Zaczep (80)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zaczep (80)

Narzędzie Kotwa transportowa (80) tworzy dwie kotwy transportowe (lub grupy kotew) dla elementu betonowego i umieszcza je symetrycznie po obu stronach środka ciężkości elementu.

Opis
1

30% długości elementu (domyślnie)

2

Środek ciężkości

Utworzone obiekty

 • Kotwy podnośnikowe (2 lub więcej)

 • Wnęki na kotwy (opcjonalne)

Zastosowanie

Sytuacja

Więcej informacji

Kotwa prosta z ramionami prostymi

(Typ A w pliku właściwości kotwy, patrz Właściwości kotwy z pliku)

Kotwa prosta z ramionami w kształcie litery L

(typ D)

Kotwa kątowa z ramionami prostymi

(typ B)

Kotwa kątowa z ramionami w kształcie litery L

(typ C)

Komponenty użytkownika jako kotwy

Kotwy we wnękach elementu.

Skośne i/lub obrócone kotwy

Przed rozpoczęciem

Utwórz element betonowy.

Kolejność wyboru

 1. Element betonowy.

Karta Obraz

Na zakładce Obraz możesz określić właściwości kotwy, użyć niestandardowych komponentów jako kotew, utworzyć wnękę i określić wymiary wnęki.

Właściwości zaczepu

Dostępne są następujące właściwości kotw podnośnikowych:

Opcja

Opis

Utwórz kotwy

Umożliwia wybranie sposobu tworzenia kotew.

Wymiary kotwy

Dostępne ustawienia:

 • Użyj wartości z okna dialogowego

 • Wybierz z pliku, zobacz Właściwości kotwy z pliku.

Należy wprowadzić różne wymiary dla różnych typów kotew.

Odległość od

Ustaw rozkład kotew od środka ciężkości lub końca elementu.

Można ustawić odległość albo według długości, albo według procentu długości.

Odległość między kotwą (lub grupą kotew) a środkiem ciężkości elementu. Domyślnie jest to 30% długości elementu.

Odległość między kotwą (lub grupą) a osią elementu.

Liczba prętów/odstępy

Liczba kotew w grupie i odstępy między kotwami. Jeśli odległości się różnią, należy wprowadzić każdą wartość pojedynczo.

Komponent

Patrz Komponent użytkownika jako kotwa transportowa.

Komponent

Ustawienia użytkownika

Kierunek w górę

Ta opcja umożliwia określenie, czy kotwy mają się znajdować we wnękach elementu.

Kąt pochylenia kotew w kierunku poziomym. Głowice kotew są położone skośnie względem środka ciężkości elementu.

Obróć kotwę

Ta opcja umożliwia obrócenie kotew. Dostępne opcje:

 • Nie: kotwy równoległe do elementu.

 • Tak: kotwy prostopadłe do elementu.

Gatunek

Wytrzymałość stali stosowanej dla kotwy.

Rozmiar

Średnica pręta kotwiącego.

Nazwa

Ta nazwa będzie widoczna w rysunkach i raportach.

Przedrostek, numer początkowy

Przedrostek i numer początkowy numeru pozycji elementu.

Klasa

Numer klasy elementu.

Bok

Wybierz bok elementu, na którym Tekla Structures tworzy kotwy:

Opcja

Opis

Przód

Góra

Domyślna

Tył

Poniżej

Początek

Koniec

Wnęki

Wybierz jedną z następujących opcji, aby określić, czy kotwy podnośnikowe mają być umieszczone we wnęce elementu betonowego:

Opcja

Opis

Kotwy na powierzchni elementu.

Domyślna

Kotwy we wnękach elementu.

Jeśli kotwy mają zostać umieszczone we wnękach elementu, kształt i wymiary wnęk należy zdefiniować w następujących polach:

Komponent użytkownika jako kotwa transportowa

Aby użyć komponentów użytkownika jako kotw podnośnikowych:

 1. W polu listy Użytkownika wybierz opcję Tak.

 2. Kliknij ... obok pola Komponent, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz komponent.

 3. Wskaż komponent użytkownika, którego chcesz użyć jako śrubę podnośnikową.

  Wybrany komponent musi być elementem użytkownika i mieć dwa lub trzy punkty wprowadzania.

  Komponent należy utworzyć tak, by pierwszy i drugi punkt wprowadzania były położone na powierzchni betonowej wzdłuż osi wzdłużnej elementu betonowego.

  Wskazówka:

  Więcej informacji na temat tworzenia elementów użytkownika, które można użyć jako kotwy podnośnikowe, zapoznaj się z sekcją Tworzenie standardowych elementów osadzonych do globalnego użytku.

 4. Wybierz komponent i kliknij OK.

 5. Aby użyć zapisanych właściwości komponentu użytkownika, wybierz zapisany plik właściwości w polu Ustawienia użytkownika.

 6. Jeśli położenie kotwy nie jest prawidłowe, wybierz inną opcję kotwy w polu listy Kierunek w górę.

Właściwości zaczepu z pliku

Właściwości kotwy transportowej można zdefiniować, wprowadzając wartości w oknie dialogowym. Można też utworzyć plik zawierający właściwości kotwy, które mają być użyte. Plik można utworzyć w standardowym edytorze tekstu i zapisać go jako LiftingAnchors.dat w folderze modelu.

Aby użyć Właściwości zaczepu zdefiniowanych w pliku:

 1. W oknie dialogowym Zaczep (80) kliknij opcję Wybierz z pliku w polu listy Wymiary kotwy.

 2. Kliknij przycisk ..., aby wskazać plik.

Przykład

Dla każdej kotwy podnośnikowej utwórz wiersz w pliku. Wprowadź następujące właściwości, oddzielając je spacjami:

 • Udźwig kotwy [kN] łącznie ze współczynnikiem bezpieczeństwa i współczynnikiem materiałowym

 • Typ [A, B, C lub D], zobacz tabela Zastosowania.

 • Gatunek [znaki]

 • Rozmiar [znaki]

 • Długość kotwienia 1 [mm]

 • Długość kotwienia 2 [mm]

 • Wymiar kotwy wystający poza element [mm]

 • Wymiar kotwy penetrujący element [mm]

 • Promień gięcia [mm]

 • Długość haka [mm] (0 = brak haka)

 • Kąt odcinka 1 [stopnie]

 • Kąt odcinka 2 [stopnie]

Poniżej znajduje się przykład pliku kotwy transportowej (Tekla Structures ignoruje komentarze zawarte w /* */):

Tekla Structures użyje pierwszej kotwy w pliku, która:

 1. Ma kształt i typ zdefiniowane w polach listy graficznej w oknie dialogowym Zaczep (80).

 2. Wraz z innymi identycznymi kotwami może przenieść ciężar elementu. Całkowita liczba kotew jest dwukrotnie większa od liczby określonej w polu Liczba prętów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej