Fundament betonowy (1030)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Fundament betonowy (1030)

Narzędzie Fundament betonowy (1030) umożliwia utworzenie betonowej płyty fundamentowej na spodzie wybranego betonowego słupa.

Utworzone obiekty

 • Betonowa płyta fundamentowa

 • Rury iniekcyjne i węże iniekcyjne w betonowym słupie

 • Maksymalnie 4 betonowe pale pod płytą fundamentową (opcjonalnie)

 • Strzemiona do prętów zbrojeniowych

Zastosowania

Sytuacja Opis

Betonowa płyta fundamentowa z fazowaniami, pale, rury iniekcyjne z łukowymi wężami iniekcyjnymi, pręty zbrojeniowe i strzemiona.

Betonowa płyta fundamentowa z więcej niż 4 krawędziami, wnęki w płycie fundamentowej i wiele prętów zbrojeniowych.

Betonowa płyta fundamentowa z wieloma prętami zbrojeniowymi.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz słup betonowy.

 2. Wskaż punkt.

  Betonowa płyta fundamentowa zostanie utworzona automatycznie po wybraniu punktu.

Klucz do identyfikacji elementów

Przedrostek

1

Słup betonowy

2

Punkt

Punkt wyznacza nowy dolny poziom słupa.

Karta Obraz

Użyj zakładki Obraz do określenia sposobu tworzenia wymiarów prętów zbrojeniowych i rur iniekcyjnych.

Wymiary

Opis

Domyślna

1

Długość przedłużenia rury iniekcyjnej od wierzchu pręta zbrojeniowego.

180 mm

2

Wysokość pręta zbrojeniowego w słupie.

400 mm

3

Odsunięcie rury iniekcyjnej od spodu słupa.

4

5

Grubość otuliny górnej i dolnej pręta zbrojeniowego.

Grubość otuliny dolnej jest używana tylko w razie niezdefiniowania grubości otuliny górnej.

0,5 * grubość płyty fundamentowej

6

Grubość pala.

Ta wartość jest zastępowana wartością grubości pala ustawioną na karcie Elementy.

300 mm

7

Odległość od spodu płyty fundamentowej do spodu słupa.

5000 mm

8

Głębokość pala w płycie fundamentowej.

50 mm

9

Grubość płyty fundamentowej.

800 mm

10

Odległość między słupem a płytą fundamentową.

0 mm

11

Odsunięcie pionowe od wybranego punktu.

0 mm

12

Wysokość pręta zbrojeniowego.

800 mm 400 mm + 50% wysokości betonowej stopy

13

Wysokość rury iniekcyjnej 1.

500 mm

14, 15

Wysokości rur iniekcyjnych 2 i 3.

Odsunięcie pionowe rur iniekcyjnych, jeśli są one skierowane w tę samą stronę.

Do zdefiniowania używanego poziomu służy karta Rurainiekcyjna i pręt zbrojeniowy.

Rury iniekcyjne

Umożliwia wybranie kształtu i wymiarów rur iniekcyjnych.Nachylone przewody iniekcyjne są dopasowane do krawędzi słupa.

Opcja

Opis

Rura iniekcyjna jednoelementowa, z kolankiem 90 stopni.

Rura iniekcyjna jednoelementowa.

Wartość a umożliwia zdefiniowanie nachylenia rury.

Rura iniekcyjna z wężem iniekcyjnym wygiętym pod kątem 90 stopni.

Rura iniekcyjna i nachylony wąż iniekcyjny.

Wartość a umożliwia zdefiniowanie nachylenia węża.

Prosta rura iniekcyjna.Nie zostanie utworzony otwór na rurę iniekcyjną.

Opis

Domyślnie

1

Umożliwia zdefiniowanie wysokości nachylonej rury iniekcyjnej lub kąta nachylenia węża.

30 mm

2

Umożliwia zdefiniowanie wysokości zakrzywionego węża iniekcyjnego.

0 mm

Długość haka pręta zbrojeniowego

Umożliwia zdefiniowanie długości haka pręta zbrojeniowego.Można także podać kąt zgięcia końca pręta.

Wartością domyślną jest 10 * średnica pręta zbrojeniowego.

Karta Elementy

Zakładka Elementy umożliwia określenie właściwości profili płyty fundamentowej, pali fundamentowych, strzemion i rur iniekcyjnych.

Właściwości elementu

Określ właściwości profilu elementu.

Jeśli na zakładceElementy opcja grubości pala pozostanie niewypełniona, zamiast niej będzie używana wartość grubości pala zdefiniowana na karcie Obraz w połączeniu z wartością ustawienia Przedrostek typu profilu pala (np. D).

Opcja

Opis

t, b, h

Określ grubość, szerokość i wysokość płyty fundamentowej i pali fundamentowych lub wybierz profil z katalogu profili.

Poz_Nr.

Przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu.

Materiał

Klasa materiału.

Nazwa

Ta nazwa będzie widoczna w rysunkach i raportach.

Klasa

Numer klasy elementu.

Komentarz

Umożliwia dodanie komentarza do elementu.

Pręty zbrojeniowe

Opcja

Opis

Typ prętów zbrojeniowych

Umożliwia wybranie typu profilu prętów zbrojeniowych.

 • Domyślnie: wartość z ustawienia Pręt zbrojeniowy

 • Profile zespolone: katalog profili

 • Pręt zbrojeniowy: katalog prętów zbrojeniowych

 • Profil wieloboczny (jako podzespół): katalog profili. Utwórz profil podrzędny jako podzespół do elementu fundamentu.

Pręty zbrojeniowe

Rozmiar prętów zbrojeniowych.

Promień

Promień haka pręta zbrojeniowego.

Pręty zbrojeniowe należą do

Umożliwia zdefiniowanie elementu, do którego należą pręty zbrojeniowe.

 • Domyślnie: wartość z ustawienia Kolumny

 • Monolityczny beton: pręty zbrojeniowe należą do betonowej płyty fundamentowej.

 • Słup: pręty zbrojeniowe należą do słupa.

 • Wolny element: pręty zbrojeniowe nie są połączone z jakimkolwiek elementem.

 • Sąsiedni: pręty zbrojeniowe należą do sąsiedniego elementu. Użyj nazwy lub klasy, aby znaleźć element.

Rury iniekcyjne i zakrzywienie

Opcja

Opis

Rury iniekcyjne

Krzywa

Rozmiar rur iniekcyjnych.

Rozmiar węży iniekcyjnych.

Numer artykułu

Numery katalogowe węża iniekcyjnego i rury iniekcyjnej.

Wprowadzone wartości są zapisywane w atrybucie użytkownika dotyczącym elementu.

Umożliwia zdefiniowanie sposobu połączenia węży iniekcyjnych z rurami iniekcyjnymi.

 • Domyślnie: węże iniekcyjne są luźnymi elementami.

 • Uzyskaj element dodany: węże iniekcyjne są dodawane do rur iniekcyjnych.

 • Uzyskaj spoinę: węże iniekcyjne są spawane do rur iniekcyjnych.

 • Słup prefabrykowany: węże iniekcyjne są dodawane do słupa.

 • Spawaj do słupa: węże iniekcyjne są spawane do słupa.

Opcja

Opis

Przedrostek typu profilu pala (np. D)

Domyślny przedrostek profilu parametrycznego dla pali.

Ta wartość ma zastosowanie tylko wtedy, gdy ustawiono grubość pala na zakładce Obraz.

Tę wartość można zastąpić, ustawiając grubość pala na zakładce Elementy.

Przedrostek typu pręta zbrojeniowego (np. D)

Domyślny przedrostek profilu parametrycznego dla profili prętów zbrojeniowych.

zakładka Monolit

Zakładka Monolit umożliwia określenie kształtu oraz wymiarów betonowej płyty fundamentowej i wnęk.

Typ betonowej płyty fundamentowej

Opcja

Opis

Rodzaj bryły

Umożliwia wybranie typu prostokątnej płyty fundamentowej.

Kierunek monolitu

Umożliwia wybranie kierunku płyty fundamentowej.

Wymiary betonowej płyty fundamentowej

Opis

1

2

Odsunięcie od słupa betonowego w kierunku x.

Odsunięcie od słupa betonowego w kierunku y.

3

Umożliwia wybranie kształtu płyty fundamentowej.

4

Szerokość płyty fundamentowej.

5

6

Długość prostej części płyty fundamentowej.

7

Odsunięcie od osi płyty fundamentowej.

8

Szerokość prostej części płyty fundamentowej.

9

Długość płyty fundamentowej.

Wymiary wnęki

Opis

1

Umożliwia wybranie typu wnęki.

2

Szerokość wnęki.

3

Głębokość wnęki.

4

Odległość między spodem pręta zbrojeniowego a spodem wnęki.

5

6

Odległość między osią pręta zbrojeniowego a osią wnęki.

Odległość między osią pręta zbrojeniowego a prawą stroną wnęki.

Opcja

Opis

Typ skosu monolitu prostokątnego

Rodzaj fazowania prostokątnej płyty fundamentowej.

Fazowanie X

Rozmiar fazowania w kierunku x.

Fazowanie Y

Rozmiar fazowania w kierunku y.

zakładka Pale

Użyj zakładki Pale, aby określić położenie pali fundamentowych.

Pozycje pali

Opis

1

Umożliwia wybranie położenia i odsunięcia pali.

2

4

6

8

Odległość między pierwszym palem a słupem w kierunku x.

Odległość między ostatnim palem a słupem w kierunku x.

Odległość między trzecim palem a słupem w kierunku x.

Odległość między czwartym palem a słupem w kierunku x.

3

5

7

9

Odległość między pierwszym palem a słupem w kierunku y.

Odległość między ostatnim palem a słupem w kierunku y.

Odległość między trzecim palem a słupem w kierunku y.

Odległość między czwartym palem a słupem w kierunku y.

10

11

Odsunięcie pala od słupa betonowego w kierunku x.

Odsunięcie pala od słupa betonowego w kierunku y.

Opcja

Opis

Kierunek pali

Umożliwia zdefiniowanie kierunku pali.

Połącz pale z monolitem

Umożliwia zdefiniowanie sposobu połączenia pali z płytą fundamentową.

zakładka Rura iniekcyjna i pręt zbrojeniowy

Zakładka Rura iniekcyjna i pręt zbrojeniowy umożliwia określenie sposobu tworzenia, liczby oraz położenia prętów zbrojeniowych i rur iniekcyjnych.

Opcja

Opis

Utwórz

Umożliwia wybranie tworzonych elementów.

Promień gięcia rur iniekcyjnych

Promień rur iniekcyjnych.

Właściwości rur iniekcyjnych

Opis

1

Umożliwia wybranie kierunku zagiętych prętów.

2

Umożliwia wybranie kierunku węży iniekcyjnych.

3

Liczba rur iniekcyjnych.

4

Odległość między środkami rur iniekcyjnych.

5

Umożliwia zdefiniowanie poziomu zakrzywionych elementów iniekcyjnych.

Przydatne, gdy elementy iniekcyjne są zwrócone w tym samym kierunku.

Poziomy można zdefiniować na zakładce Obraz.

Przykład:

6

Umożliwia zdefiniowanie odległości między środkiem rury iniekcyjnej a zewnętrznym konturem fundamentu betonowego.

Przykład

Zakładka Słup

Zakładka Słup umożliwia określenie wymiarów wycięcia słupa.

Wymiary słupa

Opis

1

Rozmiar wycięcia na słup.

2

Wysokość wycięcia na słup.

Zakładka Strzemiona

Na zakładce Strzemiona określ właściwości strzemion.

Właściwości strzemion

Opcja

Opis

Umożliwia wybranie, czy mają zostać utworzone strzemiona.

Umożliwia zdefiniowanie długości zakładów.

Gatunek

Gatunek materiału strzemion.

Rozmiar

Rozmiar strzemion.

Warunki końcowe lewe

Hak punktu początkowego strzemion.

Warunki końcowe prawe

Hak punktu końcowego strzemion.

Długości zagięcia lewe

Długość haka punktu początkowego strzemiona.

Długości zagięcia prawe

Długość haka punktu końcowego strzemiona.

Metoda tworzenia

Metoda tworzenia strzemion.

Liczba prętów umożliwia wprowadzenie liczby strzemion.

Przez dzielenie: umożliwia wprowadzenie odległości.

Umożliwia zdefiniowanie komentarza, nazwy, klasy, serii i numerów początkowe strzemion.

Opis

1

Umożliwia wybranie punktu początkowego strzemion: od spodu słupa do pierwszego strzemiona lub od wierzchu pręta zbrojeniowego do pierwszego strzemiona.

2

Umożliwia zdefiniowanie odległości od spodu pręta zbrojeniowego do ostatniego strzemiona.

Przykład

Karta Ogólne

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji:

Zakładka Ogólne

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej