Dodawanie wymiarów do zbrojenia

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Dodawanie wymiarów do zbrojenia

Do grup prętów zbrojeniowych można ręcznie dodawać linie wymiarowe i znaki wymiaru.

Każda grupa prętów zbrojeniowych może mieć znaki wymiarów bez etykiet, znaki wymiaru z etykietą, rozłożone linie wymiarowe lub warianty tych stylów. Wymiary są tworzone w oparciu o właściwości wymiaru zdefiniowane w oknie dialogowym Właściwości znaku wymiaru zbrojenia. Polecenie tworzenia znaków wymiaru prętów zbrojeniowych jest dostępne w rysunkach zestawczych i rysunkach zespołu betonowego.

 • Znaki wymiaru zbrojenia lub znaki wymiarów z etykietami warto dodawać szczególnie na rysunkach zespołów betonowych, na których widoczny jest tylko jeden zbrojony zespół betonowy.

 • Linie wymiarowe lub linie rozkładu pokazują rozkład prętów zbrojeniowych w grupie i zazwyczaj rysowane są line przerywane od linii wymiarów do prętów zbrojeniowych podczas przeciągania wymiaru poza grupę prętów zbrojeniowych. Linii rozkładu warto użyć szczególnie na rysunkach zestawczych zbrojenia, ponieważ mogą one zawierać wiele elementów z grupami prętów zbrojeniowych, a często trzeba pokazać tylko jeden pręt zbrojeniowy z grupy i przeciągnąć linię wymiarową na odpowiednie miejsce, aby wszystko było dobrze widoczne.

 • Podczas dodawania wymiarów należy rozpocząć od użycia wstępnie zdefiniowanych ustawień wymiarów dla danego środowiska i zmodyfikować te ustawienia zgodnie z indywidualnymi wymiarami, jeśli to konieczne.

Środowisko Default zawiera następujące pliki ustawień wymiarów zbrojenia, które można wczytać w oknie dialogowym Właściwości znaku wymiaru zbrojenia:

 • rebar_dimension_line do tworzenia linii rozkładu

 • rebar_dimension_mark do tworzenia znaków wymiaru

 • rebar_tagged_dimension_mark do tworzenia znaków wymiaru z etykietą

Aby uzyskać więcej informacji na temat typowych ustawień, zobacz sekcję „Typowy znak wymiaru, znak wymiaru z etykietą i ustawienia linii wymiarowej” poniżej.

Oprócz przedstawionych poniżej metod wymiarowania zbrojenia można też korzystać w tym celu z aplikacji Wymiarowanie grupy prętów, zobacz Wymiarowanie zbrojenia za pomocą aplikacji Wymiarowanie grupy prętów.

Dodawanie wymiarów do grup prętów

Aby dodać znaki wymiaru, znaki wymiaru z etykietami lub linie wymiarowe do grup prętów zbrojeniowych:

 1. Najpierw otwórz właściwości wymiaru, naciskając klawisz Shift i klikając polecenie Zbrojenie na wstążce Wymiary.
 2. Wczytaj jedno z predefiniowanych ustawień wymiaru zbrojenia lub przejdź przez właściwości na poszczególnych kartach w oknie dialogowym Właściwości wymiaru znaku zbrojenia i zobacz, czy chcesz zmienić jakieś ustawienie.
 3. Kliknij Zastosuj.
 4. Wybierz zbrojenie na rysunku.
 5. Jeśli opcja Umieszczenie we właściwościach wymiaru zbrojenia ma ustawienie Stałe (domyślne), zostanie wyświetlony monit o wskazanie pozycji.

  Zostanie utworzony wymiar zbrojenia. Można kontynuować, wskazując kolejne grupy prętów zbrojeniowych, lub przerwać tworzenie wymiaru zbrojenia, naciskając klawisz Esc na klawiaturze.

  Wskazówka:

  Znaki wymiaru zbrojenia można również dodać za pomocą polecenia Dodaj znak > Znak wymiaru w menu kontekstowym oraz za pomocą polecenia Dodaj znak wymiaru pręta w polu Szybkie uruchamianie. Można także utworzyć dla tego polecenia skrót klawiaturowy.

  Poniżej znajduje się przykład znaków wymiaru:

  Poniżej znajduje się przykład znaków wymiaru z etykietą:

  Poniżej znajduje się przykład linii wymiarowej:

  Poniżej znajduje się przykład linii wymiarowej przeciągniętej poza grupę prętów zbrojeniowych:

  Poniżej znajduje się przykład, w którym widoczny jest tylko jeden pręt zbrojeniowy z grupy, a linia wymiarowa została przeciągnięta poza grupę.

Po utworzeniu wymiaru bieżącego pręta zbrojeniowego można zmienić sposób prezentacji. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć wymiar pręta na otwartym rysunku, a następnie zmodyfikować właściwości wymiaru według potrzeb. Przykładowo można dodać więcej etykiet, zmienić zawartość znaku wymiaru albo wybrać sposób wyrównywania etykiet w wymiarach zakrzywionych.

Zauważ, że po otwarciu rysunku nie można zmienić następujących właściwości i edytować znaku wymiaru pręta:

Wymiar do

Krawędź elementu

Typ wymiaru zbieżnego

Typ zakrzywionego wymiaru

Umieszczanie wymiarów zbrojenia

Podczas ręcznego tworzenia wymiarów ustawienie Umieszczenie jest brane pod uwagę w następujący sposób:

 • Jeśli wybrano więcej niż jeden obiekt zbrojenia, polecenie Znak wymiaru ignoruje opcję Stałe i automatycznie umieszcza znak wymiaru zbrojenia dla każdego wybranego obiektu zbrojenia.
 • Jeśli wybrano tylko jeden obiekt zbrojenia, a opcja Umieszczenie ma ustawioną wartość Stałe, zostanie wyświetlony monit o wskazanie pozycji wymiaru.
 • Jeśli wybrano tylko jeden obiekt zbrojenia, a opcja Umieszczenie ma ustawioną wartość Dowolne, wymiar zostanie umieszczony automatycznie.
 • Za pomocą polecenia Zbrojenie na wstążce można tworzyć znaki wymiarów zbrojenia bez wcześniejszego wybierania obiektu zbrojenia. W takim przypadku zostanie wyświetlona informacja o wskazaniu obiektu zbrojenia:
  • Jeśli opcja Umieszczenie ma ustawioną wartość Stałe, zostanie wyświetlony monit o wskazanie pozycji wymiaru, natomiast jeśli opcja Umieszczenie ma ustawioną wartość Dowolne, wymiar zostanie umieszczony automatycznie.
  • Po ręcznym lub automatycznym umieszczeniu wymiaru zostanie wyświetlona informacja o wskazaniu kolejnego obiektu zbrojenia.

Typowy znak wymiaru, znak wymiaru z etykietą i ustawienia linii wymiarowej

rebar_dimension_mark.rdim

Wymiar do: Wszystkie pręty

Podgrupy: Tak

Linia przedłużenia do widocznego zbrojenia: Nie

Scal równe wymiary: 3*60=180

Min. liczba do scalenia: 1

Ustaw Przedrostek w polu Treść znaku wymiaru.

Ustaw Wartości numeryczne na Ukryty w Treść znaku wymiaru.

rebar_tagged_dimension_mark.rdim

Wymiar do: Wszystkie pręty

Podgrupy: Tak

Linia przedłużenia do widocznego zbrojenia: Nie

Scal równe wymiary: 3*60=180

Min. liczba do scalenia: 1

Ustaw odpowiednią zawartość etykiety.

rebar_dimension_line.rdim

Wymiar do: Pręt początkowy i końcowy

Podgrupy: Nie

Linia przedłużenia do widocznego zbrojenia: Tak

Scal równe wymiary: Wył.

Utwórz wymiary dla wszystkich prętów

Przy użyciu aplikacji Utwórz wymiary dla wszystkich prętów można za jednym razem dodać znaki wymiarów do wszystkich prętów. Ta aplikacja pozwala tworzyć wszystkie typy znaków wymiarów zbrojenia.

 1. Otwórz rysunek zawierający pręty zbrojeniowe.

 2. Aby otworzyć właściwości wymiarów zbrojenia, wybierz na wstążce opcję Rysunek > Właściwości > Wymiar znaku zbrojenia.

 3. Dostosuj właściwości w razie potrzeby i kliknij przycisk Zastosuj.

 4. Kliknij przycisk Aplikacje i komponenty w panelu bocznym, aby otworzyć katalog Aplikacje i komponenty.

 5. Wyszukaj aplikację Utwórz wymiary dla wszystkich prętów i dwukrotnie ją kliknij.

  Znaki wymiarów zbrojeń są tworzone dla wszystkich prętów zgodnie z określonymi właściwościami wymiaru znaku zbrojenia.

Przykłady wymiarów prętów zbrojeniowych

 • Poniżej znajduje się zbieżny element pochyły, a linia wymiarowa podąża za kształtem krawędzi, która znajduje się najbliżej miejsca, które wybierasz. Wymiary mają pochyłą prezentację.

 • Poniżej przedstawiono element zbieżny zakrzywiony, a wymiary mają zakrzywioną prezentację.

 • Poniżej znajduje się przykład zakrzywionych wymiarów ortogonalnych grupy prętów zbrojeniowych o kształcie zbieżnym, zakrzywionym z etykietą wymiaru:

 • Oprócz tego w wymiarach prętów zbrojeniowych można dodać etykiety środkowe. Tutaj zastosowano wymiary podwójne:

 • Etykiety wymiarów zakrzywionych można wyrównać, wybierając jedną z opcji na liście Typ znacznika zakrzywionego wymiaru w oknie dialogowym Właściwości wymiaru:

  W poniższym przykładzie widoczny jest tylko jeden pręt zbrojeniowy, a etykiety prętów zbrojeniowych są wyrównane w pionie :

  W poniższym przykładzie etykieta wymiaru podąża za krzywą wymiaru :

 • Poniżej znajduje się przykład zakrzywionych wymiarów ortogonalnych promieniowej grupy prętów zbrojeniowych.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej