Właściwości wymiarowania — zakładka Wymiary śruby (Wymiarowanie zintegrowane)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości wymiarowania — zakładka Wymiary śruby (Wymiarowanie zintegrowane)

Opcje na zakładce Wymiary śruby w oknie dialogowym Właściwości wymiarowania służą do określenia, które wymiary śrub będą tworzone i w jaki sposób na rysunkach pozycji, zespołu i zespołu betonowego.

Należy pamiętać, że zawartość okna dialogowego zależy od typu rysunku i że nie wszystkie opcje opisane poniżej są dostępne dla wszystkich typów rysunków. Okno dialogowe jest wyświetlane w przypadku korzystania z typu wymiarowania Wymiary zintegrowane typ wymiarowania.

Opcja

Opis

Wymiary wewnętrzne śrub elementu głównego

Pozwala utworzyć wymiary wewnętrzne dla grup śrub w elemencie głównym.

Brak sprawia, że żadne wymiary wewnętrzne śrub nie są tworzone.

Wewnętrzny powoduje utworzenie wymiarów wewnętrznych grupy śrub (odległości między śrubami).

Wszystko powoduje utworzenie wymiarów odległości krawędzi i wymiarów wewnętrznych grupy śrub. Odległość krawędzi jest wymiarem od śruby skrajnej do krawędzi elementu.

Wymiary wewnętrzne śrub elementu głównego: Skośna grupa śrub

Wskazuje, czy wymiary są równoległe do elementu lub do grupy śrub.

Możesz wybrać ustawienie Bez wymiarów, W kierunku elementui W kierunku grupy śrub.

Wymiary wewnętrzne elementu podrzędnego

Pozwala utworzyć wymiary wewnętrzne dla grup śrub w elemencie podrzędnym.

Możesz wybrać ustawienie Brak, Niezbędny, Wewnętrznyi Wszystko.

Wymiary wewnętrzne elementu podrzędnego: Skośna grupa śrub

Pozwala wyrównać wymiary śrub z elementem podrzędnym lub grupą śrub.

Możesz wybrać ustawienie W kierunku elementu, Bez wymiarówi W kierunku grupy śrub

Odległość między skrajnymi śrubami: Śruby skrajne

Pozwala utworzyć wymiar kontrolny między najdalszymi śrubami.

Możesz wybrać ustawienie Brak, Element głównyi Zespół.

Odległość między skrajnymi śrubami: Skrajne śruby do punktów roboczych

Pozwala utworzyć wymiary kontrolne od najdalszych śrub do punktów roboczych.

Tak powoduje utworzenie wymiarów kontrolnych.

Preferowana strona wymiaru

Pozwala ustawić preferowany widok (czołowy lub boczny) wymiarów śruby.

Połącz wymiary śrub

Pozwala ustawić format połączonych wymiarów wewnętrznych grupy śrub.

Można połączyć wymiary wewnętrzne grupy śrub i wyświetlić je w formacie 3*60 lub 3*60=180albo w formie wymiarów pojedynczych.

Min. liczba do scalenia

Umożliwia zdefiniowanie minimalnej liczby łączonych wymiarów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej