Określanie właściwości połączenia w pliku joints.def

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Określanie właściwości połączenia w pliku joints.def

Plik joints.def zawiera ogólne ustawienia połączenia i ustawienia właściwe dla danego połączenia dla różnych typów połączeń. Pliku joints.def można użyć do określenia domyślnych właściwości różnych typów połączenia. Plik Joints.def jest plikiem tekstowym, który można otworzyć i edytować w dowolnym standardowym edytorze tekstu.

Tekla Structures używa wartości określonych w pliku joints.def dla właściwości, które nie mają swoich wartości w oknach dialogowych połączenia. Jeśli ręcznie wpiszesz wartości w oknach dialogowych połączenia, wartości wprowadzone ręcznie są używane zamiast wartości w pliku joints.def. AutoDefaults również zastępuje wartości określone w pliku joints.def.

Domyślnie Tekla Structures przechowuje plik joints.def w folderze systemowym. Tekla Structures szuka pliku joints.def w standardowej kolejności wyszukiwania: folder modelu, projektu, firmowy i systemowy.

Korzystanie z pliku joints.def

Plik joints.def zawiera ogólne ustawienia połączenia i ustawienia właściwe dla danego połączenia dla różnych typów połączeń w oddzielnych sekcjach. Plik joints.def można modyfikować w dowolnym standardowym edytorze tekstu.

Gdy modyfikujesz plik:

 • Wprowadzaj bezwzględne wartości lub nazwy.
 • Nie używaj symboli stóp ani cali.
 • Upewnij się, że profile istnieją w katalogu profili.
 • Upewnij się, że śruby istnieją w katalogu śrub.
 • Na początku pliku możesz ustawić jednostki miary.
 • W wierszu JOINTDEFAULT możesz określić, czy Tekla Structures ma używać wartości domyślnych z pliku joints.def, czy domyślnych wartości systemowych, np.:

  • Wartość 1 oznacza, że używane są wartości określone w pliku joints.def.
  • Wartość 0 oznacza, że używane są domyślne wartości systemowe.
  • Znaki // na początku wiersza oznaczają, że dany wiersz jest komentarzem. Tekla Structures nie używa informacji, które znajdują się w takich wierszach.
 • Możesz wymusić używanie przez Tekla Structures domyślnych wartości systemowych dla danej właściwości, wpisując dla takiej właściwości wartość -2147483648.

Właściwości dla danego połączenia.

Właściwości kątowników, blach ścinanych, blach końcowych, połączeń blach węzłowych i połączeń przekątnych znajdują się w oddzielnych sekcjach. Każda sekcja zaczyna się od wiersza nagłówka, który zawiera etykiety kolumn, np.:

joints.def

Do pliku nie wolno dodawać kolumn. Jeżeli Tekla Structures nie może znaleźć właściwości w sekcji danego połączenia, szuka właściwości domyślniej w sekcji ogólnych ustawień domyślnych.

Połączenia używające pliku joints.def

Pliku joints.def używają następujące połączenia:

 • Blacha węzłowa spawana (10)
 • Blacha węzłowa przykręcana (11)
 • Blacha do stężenia (19)
 • Połączenie rur w węźle (20)
 • Przecięcie rur (22)
 • Obustronne połączenie kątownikami (25)
 • Blacha węzłowa narożna - rura (56)
 • Narożna blacha węzłowa śrubowana (57)
 • Blacha węzłowa z nakładkami (58)
 • Blacha węzłowa z nakładkami dla rur (59)
 • Blacha węzłowa z nakładkami śrubowana (60)
 • Blacha do stężeń z nakładkami (61)
 • Węzeł krzyżowy (62)
 • Blacha węzłowa narożna z nakładkami (63)
 • Belka z żebrem (129)
 • Słup z blachą ścinaną (131)
 • Połączenie sztywne na śruby (134)
 • Połączenie kątownikiem (141)
 • Dwustronna blacha końcowa (142)
 • Dwustronne połączenie kątownikiem (143)
 • Blacha końcowa (144)
 • Blacha ścinana prosta (146)
 • Spawana do górnej półki (147)
 • Spawana do półki górnej S (149)
 • Połączenie sztywne (181)
 • Słup z żebrami W (182)
 • Pełna głębokość (184)
 • Pełna głębokość S (185)
 • Słup z żebrami (186)
 • Słup z żebrami S (187)
 • Słup z żebrami (188)
 • Blacha ścinana słupa rurowego (189)
 • Blacha gięta (190)

Przykład: Jak Tekla Structureskorzysta z pliku joints.def

Ten przykład wyjaśnia, jak Tekla Structures oblicza średnicę śruby i inne właściwości połączenia Blacha węzłowa przykręcana (11) przy użyciu pliku joints.def.

Wysokość profilu przekątnego to 10". Tekla Structures oblicza rozmiar śruby i liczbę śrub zgodnie z wysokością profilu. Wyszukuje wiersze BOLTHEIGHT dla wysokości profilu 10".

Wysokość profilu jest większa niż 8.0, ale mniejsza niż 12.0, dlatego Tekla Structures używa wiersza z wysokością profilu 8.0. To ustawia średnicę śruby na 0.75.

Tekla Structures używa średnicy śruby do przypisania właściwości śrub i elementów. Wyszukuje wiersze DIAGBOLTPART w poszukiwaniu średnicy śruby 0.75.

Używane są następujące wartości właściwości:

Średnica śruby 0.75
Liczba śrub poziomo 2
Odległość od krawędzi poziomo 1.5
Odległość od krawędzi pionowo 1.5
Pozioma odległość między śrubami 2.5
Pionowa odległość między śrubami Używana jest domyślna wartość systemowa.

Tekla Structures w tym połączeniu nie używa właściwości grubości blachy połączenia ani profilu kątownika.

Ogólne wartości domyślne w pliku joints.def

Tekla Structures używa ogólnych wartości domyślnych z pliku joints.def, jeśli w sekcji dla danego połączenia nie może znaleźć właściwości połączenia.

Na przykład, w przypadku połączenia kątownikiem, Tekla Structures określa średnicę śruby i liczbę śrub zgodnie z wysokością belki podrzędnej. Jeśli belka podrzędna jest wyższa niż najwyższa wartość przekroju kątownika w pliku joints.def, Tekla Structures używa domyślnej średnicy śruby w ogólnych ustawieniach domyślnych.

Właściwości w sekcji ogólnych ustawień domyślnych w pliku joints.def:

Właściwość Opis
boltdia Średnica śruby
pitch Odległość od osi jednej śruby do osi następnej śruby.
clipweld Rozmiar spoiny
angle-cc-inc Tekla Structures dodaje śrubę do odległości śruby i grubości środnika, następnie zaokrągla wynik w górę przy użyciu tej wartości. Jest zgodne z normą US AISC.
lprofgapinc Tekla Structures zaokrągla w górę luz dla kątownika przy użyciu tej wartości. Jest zgodne z normą US AISC.
lsize Rozmiar kątownika
copedepth Rozmiar podcięcia
copelength Rozmiar podcięcia
boltedge Odległość krawędzi
webplatelen Wysokość wstawki (h)
webplatewid Szerokość wstawki (b)
beamedge Odległość cofnięcia między końcem belki i elementem głównym.
knifeclr Ta opcja nie jest już używana
clipedge Odległość śrub od krawędzi (tylko połączenia kątownikiem)
gap Ta opcja nie jest już używana
shearplatethk Grubość blachy ścinanej
endplatethk Grubość blachy końcowej
shearweld Rozmiar spoiny
cliplsize Rozmiar kątownika (tylko połączenia kątownikiem)
flangecutclear Luz podcięcia pasa
slotsize Rozmiar otworu podłużnego
clipslots

Element z otworami podłużnymi:

 • 1 = belka
 • 2 = kątowniki
 • 3 = oba

Właściwość ta jest opcją Otw. podłużne w zakładce Śruby.

clip_attac

Kątownik przymocowany do elementu głównego i do elementów podrzędnych:

 • 1 = oba elementy przykręcane
 • 2 = element główny przykręcany/element podrzędny spawany
 • 3 = element główny niespawany
 • 4 = element główny spawany/element podrzędny przykręcany
 • 5= oba elementy spawane
 • 6 = element główny nieprzykręcany
 • 7 = element podrzędny niespawany
 • 8 = element podrzędny nieprzykręcany
 • 9 = oba elementy przykręcane/spawane

Ta właściwość to opcja przymocowania śruby na zakładce Śruby, na której są określone położenia śrub.

copedepth_inc Tekla Structures zaokrągla w górę głębokość wycięcia przy użyciu tej wartości.
copelength_inc Tekla Structures zaokrągla w górę długość wycięcia przy użyciu tej wartości.

Średnica śruby i liczba śrub w pliku joints.def

W pliku joints.def, wiersze BOLTHEIGHT w każdej sekcji dla danego połączenia pokazują domyślną średnicę śruby i domyślną liczbę rzędów śrub dla typu połączenia.

Tekla Structures określa średnicę śruby i liczbę śrub zgodnie z typem połączenia na podstawie następujących właściwości:

Dla Zgodnie z
Połączenia kątownikiem Wysokość belki podrzędnej
Blachy ścinane Wysokość belki podrzędnej
Blachy końcowe Wysokość belki podrzędnej
Połączenia węzłowe Długość kątownika
Połączenia diagonalne Wysokość profilu

Połączenia kątownikiem, blachą ścinaną, i blachą końcową

Tekla Structures oblicza domyślną średnicę śruby i liczbę rzędów śrub ponowo zgodnie z wysokością belki podrzędnej. Można wpisać następujące właściwości:

Właściwość Opis
name BOLTHEIGHT
part ANGLECLIP
sec.beam.height Minimalna wysokość belki dołączonej dla określonej liczby śrub
diameter Średnica śruby. Średnica musi istnieć w katalogu śrub.
number_of_bolts Liczba śrub pionowo

Połączenia węzłowe

Tekla Structures oblicza domyślną średnicę śruby i liczbę rzędów śrub poziomo na podstawie długości kątownika. Można wpisać następujące właściwości:

Właściwość Opis
name BOLTHEIGHT
part GUSSET
lproflength lub angleproflength Długość kątownika
diameter Średnica śruby. Średnica musi istnieć w katalogu śrub.
number_of_bolts Liczba śrub poziomo

Połączenia diagonalne

Tekla Structures oblicza domyślną średnicę śruby i liczbę rzędów śrub poziomo na podstawie wysokości profilu kątownika. Można wpisać następujące właściwości:

Właściwość Opis
name BOLTHEIGHT
part DIAGONAL
conn.pl.height lub profileheight Wysokość profilu
diameter Średnica śruby. Średnica musi istnieć w katalogu śrub.
number_of_bolts Liczba śrub poziomo

Właściwości śruby i elementu w pliku joints.def

Gdy Tekla Structures użyje pliku joints.def do obliczenia średnicy śruby, używa wyniku w celu przypisania innych właściwości śrubom i elementom, zgodnie z typem połączenia.

Na przykład, w połączeniach kątownikiem domyślne właściwości dla śrub i elementów znajdują się w wierszach, które rozpoczynają się od ANGLECLBOLTPART w sekcji CLIP ANGLE pliku joints.def.

Poniższa tabela zawiera właściwości, które możesz przydzielić śrubom i elementom w każdym typie połączenia.

Właściwość Opis Kątownik Blacha ścinana Blacha końcowa Blacha węzłowa Diagonalna
name Oznacza typ połączenia.

Na przykład, GUSSETBOLTPART oznacza połączenia blachy węzłowej.

* * * * *
bolt diameter Średnica śruby musi istnieć w katalogu śrub. * * * * *
shear plate thickness Grubość blachy ścinanej *
end plate thickness Grubość blachy końcowej *
gusset thickness Grubość blachy węzłowej *
conn. plate thickness Grubość blachy łączącej *
angle profile lub L profile Nazwa użytego profilu kątownika musi istnieć w katalogu profili. Wprowadź dokładny profil, np.: L100*100*10. * * *
number Liczba śrub w każdym rzędzie pionowo i poziomo. * * * * *
pitch Odległość między śrubami od osi każdej śruby dla pionowych i poziomych śrub * * * * *
edge distance Odległość od osi śruby do krawędzi elementu dla pionowych i poziomych śrub * * * *
vert. bolt firshole Pozycja pierwszego pionowego rzędu śrub * * *

Właściwości połączenia węzłowego w pliku joints.def

Wpisz dodatkowe wartości domyślne dla połączeń blachy węzłowej w wierszu GUSSETDEFDIM. Wszystkie połączenia blachy węzłowej nie używają wszystkich właściwości.

Właściwość Opis Wpływa na kształt blachy
name GUSSETDEFDIM
boltdia_def Średnica śruby dla wszystkich grup śrub

Tekla Structures używa tej wartości, jeśli pole Rozmiar śruby w oknie dialogowym połączenia jest puste.

tol_prim Tolerancja między blachą węzłową a środnikiem elementu głównego.
tol_sec Tolerancja między blachą węzłową a środnikiem elementu podrzędnego
dist_diag_prim Odstęp między pierwszym wybranym elementem podrzędnym a elementem głównym
dist_diag_sec Prostopadła odległość od ostatniego wybranego elementu podrzędnego do najbliższego elementu podrzędnego
angle_first_corner Wymiar kąt. narożnika Tak
angle_sec_corner
dist_between_diag Odstęp między stężeniami
first_bolt_from_line Odległość do krawędzi śruby dla grup śrub na zakładce Blacha węzłowa.
corner_dx Wymiar narożnika
corner_dy Wymiar narożnika
movey

Opcja na zakładce Blacha węzłowa

movez

Opcja na zakładce Blacha węzłowa

dist1 Długość krawędzi blachy węzłowej prostopadłej do najniższego stężenia Tak
dist2 Długość krawędzi blachy węzłowej prostopadłej do stężeń Tak
dist3 Długość krawędzi blachy węzłowej prostopadłej do najwyższego stężenia Tak
tol_lprof Tolerancja krawędzi od blachy węzłowej do blachy łączącej
tol_stiffener Tolerancja żebra
chamfer_dx Wymiar fazowania żebra na zakładce Blacha węzłowa
chamfer_dy Wymiar fazowania żebra na zakładce Blacha węzłowa
chamfer_corner_dx

chamfer_corner_dy
side_length Długość boku
diafit_length Dopasuj długość w połączeniu Blacha do stężenia (19).

Tekla Structures używa tej wartości, jeśli opcja na zakładce Parametry jest pusta.

Poniższy przykładowy obraz przedstawia właściwości połączenia Blacha węzłowa z nakładkami (58) na zakładce Obraz.

 1. tol_lprof
 2. corner_dy
 3. corner_dx
 4. dist_diag_sec
 5. tol_sec
 6. angle_sec_corner
 7. dist3
 8. dist_between_diag
 9. dist2
 10. dist1
 11. dist_diag_prim
 12. tol_prim

Właściwości połączenia diagonalnego w pliku joints.def

Wpisz dodatkowe wartości domyślne dla śrub i elementów w wierszu DIAGDEFDIM. Wszystkie połączenia diagonalne nie używają wszystkich właściwości.

Właściwość Opis
name DIAGDEFDIM
boltdia_def Średnica śruby dla wszystkich grup śrub

Tekla Structures używa tej wartości, jeśli pole Rozmiar śruby w oknie dialogowym połączenia jest puste.

dist_gus_diag Odstęp między blachą węzłową a stężeniem

Jeśli profile rurowe są zamknięte blachami końcowymi, dist_gus_diag jest luzem między blachą węzłową i blachą końcową.

Zobacz obraz Przecięcie rur (22) poniżej.

dist_in Głębokość nacięcia w stężeniu. Aby blacha łącząca nie znajdowała się w stężeniu rurowym, należy wprowadzić wartość ujemną.

Zobacz obraz Przecięcie rur (22) poniżej.

dist_dv Odległość między krawędzią stężenia a krawędzią blachy łączącej. Ten wymiar zmienia szerokość blachy łączącej.

Zobacz obraz Przecięcie rur (22) poniżej.

sec_cut_tol Na zakładce Połączenie stężenia:

slot_length_tol
tube_cut_tol Na zakładce Połączenie stężenia:

conn_cut_dx Na zakładce Połączenie stężenia:

conn_cut_dy
round_plate_tol Na zakładce Połączenie stężenia:

flanges_cut_angle Na zakładce Połączenie stężenia:

dist_flanges_cut
dist_skew_cut
end_plate_thk Grubość blachy końcowej

Poniższy przykładowy obraz przedstawia właściwości połączenia Przecięcie rur (22) na zakładce Obraz:

 1. dist_dv
 2. dist_in
 3. dist_gus_diag

Wymiary śruby zależne od profilu w pliku joints.def

Dla niektórych połączeń, takich jak Połączenie kątownikiem (141) i Obustronne połączenie kątownikiem (143), Tekla Structures oblicza rozmiar śruby zgodnie z rozmiarem profilu.

Dla takich połączeń Tekla Structures pobiera rozmiar śruby z rzędów PROFILEBOLTDIM w sekcji PROFILE TYPE-DEPENDENT BOLT DIMENSIONS w pliku joints.def, gdy stosowna opcja na zakładce Śruby pozostanie pusta.

Właściwość Opis
width Szerokość profilu
one bolt firsthole Dla pojedynczych śrub, odległość od krawędzi profilu kątownika do pierwszego otworu
two bolts firsthole Dla dwóch śrub, odległość od krawędzi profilu kątownika do pierwszego otworu
pitch Odległość między śrubami od osi każdej śruby dla pionowych i poziomych śrub

Na przykład, aby znaleźć wymiary śrub do użycia z profilem L6X6X1/2 w połączeniu kątownikiem:

 1. Tekla Structures najpierw przeszukuje wiersze PROFILEBOLTDIM dla L6X6X1/2 w sekcji PROFILE TYPE-DEPENDENT BOLT DIMENSIONS.
 2. Jeśli nie ma dopasowania, Tekla Structures przeszukuje wiersze ANGLECLBOLTPART w sekcji CLIP ANGLE.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej