Właściwości siatki zbrojeniowej

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Właściwości siatki zbrojeniowej

Użyj właściwości Siatka zbrojeniowa, aby wyświetlić i zmodyfikować właściwości siatek zbrojeniowych. Rozszerzeniem nazwy pliku właściwości siatki zbrojeniowej jest .rbm.

Opcja Opis
Nazwa

Określona przez użytkownika nazwa siatki.

Ta nazwa będzie używana w raportach i rysunkach Tekla Structures.

Klasa

Służy do grupowania zbrojenia.

Można na przykład wyświetlać różne klasy elementów prętów w różnych kolorach.

Numeracja Seria znaku siatki.
Typ siatki

Ta opcja umożliwia określenie kształtu siatki. Wybierz opcję Wielobok, Prostokąt lub Gięta.

Umieszczenie pręta poprzecznego Umożliwia zdefiniowanie, czy pręty poprzeczne mają zostać umieszczone nad prętami podłużnymi, czy pod nimi.
Dotnij cięciem elementu głównego Określa, czy cięcia wieloboczne lub elementem w elemencie przycinają także siatkę.
Siatka

Identyfikator siatki. W przypadku siatek standardowych nazwa siatki używana w katalogu siatek.

Aby utworzyć siatkę Standard standardową, kliknij przycisk ... i wybierz siatkę z katalogu siatek.

Właściwości standardowych siatek są zdefiniowane w pliku mesh_database.inp.

Aby utworzyć siatkę dowolną, wybierz opcję Siatka dowolna, a następnie określ właściwości.

Gatunek

Gatunek stali dla prętów w siatce.

Dostępne dla dowolnych siatek.

Promień gięcia

Wewnętrzny promień gięcia pręta.

Dostępne dla siatek giętych.

Haki

Zobacz Dodawanie haków dla prętów zbrojeniowych.

Dostępne dla siatek giętych.

Grubość otuliny w płaszczyźnie Odległość od powierzchni elementu do pręta głównego w tej samej płaszczyźnie co pręty.
Grubość otuliny z płaszczyzny Odległość od powierzchni elementu do pręta lub końca pręta, prostopadle do płaszczyzny pręta.
Początek

Grubość otuliny lub długość segmentu od punktu początkowego siatki.

Dostępne dla prostokątnych i giętych siatek.

Koniec

Grubość otuliny lub długość segmentu w punkcie końca pręta.

Dostępne dla siatek giętych.

Obiekt IFC

Dla Eksport IFC wybierz typ IFC i podtyp siatki. Dostępne podtypy zależą od wybranej jednostki IFC.

Można wybrać podtyp IFC4 spośród predefiniowanych opcji lub USERDEFINED, a następnie wprowadzić dowolny tekst w polu Typ użytkownika (IFC4).

Podtyp (IFC4)
Typ użytkownika (IFC4)
atrybuty użytkownika

Możesz tworzyć atrybuty użytkownika, aby dodawać informacje o zbrojeniu. Atrybuty mogą obejmować liczby, tekst lub listy.

Wartości atrybutów użytkownika mogą być używane w raportach i rysunkach.

Można również zmieniać nazwy pól i dodawać nowe, edytując plik objects.inp.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej