Właściwości prętów zbrojeniowych i grupy prętów zbrojeniowych

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości prętów zbrojeniowych i grupy prętów zbrojeniowych

Użyj właściwości Pojedynczy pręt i Grupa prętów, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości prętów zbrojeniowych w grupach prętów. Plik właściwości ma rozszerzenie:

Ogólne, Haki, Grubość otuliny, Eksport IFC, Więcej

Następujące właściwości są dostępne dla pojedynczych prętów zbrojeniowych i grupy prętów zbrojeniowych:

Opcja Opis
Nazwa

Określona przez użytkownika nazwa pręta.

Tekla Structures używa nazw prętów w raportach i listach na rysunkach oraz do identyfikacji prętów tego samego typu.

Gatunek

Gatunek stali pręta.

Kombinacje rozmiaru, gatunku i promienia są predefiniowane w katalogu zbrojenia. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Wybierz pręt. W tym oknie dialogowym wyświetlane są dostępne rozmiary prętów dla wybranego gatunku. Można również wybrać, czy pręt jest prętem głównym, strzemieniem, czy klamrą.

Rozmiar

Średnica pręta.

W zależności od środowiska jest to średnica nominalna pręta lub znak definiujący średnicę.

Promień gięcia

Wewnętrzny promień gięcia pręta.

Dla każdego gięcia pręta można wprowadzić osobną wartość. Wartości należy rozdzielić spacjami.

Promień gięcia jest zgodny ze stosowaną w projekcie normą. Pręty główne, strzemiona, pętle i haki zwykle mają minimalne wewnętrzne promieni gięcia, które są proporcjonalne do średnicy pręta zbrojeniowego. Rzeczywisty promień gięcia jest zwykle wybierany w taki sposób, aby pasował do rozmiaru wałków w maszynie do gięcia prętów.

Klasa

Służy do grupowania zbrojenia.

Można na przykład wyświetlać różne klasy elementów prętów w różnych kolorach.

Numeracja Oznaczenie serii pręta zbrojeniowego.
Typ haka Kształt haka.

Katalog zbrojenia (rebar_database.inp) zawiera predefiniowany minimalny promień gięcia i minimalną długość haka dla wszystkich haków standardowych.

Zobacz Dodawanie haków dla prętów zbrojeniowych.

Kąt Kąt haka użytkownika.
Promień Wewnętrzny promień gięcia haka standardowego lub haka użytkownika.
Długość Długość odcinka prostego haka standardowego lub haka użytkownika.
Grubość otuliny w płaszczyźnie Odległości od powierzchni elementu do pręta w tej samej płaszczyźnie co pręt. Zobacz Definiowanie grubości otuliny zbrojenia.
Grubość otuliny z płaszczyzny Odległość od powierzchni elementu do pręta lub końca pręta, prostopadle do płaszczyzny pręta.
Początek Grubość otuliny lub długość segmentu na pierwszym końcu pręta.
Koniec Grubość otuliny lub długość segmentu na drugim końcu pręta.
Obiekt IFC

Dla Eksport IFC wybierz typ i podtyp pręta lub grupy prętów. Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

Można wybrać podtyp IFC4 spośród predefiniowanych opcji lub USERDEFINED, a następnie wprowadzić dowolny tekst w polu Typ użytkownika (IFC4).

Podtyp (IFC4)
Typ użytkownika (IFC4)
atrybuty użytkownika

Możesz tworzyć atrybuty użytkownika, aby dodawać informacje o zbrojeniu. Atrybuty mogą obejmować liczby, tekst lub listy.

Wartości atrybutów użytkownika mogą być używane w raportach i rysunkach.

Można również zmieniać nazwy pól i dodawać nowe, edytując plik objects.inp.

Specjalne, rozkład

Następujące właściwości są dostępne dla:

  • grup prętów zbrojeniowych, w tym również grup zbieżnych;
  • grup zakrzywionych prętów zbrojeniowych;
  • grup okrągłych prętów zbrojeniowych
Opcja Opis
Typ grupy prętów zbrojeniowych

Określa typ grupy.

Zobacz Tworzenie grupy stożkowych lub spiralnych prętów zbrojeniowych.

Liczba przekrojów
Metoda tworzenia Sposób rozkładu prętów.

Zobacz Rozmieszczanie prętów w grupie prętów zbrojeniowych.

Liczba prętów zbrojeniowych
Docelowa wartość rozstawu
Dokładna wartość rozstawu
Dokładne wartości rozstawu
Wyklucz Umożliwia wybieranie prętów, które będą pomijane w grupie.

Zobacz Usuwanie prętów z grupy prętów zbrojeniowych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej