Zbrojenie końca belki (79)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zbrojenie końca belki (79)

Narzędzie Zbrojenie końca belki (79) tworzy zbrojenie końca belki betonowej lub ławy fundamentowej.

Utworzone pręty

 • Poziome pręty U (typu 1 i 2)

 • Pionowe pręty U (typu 3A i 3B)

 • Pręt pochyły (typu 4)

 • Strzemiona (typu 5A i 5B)

Opis
1 Poziome pręty U (typu 2)
2 Poziome pręty U (typu 1)
3 Pręt pochyły (typu 4)
4 Pionowe pręty U (typu 3A)
5 Strzemiona (typu 5A)
6 Pionowe pręty U (typu 3B)
7 Strzemiona (typu 5B)

Zastosowanie

Sytuacja

Więcej informacji

Belki standardowe

Umożliwia użycie prętów 3A i 5A na końcu belki.

Belki wspornikowe

Belki z otworem na śrubę kotwiącą w obszarze nacięcia

Belki i ławy fundamentowe o prostokątnym przekroju poprzecznym

Nie używać w następujących przypadkach:

Elementy o nieregularnych przekrojach poprzecznych.

Przed rozpoczęciem

 • Utwórz betonową belkę lub ławę fundamentową.

 • Oblicz potrzebną powierzchnię zbrojenia.

Kolejność wskazywania

 1. Wybierz betonową belkę lub ławę fundamentową.

 2. Wybierz pozycję.

zakładka Obraz

Na zakładce Obraz można określić grubość otuliny, odległości od powierzchni betonu do prętów i kąt pręta 4.

Zakładka Pręty

Na zakładce Pręty można określić, które pręty mają zostać utworzone, wymiary prętów i łączenie prętów 3A i 3B.

Poziome pręty U 1 i 2

Następujące opcje umożliwiają utworzenie prętów w dolnej powierzchni końca belki, w płaszczyznach poziomych (pręt typu 1):

Opcja

Opis

Dwa pręty na każdej płaszczyźnie. Jeden na środku końca belki, a drugi rozciągający się na boki belki.

Jeden pręt na każdej płaszczyźnie, rozciągający się na boki belki.

Jeden pręt na każdej płaszczyźnie, na środku końca belki.

Dwa identyczne, pokrywające się pręty na każdej płaszczyźnie.

Aby utworzyć pręty w górnej powierzchni końca belki, wokół otworu, wprowadź wymiary dla pręta 2.

Pionowe pręty U 3A i 3B

Aby utworzyć pionowe pręty U, należy wprowadzić wymiary następujących parametrów:

 • Pręt 3A: nacinana powierzchnia belki.

 • Pręt 3B: wyższa część belki.

Łączenie prętów 3

Pionowe pręty U (pręty typu 3) można utworzyć z dwóch prętów połączonych ze sobą. W tym celu należy użyć poniższego pola listy dostępnego na karcie Pręty:

Po wybraniu łączenia prętów można wybrać typ połączenia:

Opcja

Opis

Zachodzi górny

Tworzy połączenie na zakład nad poziomą osią końca belki.

Zachodzi dolny

Tworzy połączenie na zakład pod poziomą osią końca belki.

Zachodzą oba

Tworzy połączenie wycentrowane względem poziomej osi końca belki.

Łącznik

Tworzy łącznik.

Połączenie spawane

Tworzy połączenie spawane.

W przypadku połączeń na zakład można zdefiniować długość zakładu L i określić, czy pręty mają zostać umieszczone jeden na drugim, czy równolegle.

W przypadku wszystkich typów połączeń można zdefiniować odsunięcie punktu środka połączenia od osi poziomej końca belki.

Strzemiona 5A i 5B

Aby utworzyć strzemiona na końcach belki, należy wprowadzić następujące wymiary:

 • Pręt 5A: nacinana powierzchnia belki.

 • Pręt 5B: wyższa część belki.

Zakładka Grupy

Zakładka Grupy umożliwia zdefiniowanie właściwości grupowania prętów.

Wprowadź liczbę i rozstaw prętów w poszczególnych grupach typów prętów. Jeśli odległości się różnią, należy wprowadzić każdą wartość pojedynczo.

Zakładka Atrybuty

Zakładka Atrybuty umożliwia zdefiniowanie właściwości prętów.

Opcja

Opis

Gatunek

Wytrzymałość stali stosowanej dla prętów zbrojeniowych.

Rozmiar

Średnica pręta zbrojeniowego.

Przedrostek

Przedrostek numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Numer początkowy numeru pozycji elementu.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy prętów zbrojeniowych.

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Klasa

Klasa umożliwia pogrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej