekroju elementów można tworzyć w widoku rysunku w otwartym rysunku zawierającym co najmniej jeden widok.

 1. Najpierw ustaw właściwości znaku przekroju: Na karcie Rysunek kliknij Właściwości > Znak przekroju.
 2. Zmień etykietę przekroju, symbol kierunku cięcia i właściwości linii tnącej.
 3. Następnie ustaw właściwości widoku przekroju: Naciśnij klawisz Shift i cały czas go trzymając, na karcie Widoki kliknij Widok przekroju.
 4. W razie konieczności zmień parametry widoku.
  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Właściwości widoku na rysunkach.
 5. Wybierz dwa punkty, aby zdefiniować pozycję płaszczyzny przekroju.

  Wybieranie punktów jest łatwiejsze w przypadku aktywowania przyciągania ortogonalnego. W menu Plik kliknij Ustawienia i wybierz Orto lub naciśnij klawisz O.

  W przypadku belek można również wybrać górną, a następnie dolną linię belki, używając przełącznika przyciągania Przyciągaj do punktów prostopadłości.

 6. Wybierz dwa punkty, aby określić kierunek obszaru przekroju i głębokość widoku przekroju.

  Wybierz obszar przekroju nieco większy niż potrzebny. Głębokość i granicę widoku można dostosować również po jego utworzeniu.

  Kierunek przekroju jest wskazywany strzałkami znaku przekroju.

 7. Zaznacz pozycję dla widoku przekroju.

  Symbol widoku podąża za wskaźnikiem myszy, umożliwiając sprawdzenie miejsca umieszczenia widoku przekroju.

  Głębokość w kierunku przeciwnym wynosi zero (0).

  Tekla Structures tworzy widok przekroju w oparciu o aktualne ustawienia w oknach dialogowych Właściwości widoku i Właściwości symbolu przekroju oraz dodaje znak przekroju w widoku wyjściowym. Właściwości można zmienić po utworzeniu widoku. Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania właściwości widoku w otwartym rysunku, zobacz Modyfikowanie właściwości widoku.

  Wskazówka:
  • Granica utworzonego widoku przekroju pozostaje wybrana i można dostosować głębokość i wysokość granicy widoku przez jej przeciągnięcie.

  • W razie potrzeby zmień skalę widoku przekroju: Kliknij dwukrotnie ramkę widoku, usuń wszystkie inne zaznaczenia za pomocą przełącznika na dole okna i wybierz wyłącznie opcję Skala, i dostosuj skalę.

  • Aby utworzyć inny widok, uruchom ponownie polecenie Widok przekroju.

(1) Dwa pierwsze wskazane punkty określają pozycję płaszczyzny przekroju.

(2) Trzeci wskazany punkt określa kierunek obszaru przekroju i głębokość widoku przekroju. W tym przypadku można zastosować nieco większą wartość.

(3) Czwarty punkt stanowi zakończenie obszaru przekroju.

(4) Symbol widoku podąża podczas umieszczania widoku przekroju za wskaźnikiem myszy. Widok przekroju zostanie umieszczony w wybranym położeniu. Tuż po utworzeniu widoku przekroju pozostaje on wybrany, a granica widoku jest wyróżniona.

Znak przekroju jest rysowany na widoku wyjściowym. Po utworzeniu widoku przekroju granica jest również wyróżniona w widoku wyjściowym.

Tworzenie widoku zakrzywionego przekroju

Istnieje możliwość utworzenia widoku zakrzywionego przekroju istniejącego widoku rysunku. To narzędzie przydaje się do wizualizacji rozwiniętej elewacji budynku lub zarządzania obudowami.

Ograniczenie: Widok przekroju zakrzywionego nie działa, jeśli jest wykonany na zakrzywionym obiekcie, który jest pionowy lub w 3D.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Najpierw ustaw właściwości znaku przekroju: Na karcie Rysunek kliknij Właściwości > Znak przekroju.
 3. Zmień etykietę przekroju, symbol kierunku cięcia i właściwości linii tnącej.
 4. Ustaw właściwości widoku przekroju: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i na karcie Widoki kliknij Widok przekroju zakrzywionego.
 5. W razie konieczności zmień parametry widoku.
  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Właściwości widoku na rysunkach.
 6. Wybierz trzy punkty na płaszczyźnie cięcia.
 7. Wybierz dwa punkty, aby określić obszar przekroju.
 8. Wskaż punkt, aby wyznaczyć położenie widoku przekroju zakrzywionego.

  Symbol podąża za wskaźnikiem myszy, umożliwiając sprawdzenie miejsca umieszczenia widoku przekroju zakrzywionego.

Tekla Structures tworzy widok przekroju zakrzywionego w oparciu o aktualne właściwości widoku i znaku przekroju oraz dodaje znak przekroju w widoku wyjściowym. Właściwości można zmienić po utworzeniu widoku.

Tworzenie widoku detalu

Istnieje możliwość utworzenia widoku detalu z wybranego obszaru w istniejącym widoku rysunku w innym widoku. Skala widoku detalu jest domyślnie taka sama jak skala widoku głównego, ale w niektórych środowiskach widok detalu jest powiększany. Kierunek widoku detalu jest taki sam jak w widoku oryginalnym. Przed utworzeniem etykiety widoku detalu i znaku detalu należy określić liczbę lub literę początkową we właściwościach rysunku.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Najpierw ustaw właściwości znaku detalu: Na karcie Rysunek kliknij Właściwości > Znak detalu.
 3. Wprowadź nazwę detalu i zmień etykietę widoku detalu, granicę detalu oraz właściwości znaku detalu w oknie dialogowym Właściwości symbolu detalu.

  Użyty kształt obszaru detalu wpływa na sposób zaznaczania powierzchni danego detalu. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości, zobacz Modyfikowanie właściwości znaku detalu.

  Aby zmienić symbol detalu na symbol użytkownika, użyj opcji zaawansowanej XS_DETAIL_MARK_REFERENCE_SYMBOL.

 4. Kliknij OK lub Zastosuj.
 5. Następnie ustaw właściwości widoku: Naciśnij klawisz Shift i cały czas go trzymając, na zakładce Widoki kliknij Widok detalu.
 6. W razie konieczności zmień parametry widoku.
  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Właściwości widoku na rysunkach.
 7. Kliknij OK lub Zastosuj.
 8. W zależności od wybranego kształtu zakresu detalu wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli kształtem jest Okrąg, wskaż środkowy punkt okręgu, a następnie wskaż punkt na okręgu.

  • Jeśli kształtem jest Prostokąt, wskaż punkty narożne prostokąta.

 9. Wybierz pozycję znaku detalu.
 10. Wybierz położenie widoku detalu.

Tekla Structures tworzy widok detalu, używając bieżących właściwości w oknie dialogowym Właściwości widoku oraz Właściwości symbolu detalu. Widok detalu uzyskuje głębokość widoku z oryginalnego widoku, nawet podczas modyfikacji użytkownika. Właściwości można zmienić po utworzeniu widoku.

(1) Granica detalu jest określona jako Okrąg. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar symbolu detalu, należy przeciągnąć uchwyt na granicy detalu.

(2) Znak detalu

(3) Widok detalu

(4) Etykieta widoku detalu

Określenie cyfry lub litery początkowej dla etykiety widoku i znaku detalu

 1. Kliknij dwukrotnie otwarty rysunek.
 2. Kliknij przełącznik wyboru na dole okna dialogowego i zaznacz tylko pole wyboru obok Widok detalu.
 3. Kliknij Widok detalu.
 4. Wpisz liczbę lub literę początkową.
 5. Kliknij Zmień.

Tworzenie dodatkowych widoków rysunku elementów

Istnieje możliwość utworzenia dodatkowych widoków elementu na rysunku pojedynczego elementu, zespołu betonowego lub zespołu. Można także wybrać płaszczyznę elementu (przód, góra, tył, dół) do wykorzystania lub utworzenia widoku 3D elementu.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Na zakładce Widoki kliknij Widok elementu i wybierz jedno z następujących poleceń:
  • Przód
  • Góra
  • Tył
  • Dół
  • Widok 3D

  Tekla Structures utworzy widok z zastosowaniem aktualnych właściwości w oknie dialogowym Właściwości widoku. Jeśli płaszczyzna ma już utworzony widok na rysunku, nowy nie jest tworzony.

 3. Kliknij dwukrotnie ramkę nowego widoku, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku i zmodyfikuj właściwości stosownie do potrzeb.

  Przykładowo w przypadku widoków 3D może pojawić się potrzeba zmiany kąta widzenia.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Właściwości widoku na rysunkach.

 4. Kliknij Zmień.

Przykład

W poniższym przykładzie rysunek pierwotnie zawierał jedynie widok z przodu. Widok 3D oraz widok z góry zostały dodane. Kąt widoku 3D został zmodyfikowany w narzędziu Właściwości widoku.

Tworzenie widoku rysunku z widoku całego modelu

Istnieje możliwość utworzenia widoku rysunku z całego widoku modelu i dodania go do rysunku.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Otwórz listę widoków modelu:Na karcie Widoki kliknij Widoki modelu > Lista widoków modelui pozostaw listę otwartą.
 3. Ustaw właściwości widoku rysunku:Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i na karcie Widoki kliknij Cały widok modelu.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości widoku, zobacz Właściwości widoku na rysunkach.

 4. W razie potrzeby zmodyfikuj parametry widoki i kliknij OK lub Zastosuj.
 5. Otwórz widok modelu z listy widoków modelu.
 6. Kliknij otwarty widok modelu.

Tekla Structures utworzy widok z zastosowaniem aktualnych właściwości w oknie dialogowym.Głębokość widoku jest taka sama jak głębokość widoku modelu. Tekla Structures oblicza granice widoku w celu dopasowania do widoku rysunku całego widoku modelu i umieszcza widok na rysunku.

Tworzenie widoku rysunku z wybranego obszaru na widoku modelu

Istnieje możliwość utworzenia widoku rysunku z wybranego obszaru w modelu i dodania go do rysunku.

 1. Otwórz rysunek.
 2. Otwórz listę widoków modelu:Na karcie Widoki kliknij Widoki modelu > Lista widoków modelu i pozostaw listę otwartą.
 3. Ustaw właściwości widoku rysunku:Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i na karcie Widoki kliknij Obszar w widoku modelu.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Właściwości widoku na rysunkach.

 4. Zmień właściwości widoku rysunku stosownie do potrzeb i kliknij OK lub Zastosuj.
 5. Otwórz widok modelu z listy widoków modelu.
 6. Wskaż dwa narożniki w modelu, aby zdefiniować wymiary X i Y widoku rysunku.

  Kierunki X i Y korzystają z układu współrzędnych widoku modelu.Głębokość widoku jest taka sama jak określona w zastosowanych ustawieniach we właściwościach widoku rysunku.

Tekla Structures tworzy widok rysunku na podstawie aktualnych właściwości i umieszcza widok na bieżącym rysunku.

Tworzenie widoku rysunku z wybranego obszaru na widoku rysunku

Istnieje możliwość utworzenia nowego widoku rysunku z wybranego obszaru w istniejącym widoku rysunku.

Aby utworzyć nowy widok rysunku z wybranego obszaru w istniejącym widoku rysunku:

 1. Otwórz rysunek.
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i na karcie Widoki kliknij Obszar w widoku rysunku.
 3. Istnieje możliwość zmiany koloru etykiety widoku.

  Pozostałe właściwości są dziedziczone z oryginalnego widoku rysunku. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości widoku rysunku, zobacz Właściwości widoku na rysunkach.

 4. Kliknij OK lub Zastosuj.
 5. Wybierz obszar w widoku rysunku, który zostanie dodany w nowym widoku.
 6. Wybierz położenie nowego widoku.

  Symbol przedstawiający widok, który chcesz umieścić, podąża za wskaźnikiem myszy, dzięki czemu łatwiej można znaleźć miejsce do wstawienia widoku.

Tekla Structures tworzy widok rysunku przy użyciu właściwości oryginalnego widoku.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej