Zbrojenie powierzchni prostokątnej (94)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Zbrojenie powierzchni prostokątnej (94)

Narzędzie Zbrojenie obszaru prostokątnego (94) tworzy zbrojenie obszaru prostokątnego. Wybierz element, w którym znajduje się zbrojenie, i wskaż dwa punkty, aby utworzyć zbrojenie. Element określa grubość obszaru zbrojenia, a dwa punkty określają geometrię i położenie obszaru zbrojenia.

Utworzone obiekty

  • Podłużne pręty główne: pręty narożne (4), pręty boczne

  • Strzemiona

  • Pręty łączące

  • Pręty górne i dolne

Zastosowanie

Sytuacja Opis

Betonowy panel ścienny z narożnikami i prętami bocznymi wewnątrz ściany. Uzbrojone końce górne i dolne. Pręty łączące wiążą pręty boczne przy każdym strzemieniu podrzędnym.

1 Brak obrotu

2 Obrót w płaszczyźnie

3 Obrót poza płaszczyznę

Kolejność wyboru

  1. Wybierz element.

  2. Wskaż pierwszy punkt.

  3. Wskaż drugi punkt.

Wskazanie punktów (2 i 3) określa obszar, w którym umieszczane jest zbrojenie.

Zbrojenie zostanie utworzone automatycznie po wskazaniu drugiego punktu.

Klucz identyfikacji elementu

Przedrostek

1

Pręty narożne

2

Pręty boczne

3

Strzemiona

4

Pręty łączące

5

Pręty górne/dolne

Karta Obraz

Zakładka Obraz umożliwia wybranie położenia zbrojenia oraz ustawienie jego kierunku.

Obszar prostokątny

Wybierz sposób przedłużania zbrojenia na ścianie.

Opcja Opis

Pole zbrojenia słupa

Zbrojenie powierzchni z prętami pionowymi

Pole zbrojenia belki

Zbrojenie powierzchni z prętami poziomymi

Obrót

Narzędzie Zbrojenie powierzchni prostokątnej (94) jest oparte na geometrii standardowego panelu. Użycie komponentu na płytach lub belkach w niektórych płaszczyznach może wpłynąć na geometrię zbrojenia. Za pomocą opcji W płaszczyźnie lub Poza płaszczyzną można dostosować zbrojenie do właściwego zachowania.

Wybierz kierunek zbrojenia w różnych sytuacjach obrotu i geometrii elementu:

  • Nie

  • W płaszczyźnie

  • Poza płaszczyzną

Zakładka Pręty główne

Na zakładce Pręty główne określ właściwości pręta narożnego, opcje symetrii, obrót i grubość otuliny.

Podstawowe właściwości pręta narożnego

Umożliwia zdefiniowanie gatunku, rozmiaru i promienia gięcia prętów narożnych. Dobór aktywnych ustawień zależy od wybranej opcji symetrii.

Opcja Opis

Gatunek

Umożliwia zdefiniowanie wytrzymałości stali używanej na pręty zbrojeniowe.

Rozmiar

Umożliwia zdefiniowanie średnicy pręta zbrojeniowego.

Promień gięcia

Umożliwia zdefiniowanie promienia gięcia prętów narożnych.

Umożliwia zdefiniowanie grubości otuliny.

Umożliwia wybranie, czy grubość jest taka sama ze wszystkich stron.

Opcje symetrii

Ten element umożliwia wybranie opcji symetrii. Użyj warunków symetrii, aby określić, które pręty narożne mają mieć takie same właściwości gatunku, rozmiaru i promienia gięcia. Pręty narożne o takich samych właściwościach są symetryczne.

Obrót

W przypadku kwadratowych elementów zbrojonych można wybrać prostopadłe boki, jeśli boki wymagają zastosowania różnego zbrojenia. Całe zbrojenie można obrócić o 90 stopni.

Właściwości dodatkowych prętów narożnych

Opcja Opis

Klasa

Opcja Klasa umożliwia zgrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy prętów głównych.

Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach Tekla Structures.

Przedrostek

Umożliwia zdefiniowanie przedrostka numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Umożliwia określenie numeru początkowego numeru pozycji elementu.

Haki na górze/na dole

Opcja Opis

Type

Wybierz kąt haka.

Długość

Długość haka.

Promień gięcia

Promień gięcia haka.

Zakładka Końce pręta

Na zakładce Końce pręta określ długość pionowych i poziomych przedłużeń prętów narożnych i bocznych oraz ich odgięcie.

Opcja Opis

Tworzenie prętów

Umożliwia wybranie, czy przedłużenia prętów narożnych i bocznych mają zostać utworzone symetrycznie po obu stronach prostokątnego zbrojenia.

W przypadku wybrania opcji Niesymetryczny można wprowadzić odrębne wartości przedłużenia dla przeciwległych boków zbrojenia.

Przedłużenie pionowe

Umożliwia zdefiniowanie długości przedłużenia pionowego prętów narożnych i bocznych poza element zbrojony.

Aktywne ustawienia zależą od opcji Tworzenie prętów: Symetryczny lub Niesymetryczny.

Przedłużenie poziome

Umożliwia zdefiniowanie długości przedłużenia poziomego prętów narożnych i bocznych.

Aktywne ustawienia zależą od opcji Tworzenie prętów: Symetryczny lub Niesymetryczny.

Kierunek pręta narożnego górnego

Kierunek dolnego pręta narożnego

Umożliwia wybranie kierunku prętów narożnych.

Odgięcie

Możesz tworzyć odgięte pręty zbrojeniowe zarówno u góry, jak i u dołu zbrojenia.

Aby aktywować opcje odgięcia, wybierz na listach Kierunek pręta narożnego górnego i Kierunek dolnego pręta narożnego. Zdefiniuj wymiary obróconych prętów.

Aby obrócone pręty zbrojeniowe zostały utworzone poprawnie, promień gięcia nie może być zbyt duży.

Wymiary krawędzi

Umożliwia zdefiniowanie odległości krawędzi od naroża elementu zbrojonego do punktu początku odgięcia .

Zdefiniuj odgięcie oddzielnie dla prętów narożnych i bocznych.

Zakładka Pręty boczne

Na zakładce Pręty boczne określ liczbę prętów bocznych, ich rozstaw i umieszczenie, opcje symetrii oraz właściwości.

Liczba prętów bocznych

Umożliwia zdefiniowanie liczby i rozstawu prętów bocznych. Można zdefiniować dwa zestawy prętów bocznych po każdej stronie prostokątnego zbrojenia.

Pręty boczne można też definiować osobno dla każdego boku.

Dobór aktywnych ustawień zależy od wybranej opcji symetrii.

Umieszczanie prętów bocznych

Umożliwia wybranie poziomego i pionowego rozmieszczenia prętów bocznych. Można też wybrać umieszczanie prętów począwszy od naroża lub w równych odstępach.

Odległość między prętami narożnymi a bocznymi.

Odległość między prętami bocznymi.

Opcje symetrii

Ten element umożliwia wybranie opcji symetrii. W oparciu o warunki symetrii można określić, które pręty boczne są symetryczne, a które korzystają z tych samych właściwości.

Właściwości pręta bocznego

Opcja Opis

Gatunek

Umożliwia zdefiniowanie wytrzymałości stali używanej na pręty zbrojeniowe.

Rozmiar

Umożliwia zdefiniowanie średnicy pręta zbrojeniowego.

Promień gięcia

Umożliwia zdefiniowanie promienia gięcia prętów bocznych.

Klasa

Opcja Klasa umożliwia grupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy prętów bocznych.

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Przedrostek

Umożliwia zdefiniowanie przedrostka numeru pozycji elementu.

Nr początkowy

Umożliwia określenie numeru początkowego numeru pozycji elementu.

Zakładka Strzemiona

Na zakładce Strzemiona określ właściwości strzemion.

Wymiary strzemion

Opis

1

Umożliwia zdefiniowanie grubości otuliny strzemion w górnej i dolnej części prostokątnego zbrojenia. Domyślna grubość otuliny wynosi 50 mm.

Grupa 1 jest górną grupą strzemion, 5 jest dolną grupą strzemion. Grupa 3 jest zawsze tworzona.

2

Umożliwia zdefiniowanie rozstawu strzemion w każdej grupie.

3

Umożliwia zdefiniowanie liczby strzemion w każdej grupie.

4

Umożliwia wybranie sposobu rozmieszczenia strzemion.

5

W przypadku wybrania opcji Lista odległości należy wprowadzić różne wartości rozstawu dla grup.

6

Umożliwia zdefiniowanie grubości otuliny dla każdej grupy strzemion.

7

Umożliwia zdefiniowanie odstępu między grupami strzemion.

Utwórz strzemiona

Wybierz, czy strzemiona mają być tworzone jako pojedyncze pręty zbrojeniowe, grupy prętów czy grupy prętów spiralnych.

Zamknięcie prętów zbrojeniowych w narożach strzemion

Umożliwia wybranie sposobu zachodzenia prętów zbrojeniowych w narożach strzemion. Dostępne opcje to haki 135 stopni lub haki 90 stopni na końcach pręta lub zachodzące na siebie pręty w kształcie litery U.

W przypadku prętów w kształcie litery U można określić długość zakładu.

Ignoruj wycięcia

Jeśli w elemencie zbrojonym jest wgłębienie lub otwór, podczas tworzenia strzemion można zignorować cięcia na górze i na dole elementu.

Właściwości strzemion

Opcja Opis

Gatunek

Umożliwia zdefiniowanie wytrzymałości stali używanej na pręty zbrojeniowe.

Rozmiar

Umożliwia zdefiniowanie średnicy pręta zbrojeniowego.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy strzemion.

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Klasa

Opcja Klasa umożliwia zgrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Przedrostek

Umożliwia zdefiniowanie przedrostka numeru pozycji elementu.

Nr początkowy

Umożliwia określenie numeru początkowego numeru pozycji elementu.

Długość zakładu

Zdefiniuj długość zakładu prętów w kształcie litery U.

Zakładka Pręty łączące

Na zakładcePręty łączące określ pręty pośrednie wiążące wszystkie pręty boczne.

Pręty łączące tworzone są dla każdej grupy strzemion.

Uwaga:

Pręty łączące tworzy się między Prętami bocznymi 1 lub Prętami bocznymi 2, które są symetryczne.

W przypadku Prętów bocznych 2 pręty łączące tworzy się tylko wtedy, gdy nie tworzy się Prętów bocznych 1.

Utwórz jako jedną grupę

Umożliwia wybranie, czy wszystkie strzemiona mają być tworzone jako jedna grupa.

Właściwości prętów łączących

Opcja Opis

Gatunek

Umożliwia zdefiniowanie wytrzymałości stali używanej na pręty zbrojeniowe.

Rozmiar

Umożliwia zdefiniowanie średnicy pręta zbrojeniowego.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy strzemion.

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Klasa

Opcja Klasa umożliwia zgrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Przedrostek

Umożliwia zdefiniowanie przedrostka numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Umożliwia określenie numeru początkowego numeru pozycji elementu.

Rozstaw prętów łączących

Opcja Opis

Rozstawy są takie same jak rozstaw strzemion.

Rozstawy stanowią dwukrotność rozstawu strzemion (pręty łączące na co drugim strzemieniu).

Tak samo jak wyżej, ale dla naprzemiennych strzemion.

Pręty łączące nie zostaną utworzone.

Typ pręta łączącego

Umożliwia wybranie typu pręta łączącego.

Układ prętów łączących

Umożliwia wybranie, czy pręty łączące są ułożone w jednym kierunku czy krzyżowo.

Orientacja haka

Umożliwia wybranie orientacji haka dla obu stron.

Zamknięte strzemiona jak pręty łączące

Umożliwia wybranie, czy jako pręty łączące mają być używane zamknięte strzemiona.

W przypadku wybrania zamkniętych strzemion należy wybrać typ zakładu prętów w narożnikach strzemion.

Strefa bez prętów łączących

Umożliwia zdefiniowanie długości strefy, w której pręty łączące nie są tworzone. W tej strefie strzemiona wiążą pręty boczne. Odległość jest mierzona od narożnika strzemienia.

W przypadku wybrania zamkniętych strzemion można określić odległość od narożnika zamkniętych strzemion.

Zakładki Góra / Dół

Na zakładkach Góra i Dół określ otulinę górnego i dolnego zbrojenia oraz liczbę, rozstaw i obrót prętów.

Liczba i rozstaw prętów

Umożliwia zdefiniowanie liczby i rozstawu prętów górnych i dolnych.

Można zdefiniować liczbę prętów poprzecznych w obu kierunkach.

Górne / dolne zbrojenie

Opis

1

Określ grubość otuliny na górze/dole prostokątnego zbrojenia.

2

Zdefiniuj długość ramion pręta.

3

Określ grubość otuliny na bokach prostokątnego zbrojenia.

4

Określ odległość od krawędzi prostokątnego zbrojenia do krawędzi pierwszego pręta w grupie.

Umieszczenie prętów górnych i dolnych

Umożliwia wybranie poziomego i pionowego rozmieszczenia prętów górnych i dolnych. Można też wybrać umieszczanie prętów począwszy od naroża lub w równych odstępach.

Opcja Opis

Odległość między prętami narożnymi a bocznymi.

Odległość między prętami bocznymi.

Obrót

Umożliwia wybranie sposobu obracania zbrojenia w górnej lub dolnej części.

Opcja Opis

Brak obrotu.

Pręty poprzeczne będą prostopadłe do dłuższego boku prostokątnego zbrojenia.

Kąt obrotu równy 90 stopni.

Pręty poprzeczne będą równoległe do dłuższego boku prostokątnego zbrojenia.

Właściwości górnego i dolnego zbrojenia

Opcja Opis

Gatunek

Umożliwia zdefiniowanie wytrzymałości stali używanej na pręty zbrojeniowe.

Rozmiar

Umożliwia zdefiniowanie średnicy pręta zbrojeniowego.

Klasa

Opcja Klasa umożliwia zgrupowanie zbrojenia.

Na przykład różne klasy zbrojenia mogą być wyświetlane w różnych kolorach.

Nazwa

Umożliwia zdefiniowanie nazwy prętów górnych i dolnych.

Tekla Structures Ta nazwa będzie używana w rysunkach i raportach .

Przedrostek

Umożliwia zdefiniowanie przedrostka numeru pozycji elementu.

Numer początkowy

Umożliwia określenie numeru początkowego numeru pozycji elementu.

Karta Zespół zbrojenia

Na karcie Zespół zbrojenia można dodać utworzone zbrojenie jako zespół zbrojenia do zespołów betonowych.

Utwórz jako zespół zbrojenia

Utworzone zbrojenie można dodać jako zespół zbrojenia do zespołów betonowych z predefiniowanym typem zespołu, nazwą, przedrostkiem i numerem początkowym.

Opcja Opis

Utwórz jako zespół zbrojenia

Wybierz Tak, aby utworzyć całe zbrojenie jako jeden zespół zbrojenia i dołączyć je do zespołu betonowego elementu wejściowego.

Typ zespołu zbrojenia

Wybierz typ zespołu zbrojenia.

Jeśli nie wybierzesz typu, będzie używana domyślna wartość zespołu zbrojenia.

Nazwa, Profil, Numer początkowy

Określ nazwę, profil i numer początkowy.

Jeśli nie zdefiniujesz tych parametrów, będą używane domyślne wartości zespołu zbrojenia.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej