Zbrojenie słupa prostokątnego (83)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zbrojenie słupa prostokątnego (83)

Narzędzie Zbrojenie słupa prostokątnego (83) umożliwia utworzenie zbrojenia słupa betonowego o prostokątnym przekroju poprzecznym.

Utworzone obiekty

  • Podłużne pręty główne: pręty narożne (4), pręty boczne
  • Strzemiona
  • Pręty łączące
  • Zbrojenie zakończenia słupa

Zastosowania

Sytuacja Opis

Prostokątny słup betonowy z pętami narożnymi i prętami bocznymi wygiętymi poza słup. Pręty boczne na dłuższych bokach. Pręty łączące wiążą pręty boczne przy każdym strzemieniu podrzędnym.

Prostokątny słup betonowy z prostymi prętami narożnymi i bocznymi całkowicie wpuszczonymi w słup. Zazbrojone zakończenie słupa.

Ograniczenia

To narzędzie nie nadaje się do słupów okrągłych.

Kolejność wyboru

  1. Wybierz element główny (słup).

    Komponent zostanie utworzony automatycznie po wybraniu elementu.

Klucz identyfikacji elementu

Element
1 Pręty narożne
2 Pręty boczne
3 Strzemiona
4 Pręty łączące

Zakładka Pręty główne

Na zakładce Pręty główne określ właściwości pręta narożnego, opcje symetrii, obrót i grubość otuliny.

Podstawowe właściwości pręta narożnego

Umożliwia zdefiniowanie gatunku, rozmiaru i promienia gięcia prętów narożnych. Dobór aktywnych ustawień zależy od wybranej opcji symetrii.

Opcja Opis
Gatunek

Wytrzymałość stali używanej do produkcji prętów zbrojeniowych.

Rozmiar

Średnica pręta zbrojeniowego.

Promień gięcia Umożliwia zdefiniowanie promienia gięcia prętów narożnych.

Umożliwia zdefiniowanie grubości otuliny.

Umożliwia wybranie, czy grubość jest taka sama ze wszystkich stron.

Opcje symetrii

Ten element umożliwia wybranie opcji symetrii. Użyj warunków symetrii, aby określić, które pręty narożne mają mieć takie same właściwości gatunku, rozmiaru i promienia gięcia. Pręty narożne o takich samych właściwościach są symetryczne.

Obrót

W przypadku słupów kwadratowych można wybrać prostopadłe boki słupa, jeśli boki wymagają zastosowania różnego zbrojenia. Całe zbrojenie w słupie kwadratowym można obrócić o 90 stopni.

Właściwości dodatkowych prętów narożnych

Opcja Opis
Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy prętów głównych.

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Nr początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Zakładka Końce pręta

Na zakładce Końce pręta określ długość pionowych i poziomych przedłużeń prętów narożnych i bocznych oraz ich odgięcie.

Tworzenie prętów

Umożliwia wybranie, czy przedłużenia prętów narożnych i bocznych mają zostać utworzone symetrycznie po obu stronach słupa.

W przypadku wybrania opcji Niesymetryczny można wprowadzić odrębne wartości przedłużenia dla przeciwległych boków słupa.

Przedłużenie pionowe

Umożliwia zdefiniowanie długości przedłużenia pionowego prętów narożnych i bocznych poza słup.

Aktywne ustawienia zależą od opcji Tworzenie prętów:Symetryczny lub Niesymetryczny.

Przedłużenie poziome

Umożliwia zdefiniowanie długości przedłużenia poziomego prętów narożnych i bocznych.

Aktywne ustawienia zależą od opcji Tworzenie prętów:Symetryczny lub Niesymetryczny.

Pręty narożne

Pręty boczne 1

Pręty boczne 2

Wybierz typ haka i zdefiniuj długość haka i promień gięcia.

Kierunek pręta narożnego górnego

Kierunek dolnego pręta narożnego

Umożliwia wybranie kierunku prętów narożnych.

Opcje ilustrują, czy kierunek jest poziomym przedłużeniem czy opcją odgięcia.

Odgięcie

Można tworzyć odgięte pręty zbrojeniowe zarówno u góry, jak i u dołu słupa.

Aby aktywować opcje odgięcia, wybierz na listach Kierunek pręta narożnego górnego i Kierunek dolnego pręta narożnego.Zdefiniuj wymiary obróconych prętów.

Aby obrócone pręty zbrojeniowe zostały utworzone poprawnie, promień gięcia nie może być zbyt duży.

Wyrównaj odgięcia

W przypadku ustawienia Tak odgięcie prętów narożnych jest automatycznie wyrównane do kierunku przedłużenia poziomego.Dzięki temu można łatwiej wyprowadzić dwuwymiarowe pręty.

Wymiary krawędzi

Umożliwia zdefiniowanie odległości krawędzi od naroża słupa do punktu początku odgięcia .

Wybierz odgięcie od krawędzi lub osi zbrojenia:

Zdefiniuj odgięcie oddzielnie dla prętów narożnych i bocznych.

Zakładka Pręty boczne

Na zakładce Pręty boczne określ liczbę prętów bocznych, ich rozstaw i umieszczenie, opcje symetrii oraz właściwości.

Liczba prętów bocznych

Umożliwia zdefiniowanie liczby i rozstawu prętów bocznych. Można zdefiniować dwa zestawy prętów bocznych po każdej stronie słupa.

Pręty boczne można też definiować osobno dla każdego boku słupa.

Dobór aktywnych ustawień zależy od wybranej opcji symetrii.

Umieszczanie prętów bocznych

Umożliwia wybranie poziomego i pionowego rozmieszczenia prętów bocznych. Można też wybrać umieszczanie prętów począwszy od naroża lub w równych odstępach.

Odległość między prętami narożnymi a bocznymi.

Odległość między prętami bocznymi.

Opcje symetrii

Ten element umożliwia wybranie opcji symetrii. W oparciu o warunki symetrii można określić, które pręty boczne są symetryczne, a które korzystają z tych samych właściwości.

Właściwości pręta bocznego

Opcja Opis
Gatunek

Umożliwia zdefiniowanie wytrzymałości stali używanej na pręty zbrojeniowe.

Rozmiar

Umożliwia zdefiniowanie średnicy pręta zbrojeniowego.

Promień gięcia

Umożliwia zdefiniowanie promienia gięcia prętów bocznych.

Klasa

Opcja Klasa umożliwia grupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy prętów bocznych.

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Przedrostek

Umożliwia zdefiniowanie przedrostka numeru pozycji elementu.

Nr początkowy

Umożliwia określenie numeru początkowego numeru pozycji elementu.

Zakładka Strzemiona

Na zakładce Strzemiona określ właściwości strzemion.

Wymiary strzemion

1

Umożliwia zdefiniowanie grubości otuliny strzemion w górnej i dolnej części słupa. Domyślna grubość otuliny wynosi 50 mm.

Grupa 1 jest górną grupą strzemion, 5 jest dolną grupą strzemion. Grupa 3 jest zawsze tworzona.

2

Umożliwia zdefiniowanie rozstawu strzemion w każdej grupie.

3

Umożliwia zdefiniowanie liczby strzemion w każdej grupie.

4

Umożliwia wybranie sposobu rozmieszczenia strzemion.

5

W przypadku wybrania opcji Lista odległości należy wprowadzić różne wartości rozstawu dla grup.

6

Umożliwia zdefiniowanie grubości otuliny dla każdej grupy strzemion.

7

Umożliwia zdefiniowanie odstępu między grupami strzemion.

Utwórz strzemiona

Wybierz, czy strzemiona mają być tworzone jako pojedyncze pręty zbrojeniowe, grupy prętów czy grupy prętów spiralnych.

Zamknięcie prętów zbrojeniowych w narożach strzemion

Umożliwia wybranie sposobu zachodzenia prętów zbrojeniowych w narożach strzemion. Dostępne opcje to haki 135 stopni lub haki 90 stopni na końcach pręta lub zachodzące na siebie pręty w kształcie litery U.

W przypadku prętów w kształcie litery U można określić długość zakładu.

Ignoruj wycięcia

Jeśli w słupie jest wgłębienie lub otwór, podczas tworzenia strzemion można zignorować cięcia na górze i na dole słupa.

Właściwości strzemion

Opcja Opis
Gatunek

Umożliwia zdefiniowanie wytrzymałości stali używanej na pręty zbrojeniowe.

Rozmiar

Umożliwia zdefiniowanie średnicy pręta zbrojeniowego.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy strzemion.

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Klasa

Opcja Klasa umożliwia zgrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Przedrostek

Umożliwia zdefiniowanie przedrostka numeru pozycji elementu.

Nr początkowy

Umożliwia określenie numeru początkowego numeru pozycji elementu.

Długość zakładu

Zdefiniuj długość zakładu prętów w kształcie litery U.

Zakładka Pręty łączące

Na zakładcePręty łączące określ pręty pośrednie wiążące wszystkie pręty boczne.

W przypadku słupów prostokątnych o bardzo dużych przekrojach pręty boczne mogą znajdować się daleko od narożników strzemion. Trzeba będzie utworzyć pręty pośrednie, aby związać wszystkie pręty boczne oraz uniemożliwić ich wyboczenie podczas ściskania.

Pręty łączące tworzone są dla każdej grupy strzemion.

Uwaga:

Pręty łączące tworzy się między Prętami bocznymi 1 lub Prętami bocznymi 2, które są symetryczne.

W przypadku Prętów bocznych 2 pręty łączące tworzy się tylko wtedy, gdy nie tworzy się Prętów bocznych 1.

Utwórz jako jedną grupę

Umożliwia wybranie, czy wszystkie strzemiona mają być tworzone jako jedna grupa.

Właściwości prętów łączących

Opcja Opis
Gatunek

Umożliwia zdefiniowanie wytrzymałości stali używanej na pręty zbrojeniowe.

Rozmiar

Umożliwia zdefiniowanie średnicy pręta zbrojeniowego.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy strzemion.

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Klasa

Opcja Klasa umożliwia zgrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Przedrostek

Umożliwia zdefiniowanie przedrostka numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Umożliwia określenie numeru początkowego numeru pozycji elementu.

Rozstaw prętów łączących

Rozstawy są takie same jak rozstaw strzemion.

Rozstawy stanowią dwukrotność rozstawu strzemion (pręty łączące na co drugim strzemieniu).

Tak samo jak wyżej, ale dla naprzemiennych strzemion.

Pręty łączące nie zostaną utworzone.

Typ pręta łączącego

Umożliwia wybranie typu pręta łączącego.

Układ prętów łączących

Umożliwia wybranie, czy pręty łączące są ułożone w jednym kierunku czy krzyżowo.

Orientacja haka

Umożliwia wybranie orientacji haka dla obu stron.

Zamknięte strzemiona jak pręty łączące

Umożliwia wybranie, czy jako pręty łączące mają być używane zamknięte strzemiona.

W przypadku wybrania zamkniętych strzemion należy wybrać typ zakładu prętów w narożnikach strzemion.

Strefa bez prętów łączących

Umożliwia zdefiniowanie długości strefy, w której pręty łączące nie są tworzone. W tej strefie strzemiona wiążą pręty boczne. Odległość jest mierzona od narożnika strzemienia.

W przypadku wybrania zamkniętych strzemion można określić odległość od narożnika zamkniętych strzemion.

Zakładki Góra / Dół

Na zakładkach Góra i Dół określ otulinę górnego i dolnego zbrojenia oraz liczbę, rozstaw i obrót prętów.

Liczba i rozstaw prętów

Umożliwia zdefiniowanie liczby i rozstawu prętów górnych i dolnych.

Można zdefiniować liczbę prętów poprzecznych w obu kierunkach.

Górne / dolne zbrojenie słupa

Opis

1

Zdefiniuj grubość otuliny na górze/dole słupa.

2

Zdefiniuj długość ramion pręta.

3

Zdefiniuj grubość otuliny na bokach słupa.

4

Zdefiniuj odległość od krawędzi słupa do krawędzi pierwszego pręta w grupie.

Umieszczenie prętów górnych i dolnych

Umożliwia wybranie poziomego i pionowego rozmieszczenia prętów górnych i dolnych. Można też wybrać umieszczanie prętów począwszy od naroża lub w równych odstępach.

Odległość między prętami narożnymi a bocznymi.

Odległość między prętami bocznymi.

Obrót

Umożliwia wybranie sposobu obracania zbrojenia w górnej lub dolnej części słupów.

Brak obrotu.

Pręty poprzeczne będą prostopadłe do dłuższego boku słupa.

Kąt obrotu równy 90 stopni.

Pręty poprzeczne będą równoległe do dłuższego boku słupa.

Właściwości górnego i dolnego zbrojenia

Opcja Opis
Gatunek

Umożliwia zdefiniowanie wytrzymałości stali używanej na pręty zbrojeniowe.

Rozmiar

Umożliwia zdefiniowanie średnicy pręta zbrojeniowego.

Promień gięcia

Umożliwia zdefiniowanie promienia gięcia prętów górnych i dolnych.

Klasa

Opcja Klasa umożliwia grupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy prętów górnych i dolnych.

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Przedrostek

Umożliwia zdefiniowanie przedrostka numeru pozycji elementu.

Nr początkowy

Umożliwia określenie numeru początkowego numeru pozycji elementu.

Karta Zespół zbrojenia

Na karcie Zespół zbrojenia można dodać utworzone zbrojenie jako zespół zbrojenia do zespołów betonowych.

Utwórz jako zespół zbrojenia

Utworzone zbrojenie można dodać jako zespół zbrojenia do zespołów betonowych z predefiniowanym typem zespołu, nazwą, przedrostkiem i numerem początkowym.

Opcja Opis

Utwórz jako zespół zbrojenia

Wybierz Tak, aby utworzyć całe zbrojenie jako jeden zespół zbrojenia i dołączyć je do zespołu betonowego elementu wejściowego.

Typ zespołu zbrojenia

Wybierz typ zespołu zbrojenia.

Jeśli nie wybierzesz typu, będzie używana domyślna wartość zespołu zbrojenia.

Nazwa, Profil, Numer początkowy

Określ nazwę, profil i numer początkowy.

Jeśli nie zdefiniujesz tych parametrów, będą używane domyślne wartości zespołu zbrojenia.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej