Menedżer detalowania

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Menedżer detalowania

Menedżer detalowania służy do stosowania komponentów detalowania w dowolnej konstrukcji. Za pomocą narzędzia Menedżer detalowania można zdefiniować reguły pozwalające na zastosowanie wielu komponentów za jednym razem w celu detalowania konstrukcji zespołu betonowego lub całego modelu.

Do definiowania reguł detalowania można używać filtrów wyboru w celu automatyzacji powtarzalnych zadań detalowania. Przy użyciu narzędzia Menedżer detalowania możesz dodać własne detale, rozszerzenia, komponenty systemowe.

Dostępne są trzy opcje:

 • Użycie narzędzia Menedżer detalowania, aby element pełnił rolę elementu wejściowego. Wszystkie elementy w zespole betonowym są badane i detalowane przez ustawione reguły.
 • Użycie narzędzia Menedżer detalowania, aby zespół betonowy pełnił rolę elementu wejściowego. Wszystkie elementy w zespole betonowym są badane i detalowane przez ustawione reguły.
 • Użycie narzędzia Menedżer detalowania, aby komponent pełnił funkcję elementu wejściowego, co dotyczy na przykład narzędzi, takich jak Układ piętra lub Układ ścian, w których to samo narzędzie tworzy wiele elementów. Wszystkie elementy w komponencie są badane i detalowane przez ustawione reguły.

Na poniższym obrazie przedstawiono przykład użycia narzędzia Menedżer detalowania. W przykładzie, komponent Siatka prętów jest tworzony na zewnętrznej powłoce zespołu betonowego, ponieważ wybrano filtr klasy 4 oraz istnieje zdefiniowany filtr wyboru obiektów klasy 4.

Właściwości

Opcja Opis

Reguła

Do określania ustawień detalowania są używane reguły.

Maksymalna liczba reguł to 25. Aby dodać nową regułę, kliknij . Aby zmienić nazwę reguły, kliknij dwukrotnie jej zakładkę.

Można usunąć zawartość z zakładki reguły, klikając dwukrotnie zakładkę reguły i wybierając polecenie Wyczyść.

Zakładki reguł można usuwać, klikając dwukrotnie zakładkę reguły i wybierając polecenie:

 • Zamknij, aby usunąć wybraną kartę.
 • Zamknij inne zakładki, aby usunąć zakładki inne niż wybrana.
 • Zamknij wszystkie zakładki, aby usunąć wszystkie zakładki. Menedżer detalowania dodaje nową pustą zakładkę reguły.

Reguły można również usuwać, klikając na zakładce reguły.

Komponent

Kliknij, aby wybrać komponent, który ma być używany do detalowania konstrukcji.

Dwukrotnie kliknij komponent w katalogu Aplikacje i komponenty, aby dodać go do pola Komponent.

Atrybut

Umożliwia wybranie pliku atrybutu dla komponentu. Jeśli nie wybierzesz pliku, zostanie użyty plik standardowy.

Wejście komponentu

Umożliwia zdefiniowanie metody tworzenia wybranych komponentów:
 • Element: wybierz element, do którego tworzysz komponent.
 • Element + jeden punkt: Umożliwia wybranie elementu i jednego dodatkowego punktu elementu. Przy użyciu tej opcji Menedżer detalowania umieszcza w tym punkcie środek obszaru granicznego obiektu.

  Tych ustawień należy używać z detalami komponentu użytkownika.

 • Element + dwa punkty: Umożliwia wybranie elementu i dwóch dodatkowych punktów elementu. Gdy ta opcja zostanie wybrana Menedżer detalowania używa początkowego i końcowego punktu elementu jako punktów wstawiania.

Filtr

Wybierz które elementy wewnątrz wybranego zespołu betonowego lub komponentu otrzymają wybrany komponent. Dostępne filtry wyboru są wymienione na liście filtrów.

Możesz także utworzyć nowe filtry wyboru. Możesz użyć pięciu filtrów wyboru jeśli chcesz utworzyć cześć wspólną filtrów,

Utwórz na wybranych obiektach

Menedżer detalowania jest tworzony w wybranych elementach, zespołach betonowych lub komponentach. Zostaną użyte ustawienia reguł, które są obecnie skonfigurowane w oknie dialogowym Menedżer detalowania.

Utwórz jako

 • Plugin Menedżera detalowania: Komponenty są wstawiane jako dodatki Menedżera detalowania, a nie jako osobne komponenty.

  Wybierz tę opcję, jeśli używasz komponentu jako obiektu wejściowego.

 • Oddzielne komponenty: Gdy to ustawienie zostanie wybrane, wstawiane komponenty nie mają żadnego połączenia z Menedżerem detalowania.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej