Zbrojenie głowicy pala (76)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zbrojenie głowicy pala (76)

Narzędzie Zbrojenie głowicy pala (76) umożliwia utworzenie zbrojenia betonowej głowicy pala.

Utworzone pręty

 • Pręty w dwóch kierunkach przy górnej i dolnej powierzchni głowicy pala

 • Pręty na zakład

Zastosowanie

Sytuacja

Więcej informacji

Pręty dolne skoncentrowane nad palami, pręty górne pod słupem. Dwa pręty na zakład.

Pręty rozłożone równomiernie na powierzchniach dolnej i górnej. Brak prętów na zakład.

Stopy prostokątne z uciętymi narożnikami lub bez nich, stopy skośne po jednej lub obu stronach

Kształty stopy fundamentowej i oczepu pala

Pręty na górnej i/lub dolnej powierzchni stopy

Proste lub zagięte końce prętów

Kształty stopy fundamentowej i oczepu pala

Narzędzie Zbrojenie głowicy pala (76) umożliwia utworzenie zbrojenia dla następujących kształtów fundamentów:

Kształt

Opis

Prostokątny

Skośny z dwóch stron

Skośny z jednej strony

Prostokątny z uciętymi narożnikami

Przed rozpoczęciem

 • Utwórz betonowy oczep pala.

 • Oblicz potrzebną powierzchnię zbrojenia.

Kolejność wyboru

 1. Wybierz betonową głowicę pala.

 2. Wybierz pale i/lub słupy.

 3. Aby zakończyć, kliknij środkowym przyciskiem myszy.

zakładka Obraz

Zakładka Obraz umożliwia określenie grubości otuliny i kierunku pręta głównego.

Wprowadź grubości otuliny:

Wybierz kierunek pręta głównego jako Równoległy do dłuższego wymiaru lub Równoległy do krótszego wymiaru.

Główne/podrzędne pręty górne i Główne/podrzędne pręty dolne

Do określania właściwości prętów służą zakładki Główne/podrzędne pręty górne i Główne/podrzędne pręty dolne.

Właściwości pręta

Opcja

Opis

Gatunek

Wytrzymałość stali stosowanej dla prętów. To pole współpracuje z polem Rozmiar.

Rozmiar

Średnica pręta zbrojeniowego. Naciśnięcie przycisku ... po prawej stronie pola powoduje otwarcie okna dialogowego Wybierz zbrojenie.

W oknie dialogowym można wybrać gatunek materiału i przypisaną średnicę.

Uwaga: Wybranie rozmiaru powoduje zastąpienie wartości w polu Gatunek.

Warunki końcowe lewe/prawe

Określa kształt końca pręta zbrojeniowego.

Wartością domyślną jest Prosty.

Długości gięcia lewe/prawe

Określa długość lewego/prawego przedłużenia końca.

Metoda tworzenia

Liczba prętów

Zostanie utworzona stała liczba prętów. Rozstaw prętów jest obliczany automatycznie.

Wg rozstawu

Pole towarzyszące staje się aktywne. Wprowadzona wartość to stały rozstaw prętów zbrojeniowych. Liczba prętów zbrojeniowych jest obliczana automatycznie.

Oczepy pali

Zbrojenie głowicy pala należy zdefiniować za pomocą następujących właściwości:

Pole

Opis

Do szeregu pali/słupów

Wybranie opcji Tak powoduje skoncentrowanie prętów głównych nad palami i pod słupami.

% z szerokości pala/słupa

Obszar skoncentrowania prętów będzie wyrażony jako procent szerokości pala lub słupa.

Jeśli na przykład pal ma promień lub średnicę 500 mm, wprowadzenie w polu % z szerokości pala wartości 120 spowoduje, że pręty zostaną skoncentrowane w obszarze o szerokości 600 mm nad palem.

Dzielenie pręta (%)

Odsetek prętów skoncentrowanych nad palem lub pod słupem.

Dzielenie pręta (liczba prętów)

Liczba prętów skoncentrowanych nad palem lub pod słupem.

Zakładka Pręty obwodowe

Zakładka Pręty obwodowe umożliwia tworzenie i definiowanie prętów obwodowych.

Pręty na zakład to pręty zbrojeniowe biegnące dokoła przy bokach stopy fundamentowej.

W stopie można utworzyć maksymalnie sześć różnych grup prętów na zakład. Każda grupa może zawierać różne wartości następujących parametrów:

 • gatunek,

 • Wielkość pręta

 • Liczba prętów

 • Odstępy

 • Kształt

 • Wymiary

Aby utworzyć pręty na zakład w stopie:

 1. W polu listy Opcja pręta na zakład wybierz Tak, co spowoduje utworzenie prętów na zakład.

 2. Wprowadź właściwości w każdej grupie prętów na zakład:

Właściwość

Opis

Liczba, odstępy i położenie grup prętów na zakład.

Tekla Structures wykorzystuje informacje tylko z niektórych pól, w następującej kolejności:

 1. Liczba prętów i Odstępy

 2. Liczba prętów, Początek i Koniec

 3. Odstępy, Początek i Koniec

Type

Liczba i położenie zakładów. Dostępne ustawienia:

Orientacja

Dostępne są następujące opcje: Domyślnie, Przód i Tył.

p1...p4

L1...L4

Dokładne położenia i długości zakładów prętów na zakład. Położenia mierzy się od narożnika pręta do punktów środkowych zakładów.

Położenie najwyższego pręta na zakład mierzone od końca prętów głównych.

Wartość wpisana w tym miejscu zastępuje położenie określone w polu Koniec.

Zakładka Atrybuty

Zakładka Atrybuty umożliwia zdefiniowanie właściwości numeracji prętów.

Opcja

Opis

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji pręta.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji pręta.

Nazwa

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej