Zbrojenie belki (63)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zbrojenie belki (63)

Narzędzie Zbrojenie belki (63) umożliwia utworzenie zbrojenia betonowej belki.

Utworzone pręty

  • Podłużne pręty główne

  • Pręty narożne i boczne

  • Główne strzemiona

  • Strzemiona do jednej lub dwóch półek

Zastosowanie

Sytuacja

Więcej informacji

Belki prostokątne

Belki w kształcie litery L (profile RCL)

Profile RCX

Odwrócone belki T (profile RCDL)

Przed rozpoczęciem

  • Utwórz belkę betonową.

  • Oblicz potrzebną powierzchnię zbrojenia.

Kolejność wyboru

  1. Wybierz belkę betonową.

    Zbrojenie zostaje utworzone automatycznie po wybraniu belki.

Karta Parametry

Zakładka Parametry służy do definiowania grubości otuliny, liczby, rozmiaru i położenia prętów oraz rozmiaru strzemion.

Opis

1

Grubość otuliny

2

Odległość między prętami

3

Rozmiar strzemion głównych

4

Rozmiar prętów narożnych i bocznych

5

Rozmiar strzemion półek

6

Liczba i rozmiary prętów głównych

7

Rozstaw paska bocznego, na podstawie maksymalnego rozstawu docelowego

Główne pręty dolne

Wybierz sposób umiejscowienia głównych prętów dolnych: wewnątrz głównych strzemion lub rozłożone do półki. Można wybrać położenie, gdy główne pręty dolne mają taką samą wysokość jak co najmniej jedna z półek.

Umieszczenie prętów górnych i dolnych

Umożliwia wybranie poziomego rozmieszczenia prętów górnych i dolnych. Można też wybrać umieszczanie prętów począwszy od naroża lub w równych odstępach.

Opcja Opis

Z równym rozstawem

Od rogu

Kierunek gięcia

Opcja Opis

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Kształt strzemion

Opcja Opis

90 stopni

135 stopni

Z zakładem

Dodatkowe łącza

Opcja

Opis

Brak dodatkowych łączy.

Utwórz dodatkowe łącza wewnętrzne.

Utwórz dodatkowe łącza.

Umożliwia wybranie, czy łącza mają być tworzone zawsze, czy w zależności od rozmiaru profilu z listy Utwórz łącza.

W przypadku wybrania opcji Jeśli rozmiar profilu > wprowadź minimalną długość profilu.

Pręty boczne

Określ, czy pręty boczne mają być tworzone jako jedna grupa prętów czy jako oddzielne grupy prętów.

Zakładka Haki

Zakładka Haki umożliwia tworzenie haków i definiowanie ich właściwości.

Umożliwia zdefiniowanie typu haka i otuliny końca pręta oddzielnie dla rzędu początkowego i końcowego.

Opcja

Opis

Bez haków

Standardowy hak 90 stopni

Standardowy hak 135 stopni

Standardowy hak 180 stopni

Hak użytkownika

Jeśli wybierzesz hak standardowy, wówczas w parametrach Kąt, Promień i Długość będą używane wymiary predefiniowane.

Opcja

Opis

Kąt

Wpisz wartość z zakresu od –180 do +180 stopni.

Promień

Wprowadź wewnętrzny promienia gięcia haka.

Długość

Wprowadź długość odcinka prostego.

Zakładka Rozstaw strzemion

Zakładka Rozstaw strzemion służy do definiowania, czy strzemiona są tworzone jako jedna grupa, czy jako oddzielne grupy, oraz do definiowania rozstawu strzemienia.

Rozstaw strzemion

Zdefiniuj odległości od końców elementu do pierwszych strzemion.

Opcja

Opis

N

Liczba strzemion.

Rozstaw

Umożliwia zdefiniowanie rozstawu strzemion.

Kolejne wartości odstępów należy oddzielać spacją. Wprowadź wartości poszczególnych odstępów między strzemionami. Na przykład, jeżeli są 3 strzemiona, wprowadź 2 wartości.

Typ rozstawu głównych strzemion oraz Typ rozstawu strzemion półki

Umożliwia określenie sposobu rozłożenia głównych strzemion i strzemion półki wzdłuż długości belki.

Opcja

Opis

Docelowy

Tekla Structures tworzy równe rozstawy prętów, tak aby wartość rozstawu była jak najbliższa określonej wartości. Jest to opcja domyślna.

Dokładny

Pierwszy i ostatni rozstaw strefy zostaną dostosowane, tak aby wyrównać rozkład prętów. Rozstaw na środku każdej strefy będzie odpowiadał dokładnie podanej wartości.

Zakładka Zaawansowane

Zakładka Zaawansowane umożliwia zdefiniowanie właściwości nazw i numeracji prętów i strzemion.

Opcja

Opis

Nazwa

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji pręta.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji pręta.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej