Zbrojenie słupa okrągłego (82)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zbrojenie słupa okrągłego (82)

Narzędzie modelowania Zbrojenie słupa okrągłego (82) umożliwia utworzenie zbrojenia słupa betonowego o kołowym przekroju poprzecznym.

Utworzone obiekty

 • Podłużne pręty główne (6):

 • Strzemiona

 • Zbrojenie końca słupa

Zastosowania

Sytuacja Opis

Okrągły słup betonowy z pętami głównymi wygiętymi poza słup. Ciągłe spiralne strzemię.

Okrągły słup betonowy z prostymi prętami głównymi wystającymi ze słupa lub całkowicie wpuszczonymi w słup. Odrębne strzemiona. Góra słupa jest zbrojona.

Ograniczenia

To narzędzie nie nadaje się do słupów prostokątnych.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz element główny (słup).

  Komponent zostanie utworzony automatycznie po wybraniu elementu.

Klucz do identyfikacji elementów

Element
1 Pręty główne
2 Strzemiona
3 Zbrojenie końca słupa

Zakładka Pręty główne

Zakładka Pręty główne umożliwia określenie długości pionowych i poziomych przedłużeń prętów głównych u góry i u dołu słupa, grubości otuliny nad strzemionami oraz odgięcia prętów głównych.

Właściwości pręta głównego

Opcja Opis
Liczba prętów Liczba prętów głównych.
Obrót Obrót prętów głównych.
Klasa Wytrzymałość stali używanej dla prętów zbrojeniowych.
Wielkość Średnica prętów głównych.
Promień gięcia Promień gięcia prętów głównych.
Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Przykładowo różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Nazwa

Nazwa prętów głównych.

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Przedrostek Przedrostek numeru pozycji elementu.
Numer początkowy Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Haki na górze/na dole

Opcja Opis

Type

Wybierz kąt haka.

Długość

Długość haka.

Promień gięcia

Promień gięcia haka.

Odgięcie

Można tworzyć odgięte pręty zbrojeniowe zarówno u góry, jak i u dołu słupa. Wpisz wymiary odległości pionowe i nachylone.

Wprowadź wymiary poziome górnego i dolnego obróconego pręta jako odległość między środkami prętów lub jako zewnętrzną odległość prętów:

Zakładka Strzemiona

Zakładka Strzemiona umożliwia kontrolę grubości otuliny nad strzemionami na górze i na dole słupa, odległości między strzemionami, liczby strzemion lub zakładów w każdej grupie strzemion, typów strzemion i ich kształtów.

Wymiary strzemion

 1. Grubość otuliny nad strzemionami na górze i na dole słupa. Domyślna grubość otuliny wynosi 50 mm.

  Grupa 1 jest górną grupą strzemion, 5 jest dolną grupą strzemion. Grupa 3 jest zawsze tworzona.

 2. Odległości między strzemionami w każdej grupie strzemion.

 3. Liczba strzemion w każdej grupie strzemion.

 4. Umożliwia wybranie sposobu rozmieszczenia strzemion.

  • Dokładna odległość, dostosowywana na końcach: W Tekla Structures zostanie zastosowana dokładnie wprowadzona wartość odstępu oraz zostanie wyrównany rozkład strzemion na końcach słupa.

  • Odległość docelowa: Tekla Structures utworzy strzemiona w równych odstępach i podejmie próbę zastosowania określonej wartości odstępów.

Typy strzemion

Opcja Opis

Oddzielne strzemiona

Pojedyncze ciągłe spiralne strzemię

Odrębne strzemiona spiralne

Pojedyncze strzemię ciągłe

Kształt strzemienia

Wybierz kształt strzemienia z listy.

Zakład strzemienia

Wybierz kąt lub długość zakładu strzemienia. Opcja nie jest dostępna, jeżeli zostały utworzone strzemiona spiralne.

Maksymalny kąt zakładu może wynieść 180 stopni.

Długość zakładu może być wyrażona w milimetrach lub calach.

zakładka Atrybuty strzemienia

Zakładka Atrybuty strzemienia pozwala kontrolować gatunek, rozmiar, klasę, nazwę i właściwości numerowania strzemion.

Właściwości strzemion

Opcja Opis
Klasa Wytrzymałość stali używanej dla prętów zbrojeniowych.
Rozmiar Średnica strzemion.
Nazwa

Nazwa strzemion.

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Klasa

Opcja Klasa umożliwia zgrupowanie zbrojenia.

Przykładowo różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Przedrostek Przedrostek numeru pozycji elementu.
Numer początkowy Numer początkowy numeru pozycji elementu.

zakładka Góra

Zakładka Góra pozwala kontrolować grubość otuliny zbrojenia górnego, ich liczbę, rozstaw i obrót.

Zbrojenie góry słupa

 1. Umożliwia zdefiniowanie grubości otuliny.

 2. Umożliwia zdefiniowanie długości ostatniego segmentu.

Obrót górnego zbrojenia słupa

Umożliwia wybranie sposobu obracania zbrojenia w górnej części słupów.

Właściwości górnego zbrojenia słupa

Opcja Opis
Liczba prętów Liczba prętów górnych.
Klasa Wytrzymałość stali używanej dla prętów zbrojeniowych.
Rozmiar Średnica prętów górnych.
Klasa

Opcja Klasa umożliwia zgrupowanie zbrojenia.

Przykładowo różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Nazwa

Nazwa prętów górnych.

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Przedrostek Przedrostek numeru pozycji elementu.
Numer początkowy Numer początkowy numeru pozycji elementu.

zakładka Dół

Zakładka Dół pozwala kontrolować grubość otuliny zbrojenia dolnego, ich liczbę, rozstaw i obrót.

Dolne zbrojenie słupa

 1. Umożliwia zdefiniowanie grubości otuliny.

 2. Umożliwia zdefiniowanie długości ostatniego segmentu.

Obrót dolnego zbrojenia słupa

Umożliwia wybranie sposobu obracania zbrojenia w dolnej części słupów.

Właściwości dolnego zbrojenia słupa

Opcja Opis
Liczba prętów Liczba prętów dolnych.
Klasa Wytrzymałość stali używanej dla prętów zbrojeniowych.
Rozmiar Średnica pręta zbrojeniowego.
Klasa

Opcja Klasa umożliwia zgrupowanie zbrojenia.

Przykładowo różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Nazwa

Nazwa prętów dolnych.

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Przedrostek Przedrostek numeru pozycji elementu.
Numer początkowy Numer początkowy numeru pozycji elementu.

zakładka Zaawansowane (pręty główne)

Zakładka Zaawansowane (główne pręty) umożliwia kontrolę przedłużeń pręta głównego oddzielnie dla każdego pręta.

Tabela 1. Rozszerzenia
Opcja Opis

W polu Indeks pręta wpisz numer pręta, dla którego jest definiowane przedłużenie. Określ rozmiar, odległość od krawędzi słupa oraz długość każdego przedłużenia.

Wybierz, czy pręty główne mają być zbieżne lub przesunięte zgodnie z powierzchnią górną, jeżeli górna część słupa jest ukośna.

Wybierz, czy pręty będą przycinane podczas cięcia w słupie.

Grupowanie prętów

Wybierz, aby utworzyć pręty jako grupę prętów lub jako pojedyncze pręty z listy Metoda tworzenia.

Karta Zespół zbrojenia

Na karcie Zespół zbrojenia można dodać utworzone zbrojenie jako zespół zbrojenia do zespołów betonowych.

Utwórz jako zespół zbrojenia

Utworzone zbrojenie można dodać jako zespół zbrojenia do zespołów betonowych z predefiniowanym typem zespołu, nazwą, przedrostkiem i numerem początkowym.

Opcja Opis

Utwórz jako zespół zbrojenia

Wybierz Tak, aby utworzyć całe zbrojenie jako jeden zespół zbrojenia i dołączyć je do zespołu betonowego elementu wejściowego.

Typ zespołu zbrojenia

Wybierz typ zespołu zbrojenia.

Jeśli nie wybierzesz typu, będzie używana domyślna wartość zespołu zbrojenia.

Nazwa, Profil, Numer początkowy

Określ nazwę, profil i numer początkowy.

Jeśli nie zdefiniujesz tych parametrów, będą używane domyślne wartości zespołu zbrojenia.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej